Gall myfyrwyr ddefnyddio siwrnal neu blog i gasglu arsylwadau, meddyliau, pryderon, nodiadau, cynnydd a barn na fyddai'n cael eu rhannu fel arall. Gall ysgrifennu adeiladu perthynas rhwng hyfforddwyr a myfyrwyr, gan gyfrannu at brofiad dysgu cadarnhaol.

Fel a nodwyd mewn erthygl ar-lein yn Educause Quarterly, "Gall dysgu myfyriol gynorthwyo dysgwyr i gymathu gwybodaeth newydd, ac fe'i defnyddir yn aml i wella darllen a deall, perfformiad ysgrifennu, a hunan-barch trwy hunanarchwilio."1

Yn yr hinsawdd addysgol, mae angen i siwrnalau a blogiau fod yn fwy na dim ond rhestr o beth mae myfyriwr wedi'i wneud. Defnyddir y profiad ysgrifennu i gyfathrebu'r broses myfyrio: y sut a pham ar gyfer pob gweithgaredd a myfyrdodau am y gweithgaredd wrth iddo ddod i ben.

Mae Prifysgol Caerwrangon yn dosbarthu taflen gyngor sgiliau astudio sy'n rhestru buddion dysgu myfyriol, sy'n nodi: "Mae dysgwyr myfyriol yn fwy tebygol o ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o'u pwnc, a chyflawni graddau uwch o ganlyniad i hynny."2

Mae dysgwyr myfyriol yn rhannu'r nodweddion hyn:

  • Maen nhw wedi'u cymell ac yn gwybod beth maen nhw'n ceisio ei gyflawni a pham.
  • Maent yn rhagweithiol wrth ehangu eu dealltwriaeth o bynciau a thestunau newydd.
  • Maent yn defnyddio eu gwybodaeth bresennol i helpu datblygu eu dealltwriaeth o syniadau newydd.
  • Maent yn deall cysyniadau newydd wrth eu cysylltu â'u profiadau blaenorol.
  • Maent yn deall bod ymchwil a darllen ychwanegol yn gwella eu dealltwriaeth.
  • Maent yn datblygu eu dysgu a myfyrdod wrth adeiladu ar yr arfarniad beirniadol o'u profiadau dysgu blaenorol.
  • Maent yn hunanymwybodol ac yn gallu adnabod, esbonio ac ymdrin â'u cryfderau a gwendidau.

Ffynonellau

1Phipps, Jonnie Jill. "E-Journaling: Achieving Interactive Education Online." Educause Quarterly. 28.1 (2005): n.pag. Gwe. 18 Tach. 2009.

2Siwrnalau Dysgu. Prifysgol Caerwrangon, Awst 2007. Gwe. 18 Tach. 2009.