Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Os caniateir hynny, gallwch reoli a oes mynediad i'ch cwrs gan y rolau gwestai ac arsyllwr ai peidio. Hefyd mae gennych reolaeth dros gynnwys y gallant ei weld. Rhaid i'ch sefydliad greu'r cyfrifon a chysylltu arsylwyr â myfyrwyr.

Gall gwesteion mewn cwrs gynnwys darlithwyr gwadd, darpar fyfyrwyr, neu ddefnyddwyr eraill nad ydynt yn cymryd rhan yn uniongyrchol yn eich cwrs.

Fel arfer, caiff arsylwyr eu pennu i ddilyn defnyddwyr penodol yn Blackboard Learn heb ryngweithio gyda'r system. Gall arylwyr weld eich cwrs a dilyn cynnydd myfyrwyr. Hefyd, o'ch cwrs, gallwch anfon rhybuddion e-bost i arsylwyr yn ôl yr angen.

Ar ôl mewngofnodi, mae arsylwyr yn cyrchu gwybodaeth am eu myfyrwyr cysylltiedig ar y Dangosfwrdd Arsylwyr y gellir ei gyrchu ar y tab Fy Sefydliad yn y panel Offer.


Caniatáu mynediad gwesteion ac arsylwyr

  1. Newidiwch Modd Golygu i ON.
  2. Ar y Panel Rheoli, ewch ati i ehangu’r adran Addasu a dewiswch Opsiynau Cofrestru.
  3. Ar y dudalen Mynediad Gwesteion ac Arsylwyr, dewiswch Ie ar gyfer Caniatáu Gwesteion a Caniatáu Arsylwyr.

Addasu mynediad gwesteion ac arsylwyr

Ar ôl i chi ganiatáu mynediad gwesteion ac arsylwyr yn eich cwrs, gallwch benderfynu pa gynnwys maen nhw’n ei gweld mewn dwy ffordd:

  1. Rydych yn rheoli mynediad at y nodweddion unigol y mae eich sefydliad wedi caniatáu i westeion ac arsylwyr eu gweld.
  2. Rydych yn dewis pa eitemau dewislen cwrs y gall gwesteion ac arsylwyr eu gweld.

Gall eich sefydliad ganiatáu neu wrthod mynediad i arsylwyr at nodweddion penodol cyrsiau, megis ardaloedd cynnwys ac offer.

Mae gosodiadau'r system yn diystyru gosodiadau'r cwrs wrth gyfyngu ar fynediad. Os nad yw'r system yn caniatáu mynediad gwestai i offeryn, ni all gwesteion sydd wedi cofrestru ar gwrs gael caniatâd mynediad i'r offeryn ar lefel y cwrs.

Mynediad nodweddion unigol

Gallwch roi mynediad gwestai ac arsyllwr i nodweddion unigol nad ydynt yn cael eu gwrthwneud ar lefel y system. Mae'r nodweddion yn weladwy (darllen yn unig) ond ni all gwesteion ac arsyllwyr eu defnyddio pan fydd caniatâd ganddynt i fod yn eich cwrs.

  1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Addasu a dewiswch Argaeledd yr Offer.
  2. Ar y dudalen Argaeledd Offeryn, gallwch ddewis neu glirio blychau ticio i reoli mynediad gwesteion ac arsylwyr. Nid oes gosodiadau argaeledd gan offer gyda’r eicon Ddim ar Gael yn y system y gallwch eu newid.

Mwy ar reoli argaeledd offer

Mae'r tabl yn rhestru'r offer sydd naill ai heb fod ar gael ar lefel y system i westeion yn ogystal ag arsyllwyr, neu ar gael yn unig i rôl yr arsyllwr. Gall eich sefydliad beidio â chaniatáu argaeledd ar gyfer offeryn penodol yn y rhestr hon ar gyfer rôl yr arsyllwr.

Offer nad ydynt Ar Gael
Offeryn Ddim ar Gael i Rolau Gwestai nac Arsylwyr
Profion Ie
Blogiau Ie
Cydweithio Ie
Bwrdd Trafod Ie
E-bost Ddim ar gael i rôl gwestai
Grwpiau Ie
Dyddlyfrau Ie
Negeseuon Ie
Fy Ngraddau Ddim ar gael i rôl gwestai
Rhestr Ddim ar gael i rôl gwestai
Cyfarwyddiadau Ie
Tasgau Ddim ar gael i rôl gwestai

Mynediad dewislen cwrs

Rydych chi angen dewis pa eitemau dewislen cwrs y gall gwesteion ac arsylwyr eu cyrchu. Ni all gwesteion ac arsylwyr weld y rhan fwyaf o'r eitemau ar ddewislen y cwrs hyd nes y byddwch yn caniatáu mynediad. Ni allwch ganiatáu i westeion ac arsylwyr gyrchu rhai eitemau, fel trafodaethau, blogiau, a dyddlyfrau.

Agorwch y ddewislen ar gyfer eitem i wneud dewis. Ar ôl i chi ganiatáu mynediad i eitem, gallwch wrthod mynediad yn yr un ddewislwn.