Mae rolau cwrs yn rheoli mynediad i'r cynnwys a'r offer o fewn cwrs. Aseinir rôl i bob defnyddiwr ar gyfer pob cwrs y bydd yn cymryd rhan ynddo. Er enghraifft, gall defnyddiwr â rôl Cynorthwy-ydd Addysgu mewn un cwrs fod â rôl Myfyriwr mewn cwrs arall.

Byddwch yn gosod rolau cwrs pan fyddwch yn ymrestru defnyddwyr ar gyrsiau. Gallwch hefyd olygu rolau cwrs ar ôl ymrestriad.

Gall gweinyddwyr olygu'r enwau, galluoedd, a breintiau a gysylltir â rolau cwrs presennol. Gallant hefyd greu rolau cwrs newydd. Felly, efallai ni fydd rhannau o'r gwybodaeth a restrir yma'n adlewyrchu'r rolau cwrs sydd ar gael i chi yn gywir.

Rolau cwrs a sefydliad safonol
Rôl Disgrifiad
Adeiladydd Cwrs Mae gan y rôl Course Builder fynediad at y rhan fwyaf o feysydd ar y cwrs. Mae'r rôl hon yn briodol i gynorthwyydd na ddylai fod â mynediad at raddau myfyrwyr

Os nad yw'r cwrs ar gael i fyfyrwyr, mae adeiladwr cwrs yn dal i allu cael mynediad at y cwrs. Ni all adeiladwr y cwrs ddileu hyfforddwr oddi ar gwrs.
Hwyluswr Mae gan y rôl Hwyluswr freintiau diofyn sy’n ymwneud â deunydd cwrs, y llyfr graddau, calendr, cyhoeddiadau, trafodaethau, a grwpiau i gynorthwyo'r hyfforddwyr i fynd a’r cwrs yn ei flaen.

Mae nifer sefydliadau yn defnyddio Arbenigwyr Maes Pwnc i greu cynnwys ar gyfer cyrsiau mawr, aml-adran a gynorthwywyd gan sawl aelod o staff. Efallai bydd y sefydliadau neu gyrsiau hyn yn gofyn i fwy nag un person i helpu i gadw’r cwricwlwm yn mynd yn ei flaen. Yn ychwanegol, gall gweinyddwyr y sefydliad roi tipyn o’r caniatadau neu'r caniatadau llawn ar gyfer graddio, gosod cwricwlwm a chyfathrebu i hwyluswyr dibynadwy i helpu i leihau’r cyfrifoldebau hyn mewn cyrsiau mwy.
Graddiwr Mae gan rôl Graddwr fynediad cyfyngedig at y cwrs. Mae graddwyr yn gallu cynorthwyo hyfforddwr i greu, rheoli, cyflwyno a graddio asesiadau ac arolygon. Hefyd gall y graddwr gynorthwyo hyfforddwr wrth ychwanegu cofnodion â llaw.

Os na fydd cwrs ar gael i fyfyrwyr, bydd y cwrs yn ymddangos yn y rhestr cyrsiau ar gyfer defnyddiwr sydd â rôl fel Graddwr. Fodd bynnag, ni all y graddwr fynd i mewn i'r cwrs nes bod y cwrs ar gael.

Fel rhan o'r llif gwaith dirprwyo graddio, gall hyfforddwyr bennu'r gallu i gysoni graddau i raddwyr.
Gwestai Mae rôl Gwestai yn caniatáu i ddarpar fyfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a rhieni i archwilio Blackboard Learn heb wneud unrhyw newidiadau i ddefnyddwyr, cyrsiau neu gynnwys. Mae defnyddwyr sydd â rôl Gwestai yn ddefnyddwyr heb eu dilysu.

Os yw gweinyddwr wedi galluogi mynediad gwestai, mae hyfforddwyr yn gallu gwneud ardaloedd o fewn cwrs yn hygyrch i ddefnyddwyr nas gwiriwyd.

Er y gallwch aseinio'r rôl fel gwestai i ddefnyddwyr yng Ngwedd Cwrs Ultra, ni all gwesteion gael mynediad at gyrsiau ar yr adeg hon.

Hyfforddwr Mae gan hyfforddwyr fynediad llawn at y cwrs. Neilltuir y rôl hon fel arfer i'r unigolyn sy'n datblygu, addysgu, neu'n hwyluso'r dosbarth. Os nad yw cwrs ar gael i fyfyrwyr, gall defnyddwyr gyda'r rôl Hyfforddwr ei gychu o hyd. Mae'r hyfforddwr yn cael eu cynnwys yn nisgrifiad y cwrs yn y Catalog Cyrsiau. Gall rôl yr hyfforddwr reoli argaeledd offer.
Myfyriwr Myfyriwr yw'r rôl defnyddiwr cwrs rhagosodedig. Mae defnyddiwr sydd â rôl myfyriwr yn cyflwyno gwaith cwrs ac yn cymryd rhan mewn trafodaeth. Ni all myfyrwyr greu neu raddio eitemau cyrsiau gradd. Mae myfyrwyr yn gweld cyrsiau preifat ar eu rhestrau cwrs ond ni allant eu cyrchu.
cynorthwyydd dysgu Mae gan ddefnyddwyr sydd â'r rôl Cynorthwyydd Addysgu fynediad at y rhan fwyaf o'r cwrs. Os nad yw'r cwrs ar gael i fyfyrwyr, caiff cynorthwywyr addysgu fynediad at y cwrs o hyd.

Ni chaiff y cynorthwyydd addysgu ei gynnwys yn nisgrifiad y cwrs yn y Catalog Cyrsiau. Ni all cynorthwywyr addysgu ddileu hyfforddwr o gwrs.