Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch bennu defnyddwyr penodol yn eich cwrs i raddio setiau penodol o gyflwyniadau aseiniadau myfyrwyr. Mae rolau sydd â breintiau graddio'n ôl rhagosodiad yn cynnwys hyfforddwr, cynorthwyydd addysgu, a graddiwr. Fel rhan o'r llif gwaith dirprwyo graddio, gallwch hefyd bennu'r gallu i gysoni graddau i raddwyr.

Gelwir y defnyddwyr sy’n eich helpu i raddio yn raddwyr dirpwyedig a byddant yn darparu graddau dros dro. Mae graddwyr dirprwyedig yn dilyn yr un camau graddio â chi. Fodd bynnag, bydd y grŵp o ymgeisiau aseiniadau a welir ganddynt yn seiliedig ar yr opsiynau a ddewiswch. Ar ôl i bob graddiwr a ddirprwyir roi graddau ac adborth, mae un neu fwy o raddwyr terfynol yn adolygu'r graddio i benderfynu ar radd derfynol neu ei chysoni.

Pam defnyddio graddio dirprwyedig?

Mae graddio ac adborth gan fwy nag un graddiwr yn hyrwyddo dibynadwyedd, yn gwella cysondeb ac yn cael gwared â bias. Gallwch chi bennu graddwyr dall, na all weld graddau graddwyr eraill, i’r un set o waith sydd wedi’i gyflwyno. Bydd gennych chi fwy nag un beirniadaeth o’r un sampl o waith. Gallwch ddefnyddio sgorau'r holl raddwyr dall i bennu gradd derfynol yr aseiniad.

Pryd bynnag y mae tegwch ac amhleidioldeb mewn graddio'n ofyniad sefydliadol neu'n bryder am unrhyw reswm, defnyddiwch raddwyr dall i reoli rhagfarn ymhlith graddwyr cymaint ag sy'n bosibl.

Ar gyfer dosbarthiadau mawr, gallwch rannu'r tasgau graddio ymhlith cynorthwywyr dysgu a graddwyr eraill. Yn achos cwrs cyfun, gallwch bennu rhan o’r dosbarth i bob graddiwr.

Rhagor ynghylch enghreifftiau o raddau a ddiprwyir

A ddylwn i ganiatáu i raddwyr gydweithio?

Gallwch ganiatáu i raddwyr edrych ar raddau, anodiadau ac adborth graddwyr eraill. Pan fydd graddwyr yn adnabod eich myfyrwyr yn dda, dylai eu twf a’u perfformiad yn y gorffennol ddylanwadu ar raddio. Mae graddio cydweithrediadol hefyd yn briodol ar gyfer dosbarthiadau bach lle anogir myfyrwyr i drafod yr aseiniad ym mhob cam o'i greu. Y nod yw cydweithio ar bob lefel, gan gynnwys graddio.


Enghreifftiau Graddau a Ddirprwyir

Defnyddiwch y camau hyn i alluogi a graddio gyda graddio diprwyedig:

 1. Galluogi Graddio Dirprwyedig
 2. Gweld y Manylion Graddau
 3. Cyrchu a graddio cyflwyniadau
 4. Gweld rhybuddion cysoni graddau
 5. Cysoni graddau

Ar yr adeg o greu aseiniad, gallwch hefyd alluogi graddio dienw fel nad yw'r graddwyr yn gweld hunaniaethau'r myfyrwyr. Gallwch chi hefyd alluogi’r opsiwn SafeAssign i atal llên-ladrad.

Rhagor ynghylch graddio dienw

Rhagor ynghylch SafeAssign

Video: Delegated Grading


Watch a video about delegated grading

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Delegated grading explains how to set up delegated grading when you create an assignment.


1. Galluogi Graddio Dirprwyedig

Ar y tudalen Creu Aseiniad, dewiswch y graddwyr a'r graddwyr terfynol i helpu gyda thasgau graddio.

 1. Yn yr adran Opsiynau Graddio, ar ôl i chi ddewis y blwch ticio ar gyfer galluogi graddio dirprwyedig, gallwch edrych ar restr o raddwyr a graddwyr terfynol posib. Dewiswch y ddewislen Dangos i hidlo’r rhestr.
 2. Defnyddiwch y gwymplen yn ymyl enw pob graddwr i neilltuo cyflwyniadau i'w graddio:
  • Pob Cyflwyniad
  • Set ar Hap: Graddiwch set ar hap o'r nifer o fyfyrwyr a ddewiswyd. Os neilltuir graddwyr lluosog i raddio set ar hap gennych, rhennir myfyrwyr yn gyfartal cyn y bydd unrhyw fyfyriwr yn cael ei gynnwys mewn setiau ar hap lluosog.
  • Grwpiau: Graddio pob myfyriwr sy'n rhan o'r grwpiau cwrs a ddewiswyd.
  • Dim
 3. Gall pob hyfforddwr mewn cwrs weld yr hyn a neilltuwyd i raddwyr eraill. Os ydych am i rolau eraill weld sgoriau, adborth, anodiadau, a nodiadau preifat a ychwanegwyd gan eraill hefyd, dewiswch y blwch ticio yn y golofn Gosodiadau Golwg. Nid yw myfyrwyr yn gweld y nodiadau preifat mae eraill yn eu hychwanegu.
 4. Yn y golofn Cysoni Graddau, edrychwch ar bwy sy'n gallu pennu'r radd derfynol a'r adborth i bob myfyriwr. Mae'r holl hyfforddwyr yn gallu cysoni graddau. Gall hyfforddwyr ganiatáu cynorthwywyr dysgu a graddwyr i gysoni graddau. Mae defnyddwyr sy'n cysoni graddau hefyd yn cael eu galw'n raddwyr terfynol.

I helpu gyda chywirdeb a chysondeb graddio, sicrhewch fod pob graddiwr a ddirprwyir yn defnyddio cyfarwyddyd pan fyddant yn rhoi graddau.

Galluogi Graddio Dirprwyedig

Ar ôl i chi greu aseiniad sydd â graddio dirprwyedig wedi’i alluogi, gallwch chi neu defnyddwyr breintiedig eraill ei analluogi.

Pwyllwch cyn analluogi’r gosodiad hwn. Mewn fersiynau hŷn o Blackboard Learn, pan fyddwch chi’n clirio’r blwch ticio, ni fydd gennych chi gyfle i newid eich meddwl.

Pan fyddwch chi’n clirio’r blwch ticio ar gyfer graddio dirprwyedig, bydd rhybudd yn ymddangos. Os byddwch yn dewis parhau, ni fydd adborth a sgoriau graddwyr eraill yn weladwy i chi, graddwyr eraill na myfyrwyr. Os ydych chi’n dymuno cadw gosodiad graddio dirprwyedig, dewiswch Canslo.

Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.


2. Gweld y Manylion Graddau

Enghraifft: Byddwch yn dewis dau raddiwr dirprwyedig ac yn pennu set o gyflwyniadau ar hap i bob graddiwr. Bydd pob graddiwr yn gweld yr ymgeisiau a gyflwynwyd sy’n rhan o’u setiau unigol ar hap yn unigol.

Hysbysir defnyddwyr pan fydd cyflwyniadau dirprwyedig yn barod i’w graddio. Bydd rhybuddion yn ymddangos yn y meysydd hyn:

 • Tudalen Angen Graddio
 • Grid y Ganolfan Raddau Bydd yr eiconAngen Graddio yn ymddangos yn y celloedd a bennir i’r graddiwr eu graddio yn unig
 • Modiwlau hysbysiadau
 • Fy Blackboard > tudalen Diweddariadau
 • Hysbysiadau e-bost unigol, os ydynt wedi'u galluogi
 • Hysbysiadau SMS, llais, ac e-byst crynhoad dyddiol, os cawsant eu galluogi

3. Cyrchu a graddio cyflwyniadau

Gallwch gyrchu cyflwyniadau aseiniad rydych wedi eu neilltuo i'w graddio yn y Ganolfan Raddau neu ar y tudalen Angen Graddio. Os bydd graddio dienw wedi’i alluogi hefyd, cuddir enwau myfyrwyr. Gallwch hefyd weld faint o eitemau graddedig sydd yn y rhes.

Mae’r ddau opsiwn cyrchu yn agor y dudalen Graddio’r Aseiniad lle byddwch yn gweld cyflwyniadau, anodi ffeiliau ac yn graddio yn ôl eich arfer.

Yn y blwch Adborth i'r Dysgwr, dewiswch eicon y golygydd a gynrychiolir gan y llythyren A i agor ffenestr naid y golygydd.

Mae gan bob hyfforddwr a graddiwr terfynol y gallu i weld beth mae graddwyr eraill wedi'i darparu o ran sgorau, adborth, anodiadau a nodiadau preifat. Nid yw graddwyr na chynorthwywyr dysgu nad ydynt yn raddwyr terfynol yn gweld y wybodaeth hon oni bai eich bod yn ei ganiatáu wrth greu'r aseiniad. Os caniateir, gall graddiwr weld yr anodiadau ffeiliau a wnaed gan raddiwr arall ac ychwanegu rhagor.

Mae’r graddiwr terfynol yn gweld dolen Cysoni Graddau pan fydd graddau yn barod i'w cysoni.

Nid yw myfyrwyr yn gweld y nodiadau preifat mae eraill yn eu hychwanegu. Mae myfyrwyr yn gweld y sylwadau a ddarparwyd yn y blwch Adborth i Ddysgwyr a’r anodiadau ffeiliau. Gallwch guddio adborth pob graddiwr wrth bennu'r radd derfynol.

Ar ôl i chi ddarparu gradd, mae'r eicon Angen Cysoni yn ymddangos yng nghell y Ganolfan Raddau. Ni fydd y sgôr yn ymddangos tan i'r graddiwr terfynol gysoni'r radd.

Ceisiadau lluosog

Pan fyddwch yn caniatáu ymgeisiau lluosog, efallai na fydd angen i chi eu graddio i gyd. Yn y ddewislen cell gradd, bydd pob ymgais yn ymddangos gydag un eicon neu ddau. Os byddwch yn dewis marcio’r ymgais gyntaf ac olaf, bydd yr ymgais y bydd angen ichi ei marcio yn ymddangos ag un eicon, sef eicon Angen Graddio. Os oes gennych chi ddosbarth mawr a baich gwaith graddio sylweddol, byddwch chi’n gwybod pa ymgeisiau y dylech chi roi sylw iddynt.

Bydd yr ymgeisiau eraill yn y ddewislen cell gradd yn ymddangos gyda’r eicon Nid yw’n cyfrannu at radd defnyddiwr a’r eicon Angen Graddio.

Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r swyddogaeth Hidlo i reoli pa ymgeisiau sy’n ymddangos yn newislen pob cell gradd. Bydd y wedd ragosodedig yn dangos pob ymgais a wnaed. Agorwch y maes Hidlo a chliriwch y blwch ticio ar gyfer Dangos ymgeisiau sydd ddim yn cyfrannu at radd defnyddiwr. Yna, byddwch yn gweld yr ymgais y bydd angen i chi ei graddio yn newislen pob cell gradd yn unig.

Pwysig: Os byddwch chi’n caniatáu pedair ymgais ac yn dewis defnyddio’r ymgais olaf ar gyfer y radd, dim ond yr eicon Angen Graddio fydd yn ymddangos gyda’r ymgais olaf a gyflwynir. Felly, os bydd myfyriwr wedi gwneud tair ymgais, bydd yr ymgais olaf yn ymddangos gydag un eicon yn unig —yr eicon Angen Graddio. Os byddwch chi’n graddio’r ymgais honno, bydd y myfyriwr yn dal yn gallu gwneud ymgais arall. Bydd yr ymgais nesaf yn ymddangos gyda’r eicon Angen Graddio yn unig oherwydd honno fydd y bedweredd ymgais a’r olaf.

Yn achos rhai eitemau y gellir eu graddio megis aseiniadau, gallwch chi hefyd ddewis Graddio Ymgeisiau yn newislen colofn gradd a chychwyn graddio. Bydd ymgeisiau sydd ddim yn rhan o gyfrifiad gradd myfyriwr yn ymddangos gyda’r eicon Nid yw’n cyfrannu at radd y defnyddiwr. Gallwch chi fynd i’r ymgais sy’n ymddangos ag eicon Angen Graddio yn unig.

Grade attempts

Gallwch hefyd hidlo eich baich gwaith graddio ar gyfer ymgeisiau lluosog yn y dudalen Angen ei Raddio a gweld ymgeisiau lluosog yn y dudalen Manylion Graddau. Os fyddwch wedi galluogi graddio dienw ar gyfer aseiniad, caiff ymgeisiau lluosog eu rheoli yn yr un ffyrdd. I amddiffyn anhysbysrwydd, ni ddatgelir enwau a statws ymgeisiau myfyrwyr.

Rhagor ynghylch ymgeisiau lluosog a graddio dienw


4. Gweld rhybuddion cysoni graddau

Ar ôl i raddwyr dirprwyedig gychwyn darparu graddau, bydd hyfforddwyr yn derbyn hysbysiadau bod angen eu cysoni. Bydd y rhybuddion yn ymddangos yn y meysydd hyn:

 • Tudalen Angen Graddio: Bydd Angen Cysoni yn ymddangos ar frig y tabl
 • Fy Blackboard > tudalen Diweddariadau
 • Grid y Ganolfan Raddau Does dim eicon proffil yn ymddangos yn y ddewislen
 • Modiwlau hysbysiadau
 • Hysbysiadau e-bost unigol, os ydynt wedi'u galluogi
 • Hysbysiadau SMS, llais, ac e-byst crynhoad dyddiol, os ydynt wedi'u galluogi

Gallwch hefyd gael mynediad at dudalen Cysoni Graddau o ddewislen cell myfyriwr > tudalen Gweld Manylion Gradd.


5. Cysoni graddau

Mae'r graddiwr terfynol yn adolygu pob gradd ac adborth a wneir gan raddwyr, ac yn penderfynu ar y graddau terfynol. Waeth faint o ymgeisiau myfyrwyr a neilltuir i rôl hyfforddwr neu hyd yn oed os na neilltuir dim un, gall pob hyfforddwr gysoni graddau.

Gall eich gweinyddwr bennu’r fraint cysoni i rolau eraill yn ôl y galw.

Gallwch gael mynediad at dudalen Cysoni Graddau o'r ardaloedd hyn:

 • Tudalen Angen Graddio > tab Angen Cysoni ar frig y dudalen
 • Dewislen pennyn colofn yn y Ganolfan Raddau
 • Tudalen Graddio'r Aseiniad myfyriwr

Mae’r graddiwr terfynol yn dewis Cysoni Graddau o un o’r pwyntiau mynediad, megis tudalen Graddio'r Aseiniad myfyriwr. Mae rolau graddwyr eraill sydd wedi graddio ymgeisiau'n gweld yr eicon Angen Cysoni yn y Ganolfan Raddau, ond nid oes ganddynt fynediad i'r tudalen Cysoni Graddau.

Ar y tudalen Cysoni Graddau, gall rôl y graddiwr terfynol weld yr holl raddau ac adborth a roddwyd gan bob graddiwr a gweld pwy sydd â graddio i'w wneud. Ar gyfer dosbarthiadau mawr, hidlwch y rhestr yn ôl statws a graddiwr. Ar y tudalen hwn, rydych yn derbyn y graddau a osodir gan raddiwr arall -NEU- adolygu graddau a neilltuwyd gan raddwyr lluosog a gosod y graddau terfynol.

 1. Dangos Cynnydd Graddwyr: Cliciwch i edrych ar gynnydd pob graddiwr, beth yw'r radd gyfartalog a neilltuwyd gan y graddiwr ar gyfer yr aseiniad, a'r nifer o ymgeisiau.
 2. Eicon Dangos Golwg Manwl: Gweld graddau sydd eisoes yn bodoli, adborth, a chyfeireb ddewisol. O'r wedd hon, gallwch guddio adborth pob graddiwr, ychwanegu adborth newydd, a phennu'r radd derfynol. Dysgwch fwy yn yr adran nesaf.
 3. Eicon Ychwanegu Graddiwr: Cliciwch yr eicon i agor ffenestr naid i ychwanegu un neu fwy o raddwyr ar gyfer y myfyriwr hwn.
 4. Colofn Gradd Derfynol: Defnyddiwch ddewislen myfyriwr i bennu’r radd derfynol. Neu, defnyddiwch y ddewislen Gradd Derfynol ym mhennawd y golofn i gysoni graddau mewn sympiau ar gyfer sgoriau uchaf, isaf, neu gyfartalog y graddwyr.

Gall y graddiwr terfynol ddewis peidio â chysoni’r radd a gall ei dychwelyd i'r statws Angen ei Raddio. Gall graddwyr dirprwyedig raddio ymgeisiau eto ar ôl i’r ymgais fod yn Angen ei Raddio.

Am y ffenestr Dangos Golwg Manwl

Pwyntiwch at enw myfyriwr i gael mynediad at yr eicon Dangos Golwg Manwl ac agorwch ffenestr sydd â manylion penodol am werthusiadau'r myfyriwr hwnnw yn unig. Pan fyddwch yn cysoni o ffenestr myfyriwr penodol, bydd y cysoni ar gyfer y myfyriwr hwnnw yn unig.

Cliriwch y blwch ticio ar gyfer Dangos Adborth a Chyfeirebau Graddwyr (os yn gymwys) i'r myfyriwr os ydych am guddio gwerthusiadau'r graddiwr. Dewiswch Ychwanegu Adborth i ychwanegu'ch sylwadau ar gyfer y myfyriwr.

Os fyddwch yn ychwanegu adborth fel graddiwr terfynol, eich adborth yw'r unig adborth y byddwch yn ei weld ar y tab Hanes Graddau. Ar eu tudalennau Adolygu'r Cyflwyniad, mae myfyrwyr yn gweld adborth y graddwyr os ganiateir, yn ogystal â’ch adborth chi fel y graddiwr terfynol.

Neges Atgoffa: Ni ddangosir sylwadau yn y blwch Nodiadau Graddio i fyfyrwyr.


Mae Graddau a Gysonwyd yn Ymddangos

Ar ôl i chi gysoni graddau, amnewidir yr eiconau Angen Cysoni gan y sgoriau a neilltuwyd gennych. Gallwch edrych ar y sgoriau ac adborth a neilltuwyd gan bob graddiwr ar dudalen Manylion Gradd y myfyriwr yn y tab Hanes Graddau.

Mae myfyrwyr yn gweld eu sgoriau a gysonwyd ac unrhyw adborth gan y graddiwr terfynol yn Fy Ngraddau. Gall myfyrwyr hefyd ddewis enw'r aseiniad yn yr ardal gynnwys i gael mynediad at y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyno. Gall myfyrwyr weld y sgôr a bennwyd gan y graddiwr terfynol a gweld yr adborth gan bob graddiwr, os caniateir.

Neges Atgoffa: Pan fyddwch yn cysoni graddau, mae gan raddwyr terfynol yr opsiwn i beidio â dangos adborth graddwyr a ddirprwywyd i fyfyrwyr a darparu eu hadborth eu hun.


Anfon nodiadau atgoffa am waith cwrs sydd ar goll

Gallwch anfon e-byst atgoffa o golofnau'r Ganolfan Raddau i fyfyrwyr ac aelodau grwpiau y mae eu gwaith cwrs ar goll. Bydd myfyrwyr yn cael e-bost a gynhyrchir gan y system sy’n rhestru’r cwrs, y gwaith cwrs, a’r dyddiad cyflwyno os rydych wedi pennu un. Byddwch yn cael neges llwyddiant ar dop y sgrîn pan anfonir yr e-bost.

Gallwch hefyd anfon negeseuon atgoffa ar gyfer aseiniadau â graddio dienw neu raddio dirprwyedig wedi’u galluogi. I amddiffyn anhysbysrwydd, ni ddatgelir enwau a statws ymgeisiau myfyrwyr.

Ni fyddwch yn gweld yr opsiwn dewislen hwn os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.


Graddio Dirprwyedig a Chyfnewid Cynnwys

Trosglwyddir graddwyr a ddirprwyir a gosodiadau i'r cwrs newydd pan fyddwch yn defnyddio'r swyddogaethau cyfnewid cynnwys canlynol:

 • Copïo Cwrs gyda Defnyddwyr (Union Gopi)
 • Copïwch Ddeunyddiau’r Cwrs i mewn Gwrs Newydd a dewiswch y blwch ticio i Gynnwys Ymrestriadau yn y Copi
 • Archifo/adfer - gan fod defnyddwyr a'u gosodiadau'n rhan o gwrs a archifir

Gellir neilltuo defnyddwyr â rolau cwrs sydd wedi'u pennu i allu graddio cyflwyniadau ar gyfer graddio. Eithrir defnyddwyr eraill.

Rhagor am rolau cwrs a chaniatâd rolau cwrs

Heb ymrestriadau

Wrth gopïo cwrs heb gofrestriadau i mewn i gwrs newydd, trosglwyddir y gosodiad dirprwyedig fel un wedi ei alluogi ar gyfer pob aseiniad graddau dirprwyedig presennol. Gosodir yr hyfforddwr sy'n copïo'r cwrs i raddio pob cyflwyniad a chysoni graddau.

Wrth gopïo neu fewngludo cwrs heb gofrestriadau i mewn i gwrs sy'n bodoli'n barod, trosglwyddir y gosodiad dirprwyedig fel un wedi ei alluogi ar gyfer pob aseiniad graddio dirprwyedig presennol. Mae'r holl ddefnyddwyr sy'n gallu cysoni hefyd yn gallu graddio'r holl gyflwyniadau.