Beth yw manteision graddio dienw?

Gallwch alluogi graddio dienw yn ystod y cam creu i waredu tuedd raddio ar gyfer aseiniadau menter uchel.

Pryd bynnag rydych am ychwanegu haen arall o degwch ac amhleidioldeb at eich graddio, gallwch ddefnyddio'r nodwedd graddio dienw. Ni fyddwch yn gwybod pwy a gyflwynodd aseiniad, felly ni ddylanwadir arnoch yn ormodol gan berfformiad blaenorol myfyriwr, cyfranogiad dosbarth, gwrthdaro, hiliaeth, rhyw neu ddawn gydnabyddedig myfyriwr. Gall yr arfer hwn hefyd gyfrannu at y berthynas myfyriwr-hyfforddwr oherwydd sicrheir myfyrwyr bod y graddio'n ddiduedd.Galluogi graddio dienw

Pan fyddwch yn graddio aseiniadau, gallwch guddio enwau defnyddwyr unrhyw bryd yn ystod y broses raddio. Ond, os byddwch yn galluogi graddio dienw pan fyddwch yn creu aseiniad, rhybuddir myfyrwyr pan fyddant yn cyrchu'r aseiniad. Hefyd, gallwch ofyn i fyfyrwyr beidio â chynnwys unrhyw wybodaeth sy'n eu hadnabod, fel rhoi eu henwau ar ffeiliau y maent yn eu hatodi i aseiniadau.

Ar y dudalen Creu Aseiniad yn yr adran Opsiynau Graddio, dewiswch y blwch ticio Galluogi Graddio Dienw. Nesaf, dewiswch pryd rydych eisiau dileu gallu myfyrwyr i fod yn ddienw yn awtomatig:

 1. Ar ddyddiad penodol: Rhowch y dyddiad rydych am analluogi graddio dienw. Bydd y system yn dechrau tynnu anhysbysrwydd yn awtomatig cyn diwedd y dyddiad hwnnw.
 2. Ar ôl i bob cyflwyniad gael ei raddio: Rhowch ddyddiad cyflwyno. Ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno ymgeisiau, ar ôl y dyddiad dyledus, a phan fyddwch wedi graddio'r ymgeisiau, analluogir gallu myfyrwyr i fod yn ddienw.

Cliriwch y blwch ticio Galluogi Graddio Dienw i analluogi graddio dienw unrhyw bryd. Gallwch alluogi ac analluogi graddio dienw hyd nes bod myfyriwr yn cyflwyno ymgais. Ar ôl y cyflwyniad cyntaf, gallwch ei droi i ffwrdd yn unig. Os byddwch yn graddio rhai ymgeisiau'n ddienw, wedyn yn diffodd y gosodiad dienw, nid yw'r eitemau sy'n cael eu graddio gydag enwau wedi'u datgelu'n cael eu tracio fel "Wedi'u Graddio'n Ddienw."


Hysbysiadau graddio dienw

Fe gewch eich hysbysu pan fydd aseiniadau sy'n barod i'w graddio'n ddienw'n cael eu cyflwyno. Bydd rhybuddion yn ymddangos yn y meysydd hyn:

 • Angen Graddio - cedwir defnyddiwr y dudalen yn ddienw yn y rhestr
 • Modiwlau Angen Sylw a Rhybuddion
 • Hysbysiadau e-bost unigol
 • Hysbysiadau SMS, llais a chrynhoad dyddiol

Cyrchu cyflwyniadau dienw

Gallwch gyrchu cyflwyniadau aseiniad rydych wedi'u gosod i'w graddio'n ddienw yn y Ganolfan Raddau neu ar y dudalen Angen Graddio.

 1. Canolfan Raddau: Ar ôl i ddyddiad dyledus aseiniad fynd heibio neu os yw'r holl aseiniadau wedi'u cyflwyno, cyrchwch golofn yr aseiniad a dewiswch Graddio Ymgeisiau.
 2. Tudalen Angen Graddio: Hidlwch yr eitemau sydd angen eu graddio i ddangos yr aseiniad rydych am ei raddio'n unig. O ddewislen aseiniad, dewiswch Graddio Pob Defnyddiwr i ddechrau graddio.

Mae'r ddau opsiwn mynediad yn mynd â chi at y dudalen Graddio Aseiniad lle byddwch yn gweld ac yn graddio cyflwyniadau fel y byddwch fel arfer.

Wrth i chi lywio o fyfyriwr i fyfyriwr, disodlir enwau defnyddwyr gan "Myfyriwr Dienw" Gallwch hefyd weld faint o eitemau graddedig sydd yn y rhes. Ar ôl analluogi graddio dienw, mae'r graddau'n ymddangos yng ngholofn y Ganolfan Raddau.


Ymgeisiau dienw lluosog

Pan fyddwch yn caniatáu ymgeisiau lluosog, efallai na fydd angen i chi eu graddio i gyd. Pan fyddwch yn dewis graddio'n ddienw, mae enwau ac ymgeisiau myfyrwyr yn cael eu cuddio. Os byddwch yn dewis defnyddio'r ymgais cyntaf neu olaf, ni allwch weld faint o ymgeisiau mae myfyrwyr wedi'u cyflwyno. Pan fyddwch yn dechrau graddio o'r golofn graddau, gallwch weld yn hawdd pa ymgeisiau a gaiff eu cyfrifo fel rhan o raddau myfyrwyr.

Yn newislen y golofn raddio, dewiswch Graddio Ymgeisiau. Llywiwch i'r ymgeisiau sy'n ymddangos dim ond gyda'r eicon Angen Graddio drws nesaf i Myfyriwr Dienw.

Mae ymgeisiau nad ydynt yn rhan o gyfrifiadau graddau myfyrwyr yn ymddangos gyda'r eicon Nid yw'n cyfrannu at radd y myfyriwr, ac nid oes angen i chi raddio nhw.

Os byddwch yn dechrau graddio o'r dudalen Angen Graddio, byddwch yn gweld dim ond yr ymgeisiau y mae angen eu graddio'n seiliedig ar ba ymgais rydych wedi dewis ei raddio - cyntaf neu olaf. Gallwch ddewis gweld pob un o'r ymgeisiau. Ni chaiff enwau a statws ymgeisiau myfyrwyr eu datgelu.

Rhagor am y dudalen Angen ei Raddio

Ymgeisiau ychwanegol mewn graddio dienw

Mae Caniatáu Ymgais Ychwanegol yn ymddangos dim ond os yw myfyriwr eisoes wedi cyflwyno uchafswm nifer yr ymgeisiau a ganiateir ar gyfer yr aseiniad hwnnw. Gallwch barhau i gynnig cyfleoedd i ailgyflwyno ymgeisiau bob tro mae myfyriwr yn cyrraedd yr uchafswm nifer. Nid oes rhaid i chi raddio ymgeisiau blaenorol i ganiatáu myfyriwr i gyflwyno eto.

Pan fydd aseiniad mewn cyflwr dienw, gallwch ddal i ganiatáu ymgais ychwanegol i fyfyriwr. Gallwch weld enwau myfyrwyr, ond nid eu cyflwyniadau neu faint o ymgeisiau sy'n weddill. Anwybyddir eich cais os bydd ymgeisiau heb eu defnyddio.

Fel arall, dewiswch Anwybyddu Ymgais i anwybyddu sgôr yr ymgais mewn cyfrifiadau gradd a pheidio â'i gyfrif yn erbyn yr uchafswm nifer o ymgeisiau.


Anfon nodiadau atgoffa am waith cwrs sydd ar goll

Gallwch anfon e-byst atgoffa o golofnau'r Ganolfan Raddau i fyfyrwyr ac aelodau grwpiau y mae eu gwaith cwrs ar goll. Bydd myfyrwyr yn cael e-bost a gynhyrchir gan y system sy’n rhestru’r cwrs, y gwaith cwrs, a’r dyddiad cyflwyno os rydych wedi pennu un. Byddwch yn cael neges llwyddiant ar dop y sgrîn pan anfonir yr e-bost.

Gallwch hefyd anfon negeseuon atgoffa ar gyfer aseiniadau â graddio dienw neu raddio dirprwyedig wedi’u galluogi. I amddiffyn anhysbysrwydd, ni ddatgelir enwau a statws ymgeisiau myfyrwyr.

Ni fyddwch yn gweld yr opsiwn dewislen hwn os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.


Prawf o raddio dienw

Mae sefydliadau angen modd i ddilysu bod aseiniadau penodol wedi cael eu graddio'n ddienw.

Gallwch chi a gweinyddwyr gadarnhau y galluogwyd graddio dienw ar adeg rhoi'r radd. Hyd yn oed ar ôl i'r swyddogaeth ddienw gael ei hanalluogi, mae cadarnhad yn ymddangos ar sgrîn graddio'r ymgais ac yn hanes y Ganolfan Raddau.

Hysbysir myfyrwyr yn ddienw os bwriedir eu haseiniadau'n ddienw ar y dudalen Uwchlwytho Aseiniad. Gofynnir iddynt beidio â chynnwys unrhyw wybodaeth sy'n eu hadnabod gyda'u cyflwyniadau.

Ar y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau neu yn Fy Ngraddau, mae myfyrwyr yn gweld yr eicon Wedi'i Raddio'n Ddienw os graddiwyd eu haseiniadau'n ddienw.


Anhysbysrwydd yn y Ganolfan Raddau

Caiff hunaniaeth myfyrwyr ei hamddiffyn pan fyddwch yn graddio'n ddienw:

 • Nid yw sgorau aseiniadau wedi'u graddio'n ddienw yn cael eu defnyddio mewn colofnau sydd wedi'u cyfrifo hyd nes y galluogir y modd dienw.
 • Nid yw aseiniadau sy'n cael eu graddio'n ddienw yn ymddangos mewn adroddiadau'r Ganolfan Raddau hyd nes y galluogir y modd dienw.
 • Nid yw colofnau aseiniadau wedi'u graddio'n ddienw ar gael i'w dewis pan fyddwch yn lawrlwytho data Canolfan Raddau.