Ynghylch yr adran Graddau

Ar y dudalen Creu Aseiniad, mae'r adran Graddio wedi'i threfnu mewn tri grŵp:

 1. Manylion Cyflwyno: Dewiswch osodiadau cyffredinol, fel ar gyfer pwy mae'r aseiniad a sawl gwaith y gall myfyrwyr ei gyflwyno.
 2. Opsiynau Graddio: Gosodwch raddio dienw a dirprwyedig.
 3. Dangos Graddau: Dewiswch osodiadau'r Ganolfan Raddau fel p'un a fyddwch yn dangos y radd i fyfyrwyr ai beidio.

1. Manylion Cyflwyno

Dewiswch opsiynau am gyflwyniadau'r myfyriwr:

Math o Aseiniad: Dewiswch unigol, grŵp, neu bortffolio. Gallwch ofyn am bortffolio fel cyflwyniad yr aseiniad.

Mwy am bortffolios aseiniedig

Nifer o Ymgeisiau: Caniatewch ymgeisiau unigol, lluosog, neu anghyfyngedig. Os byddwch yn dewis mwy nag un ymgais, gallwch hefyd benderfynu pa ymgais i'w defnyddio yn y Ganolfan Raddau.

Mwy am ymgeisiau lluosog aseiniadau

Offer Llên-ladrad: Os yw eich sefydliad wedi galluogi gwasanaeth SafeAssign, dewiswch yr opsiynau offer llên-ladrad rydych am eu defnyddio. Os nad yw SafeAssign ar gael, nid yw'r opsiynau hyn yn ymddangos.

Rhagor ynghylch SafeAssign


2. Opsiynau Graddio

Gallwch ddewis graddio aseiniadau'n ddienw ac aseinio graddwyr eraill i'ch helpu gyda'r tasgau graddio.

Galluogi Graddio Dienw

Gallwch alluogi graddio dienw i waredu tuedd raddio ar gyfer aseiniadau menter uchel. Gallwch guddio enwau myfyrwyr yn ystod y broses raddio, gan eu gwneud yn ddienw. Ni ddylanwedir yn ormodol arnoch gan berfformiad, cyfranogiad dosbarth, gwrthdaro, hil, rhyw neu ganfyddiadau o ddawn myfyrwyr. Gall yr arfer hwn hefyd gyfrannu at y berthynas myfyriwr-hyfforddwr oherwydd sicrheir myfyrwyr bod y graddio'n ddiduedd.

Ar ôl i chi ddewis y blwch ticio Galluogi Graddio Dienw, dewiswch pryd rydych eisiau dileu anhysbysrwydd myfyrwyr yn awtomatig:

 • Ar ddyddiad penodol: Rhowch y dyddiad rydych am analluogi graddio dienw. Mae'r system yn dechrau tynnu anhysbysrwydd cyn diwedd y dyddiad hwnnw'n awtomatig.
 • Ar ôl i bob cyflwyniad gael ei raddio: Rhowch ddyddiad cyflwyno. Ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno ymgeisiau, ar ôl y dyddiad dyledus, a phan fyddwch wedi graddio'r ymgeisiau, analluogir gallu myfyrwyr i fod yn ddienw.

I analluogi graddio dienw eich hun, cliriwch y blwch ticio Galluogi Graddio Dienw.

Rhagor ynghylch graddio dienw

Galluogi Graddio Dirprwyedig

Mae graddio ac adborth gan fwy nag un graddiwr yn hyrwyddo dibynadwyedd, yn gwella cysondeb ac yn cael gwared â bias. Gallwch bennu defnyddwyr penodol yn eich cwrs i raddio setiau penodol o gyflwyniadau aseiniadau myfyrwyr. Ar gyfer dosbarthiadau mawr, gallwch rannu'r tasgau graddio ymhlith cynorthwywyr dysgu a graddwyr eraill.

Ar y tudalen Creu Aseiniad, dewiswch y graddwyr a'r graddwyr terfynol i helpu gyda thasgau graddio.

 1. Yn yr adran Opsiynau Graddio, ar ôl i chi ddewis y blwch ticio ar gyfer galluogi graddio dirprwyedig, gallwch edrych ar restr o raddwyr a graddwyr terfynol posib. Dewiswch y ddewislen Dangos i hidlo’r rhestr.
 2. Defnyddiwch y gwymplen yn ymyl enw pob graddwr i neilltuo cyflwyniadau i'w graddio:
  • Pob Cyflwyniad
  • Set ar Hap: Graddiwch set ar hap o'r nifer o fyfyrwyr a ddewiswyd. Os neilltuir graddwyr lluosog i raddio set ar hap gennych, rhennir myfyrwyr yn gyfartal cyn y bydd unrhyw fyfyriwr yn cael ei gynnwys mewn setiau ar hap lluosog.
  • Grwpiau: Graddio pob myfyriwr sy'n rhan o'r grwpiau cwrs a ddewiswyd.
  • Dim
 3. Gall pob hyfforddwr mewn cwrs weld yr hyn a neilltuwyd i raddwyr eraill. Os ydych am i rolau eraill weld sgoriau, adborth, a nodiadau preifat a ychwanegwyd gan eraill hefyd, dewiswch y blwch ticio yn y golofn Edrych ar Osodiadau. Nid yw myfyrwyr yn gweld y nodiadau preifat mae eraill yn eu hychwanegu.
 4. Yn y golofn Cysoni Graddau, edrychwch ar bwy sy'n gallu pennu'r radd derfynol a'r adborth i bob myfyriwr. Mae'r holl hyfforddwyr yn gallu cysoni graddau. Gall hyfforddwyr ganiatáu cynorthwywyr dysgu a graddwyr i gysoni graddau. Mae defnyddwyr sy'n cysoni graddau hefyd yn cael eu galw'n raddwyr terfynol.

I helpu gyda chywirdeb a chysondeb graddio, sicrhewch fod pob graddiwr a ddirprwyir yn defnyddio cyfarwyddyd pan fyddant yn rhoi graddau.

Mwy ar ddirprwyo graddio


3. Dangos Graddau

Dangos sut fydd graddau'n ymddangos yn y Ganolfan Raddau ac i fyfyrwyr yn Fy Ngraddau. Dim ond eich dewis Cynradd fydd yn ymddangos i fyfyrwyr.

Gallwch hefyd ddewis cynnwys sgôr yr aseiniad mewn cyfrifiadau graddio.

Yn seiliedig ar ofynion yr aseiniad, gallwch ddewis peidio â dangos y radd a gwybodaeth ystadegol i fyfyrwyr yn Fy Ngraddau.