Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae Wicis yn galluogi cyfranogwyr cwrs i gyfrannu at ddeunyddiau cwrs a’u haddasu,  ac mae’n ddull o rannu a chydweithredu. Gall defnyddwyr greu a golygu tudalennau yn gyflym, a thracio newidiadau ac ychwanegiadau. Trwy wneud hynny, gall sawl awdur gydweithredu’n effeithiol. Gallwch greu un wiki neu ragor i aelodau'r cwrs gyfrannu atynt a wikis y gall grwpiau penodol eu defnyddio i gydweithio.

Gall pob aelod o'r cwrs ddefnyddio'r offeryn wikis i gofnodi gwybodaeth a gwasanaethu fel ystorfa ar gyfer gwybodaeth cwrs. Mae wiki cwrs yn ffynhonnell eang o wybodaeth a grëwyd gan aelodau'r cwrs. Gall Wicis helpu i adeiladu cymuned o gydweithio a dysgu. Mae rhyngweithio cymdeithasol yn cynyddu wrth gyfnewid gwybodaeth.

Mae myfyrwyr yn defnyddio wiki i gydweithio ar gynnwys a rennir o wahanol amserau a lleoliadau. Gallant edrych ar newidiadau blaenorol, gwneud sylwadau ar gynnwys neu newidiadau, cynnwys cynnwys newydd, ac adolygu cynnwys sy'n bodoli eisoes. Yn debyg i'r bwrdd trafod, rydych yn cymryd rôl hwylusydd yn lle darparwr holl gynnwys cwrs. Yn annhebyg i flog, a all fod yn eithaf personol, mae angen cydweithio dwys ar wikis, lle cysylltir â gwybodaeth ac adeiladir arni.

Gallwch raddio cyfraniadau myfyrwyr at wiki neu ei ddefnyddio'n unig ar gyfer adolygu cynnwys cwrs. Yn y naill enghraifft neu'r llall, gall myfyriwr gyfrannu tudalennau lluosog at wiki unigol a gwneud adolygiadau heb gyfyngiad i dudalennau a gyflwynwyd gan unrhyw aelod o'r cwrs. Gallwch hefyd alluogi offeryn wiki'r grŵp i helpu grwpiau i rannu a rhyngweithio.

Gallwch edrych ar bob newid i bob tudalen mewn wiki. Gallwch edrych ar y newidiadau ar lefel uchel, a gallwch edrych yn fanwl i weld gwybodaeth am gyfraniadau gan unrhyw unigolyn.


Y manteision a ddaw o ddefnyddio Wicis

Gall Wicis helpu aelodau o gyrsiau i adeiladu storfa gyffredin o wybodaeth. Wrth i'r sail wybodaeth dyfu dros amser, gallwch ddisgwyl i'r wiki gael rhyw elfen o ddifrifoldeb a pharhauster.

Gan eu defnyddio’n bwrpasol, gallwch chi ddefnyddio Wicis at y dibenion addysgol hyn:

 • Darparu llwyfan hawdd ei ddefnyddio i gyfathrebu
 • Hyrwyddo cydweithio yn lle cystadleuaeth
 • Meithrin ymagwedd gymdeithasol a rhyngweithiol at ddysgu
 • Adeiladu partneriaethau lle mae modd manteisio ar gryfderau pobl eraill
 • Cryfhau rhwydweithiau, ymddiriedolaeth a sgiliau negodi
 • Darparu cymorth ac adborth prydlon
 • Darparu siop un stop lle caiff gwybodaeth ei chadw, ei diweddaru a’i defnyddio yn hawdd ac yn gyflym
 • Gwella’r tebygolrwydd o greadigedd, digymhellrwydd ac arloesi trwy feddwl yn adlewyrchol

Pryd y dylwn i ddefnyddio Wicis?

Gallwch chi ddefnyddio Wicis fel cynnwys cwrs neu fel aseiniadau a gaiff eu marcio ar gyfer y mathau hyn o weithgareddau:

 • Geirfa
 • Papur Gwyn
 • Crynodebau ac amlinelliadau dosbarth
 • Cyfuno gwaith ysgrifennu myfyrwyr i greu llyfr
 • Storfa o adnoddau
 • Arbrofion labordy
 • Datrysiadau myfyrwyr ar gyfer senarios ac astudiaethau achos
 • Llyfr nodiadau ymchwil
 • Cyflwyniadau prosiect grŵp

Gall hyfforddwyr greu Wicis cwrs i annog y myfyrwyr i gasglu eu gwybodaeth mewn modd trefnus. Gall unrhyw aelod o gwrs greu tudalennau mewn Wici , oni bai eich bod yn bwriadu bod yr unig awdur a defnyddio’r Wici fel cynnwys cwrs. Mae grwpiau hefyd yn gallu defnyddio wikis.

Mwy o wybodaeth am grwpiau cwrs


Rhannau o Wici

Mae gan Wici dair rhan:

 • Yn gyntaf, gallwch chi greu pwnc wici fel bod modd i aelodau o gwrs gyfrannu eu syniadau, eu hymchwil a’u meddyliau. Pwnc y Wici yw’r thema sy’n cysylltu’r gwahanol dudalennau Wici. Mewn pwnc Wici, caiff tudalennau Wici cysylltiedig eu casglu mewn un lle.
 • Nesaf, gallwch chi greu tudalennau Wici o fewn y pwnc. Mae tudalen Wici yn ysgogiad mwy penodol, neu’n gysylltiedig o ran pwnc â thema gyffredinol pwnc y Wici. Er enghraifft, os hanes y Gymraeg yw pwnc y wici, yna gallai hanes yr Urdd fod yn un o’r tudalennau wici yn y pwnc hwnnw.
 • Mae’r dudalen sy’n rhestru’r Wicis yn dangos pob pwnc Wici a grëwyd mewn cwrs neu grŵp.

Creu pwnc Wici

I gychwyn, bydd eisiau ichi greu pwnc Wici yn eich cwrs. Gall eich myfyrwyr ac aelodau eraill o’r cwrs ychwanegu tudalennau at y pwnc hwnnw.

 1. Ewch i Panel Rheoli > Offer Cwrs > Wicis a dewiswch Creu Wici.
 2. Teipiwch enw ac, yn ddewisol, cyfarwyddiadau. Cyhoeddi’r Wici i’r myfyrwyr.
 3. Dewiswch y blychau ticio Dangos Ar Ôl a Dangos Tan i alluogi'r dewisiadau dyddiad ac amser. Dydy cyfyngiadau o ran pryd y bydd myfyrwyr yn gallu gweld y Wici ddim yn effeithio ar ei argaeledd.
 4. Dewiswch opsiwn Mynediad Myfyrwyr. Gellir newid mynediad myfyrwyr ar unrhyw adeg.
  • Ar Gau i Olygu: Dewiswch yr opsiwn hwn os mai chi fydd yr unig un fydd yn cyfrannu at dudalennau, neu i atal defnyddwyr rhag eu golygu. Dewiswch yr opsiwn hwn pan fyddwch yn barod i ddechrau marcio’r cyfraniadau Wici. Mae pob aelod o'r cwrs yn gallu gweld wikis sydd ar gau i'w golygu.
  • Ar Agor i Olygu: Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr addasu unrhyw dudalen Wiki. Mewn wiki grŵp, rhaid i ddefnyddiwr fod yn aelod o'r grŵp er mwyn golygu tudalen wiki.
 5. Yn adran Gosodiadau Wici, dewiswch Dim graddio neu’r opsiwn Graddio a theipiwch nifer y Pwyntiau posibl. Ar ôl i chi alluogi graddio, crëir colofn yn awtomatig yn y Ganolfan Raddau. Ni ellir atal y dyddiadur rhag cael ei farcio, ac ni allwch newid y gosodiadau i Dim graddio.

  Mwy o wybodaeth am farcio wicis

 6. Os ydych yn dymuno, ticiwchDangos y cyfranogwyr yn statws angen graddio a dewiswch nifer y tudalennau sydd ei angen. Os byddwch yn rhoi’r gosodiad hwn ar waith, bydd eiconAngen Graddio i’w gweld yn y Ganolfan Raddau. Bydd y tudalennau i’w gweld yn y ciw ar dudalen Angen Graddio pan fydd gwaith y myfyrwyr yn barod i’w farcio.
 7. Ychwanegu cyfeireb os ydych chi’n dymuno gwneud hynny.
 8. Dewiswch Cyflwyno.

Tudalen pwnc Wici

Tudalen pwnc Wici yw’r dudalen hafan lle mae pob tudalen Wici arall yn cael ei chadw. Bydd y dudalen hafan yn cael ei dangos gyntaf yn awtomatig pan fydd defnyddiwr yn ymweld â thudalen Wici.

 1. Dewiswch Creu Tudalen Wici i ychwanegu tudalen at bwnc Wici.
 2. Caiff Cyfarwyddiadau Wici eu hehangu yn ddiofyn, ond gallwch chi eu lleihau. Dewiswch Aliniadau i ychwanegu aliniadau.
 3. Ar y bar ochr, gallwch chi ehangu adran Manylion Wici i ddangos gwybodaeth fel math, dyddiad creu, a nifer y tudalennau a sylwadau. Pwyswch y symbol saeth sy’n pwyntio i’r dde. Pwyswch y pedwar saeth i weld y Wici ar sgrin lawn.
 4. I weld crynodeb o weithgarwch myfyrwyr, pwyswch Cyfranogiad a Graddio i Wicis a farciwyd neu Crynodeb o Gyfranogiad i Wicis na chawsant eu marcio. Bydd y ddwy ddolen yn agor tudalen Crynodeb o Gyfranogiad lle mae modd ichi weld cyfranogiad y myfyrwyr hynny sydd wedi cyfrannu at y Wici.
 5. Ar y bar ochr, bydd y tudalennau Wici yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor ar ôl y dudalen hafan, sydd ag eicon tŷ. Mae'r hafan bob amser yn ymddangos yn gyntaf ar y rhestr. Dewiswch dudalen Wici i’w gweld yn y ffrâm cynnwys. Ewch i’w ddewislen i weld hanes y dudalen. Mae Hanes Tudalen yn dangos pob fersiwn o dudalen Wici, a bydd y fersiwn mwyaf diweddar yn ymddangos gyntaf. O'r tudalen hwn, gallwch ddileu fersiynau. Os byddwch yn dileu'r fersiwn ddiweddaraf, yna'r fersiwn nesaf ati yw'r fersiwn fwyaf cyfredol a dyma'r tudalen a welir yn y wiki. Gallwch ddileu mwy nag un fersiwn o dudalen wiki, ond mae'n rhaid i un fersiwn o leiaf aros. Pan fyddwch yn dileu fersiwn, dilëir hanes pob cyfranogiad ar gyfer y fersiwn honno.
 6. I weld pob defnyddiwr a gyfrannodd at y Wici, dewiswch All i ehangu’r ddewislen a dewiswch aelod. Fel arall, dewiswch Dangos yr Holl Aelodau i weld y defnyddwyr nad oeddent wedi cyfrannu at y Wici hefyd.
 7. Yn achos Wicis sy’n cael eu marcio, bydd eiconau yn dangos gweithgarwch defnyddiwr. Mae eicon Angen Graddio yn eich hysbysu bod y defnyddiwr wedi gwneud y lleiaf oedd yn ofynnol. Bydd yr eicon Ar Waith yn ymddangos pan fydd y defnyddiwr wedi gwneud rhywfaint  ond ei fod eto i wneud digon i gael ei farcio.

Tudalen Restru Wicis

Ar ôl ichi greu Wici, bydd pynciau’r Wici yn ymddangos yn nhrefn yr Wyddor ar y dudalen restru Wicis. Dewiswch deitl i drefnu’r cynnwys.

 1. Ar y dudalen restru Wicis, dewiswch deitl Wici neu dewiswch Agor ar ddewislen Wici.
 2. I newid argaeledd Wici neu fynediad myfyrwyr ato, ticiwch un blwch neu fwy a defnyddiwch restrau Argaeledd a Mynediad Myfyrwyr.
 3. Mae colofn Math yn nodi a yw Wici ar gyfer cwrs neu ar gyfer grŵp.
 4. Dewiswch Golygu Priodweddau ar ddewislen Wici a newid enw, cyfarwyddiadau a gosodiadau’r Wici.

Tudalennau Wici

Mae angen tudalen hafan ar bob Wici cwrs neu grŵp newydd. Wrth greu pwnc Wici newydd, gofynnir ichi greu tudalen hafan. Bydd y dudalen hafan bob tro yn ymddangos gyntaf ar y dudalen restru Wicis, a caiff y cynnwys ar arddangos pan fydd defnyddiwr yn llywio i’r Wici. Gan mai’r dudalen hafan sydd ar y brig, mae’n syniad da ychwanegu cyfarwyddiadau  yma.

Gallwch chi neu unrhyw aelod cwrs neu grŵp greu'r hafan. Ni all neb ddileu'r hafan, ond os yw'r wiki ar agor ar gyfer golygu, gall unrhyw aelod o'r cwrs neu grŵp ei golygu.


Creu tudalennau wiki

 1. Ar y dudalen restru Wicis, dewiswch deitl Wici.
 2. Ar dudalen bwnc y Wici, dewiswch Creu Tudalen Wici.
 3. Teipiwch deitl a disgrifiad neu gyfarwyddiadau.
 4. Dewiswch Cyflwyno.

Cewch chi ddileu Wici cyfan neu dudalennau mewn Wici, ond chewch chi ddim dileu tudalen hafan y Wici ar ei phen ei hun. All myfyrwyr ddim dileu tudalennau Wici.


Cysylltu â thudalennau wiki eraill

Os oes llawer o dudalennau gan Wici, gallwch chi ei gyfuno â thudalen arall fel ei bod yn haws dod o hyd i wybodaeth. Gallwch greu dolenni'n unig i dudalennau wiki eraill pan fydd o leiaf dau dudalen yn bodoli.

 1. Ar dudalen Creu Tudalen Wici, rhowch y cyrchwr yn ardal Cynnwys Tudalen Wici lle rydych chi am ychwanegu’r ddolen.
 2. Dewiswch eicon Cysylltu i dudalen Wici yn y golygydd, sy’n edrych fel dalenni papur. Os mai un tudalen yn unig sy'n bodoli yn y wiki, analluogir y swyddogaeth hon.
 3. Yn ffenestr naid Mewnosod Dolen i Dudalen Wiki, dewiswch y dudalen wiki yr ydych creu dolen iddi o'r rhestr.
 4. Fel arall, rhowch enw ar y ddolen ym mlwch testun Ailenwi'r Ddolen i'r Dudalen Wiki. Os na fyddwch yn ailenwi'r ddolen, defnyddir teitl gwreiddiol y dudalen fel y ddolen.
 5. Dewiswch Cyflwyno. Bydd y ddolen yn ymddangos yn y golygydd.
 6. Ar Dudalen Creu Wici, dewiswch Cyflwyno. Mae'r dolen yn ymddangos yn nhudalen y wiki.

Gallwch chi ychwanegu dolen i dudalennau Wici eraill ar dudalen Wici bresennol. Addaswch gynnwys y Wici a defnyddiwch yr un camau ag a nodir uchod.


Gadewch sylw ar dudalen Wici.

Gall aelodau o gwrs adael sylwadau ar dudalennau Wici. Trwy adael sylwadau, gallwch chi a’ch myfyrwyr gynnig adborth ac awgrymiadau. Mae sylwadau'n weladwy i holl aelodau'r cwrs. Caiff cyfanswm nifer y sylwadau Wici ei gyfrif yn adran Manylion Wici Details ar y bar ochr.

Chaiff neb olygu sylwadau ar ôl iddyn nhw gael eu postio. Caiff defnyddwyr ddileu eu sylwadau.

Gall pob aelod o gwrs ddarllen Wicis grŵp yn ddiofyn, ond mae’n rhaid i’r defnyddiwr fod yn aelod o grŵp i adael sylw. Gallwch newid y gosodiad diofyn i ganiatáu i aelodau'r grŵp yn unig edrych ar wiki grŵp.

 1. Dewiswch bwnc Wici a dewiswch y dudalen i’w gweld yn y bar ochr. Mae tudalen y wiki yn agor yn ffrâm y cynnwys.
 2. Dewiswch Sylw o dan gyfraniad y defnyddiwr, a theipiwch sylw. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth gwirio sillafu ar waelod y blwch yn ôl yr angen.

  Mae gan sylwadau ffin o 2,000 o nodau. Bydd neges yn ymddangos sy’n dweud bod rhaid i sylw sy’n hwy na 2,000 o nodau gael ei olygu a’i ailgyflwyno.

 3. Dewiswch Ychwanegu.
 4. I weld pob sylw, cliciwch ar y ddolen Sylwadau sydd â rhif arni.

Golygu a rheoli Wicis

Ar dudalen Wikis, ewch i ddewislen Wici a dewiswch Golygu. Gwnewch eich newidiadau a dewiswch Cyflwyno.

Mae unrhyw aelod o'r cwrs yn gallu golygu tudalen wiki cwrs a gall unrhyw aelod o'r grŵp olygu tudalen wiki grŵp, oni bai eich bod wedi analluogi'r swyddogaeth hon. Efallai y byddwch yn dewis analluogi golygu pan fyddwch yn mynd ati i  farcio tudalennau Wici. Fodd bynnag, gallwch dal i olygu tudalennau myfyrwyr. Mae holl aelodau'r cwrs, gan gynnwys hyfforddwyr, yn golygu yn yr un modd.

Pan fydd defnyddiwr yn golygu tudalen Wici, caiff y dudalen ei chloi am ddau funud i atal pobl eraill rhag golygu’r un dudalen. Fe hysbysir defnyddwyr bod defnyddiwr arall yn golygu'r dudalen ar hyn o bryd. Bydd cyfnod y cloi yn dod i ben ni waeth beth y bo’r defnyddiwr yn ei wneud. Ar ôl dau funud, gall defnyddiwr arall ddechrau golygu’r dudalen a chaiff y dudalen ei chloi eto.

Does dim modd analluogi’r nodwedd cloi na chwaith pa mor hir y bydd y dudalen wedi ei chloi.

Golygu cynnwys wici

Gan fod Wici yn storio pob fersiwn a phob golygydd yn ei hanes, gallwch chi adfer gwybodaeth am ddatblygiad a chyfraniad unrhyw unigolyn. Gallwch chi ddewis Hanes ar ddewislen tudalen i weld sut y mae tudalen wedi ei haddasu, gweld unrhyw fersiwn, a chymharu dau fersiwn ochr yn ochr.

 1. Ewch i dudalen pwnc Wici.
 2. Dewiswch y tudalen i'w adolygu a'i olygu. Mae tudalen y wiki yn agor yn ffrâm y cynnwys.
 3. Ar y bar ochr, ewch i ddewislen y dudalen a chlicio ar Golygu'r Priodweddau. Fel arall, dewiswch Golygu Cynnwys Wici wrth ymyl teitl y dudalen yn y ffrâm cynnwys.
 4. Ar Golygu Tudalen Wici, gallwch chi wneud newidiadau i enw a chynnwys y dudalen.
 5. Dewiswch Cyflwynoi gadw’ch newidiadau.

Dileu Wici

Os nad ydych angen wiki bellach, gallwch ei dileu. Mae'r weithred ddileu yn barhaol ac ni allwch ei dad-wneud.

Os mai Wici i’w farcio ydyw, bydd blwch yn ymddangos yn gofyn ichi gadarnhau. Mae’n rhaid ichi ddilyn camau ychwanegol i ddileu Wici a farciwyd.

 1. Ar y dudalen restru Wicis, agorwch ddewislen Wici a dewisDileu.
 2. DewiswchIawn yn y neges rybudd a fydd yn ymddangos. Os mai Wici i’w farcio ydyw, bydd blwch yn ymddangos yn gofyn ichi gadarnhau. Mae gennych ddau opsiwn:
  • Cadw Gwybodaeth y Ganolfan Raddau (peidiwch â thicio’r un blwch): Dilëir y wiki, ond cedwir colofn y Ganolfan Raddio a sgoriau rydych wedi eu neilltuo. Er enghraifft, mae pob cyfraniad gan fyfyrwyr yn cael eu graddio ac rydych am gadw colofn y Ganolfan Raddau ar gyfer cyfrifiadau'r radd derfynol. Os byddwch yn dileu wiki, ond eto'n cadw colofn y Ganolfan Raddau, gallwch ddileu'r golofn honno o'r Ganolfan Raddau ar unrhyw adeg.
  • Dileu Gwybodaeth y Ganolfan Raddau (dewiswch pa rai i’w dileu gan ddefnyddio’r blychau): Caiff y golofn raddau yn y Ganolfan Raddau a’r Wici eu dileu. Er enghraifft, os dydych chi ddim am gynnwys y golofn raddau ar gyfer cyfraniadau’r Wici yn y marc terfynol, gallwch ddileu popeth.
 3. DewiswchTynnu i orffen y broses ddileu.

Ychwanegu dolen Wici i ddewislen y cwrs.

Gallwch chi ychwanegu dolen i ddewislen cwrs fel bod mynd i’r teclyn Wici yn syth. Gallwch hefyd bersonoli enw'r ddolen.

 1. Dewiswch yr arwydd plws uwchben dewislen y cwrs. Mae'r rhestr Ychwanegu Eitem Ddewislen yn ymddangos.
 2. Dewiswch Dolen Offer a theipiwch Enw ar gyfer y ddolen.
 3. O restr Math, dewiswch Wicis.
 4. Dewiswch y blwch ticio Ar gael i Ddefnyddwyr.
 5. Dewiswch Cyflwyno.