Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r fideo "Ultra" am negeseuon.

Ewch i mewn i negeseuon cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am gael mynediad at negeseuon cwrs.

Ewch i dudalen Negeseuon Cwrs trwy un o’r dulliau hyn:

  • Ar ddewislen y cwrs, ewch i Offer yna Negeseuon Cwrs.
  • Ar y Panel Rheoli, ewch i Offer Cwrs > Negeseuon Cwrs.

Gallwch ychwanegu dolen hefyd at negeseuon Cwrs ar ddewislen y cwrs.

Mwy ar ychwanegu dolenni dewislen cwrs


Anfonwch neges cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am anfon negeseuon.

Gall pawb ddefnyddio negeseuon fel rhybuddion atgoffa, cwestiynau cyflym a rhyngweithio cymdeithasol. Os yw eich sefydliad yn caniatáu, gallwch atodi ffeiliau o’ch cyfrifiadur i’ch negeseuon.

Gall eich sefydliad ddewis peidio â chaniatáu i fyfyrwyr ymateb i neu greu negeseuon yn eu cyrsiau. Dim ond y rôl myfyriwr sydd â’r cyfyngiadau hyn. Ni allwch droi'r gosodiad hwn ymlaen a’i ddiffodd yn eich cyrsiau unigol.

Pan fydd y gosodiad hwn wedi’i droi ymlaen, gall myfyrwyr ond ddarllen negeseuon a anfonir atynt gan rolau eraill, megis hyfforddwyr a chynorthwywyr addysgu. Ni fydd modd i fyfyrwyr flaenyrru negeseuon maent yn eu derbyn.

Pan all myfyrwyr ond ddarllen negeseuon cwrs, byddwch yn derbyn hysbysiad wrth greu neges.

Ar y dudalen Creu Neges, dewiswch At. Bydd rhestr o holl aelodau'r cwrs yn ymddangos. Yn y blwch cyntaf, dewiswch y derbynyddion ac yna dewiswch y saeth sy'n wynebu'r dde i'w symud i'r blwch Derbynyddion

Ar gyfer Windows, i ddewis derbynwyr lluosog mewn rhes, pwyswch y fysell Shift a dewiswch y derbynwyr cyntaf ac olaf. I ddewis derbynwyr allan o ddilyniant, pwyswch y fysell Ctrl a dewiswch bob enw sydd ei angen. Ar gyfer cyfrifiaduron Mac, pwyswch y fysell Command yn lle’r fysell Ctrl. Gallwch hefyd ddewis holl aelodau cwrs gydag opsiwn Dewis y Cwbl.

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun eich neges. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Ateb neges

Gallwch anfon eich ateb i'r anfonwr neu ateb pawb. Rhowch fanylion yr anfonwr a holl dderbynyddion eraill y neges yn At: .

Ychwanegwch aelodau eraill y cwrs i'r neges fel y bod angen. Bydd testun y neges yn cynnwys y testun o'r neges wreiddiol. Gallwch ychwanegu at y testun.


Hysbysiadau neges newydd

Mae’r modiwl Beth sy’n Newydd yn ymddangos ar y dudalen gyntaf ar ôl i chi fewngofnodi ac ar Hafan y cwrs. Byddwch yn cael gwybod pan fydd negeseuon cwrs newydd yn cyrraedd.

Mae’r adroddiadau modiwl yn newid uwaith y dydd pan fewngofnodwch gyntaf. Os ydych yn dymuno gweld rhybuddion newydd yn ddiweddarach, dewiswch Adnewyddu yn y ddewislen Gweithrediadau.

Chi a’ch sefydliad sy’n rheoli pa fodiwlau sy’n ymddangos.


ULTRA: Tudalen negeseuon

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am gael mynediad at negeseuon cwrs.

Mewn cwrs, gallwch gyrchu’r dudalen Negeseuon ar y bar llywio. Bydd pob un o'ch negeseuon ac ymatebion cwrs yn ymddangos. Gallwch fwrw golwg trwy'r rhestr yn hawdd ac agor neges i ddarllen yr holl ymatebion.

Bydd eich negeseuon sydd heb eu darllen yn ymddangos yn gyntaf yn y rhestr. Mae pob neges yn dangos llun proffil y creawdwr. O dan enw'r creawdwr, gallwch weld sawl cyfranogwr sydd wedi’i gynnwys neu os yw’r neges ar gyfer y dosbarth cyfan.

  1. Edrych yn hwylus ar beth sy’n newydd. Mae cyfrif negeseuon yn ymddangos uwchben y rhestr. Bydd ymatebion newydd yn ymddangos gyda ffont trwm.
  2. Anfon neges. Dewiswch eicon Neges Newydd i anfon neges. Anfonwch i un person, rhagor nag un person neu'r dosbarth cyfan.

    Os oes gennych lawer o negeseuon, dewiswch nifer y negeseuon rydych eisiau eu gweld fesul tudalen i gulhau'ch ffocws.

  3. Dileu neges. Defnyddiwch yr eicon Dileu i ddileu neges. Os daw rhagor o ymatebion, byddwch yn ei cael. Ni allwch olygu neu ddileu ymatebion unigol mewn neges.
  4. Llywio i neges arall. Mae negeseuon yn agor mewn panel gyda phob ymateb. Defnyddiwch yr eiconau Gweld Negeseuon Blaenorol a Neges Nesaf ar y top i weld y neges flaenorol neu nesaf yn y rhestr.

Pan grëwch ymateb i neges, dewiswch yr eiconYchwanegu Cyfranogwyr oni bai fod y neges wedi cael ei hanfon at y dosbarth cyfan. Mae'r derbynyddion gwreiddiol yn gweld nodyn yn y neges nesaf eich bod wedi ychwanegu pobl newydd neu'r dosbarth cyfan. Mae'r derbynyddion newydd yn gweld y neges o'r pwynt y cawsant eu hychwanegu.


ULTRA: Anfon neges

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am anfon negeseuon cwrs.

Pan ddewiswch yr eicon Neges Newydd ar y dudalen Negeseuon, mae’r panel Neges Newydd yn agor.

Dechreuwch deipio i ychwanegu derbynyddion. Wrth i chi deipio, bydd enwau'r derbynyddion sy'n cyd-fynd yn ymddangos mewn dewislen er mwyn i chi allu eu dewis yn hawdd. Gallwch barhau i ychwanegu cynifer o enwau ag y mynnwch neu anfon at y dosbarth cyfan.

Arweiniwch gyda’r wybodaeth bwysicaf. Nid oes gan negeseuon deitlau. Mae angen i dderbynyddion ddibynnu ar ran cyntaf eich neges wrth iddynt ddewis beth i'w ddarllen. Defnyddiwch y swyddogaethau yn y golygydd i fformatio'ch testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Anfonwch gopi e-bost. Gallwch anfon copi e-bost o neges cwrs. Efallai bydd myfyrwyr yn gweld, darllen a gweithredu ar gyhoeddiadau pwysig a negeseuon cwrs pan dderbyniant gopi yn eu mewnflychau. Bydd copïau e-bost yn cael eu danfon dim ond os oes gan dderbynyddion gyfeiriad e-bost dilys yn eu proffil ar Blackboard Learn. Pan ddewiswch yr opsiwn hwn, mae holl dderbynwyr y neges yn derbyn copi e-bost.

Bydd derbynyddion yn gallu gweld eich neges yn eu mewnflwch, ond ni fyddant yn gallu anfon e-bost i ymateb.

Caniatáu neu wrthod atebion. Gallwch ddewis i beidio â chaniatáu atebion ar gyfer negeseuon a grëwch. Os ydych chi’n dewis anfon neges at y dosbarth cyfan, nid oes neb yn cael ateb yn ddiofyn.

Gall eich sefydliad ddewis peidio â chaniatáu i fyfyrwyr ymateb i neu greu negeseuon yn eu cyrsiau. Ni allwch droi'r gosodiad hwn ymlaen a’i ddiffodd yn eich cyrsiau unigol. Pan fydd y gosodiad hwn wedi’i droi ymlaen, gall myfyrwyr ond ddarllen negeseuon a anfonir atynt gan rolau eraill, megis hyfforddwyr a chynorthwywyr addysgu. Ni fydd modd i fyfyrwyr flaenyrru negeseuon maent yn eu derbyn.

Pan all myfyrwyr ond ddarllen negeseuon cwrs, byddwch yn derbyn hysbysiad wrth greu neges. Mae’r blwch ticio Caniatáu atebion i'r neges hon yn berthnasol i’r rolau yn y cwrs sydd â chaniatâd i ateb i a chreu negeseuon, megis hyfforddwyr eraill a chynorthwywyr addysgu.


ULTRA: Cyfathrebwch o’r rhestr

O’r rhestr, gallwch anfon neges at unrhyw un sy’n ymwneud â’ch cwrs.

Dewiswch lun proffil i agor y cerdyn proffil. Dewiswch yr eicon amlen i agor y panel neges Newydd. Gallwch ychwanegu rhagor o dderbynyddion i'r neges yn ôl yr angen.

Mae negeseuon a anfonwch o’r rhestr hefyd yn ymddangos ar y dudalen Negeseuon.

Mwy ar y rhestr