Gallwch raddio cyfranogiad dyddlyfrau ar gyfer unigolion a grwpiau.

Sut mae graddau dyddlyfr yn ymddwyn

Pan fyddwch yn galluogi graddio ar gyfer dyddlyfr, crëir colofn yn awtomatig yn y Ganolfan Raddio. Wrth i fyfyrwyr gyflwyno cyflwyniadau, bydd eiconau’n dechrau ymddangos yn y Ganolfan Raddau, ar y dudalen pwnc y dyddlyfr, ac ar y dudalen Angen Graddio:

 • Mae’r eicon Angen Graddio yn ymddangos pan fydd gweithgarwch myfyriwr wedi bodloni’r trothwy rydych chi’n ei ddewis yng ngosodiadau’r dyddlyfr. Er enghraifft, os byddwch yn dewis cael eich hysbysu wedi i bedwar o fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith, bydd yr eicon hwn yn ymddangos wedi i bedwar o fyfyrwyr o leiaf gyflwyno eu cyflwyniadau dyddlyfr.
 • Mae’r eicon Ar y Gweill yn ymddangos pan:
  • Nid yw gweithgarwch myfyrwyr yn bodloni’r isafswm a osodwyd gennych.
  • Ni wnaethoch dicio’r blwch Dangos cyfranogwyr gyda statws angen graddio.

Gallwch raddio cyflwyniad dyddlyfr yn y Ganolfan Raddau, ar y dudalen Angen Graddio, neu drwy fynd i’r Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Dyddlyfrau mewn cwrs.

Golygwch y wybodaeth golofn yn y Ganolfan Raddau i benderfynu a all myfyrwyr edrych neu beidio ar eu graddau ac adborth yn Fy Ngraddau.

Mwy ar golofnau gradd ac eitemau yn y Ganolfan Raddau

Wrth i chi raddio cyflwyniadau dyddlyfr myfyrwyr, mae’r graddau’n dangos ar unwaith yn y Ganolfan Raddau. Pan fyddwch yn golygu gradd a ddynodwyd o dudalen pwnc y dyddiadur, diweddarir y Ganolfan Raddau.


Newid pwnc dyddlyfr o wedi ei raddio i heb ei raddio

Ni allwch newid pwnc dyddlyfr a raddiwyd i heb ei raddio. Mae angen i chi ddileu'r pwnc dyddlyfr a raddiwyd o dudalen rhestru'r Dyddlyfrau a'r Ganolfan Raddau, a chreu pwnc heb ei raddio newydd.

Fel arall, i gadw cofnodion, gosodwch golofn Ganolfan Raddau'r dyddlyfr i beidio â chael ei chynnwys mewn cyfrifiadau. Mewn gwirionedd, mae'r dyddlyfr yn parhau i gael ei ystyried fel graddiwyd gan y Ganolfan Raddau, ond anwybyddir unrhyw ganlyniadau neu raddau a neilltuir mewn cyfrifiadau eraill.


Graddio cyflwyniadau dyddlyfr unigol

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ddyddlyfrau a raddir.

Dechreuwch raddio dyddlyfrau o’r Ganolfan Raddau, y dudalen Angen ei Raddio, neu adran Offer y Cwrs yn y Panel Rheoli.

 1. Ar dudalen pwnc y dyddlyfr, dewch o hyd i’r rhestr gyda'ch enw i gyrchu pob aelod o'r cwrs. Dewiswch enw defnyddiwr â rhif. Mae cofnod neu gofnodion dyddlyfr y defnyddiwr yn agor yn y ffrâm gynnwys.
 2. Teipiwch gyfanswm pwyntiau yn y blwch Gradd. Os cydgysylltoch gyfeireb â'r dyddlyfr hwn, ehangwch a chwblhewch y gyfeireb.
 3. I olygu gradd bresennol, dewiswch y blwch Gradd a newid y radd.
 4. Gallwch hefyd gynnwys adborth ar gyfer y myfyriwr yn y blwch Adborth i’r Dysgwr. Dewiswch eicon y golygydd a gynrychiolir gan y llythyren A i agor ffenestr naid y golygydd. Gallwch blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth wrth i chi raddio.
 5. Dewiswch Ychwanegu Nodiadau i adael nodiadau sy’n ymddangos i chi a’r rôl graddiwr yn unig.
 6. Dewiswch Cyflwyno i ychwanegu’r radd, adborth, a’r nodiadau graddio i’r Ganolfan Raddau.

Graddio dyddlyfr grŵp

Ar dudalen pwnc y dyddlyfr, gallwch ddarllen yr holl gofnodion ar gyfer dyddlyfr grŵp ac ychwanegu un radd ar gyfer yr holl aelodau. Os nad ydych yn neilltuo gradd i aelod o'r grŵp, mae'r eicon Angen Graddio yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau, ar dudalen y pwnc dyddlyfr yn y rhestr Holl Aelodau'r Grŵp, a rhestrir y dyddlyfr grŵp ar y dudalen Angen Graddio.

Ar dudalen dyddlyfr y grŵp, mae'r bar ochr graddio'n ymddangos, sy'n rhestru pob aelod o'r grŵp.

Pan fyddwch yn ychwanegu gradd ar gyfer dyddlyfr grŵp, rhoddir y radd yn awtomatig i bob aelod o'r grŵp. Neilltuir gradd i'r holl aelodau, hyd yn oed os nad oedd aelod wedi cyfrannu, er y gallwch newid y radd hon. Gall myfyrwyr weld eu graddau dyddlyfr grŵp yn Fy Ngraddau ac yn y dyddlyfr grŵp drwy ddewis eu henwau yn y ddewislen Holl Aelodau’r Grŵp.


Rhoi gradd wahanol i aelodau o’r grŵp

Gallwch aseinio gradd i aelod unigol o’r grŵp sy’n wahanol i radd y grŵp. Os byddwch yn newid gradd aelod o'r grŵp, ac yna’n neilltuo gradd grŵp newydd, ni fydd y radd grŵp newydd yn effeithio ar radd newydd yr unigolyn. Mae myfyrwyr ond yn gallu gweld eu graddau eu hunain, nid beth mae pob un o'u grŵp aelodau yn ei dderbyn.

Yn y bar ochr graddio, dewiswch eicon y pensil i newid gradd y grŵp ar gyfer aelod. Teipiwch radd newydd a dewiswch eicon y marc ticio i'w chadw. Mae'r radd hon yn dod yn radd gwrthwneud.

Mae gradd y grŵp a gradd a olygwyd yr aelod grŵp unigol yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau. Mae celloedd mewn print llwyd yn ymddangos yng ngholofn dyddiadur y grŵp ar gyfer aelodau cwrs nad ydynt yn rhan o'r grŵp.

Newid gradd aelod o'r grŵp yn ôl

Gallwch droi gradd aelod a olygwyd yn ôl i'r radd grŵp gwreiddiol, roedd pob aelod o'r grŵp wedi ei derbyn.

Yn y bar ochr graddio, dewiswch eicon y pensil ar gyfer yr aelod â'r radd olygedig. Dewiswch y saeth sy'n pwyntio i'r chwith i newid y radd i'r radd grŵp wreiddiol. Dilëir yr eicon gwrthwneud ac mae’r newid yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau.


ULTRA: Galluogi graddio dyddlyfrau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am ddyddlyfrau a raddir.

I ysgogi myfyrwyr i bostio cyfraniadau diddorol, gallwch wneud i ddyddlyfr gyfri tuag at radd. Pan fyddwch yn galluogi graddio ar gyfer dyddlyfr, crëir colofn yn awtomatig yn y llyfr graddau.

Dewiswch yr eicon gêr i agor panel Gosodiadau'r Dyddlyfr. Dewiswch y blwch ticio ar gyfer Graddio Dyddlyfr. Pan fyddwch yn dewis graddio dyddlyfr, bydd rhagor o opsiynau yn ymddangos megis dyddiad cyflwyno a’r uchafswm o bwyntiau.

Ar yr adeg hon, mae'r wedd graddio dyddlyfrau Ultra yn cefnogi hyd at 50 o fyfyrwyr. Bydd gwelliannau yn y dyfodol yn ehangu'r nifer hon.

Argymhellwn eich bod yn defnyddio dyddlyfrau Ultra wrth adeiladu cyrsiau newydd, ond cyfyngir ein canllawiau at ddefnydd addysgu a graddio nes i welliannau ychwanegol gael eu cwblhau.

Rhowch ddyddiad cyflwyno. Mae dyddiadau dyledus yn ymddangos yn y calendr ac yn y ffrwd gweithgarwch. Anogwch fyfyrwyr i adolygu beth y dylid ei gyflwyno nawr a beth sydd ar ddod fel y gallant holi cwestiynau cyn gynted â phosibl.

Rhowch yr uchafswm o bwyntiau. Defnyddir y pwyntiau gydag un neu fwy o gofnodion a wnaed gan fyfyriwr.

Dewiswch y sgema graddio. O'r ddewislen Graddio gan ddefnyddio, dewiswch sgema sy'n bodoli eisoes, megis Pwyntiau. Gallwch newid y sgema graddio ar unrhyw adeg a bydd y newid yn dangos i fyfyrwyr ac yn eich llyfr graddau.

Ychwanegu cyfeireb graddio. Gall defnyddio cyfarwyddiadau eich helpu i werthuso gwaith a gyflwynir gan fyfyrwyr yn seiliedig ar feini prawf allweddol rydych yn eu diffinio. Gallwch greu neu ychwanegu cyfarwyddyd sydd eisoes yn bodoli er mwyn i fyfyrwyr allu gweld gofynion y gwaith a raddir. Gallwch ond gysylltu un cyfarwyddyd â phob dyddlyfr.

Ar yr adeg hon, ni allwch ddefnyddio'r cyfarwyddyd wrth i chi raddio, ond mae gwelliannau ar y gweill.


ULTRA: Llif gwaith graddio dyddlyfrau sylfaenol

Ar yr adeg hon, gallwch ddefnyddio llif gwaith sylfaenol i ychwanegu graddau dyddlyfrau at eich llyfr graddau. Mewn rhyddhad yn y dyfodol, bydd gennych ryngwyneb graddio mwy cadarn i roi graddau ar gyfer cyfraniadau dyddlyfrau.

Pan fydd cyflwyniadau dyddlyfr a raddir yn barod i gael eu graddio, rhoddir gwybod i chi yn y ffrwd gweithgarwch. Dewiswch y ddolen i agor y dyddlyfr mewn haen newydd i adolygu'r cofnodion.

Gallwch hefyd agor y dyddlyfr o dudalen Cynnwys y Cwrs a defnyddio'r camau hyn i raddio'r cyflwyniadau.

 1. Ar ôl i chi adolygu cofnodion a sylwadau dyddlyfr myfyriwr, caewch haen y dyddlyfr a dewiswch eicon y Llyfr graddau ar y bar llywio.
 2. Ar dudalen y Llyfr graddau yng ngwedd rhestr, gallwch weld y nifer o fyfyrwyr sydd wedi gwneud cofnodion. Newidiwch i’r wedd grid i ddechrau graddio.
 3. Yng ngwedd grid, llywiwch i golofn y dyddlyfr. Mae Cyflwyniad Newydd yn ymddangos mewn celloedd ar gyfer myfyrwyr sydd â chofnodion. Dewiswch y ddolen Graddio Nawr i neilltuo gradd. Cliciwch unrhyw le y tu allan i ardal y graddau i gadw.

Postio graddau

Pan fyddwch yn barod i ryddhau graddau i fyfyrwyr, dewiswch yr opsiwn Postio ym mhennyn y golofn. Mae'r holl raddau rydych wedi'u haseinio ar gyfer y golofn hon yn cael eu postio i fyfyrwyr eu gweld. Os ydych eisiau postio un ar y tro, cliciwch yng nghell myfyriwr a dewiswch Postio yn y ddewislen. Mae graddau sydd wedi cael eu postio'n ymddangos gyda neges Wedi'i phostio yn y golofn.

Ar ôl i chi bostio graddau dyddlyfrau, gall myfyrwyr weld eu sgoriau ar eu tudalennau graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gael mynediad at eu cyfraniadau dyddlyfr a'u graddau o'r ddolen i’r dyddlyfr ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Newid dyddlyfr a raddir i ddyddlyfr heb ei raddio

Pan fyddwch yn newid dyddlyfr a raddir i ddyddlyfr heb ei raddio, dilëir y graddau ond bydd y dyddlyfr yn aros ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Tynnir y dyddlyfr o'r llyfr graddau.


ULTRA: Dileu dyddlyfr a raddir

Os ydych yn dileu dyddlyfr a raddir, tynnir y dyddlyfr o dudalen Cynnwys y Cwrs a’r llyfr graddau.