Mae'r Dangosfwrdd Perfformiad yn offeryn gwerthfawr y gallwch ei defnyddio i fonitro cynnydd myfyrwyr trwy gydol eich cwrs. Ar y dudalen hon, bydd tabl crynodeb yn dangos hanes mynediad a chynnydd pob myfyriwr. Wrth i’r tymor fynd rhagddo, mae modd ichi weld yn gyflym a yw’ch myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs yn rheolaidd, adolygu cynnwys y cwrs ac yn cyfrannu at y bwrdd trafod. Gall yr wybodaeth hon eich helpu i nodi myfyrwyr sydd tu allan i’r ystod arfer

Eich sefydliad sy’n rheoli argaeledd y Dangosfwrdd Perfformiad. Gall eich sefydliad analluogi’r bwrdd trafod hefyd, a fydd yn effeithio ar ba wybodaeth sy’n ymddangos yn y Dangosfwrdd Perfformiad.

Gweld ystadegau am drafodaethau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ddadansoddi trafodaethau.

Panel Rheoli > Gwerthuso > Dangosfwrdd Perfformiad

 1. Ar dudalen y Dangosfwrdd Perfformiad, mae modd gweld faint o fforymau y mae defnyddiwr wedi postio ynddynt. Yng ngholofn y Bwrdd Trafod, dewiswch ddolen â rhif i weld y manylion.
 2. Mae’r wybodaeth hon yn ymddangos ar dudalen y Bwrdd Trafod.

  I hidlo cofnodion yn ôl colofn, dewiswch bennawd y golofn.

  • Fforwm: Yn rhestru’r holl fforymau mae defnyddiwr wedi postio ynddynt.
  • Cyfanswm y Postiadau: Cliciwch ar y ddolen i weld y dudalen sy’n dangos pyst defnyddiwr yn y fforwm hwnnw.
  • Dyddiad y Postiad Diwethaf: Gweld pryd aeth defnyddiwr i’r fforwm diwethaf.
  • Hyd Postiad ar Gyfartaledd: Yn rhestru hyd cyfartalog postiadau, mewn nifer o nodau.
  • Hyd Lleiaf Postiad: Yn rhestru isafswm hyd post, mewn nifer o nodau.
  • Hyd Hiraf Postiad: Yn rhestru uchafswm hyd post, mewn nifer o nodau.
  • Safle Postiad ar Gyfartaledd: Gweld cynrychiolaeth o gyfranogiad defnyddiwr yn yr edefynnau.
  • Gradd: Dewiswch y ddolen yn y golofn i weld colofn y Ganolfan Raddau, os bydd gradd yn ymddangos.
 3. Yng ngholofn y Fforwm, dewiswch deitl fforwm i weld tudalen sy’n dangos pob un o byst defnyddiwr yn y fforwm hwnnw.

Gallwch chi gyfathrebu ag aelod o’r dosbarth ar y dudalen hon hefyd. I anfon e-bost o dudalen y Bwrdd Trafod, dewiswch Defnyddiwr E-bost.


ULTRA: Gweld ystadegau yn sgil dadansoddiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am gymorth ar anfon e-byst.

Mae dadansoddeg trafod yn darparu cipolygon i chi ar gyfranogwyr a gweithgarwch fforwm. Gall yr wybodaeth hon eich helpu i nodi myfyrwyr sydd tu allan i’r ystod arfer Gallwch gael dadansoddeg trafod o'r dudalen Trafodaethau neu Cynnwys Cwrs.

 1. Dewiswch yr eicon Mwy o opsiynaua dewiswch Gweld Dadansoddiadau.
 2. Gallwch weld y wybodaeth hon am eich trafodaeth:
  • Nifer y myfyrwyr sy'n cymryd rhan
  • Postiadau fesul myfyriwr ar gyfartaledd
  • Nifer y geiriau fesul postiad ar gyfartaledd
  • Gradd y drafodaeth ar gyfartaledd
  • Cyfranogiad: Yn dangos canran y myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan a chanran y myfyrwyr a agorodd y drafodaeth.
  • Myfyrwyr nad ydynt wedi cymryd rhan
  • Ymatebion gyda'r mwyaf o atebion
  • Cyfranogwyr uchaf: Myfyrwyr sydd wedi postio'r mwyafrif o ymatebion ac atebion.

Cymryd golwg ar y dadansoddiadau

O dudalen Dadansoddiadau Trafodaethau, gallwch gael golwg manylach ar bostiadau a chyfranogiad trafodaethau unigol.

Mae'r bar cyfranogiad yn eich helpu i weld cyfranogiad o'r trafodaethau'n gliriach. Mae'r bar yn nodi yn las canran y myfyrwyr sydd wedi agor y drafodaeth a chymryd rhan. Dangosir y myfyrwyr sydd wedi agor y drafodaeth ond heb gymryd rhan mewn lliw glas golau gyda myfyrwyr nad ydynt wedi agor y drafodaeth yn llwyd.

Dewiswch sylw o adran Sylwadau gyda'r mwyaf o ymatebion i weld y drafodaeth honno.

Dewiswch fyfyriwr o adran Cyfranogwyr Uchaf i agor postiad trafodaeth y myfyriwr hwnnw. Yma, gallwch weld panel Dadansoddiadau Trafodaethau i gael mewnwelediad ar lefel unigol ar gyfer pob myfyriwr.

Ennyn diddordeb y sawl nad sy'n cymryd rhan

Gallwch anfon neges at y myfyrwyr nad ydynt wedi cymryd yn y drafodaeth. Dewiswch fyfyriwr unigol nad yw wedi cymryd rhan er mwyn anfon e-bost atynt yn uniongyrchol.

I anfon neges swp at y sawl nad ydynt wedi cymryd rhan:

 1. Dewiswch fotwm Mwy o opsiynau yng nghornel yr adran sy'n rhestru enwau'r sawl nad ydynt wedi cymryd rhan.
 2. Bydd panel y neges yn agor ac yn cynnwys y derbynwyr yn awtomatig. Teipiwch eich neges a bwrwch Anfon
 3. Bydd pob myfyriwr yn derbyn y neges yn unigol er mwyn sicrhau preifatrwydd. Ni restrir enwau'r myfyrwyr eraill a dderbyniodd yr e-bost.

Gweld ystadegau trafodaethau grŵp

Gallwch hefyd weld ystadegau am drafodaethau ar gyfer grwpiau a bennwyd. Yn y ddewislen ar frig tudalen Dadansoddiadau Trafodaethau, mae tab Cyffredinol yn dangos ystadegau trafod ar gyfer y dosbarth cyfan. Dewiswch dab gydag enw grŵp i weld dadansoddiadau ar gyfer y grŵp hwnnw.


ULTRA: Dadansoddiadau Trafodaethau ar gyfer myfyrwyr unigol

Noda myfyrwyr bod bodlonrwydd gyda chyrsiau ar-lein yn ymwneud â phresenoldeb hyfforddwyr. Mae trafodaethau'n ffordd hwylus o ennyn diddordeb myfyrwyr yn eich cyrsiau. Mae trafodaethau'n ehangu cyfathrebu ac yn meithrin cysylltiadau cryf ymysg y grŵp ac â chi.

Pan fyddwch yn ychwanegu gweithgaredd trafod, efallai y bydd gennych y nodau hyn:

 • Annog cyfranogi
 • Ymgysylltu â'ch myfyrwyr
 • Darllen yr holl ymatebion
 • Aseinio graddau

Os oes gennych lawer o fyfyrwyr, mae'r nodau hyn yn dod yn heriol. Yng nghyrsiau â llawer o drafodaethau neu gyfranogiad uchel mewn trafodaethau, efallai byddwch yn gweld ni allwch fesur cyfranogiad myfyrwyr neu gasglu digon o fanylion. Mae rhai hyfforddwyr yn dewis dyfarnu credyd am gwblhau yn hytrach na graddio'n fanwl. Mae dadansoddiadau trafodaethau yn Blackboard Learn yn symleiddio graddio, felly bydd gennych fwy o amser i ymgysylltu â myfyrwyr.

Mae dadansoddiadau trafodaethau yn darparu golwg manwl ar gyfranogiad pob myfyriwr at drafodaethau drwy ddefnyddio sawl mesur. Mae'r mewnwelediadau hyn sydd wedi'u seilio ar berfformiad yn dangos i chi pa fyfyrwyr y gallai fod arnynt angen cymorth neu sydd allan o'r ystod arferol o gyfranogi. Mae ein algorithm dadansoddi trafodaethau yn canolbwyntio ar gynnwys myfyriwr ac yn darparu manylion i'ch helpu i werthuso cyfranogiad. Rydym wedi awtomeiddio'r cyfrif geiriau ac wedi cyflwyno nodweddion sy'n mynd i'r afael ag ystyrlonedd yr ysgrifennu.

Mae dadansoddiadau trafodaethau ond yn ymddangos ar gyfer trafodaethau graddedig. Mae dadansoddiadau trafodaethau ar gael ar gyfer cyrsiau a'u cyflenwir yn Saesneg yn unig.