Os yw eich cwrs yn defnyddio grwpiau i annog myfyrwyr i gydweithio ar waith cwrs, gallwch hefyd gynnwys dolenni i adnoddau grŵp i’w helpu i gyfathrebu. Er enghraifft, gallwch greu bwrdd trafod grŵp arbennig , sydd ar gael i aelodau grŵp cwrs yn unig.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, mae byrddau trafodaeth grŵp ar wahân i’r cylch trafod grŵp rheolaidd. Gall aelodau grŵp greu a rheoli eu fforymau eu hunain.

Enghraifft: Rydych yn neilltuo myfyrwyr i grwpiau, ac yn darparu pob grŵp â phroblem neu sefyllfa i’w harchwilio a datblygu i gyflwyniad dosbarth. Gall y grwpiau ddefnyddio’r offeryn sgwrsio a’u byrddau trafod grŵp i drafod syniadau a dewisiadau pynciau. Gallant hefyd ddefnyddio eu byrddau trafod grŵp i bostio dolenni’r we , a gall aelodau bostio atebion ar eu gwerth. Hefyd, gallant ddefnyddio’r bwrdd trafod grŵp i rannu tasgau a choethi’r amlinelliad. Mae aelodau'n postio rhannau o'r cyflwyniad , ac mae pob aelod yn postio ymatebion yn ymwneud â defnyddioldeb, gramadeg a llif y gwaith ac yn cytuno ar y cynnyrch terfynol.

Galluogi trafodaethau grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r help "Ultra" am greu trafodaethau grŵp.

Pan fyddwch yn creu grŵp cwrs, galluogwch yr offeryn bwrdd trafod i helpu grwpiau i gydweithredu a chyfathrebu.

 1. Ar y dudalen Creu Grŵp, dewiswch y blwch ticio ar gyfer Cylch Trafod yn yr adran Argaeledd Offer.
 2. Dewiswch Cyflwyno.

Mae’r offeryn Cylch Trafod Grŵp yn ymddangos yn yr adran Fy Ngrwpiau ac ar dudalen gartref y grŵp.

Analluogi trafodaethau grŵp

Ni allwch ddileu cylch trafodaeth grŵp heb ddileu’r grŵp, ond gallwch ei atal rhag bod ar gael. Nid yw postiadau sy’n bodoli eisoes yn cael eu dileu - ond ni fyddant ar gael i aelodau’r grŵp.

Pan fyddwch yn gosod bod bwrdd trafod graddedig grŵp ddim ar gael bellach, bydd y golofn raddau sy'n gysylltiedig â bwrdd trafod grŵp hwnnw yn aros yn y Ganolfan Raddau.

 1. Ar y Panel Rheoli, ewch ati i ehangu’r adran Defnyddwyr a Grwpiau a dewiswch Grwpiau.
 2. Newidiwch Modd Golygu i ON. Ar y dudalen Grwpiau, dewiswch Golygu yn newislen y grŵp.
 3. Ar y dudalen Golygu Grŵp, cliriwch y blwch ticio ar gyfer Cylch Trafod yn yr adran Argaeledd Offer.
 4. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fydd aelodau yn cael mynediad at hafan eu grŵp neu’r adran Fy Ngrwpiau, nid yw’r ddolen i’r cylch trafod grŵp bellach ar gael. Gallwch ddarparu’r offeryn eto ar unrhyw bryd.


Golygu gosodiadau trafodaeth grŵp

Yn ddiofyn, mae pob cylch trafod grŵp newydd yn defnyddio enw’r grŵp fel y teitl. Gallwch chi a'r holl aelodau a bennir i'r grŵp olygu enw'r fforwm a darparu disgrifiad.

Os ydych chi eisiau graddio cyfranogiad ar gylch trafod grŵp, gallwch olygu gosodiadau fforwm a galluogi graddio yn y fforwm neu edeifion. Yn wahanol i weithgareddau grŵp graddedig eraill, pan fyddwch yn gosod bwrdd trafod grŵp i’w raddio, bydd pob aelod yn cael ei raddio yn annibynnol o aelodau grŵp eraill. Rhaid i bob aelod o’r grŵp wneud y nifer penodedig o bostiadau i ennill ei radd ef neu hi. Nid ydych yn aseinio gradd grŵp ar gyfer cyfraniadau i’r cylch trafod grŵp.

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Offer y Cwrs a dewiswch Cylch Trafod.
 2. Ar y dudalen Cylch Trafod, mae’r cylch trafod cwrs a’r holl gylchoedd trafod grŵp yn ymddangos. Dewiswch gylch trafod grŵp.
 3. Ar y dudalen Cylch Trafod nesaf, dewiswch Golygu yn newislen y fforwm.
 4. Ar y dudalen Golygu Fforwm, gallwch olygu’r holl osodiadau, gan gynnwys yr enw a’r disgrifiad, sy’n ymddangos yn y golofn Disgrifiad ar y dudalen cylch trafod grŵp. Gallwch olygu argaeledd y fforwm a galluogi graddio ar gyfer y fforwm neu edeifion.

Gallwch chi neu unrhyw aelod o’r grŵp greu mwy o fforymau mewn cylch trafod grŵp.


ULTRA: Creu trafodaeth grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion am alluogi trafodaethau grŵp.

Pan fyddwch yn creu trafodaeth, gallwch neilltuo grwpiau i roi ffocws i’r sgwrs. Efallai y byddwch am ddefnyddio grwpiau trafod i helpu myfyrwyr deimlo'n fwy cyfforddus i siarad mewn cwrs oherwydd bod llai o bobl yn cymryd rhan. Gall trafodaethau grŵp hefyd helpu myfyrwyr i deimlo’n fwy rhydd i ddweud eu barn.

Gallwch neilltuo grwpiau mewn trafodaeth yn y Gosodiadau Trafodaeth. Dewiswch yr eicon gêr ac yna Neilltuo i grwpiau. Byddwch yn cael eich trosglwyddo i’r dudalen Creu Grwpiau.

Gallwch alinio nodau gyda thrafodaeth grŵp. Nid yw’r gosodiad Postio Gyntaf ar gael mewn trafodaethau grŵp ar hyn o bryd.

Ar dudalen Pennu Grwpiau, gallwch greu grwpiau eich hun neu gallwch ddewis sut i lunio grwpiau'n awtomatig:

 • Neilltuo ar Hap: Mae myfyrwyr yn cael eu haseinio ar hap i'r nifer o grwpiau rydych am eu creu. Dewiswch faint o grwpiau i'w creu yn y ddewislen Nifer y Grwpiau. Caiff yr un nifer o fyfyrwyr eu pennu ymhlith y grwpiau a grëwch chi.
 • Personol: Gallwch greu cymaint o grwpiau ag y dymunwch, ag unrhyw nifer o fyfyrwyr ym mhob grŵp. Gallwch hefyd greu grwpiau newydd neu ddileu grwpiau yn seiliedig ar faint rydych chi am eu cael ar gyfer y drafodaeth hon. Mae’r gosodiad yn newid i Addasu os byddwch yn symud myfyrwyr i grwpiau gwahanol ar ôl iddynt gael eu grwpio’n awtomatig neu eu neilltuo ar hap.
 • Ailddefnyddio gweithgorau : Eisiau ailddefnyddio grwpiau o drafodaeth flaenorol? Dewiswch enw’r drafodaeth i gymhwyso’r grwpiau hynny i’r drafodaeth newydd. Gallwch symud myfyrwyr i grwpiau eraill heb effeithio ar grwpiau’r drafodaeth flaenorol. Yr unig grwpiau sy’n newid yw’r rhai hynny sydd wedi’u cynnwys yn y drafodaeth gyfredol.

I dynnu'r holl fyfyrwyr o grwpiau, dewiswch Dad-bennu'r Cwbl ar dop y dudalen. Bydd Dad-bennu'r Cwbl yn diflannu ar ôl i grwpiau gychwyn eu trafodaethau. Ni fydd gan unrhyw fyfyriwr heb ei bennu i grŵp fynediad at yr aseiniad grŵp oherwydd ni fydd yn ymddangos ar eu tudalen Cynnwys y Cwrs.

Gweld grwpiau

Ar ôl i chi greu trafodaeth grŵp, gallwch weld grwpiau’n hawdd o dudalen Cynnwys y Cwrs neu Trafodaethau. Dewiswch ddolen y grŵp dan deitl y drafodaeth i agor tudalen Pennu Grwpiau.

Symud myfyrwyr i grwpiau eraill

Symud myfyrwyr i grwpiau eraill sydd heb gychwyn y drafodaeth.

Ni allwch symud myfyrwyr i mewn i neu allan o grwpiau sydd wedi cychwyn cyflwyno ymatebion.

Gallwch symud myfyriwr o un grŵp i'r llall ar y dudalen Pennu Grwpiau. Dewiswch yr eicon coll geiriau wrth ymyl enw er mwyn cyrchu’r dewisiadau hyn:

 • Cychwyn grŵp newydd ar gyfer y myfyriwr hwn.
 • I aseinio'r myfyriwr i grŵp gwahanol sydd eisoes yn bodoli, dewiswch enw'r grŵp yn y rhestr.
 • Dewiswch Dadaseinio i gael gwared ar y myfyriwr o'r grŵp.

Hefyd gallwch symud myfyrwyr lluosog i grŵp gwahanol neu greu grŵp newydd ar eu cyfer. I dynnu'r holl fyfyrwyr o grwpiau, dewiswch Dad-bennu'r Cwbl ar dop y dudalen. Bydd Dad-bennu'r Cwbl yn diflannu ar ôl i grwpiau gychwyn eu trafodaethau.

Dewis myfyrwyr lluosog

I arbed amser, gallwch chi ddewis mwy nag un myfyriwr a newid ei grŵp. Gallwch chi ddewis myfyrwyr lluosog a’u symud os ydynt oll yn yr un grŵp neu os ydynt oll heb eu neilltuo.

 1. Dewiswch enw pob myfyriwr er mwyn eu dewis ar yr un pryd. Caiff enwau’r myfyrwyr a ddewiswyd eu hamlygu â border biws.
 2. Dewiswch enw’r myfyriwr eto i ddiddymu’r dewis.
 3. Ar ôl i chi ddewis y myfyrwyr, dewiswch yr eicon coll enw wrth ymyl un o’r enwau i gyrchu’r dewisiadau. Gallwch chi gychwyn grŵp newydd, eu symud i grŵp sydd eisoes yn bodoli, neu eu dileu o grŵp.

Eisiau anfon neges at grŵp? Yn newislen Mwy o opsiynau nesaf at enw'r grŵp, dewiswch Anfon neges at y grŵp i gychwyn neges cwrs gyda'r myfyrwyr a bennwyd i'r grŵp hwnnw.

Dileu grŵp

I ddileu grŵp, agorwch ddewislen Mwy o opsiynau y grŵp a dewiswch Dileu grŵp. The students in that group are automatically unassigned and the Group Students setting is set to Custom.

Gallwch aseinio'r myfyrwyr hyn i grwpiau newydd â llaw. Neu, dewiswch Neilltuo ar Hap i neilltuo myfyrwyr yn awtomatig ymhlith y nifer newydd o grwpiau.

Gweld trafodaeth grŵp

Wrth i chi edrych drafodaeth, gallwch ddewis ymatebion pa grŵp i’w harddangos ar y sgrin. Dewiswch enw grŵp i weld eu cyfraniadau trafodaeth.


ULTRA: Graddio trafodaeth grŵp

Gallwch ychwanegu trafodaeth grŵp i wneud cyfraniadau myfyriwr gyfrif tuag at eu gradd cwrs. Gall graddio trafodaeth grŵp helpu i arwain gallu’r myfyriwr i fynegi barn bersonol yn glir ac yn bwyllog ymhlith grŵp dethol o gyfoedion. Gall gradd hefyd ddal y myfyriwr yn atebol i ddatblygu sgwrs y grŵp a datblygu syniadau trafod.

I alluogi graddio ar drafodaeth grŵp, dewiswch Trafodaeth wedi’i graddio ar y panel Gosodiadau trafodaeth a dewis eich gosodiadau gradd a dyddiad cau cyfranogiad. Yna dewiswch Neilltuo i grwpiau a neilltuo grwpiau myfyrwyr ar gyfer y drafodaeth.

Mae gennych chi’r opsiwn i alluogi neu analluogi graddio ar unrhyw adeg, hyd yn oed ar ôl i grwpiau ddechrau’r drafodaeth. Os byddwch chi’n tynnu’r opsiwn graddio yn y drafodaeth ar ôl i chi neilltuo graddau, bydd yr holl gynnwys trafodaeth yn aros ond bydd y graddau’n cael eu colli.

Unwaith y byddwch wedi gorffen neilltuo grwpiau, sefydlwch amlygrwydd y drafodaeth. Gall myfyrwyr ddechrau’r trafodaeth grŵp cyn gynted ag y mae ar gael iddynt. Dechreuwch raddio pan fyddwch chi’n barod.

Graddio o drafodaeth

Barod i raddio? Gallwch neilltuo graddau ar gyfer pob aelod o’r grŵp yn unigol mewn trafodaeth grŵp. Yn wahanol i aseiniadau grŵp, ni fyddwch yn gallu neilltuo gradd i drafodaeth grŵp yn gyffredinol. Bydd unrhyw adborth rydych chi’n ei gynnwys mewn gradd yn weladwy i'r myfyriwr hwnnw yn unig.

Dechrau graddio o’r llyfr graddio neu o’r drafodaeth. Dewiswch Graddau & Cyfranogiad i weld pwy sydd wedi cymryd rhan.

Ar y dudalen Graddau & Cyfranogiad, rhestrir myfyrwyr yn ôl eu grwpiau. I weld grwpiau eraill, dewiswch enw grŵp o'r ddewislen ar frig y dudalen.

Dewiswch enw' myfyriwr yn y rhestr i weld ei bostiadau/postiadau. Rhowch radd a chynnwys adborth dewisol. Pan fyddwch wedi gorffen, dewiswch Postio i ryddhau gradd ac adborth i'r myfyriwr.

Graddio o’r llyfr graddau

Gallwch hefyd neilltuo gradd yn y llyfr graddau. Dewiswch y drafodaeth ac yna canfod enw’r myfyriwr yn rhestr y cyflwyniadau. Dewiswch gell aelod o'r grŵp ac mae pob aelod arall o'r grŵp yn cael eu hamlygu yn y grid. Teipiwch radd ar gyfer cyfraniadau’r myfyriwr.

Gallwch fynd yn ôl i waith y myfyriwr yn hawdd os ydych yn defnyddio’r wedd grid yn y llyfr graddau. Dewiswch y gell ar gyfer gradd myfyriwr a dewis Gweld i weld y cyfraniadau at y drafodaeth, ynghyd ag ymatebion ac atebion.

Mwy ar sut i raddio trafodaeth


ULTRA: Gweld ystadegau am drafodaethau grŵp

Gallwch hefyd weld ystadegau am drafodaethau pan fyddwch yn aseinio grwpiau. Dewiswch yr eicon Mwy o opsiynaua dewiswch Gweld Dadansoddiadau. Yn y brif ddewislen, mae tab Cyffredinol sy'n dangos ystadegau trafodaethau ar gyfer y dosbarth cyfan, yn ogystal â thabiau â manylion ar gyfer pob grŵp. Dewiswch enw grŵp o'r ddewislen i arddangos dadansoddeg benodol ar gyfer y grŵp hwnnw.

Rhagor ynghylch ystadegau am drafodaethau