Agorwch y llinell gyfathrebu ac enynnwch ddiddordeb eich myfyrwyr mewn trafodaethau ar-lein.

Mae trafodaethau'n ffordd dda o annog myfyrwyr i feddwl yn feirniadol am eich gwaith cwrs a rhyngweithio â syniadau'ch gilydd. Gallwch greu trafodaethau o gwympas gwersi cwrs unigol neu ar gyfer eich cwrs chi'n gyffredinol. Fel hyfforddwr, chi sy'n berchen ar y trafodaethau. Ar ôl i chi gychwyn trafodaeth, gallwch bostio'ch sylwadau eich hun i dywys myfyrwyr.

Mwy am drafodaethau, fforymau a thrywyddau gyda JAWS®

Y ffurf mwyaf cyffredin o ryngweithio mewn cwrs ar-lein yw trwy drafodaeth a gychwynnir gan hyfforddwr. Nid yw cyfranogiad a rhyngweithio mewn trafodaethau yn digwydd yn naturiol. Rhaid i chi ei gynllunio’n fwriadol yn rhan o’ch cwrs. I annog trafodaethau dengar, o safon, lluniwch eich cwestiynau'n ofalus a chreu ymholiad.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, mae trafodaethau'n cynnwys fforymau athrywyddion. Yng Ngwedd Cwrs Ultra, mae trafodaethau'n digwydd mewn un lle.


Datblygu trafodaethau ar-lein llwyddiannus

Helpwch eich myfyrwyr i deimlo'n gyfforddus a rhowch gyfarwyddiadau iddynt wrth iddynt gychwyn cymryd rhan mewn trafodaethau.

Dyma phedwar cam cyffredinol at ddatblygu trafodaethau llwyddiannus ar-lein i helpu i adeiladu cymuned a chyflawni aseiniadau.

 1. Diffiniwch ofynion y cyfranogiad.
  • Rhannwch eich disgwyliadau. Crëwch drafodaeth lle gall y myfyrwyr ddarllen am foesau a chael mynediad at wybodaeth ar raddio.
  • Modelwch ryngweithio ar-lein cywir ac atgyfnerthu ymddygiad priodol gyda chydnabyddiaeth gyhoeddus.
 2. Gofynnwch gwestiwn effeithiol
  • Ymgorfforwch adnoddau amlgyfrwng yn eich cwestiynau i leihau undonedd rhyngweithio gyda thestun yn unig. Gyda phoblogrwydd gwasanaethau fel YouTube™, gallwch ofyn i fyfyrwyr wylio clip a gofyn am ymatebion.
 3. Anogwch syniadau newydd.
  • Os yw postiadau trafodaeth yn cynnwys gormod o gytuno a dim digon o gwestiynu syniadau, dywedwch wrth fyfyrwyr gyda chyfenw yn cychwyn gyda A-M i gefnogi un ochr a gyda chyfenw yn cychwyn gyda N-Z i gefnogi'r llall.
 4. Cymedrolwch.
  • Sefydlwch eich presenoldeb. Gofynnwch am eglurhad, adnoddau, neu fewnbwn gan gyfranogwyr distaw.

Cael mynediad at drafodaethau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am drafodaethau.

Gallwch ganiatáu i ddefnyddwyr gael mynediad at drafodaethau mewn sawl ffordd. Gallwch ychwanegu dolen benodol i ddewislen y cwrs ac i ardal y cwrs. Pan fyddwch yn darparu dolen i drafodaethau mewn ardal cwrs, gall myfyrwyr gael mynediad at yr offeryn ochr yn ochr â chynnwys arall y cwrs.

Fel hyfforddwr, ar y Panel Rheoli, ehangwch adran Offer y Cwrs a dewiswch Bwrdd Trafod. O’r ddolen hon, ewch i fwrdd trafod y cwrs a'r byrddau trafod grŵp ar gyfer y grwpiau yn eich cwrs.

Strwythur y bwrdd trafod

Os ydych yn defnyddio'r Wedd Cwrs Ultra, ni fyddwch yn gweld fforymau neu drywyddion. Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am fanylion ar drafodaethau.

Mae'n hanfodol cynllunio a strwythuro cynnwys eich cwrs ac yn yr un modd, mae hefyd angen i chi ddarparu strwythur ar gyfer trafodaethau ar-lein.

Mae’r brif dudalen y bwrdd trafod yn dangos rhestr o fforymau. Mae fforwm yn lle gall cyfranwyr drafod pwnc neu grŵp o bynciau cysylltiedig. O fewn pob fforwm, gall defnyddwyr greu trywyddion lluosog. Mae trywydd yn cynnwys y postiad cyntaf a phob ymateb iddo. Gallwch greu fforymau ac edeifion er mwyn trefnu trafodaethau i mewn i unedau neu bynciau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.

Mwy ar fforymau

Mwy ar drywyddion

Mae trafodaethau yn ymddangos yn eu trefn er mwyn i holl aelodau’r cwrs allu dilyn y sgwrs.


Tudalen y Bwrdd Trafod

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth “Ultra” am y dudalen Trafodaethau.

Fel arfer ceir mynediad at y bwrdd trafod o ddewislen y cwrs, er y gallwch ddarparu dolen iddo mewn ardal cwrs arall, megis yn yr ardal cynnwys.

Mae’r dudalen y Bwrdd Trafod yn cynnwys rhestr o'r holl fforymau rydych wedi’u creu. Rhaid i chi yn gyntaf greu un fforwm neu'n fwy cyn y gall defnyddwyr gychwyn ysgrifennu trwyddion neges. Gallwch chwilio am gynnwys trafodaethau hefyd. Yn ddiofyn, mae’r maes chwilio yn ymddangos wedi'I grebachu i arbed lle ar y sgrîn.

 1. I ddidoli'r rhestr yn seiliedig ar golofn, dewiswch bennawd y golofn.
 2. I weld y postiadau mewn fforwm, dewiswch deitl y fforwm. Mae teitlau fforymau mewn print trwm yn cynnwys postiadau heb eu darllen.
 3. Ar gyfer pob fforwm, gallwch weld cyfanswm y postiadau, nifer y postiadau heb eu darllen, nifer yr atebion i chi a nifer y cyfranogwyr. Ar gyfer mynediad cyflym i negeseuon y fforwm heb eu darllen, dewiswch y ddolen yn y golofn Postiadau Heb eu Darllen.

ULTRA: Ble i ddod o hyd i drafodaethau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol am sefydlu trafodaethau.

Chi sy'n rheoli—gallwch bersonoli lleoliad trafodaethau a mynediad myfyrwyr. Mae pob trafodaeth newydd yn gudd ar y cychwyn. Gallwch eu golygu'n hawdd a'u gwneud weladwy pan rydych yn barod am gyfranogiad myfyrwyr.

Gallwch greu trafodaethau mewn dau leoliad o fewn cwrs.

 • Gallwch greu trafodaeth yn uniongyrchol ar dudalen Cynnwys y Cwrs er mwyn iddi ymddangos gyda gweddill eich deunyddiau.
 • Llywiwch i dudalen trafodaeth y cwrs a'i sefydlu yno - dewiswch yr eicon Trafodaethau ar y bar llywio. Wedyn, gallwch ddewis os ydych eisiau cynnwys y drafodaeth ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Pan fyddwch yn trosi’ch cwrs o’r Wedd Cwrs Gwreiddiol i'r Wedd Cwrs Ultra, gwastateir rhai trafodaethau a thynnir rhai gosodiadau. Dysgu rhagor am y broses trosi.

Video: Create a Discussion in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about discussions

Doesn't seem familiar? Watch a video about discussions in the Original Course View.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a discussion shows how you can easily create and manage a discussion.


ULTRA: Tudalen trafodaethau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am drafodaethau.

Mae trafodaethau'n ffordd hwylus o ennyn diddordeb myfyrwyr yn eich cwrs! Maent yn ehangu cyfathrebu ac yn meithrin cysylltiadau cryfion ymysg y grŵp.

Creu cyfleoedd i ryngweithio lle mae eu hangen. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws neu'r eicon Trafodaethau i ychwanegu trafodaeth.

Defnyddiwch y ffrwd gweithgarwch er mantais i chi. Adolygwch gyfraniadau myfyrwyr ac atebwch o'r ffrwd gweithgarwch. Neu, gallwch neidio i'r drafodaeth gwrs lawn o'r ffrwd gweithgarwch.

Chi sy’n biau trafodaethau. Ddim yn barod i rannu trafodaeth newydd? Cuddiwch hi. Eisiau ei gwneud yn symlach? Crëwch ffolderau i drefnu trafodaethau. Gallwch ddiwygio'r drefn, neu ddileu trafodaeth gyfan neu ymateb penodol hefyd. Mae trafodaethau newydd wedi eu cuddio rhag myfyrwyr yn ddiofyn. Pan fyddwch yn barod i ddechrau, gwnewch eich trafodaethau'n weladwy er mwyn annog eich myfyrwyr i siarad!

Nid oes rhaid ichi gloddio—mae popeth ar y wyneb. Eisiau gwybod faint o weithiau y mae myfyriwr wedi cymryd rhan mewn trafodaeth benodol? Gallwch hidlo yn ôl enw'r cyfranogwr, gweld nifer y postiadau y mae pob un wedi'i chyfrannu, a neidiwch yn syth i mewn!


ULTRA: Trafodaethau neu sgyrsiau?

Er gallwch ddefnyddio trafodaethau dosbarth i ddatblygu neu rannu syniadau, gallwch hefyd ddefnyddio sgyrsiau am gyfnewidiadau cyflym ar gynnwys penodol. Er enghraifft, pan fyddwch yn creu aseiniadau, gallwch alluogi sgyrsiau. Gall unrhyw un wneud cyfraniad at y sgwrs ar yr aseiniad-gofyn am gymorth, rhannu ffynonellau, neu ateb cwestiynau sydd gan bobl eraill. Gall pawb ddarllen y sgyrsiau wrth iddynt weld yr aseiniad.

Mae sgyrsiau'n ymddangos gyda'r eitem gynnwys berthnasol yn unig ac nid ydynt yn ymddangos ar y dudalen sgyrsiau.


ULTRA: Creu trafodaeth

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu trafodaeth. Dewiswch Creu yna Cyfranogiad ac Ymrwymiad yna Trafodaeth.

Teipiwch deitl ystyrlon i helpu’r myfyrwyr i ddod o hyd i’r drafodaeth iawn yn y rhestr o gynnwys. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd "Trafodaeth Newydd" a'r dyddiad yn ymddangos ar brif dudalen y trafodaethau.

Gwnewch bostiad cychwynnol i gychwyn y drafodaeth. Dylech gynnwys cyfarwyddiadau a disgwyliadau er mwyn rhoi'r myfyrwyr ar y trywydd cywir. Gallwch ddefnyddio'r opsiynau yn y golygydd i fformatio'ch testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Gallwch ddangos neu guddio'r drafodaeth o'ch myfyrwyr. Gallwch olygu'r opsiwn hwn ar unrhyw adeg. Caiff trafodaethau newydd eu cuddio yn ddiofyn.

Dewiswch eicon Golygu Gosodiadau'r Drafodaeth i agor y panel gosodiadau. Dewiswch yr opsiynau sy'n gweithio orau ar gyfer eich trafodaeth.

 • Gwneud eich trafodaeth yn weladwy. Dewiswch flwch ticio Dangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs i gynnwys y drafodaeth ochr yn ochr ag eitemau cynnwys eraill ar dudalen Cynnwys y Cwrs.
 • Graddio'r drafodaeth. I ysgogi myfyrwyr i bostio cyfraniadau diddorol, gallwch wneud i'r drafodaeth gyfri tuag at radd.
 • Aseinio cyfeireb. Ar ôl i ddewis Trafodaeth raddedig, gallwch ddewis creu cyfeireb neu ychwanegu un sy'n bodoli eisoes. Gallwch gysylltu un gyfeireb yn unig â phob trafodaeth.
 • Gofyn bod myfyrwyr yn postio gyntaf. Gall trafodaethau fod yn fodd gwych o gychwyn sgwrs, ond efallai bydd rhai myfyrwyr yn dibynnu gormod ar feddyliau eraill wrth ddrafftio ymateb. Er mwyn eu hannog i feddwl yn gritigol ac mewn modd gwreiddiol, gallwch ei wneud yn ofynnol bod rhaid i fyfyrwyr bostio ymateb cyn iddynt allu gweld gweithgarwch mewn trafodaeth. Mae ymatebion cudd yn gallu helpu myfyrwyr i ddatblygu eu syniadau eu hunain ar eich pwnc trafod cychwynnol. Dewiswch Postio Gyntaf i guddio gweithgarwch o fyfyrwyr tan iddynt ymateb i'r drafodaeth. Pan rydych eisiau defnyddio postio gyntaf a grwpiau trafod, dewiswch Postio Gyntaf cyn i chi aseinio grwpiau.
 • Alinio nodau gyda'r drafodaeth. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Pan fyddwch yn creu trafodaeth, gallwch alinio un nod neu ragor. Dewiswch eicon Gosodiadau, yna Alinio gyda nodau i chwilio am nodau sydd ar gael i'w alinio gyda'r drafodaeth. Ar ôl i drefnu bod y drafodaeth ar gael, bydd myfyrwyr yn gallu gweld gwybodaeth ar gyfer y nodau byddwch yn eu halinio gyda'r drafodaeth er mwyn iddynt wybod eich disgwyliadau.

  Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys y cwrs

 • Llywio'r sgwrs. Gallwch aseinio myfyrwyr i grwpiau trafod er mwyn i bob person gael llai o gyfranogwyr i ymateb iddynt, neu i fynd â'r sgwrs mewn cyfeiriad mwy penodol.