Mae nifer y myfyrwyr yn eich cwrs a pha mor dda rydych yn eu hadnabod yn gall dylanwadu ar sut rydych yn dewis aelodau ar gyfer gwaith grŵp a chydweithio.

Yn gyffredinol, cynhwyswch o leiaf bedwar aelod ymhob grŵp. Mae grwpiau pedwar-aelod yn gallu ymdopi ag absenoldeb a gall y grŵp barhau i symud ymlaen. Nid yw'r maint hwn yn caniatáu i unrhyw fyfyriwr lercian. Gall aelodau grŵp ddosbarthu tasgau'n gyfartal. Mae pedwar aelod yn darparu digon o amrywiaeth, barn, ac arddulliau dysgu i greu syniadau a datrysiadau gwerth chweil.

Os ydych yn bwriadu aseinio gweithgareddau grŵp mwy nag unwaith, gallwch gylchdroi grwpiau trwy gydol y tymor. Fodd bynnag, gadewch i grŵp aros gyda'i gilydd am ddigon o amser i greu cyswllt ac i fod yn effeithiol.


Dulliau cofrestru grwpiau

Pan fyddwch yn creu grŵp neu set o grwpiau, gallwch ddewis aelodau grŵp trwy'r dulliau a ganlyn:

  • Dewis aelodau grŵp eich hun
  • Cael y system i ddewis nhw ar hap wrth i chi greu setiau grŵp
  • Caniatáu i fyfyrwyr hunan-gofrestru

Dewis nhw eich hun

Mae Cofrestru â llaw yn caniatáu i chi neilltuo pob myfyriwr yn eich cwrs i grŵp. Mae cofrestru â llaw ar gael ar gyfer grwpiau unigol yn ogystal â setiau grŵp.

Gydag ychydig o wybodaeth am eich myfyrwyr, gallwch aseinio aelodau'n i grwpiau'n llwyddiannus i sicrhau amrywiaeth. Gall grwpiau sy'n cynnwys rhinweddau personoliaeth amrywiol neu alluoedd cymysg gynhyrchu'r canlyniadau gorau. Efallai bod yn well gan fyfyrwyr aseiniad grŵp a wneir gan hyfforddwr i aelodaeth y maent yn dewis dros eu hunain.

Rydych am greu grwpiau sy'n cynnwys unigolion â chryfderau, gwybodaeth, a hyd yn oed arferion gwaith amrywiol. Mae angen i chi hefyd ystyried gwahaniaethau rhyw a diwylliannol. Mae grwpiau cymysgryw yn gweithio'n arbennig o dda o ran creu syniadau newydd ac archwilio prosiect o wahanol safbwyntiau. Bydd aelodau grŵp cryfach yn caffael gwybodaeth ddyfnach o'r pwnc wrth iddynt helpu cymheiriaid tîm sy'n wynebu anhawster. Bydd y myfyrwyr gwannach yn caffael gwybodaeth o'r myfyrwyr uchel eu cymhelliad ac yn caffael mewnwelediad i sut mae eu haelodau grŵp yn mynd ati i ddysgu. Y gobaith yw bod gweithio ar y cyd yn arwain at y myfyrwyr yn teimlo'n dda amdanynt eu hunain trwy helpu eraill a myfyrwyr sy'n cael eu hysgogi trwy enghraifft eu cymheiriaid.

Mae defnyddwyr anabl yn cael eu cyfrif yng nghyfanswm cofrestru'r grŵp cyfan nes bod aelodaeth y cwrs neu'r defnyddiwr yn cael eu dileu.


Cofrestru ar hap

Mae hap gofrestru ar gael yn unig ar gyfer setiau grŵp ac mae'n dosbarthu aelodaeth yn awtomatig i mewn i grwpiau'n seiliedig ar nifer penodedig o fyfyrwyr y grŵp neu'r nifer penodedig o grwpiau. Mae cofrestru ar hap yn berthnasol dim ond i fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar eich cwrs ar hyn o bryd. Gallwch gofrestru myfyrwyr ychwanegol â llaw. Wrth enwi set o grwpiau, bydd rhif yn cael ei ychwanegu at enw pob grŵp y tro cyntaf iddo gael ei greu. Er enghraifft, mae set o grwpiau o'r enw "Ymchwil" yn arwain at grwpiau o'r enw "Ymchwil 1," "Ymchwil 2," ac "Ymchwil 3," yn seiliedig ar y nifer o grwpiau yn y set. Gallwch olygu enwau'r grwpiau ar ô i chi greu nhw.

Gall aseiniadau grŵp ar hap weithio orau ar gyfer hyfforddwyr sy'n addysgu cyrsiau â nifer mawr o fyfyrwyr heb fod cyfle i ddod i nabod nhw'n unigol. Gan hynny, gallai fod yn anodd gwybod pa fyfyrwyr a fyddai'n cydweithio'n dda a dod i ben â'i gilydd. Er bod aseiniad ar hap yn hawdd i hyfforddwr gan nad oes angen paratoi, gall rhai myfyrwyr ystyried aseiniad ar hap fel nad yw eu hyfforddwr yn hidio botwm corn.

Trwy aseinio myfyrwyr i grwpiau ar hap, byddwch yn osgoi'r risg y bydd myfyrwyr sy'n dewis eu partneriaid eu hunain yn treulio gormod o amser yn cymdeithasu a ffurfio cliciau. Does dim myfyrwyr yn cael eu heithrio, eu hanwybyddu neu eu dewis olaf. Hefyd, mae rhai hyfforddwyr yn teimlo mai un o nodau gwaith grŵp yw cydweithio â phobl nad ydych yn eu hadnabod, ac mae aseinio ar hap yn cynyddu'r risg hon.


Hunan-gofrestru

Mae Hunan-gofrestru yn caniatáu i fyfyrwyr ychwanegu eu hunain i grwpiau gyda thaflen gofrestru. Gallwch ddarparu taflenni cofrestru i fyfyrwyr ar y dudalen rhestru grwpiau neu ychwanegu dolen ar ardal gwrs, fel ardal gynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder. Pan fyddwch yn creu grŵp gyda thaflenni cofrestru, gallwch roi'r grŵp ar gael i'w ddefnyddio ar unwaith neu'n syth ar ôl i'r holl aelodau gofrestru. Mae hunan-gofrestru'n opsiwn sydd ar gael ar gyfer grwpiau unigol a setiau o grwpiau.

Pan fydd myfyrwyr yn dewis grwpiau hunan-ddewis, maent yn dueddol o wneud hynny'n seiliedig ar berthnasau neu nodweddion blaenorol: ffrindiau, aelodau tîm, aelodaeth cyfundrefn, grwpiau cymdeithasol ar y campws, hil, neu genedl. Gall myfyrwyr sydd ag ychydig iawn o gysylltiadau ei chael yn anodd o bosibl i fod yn aelod o grwpiau sy'n cynnwys unigolion tebyg.

Mae'n bosib na fydd grwpiau unrhyw yn treulio llawer o amser yn creu cyswllt. Mae'n bosib y bydd ganddynt lefel uchel o ymddiriedaeth a chydsyniad yn barod, felly gallai'r grwpiau hyn gyfateb orau i'ch canlyniadau arfaethedig.

Dylech ystyried sut i hyrwyddo cynwysoldeb neu ddefnyddio hunan-gofrestru dim ond ar gyfer y cyrsiau hynny pan fydd gennych fyfyrwyr gyda galluoedd, diddordebau a chysylltiadau tebyg. Gallwch ddefnyddio grwpiau hunan-gofrestru hefyd ar gyfer grwpiau sy'n seiliedig ar ddiddordeb, gweithio ar y cyd nad yw'n cael ei raddio, credydau ychwanegol, sefyllfaoedd gwirfoddoli, neu ar gyfer grwpiau astudio.

Mwy am sut i greu a rheoli grwpiau