Mae dysgu cydweithredol yn cynnig sawl mantais dros addysgu traddodiadol. Mae astudiaethau'n dangos pan fydd myfyrwyr yn gweithio fel tîm, eu bod yn datblygu agweddau cadarnhaol, yn datrys problemau'n fwy effeithiol, ac yn profi gwell ymdeimlad o gyflawniad.

Gallwch drefnu myfyrwyr mewn grwpiau er mwyn iddynt allu rhyngweithio gyda'i gilydd a dangos eu gwybodaeth tra hefyd yn dysgu i werthfawrogi safbwynt eraill.

Gallwch greu un grŵp cwrs ar y tro neu set ohonynt.


Cyrchu grwpiau cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gyrchu grwpiau.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, mae gan bob grŵp ei hafan ei hun gyda dolenni at offer i helpu myfyrwyr i gydweithio. Chi'n unig ac aelodau'r grŵp all gyrchu'r offer grŵp.

Yn y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Defnyddwyr a Grwpiau a dewiswch Grwpiau. Ar dudalen Grwpiau, gallwch weld golygu eich grwpiau cyfredol, a chreu grwpiau a setiau a grwpiau newydd.


Dulliau cofrestru grwpiau

Gallwch gofrestru myfyrwyr ar grwpiau mewn tair ffordd. Nid yw myfyrwyr yn gallu dad-gofrestru eu hunain o grwpiau.

 • Mae Cofrestru â Llaw yn eich caniatáu i aseinio pob myfyriwr yn eich cwrs i grŵp. Mae cofrestru â llaw ar gael ar gyfer grwpiau unigol yn ogystal â setiau grŵp.
 • Mae Cofrestru ar Hap ar gael ar gyfer setiau o grwpiau yn unig. Mae Cofrestru ar hap yn dosbarthu myfyrwyr yn awtomatig i mewn i grwpiau yn seiliedig ar eich gosodiadau ar gyfer y nifer uchaf o aelodau fesul grŵp neu gyfanswm y grwpiau. Mae dosbarthu ar hap yn berthnasol i fyfyrwyr yn unig sydd wedi cofrestru ar eich cwrs ar hyn o bryd. Gallwch gofrestru myfyrwyr ychwanegol â llaw.
 • Mae Hunan-gofrestru yn caniatáu i fyfyrwyr ychwanegu eu hunain i grwpiau gyda thaflen gofrestru. Mae hunan-gofrestru'n opsiwn sydd ar gael ar gyfer grwpiau unigol a setiau o grwpiau.

Mwy ar ddewis dull o gofrestru ar grwpiau


Mynediad myfyrwyr at grwpiau cwrs

Gall myfyrwyr gael mynediad at grwpiau mewn dwy ffordd:

 • Mewn cwrs newydd, dewiswch ddolen Grwpiau ar ddewislen y cwrs.
 • Yn newislen y cwrs, ewch i Offer a Grwpiau.

Mwy ar y ffordd orau o gyflwyno grwpiau


Creu un grŵp ar gyfer y cwrs

 1. Ar y dudalen Grwpiau, dewiswch Creu.
 2. Yn y rhestr Un Grŵp, dewiswch Hunan-gofrestru neu Cofrestru â Llaw.
 3. Teipiwch enw a disgrifiad opsiynol. Trefnwch bod y grŵp yn weladwy i fyfyrwyr.
 4. Dewiswch y blychau ticio ar gyfer offer y cwrs rydych am drefnu eu bod ar gael i'r grŵp.
 5. Os ydych chi eisiau graddio cyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer blogiau, wikis a dyddlyfrau, dewiswch opsiwn Graddio a theipiwch Pwyntiau posib.
 6. Dewiswch y blwch ticio ar gyfer Caniatáu Personoli er mwyn caniatáu i fyfyrwyr ychwanegu modiwlau personol i hafan y grŵp. Mae modiwlau ar gael i'r aelodau o'r grŵp y'u hychwanegodd yn unig.
 7. Gallwch ddewis dewis y blwch ticio i greu gwedd glyfar ar gyfer y grŵp hwn.

Cofrestru myfyrwyr mewn grŵp cwrs

 1. Os byddwch yn dewis Hunan-gofrestru, teipiwch enw a darparwch gyfarwyddiadau. Gallwch ddewis dweud wrth y myfyrwyr eu bod yn methu dad-gofrestru eu hunain o grwpiau. Teipiwch Uchafswm Nifer yr Aelodau a dewiswch unrhyw opsiynau eraill rydych eisiau eu cynnwys.

  -NEU-

  Os byddwch yn dewis Cofrestru â Llaw, chwiliwch am a dewis myfyrwyr o'r ffenestr naid Ychwanegu Defnyddwyr.

  Mae aelodau'r grŵp a ddewiswyd gennych yn ymddangos yn y maes gwaelod gyda rhif yn dangos cyfanswm y cyfrifiad. Dewiswch eicon Dangos y Rhestr, wedi'i chynrychioli gan sgwâr lawn, i agor ardal Ychwanegu Defnyddwyr i weld eich detholiadau. I dynnu defnyddwyr, dewiswch yr X nesaf at eu henwau.

 2. Dewiswch Cyflwyno.

Bydd y grŵp rydych newydd ei greu yn ymddangos ar y dudalen sy'n rhestru'r Grwpiau.


Creu set grŵp

 1. Ar dudalen Grwpiau, dewiswch Creu.
 2. Yn y rhestr Set o Grwpiau, dewiswch Hunan-gofrestru, Cofrestru â Llaw neu Cofrestru ar Hap.

Defnyddiwch yr un camau ag y dilynwch wrth greu un grŵp. Yna, yn seiliedig ar yr opsiwn cofrestru dewiswch chi, gallwch ddewis o blith yr opsiynau hyn:

 • Hunan-gofrestru: Teipiwch enw a chyfarwyddiadau ar gyfer y grŵp. Nodwch Uchafswm Nifer yr Aelodau a dewiswch unrhyw opsiynau eraill rydych eisiau eu cynnwys.
 • Cofrestru ar Gap: Teipiwch Nifer y Myfyrwyr fesul Grŵp neu Nifer y Grwpiau, rydych eisiau eu creu. Dewiswch opsiwn i Bennu sut i gofrestru unrhyw aelodau sy'n weddill yn y grwpiau.
 • Cofrestru â Llaw: Teipiwch Nifer y Grwpiau i'w creu. Ar y dudalen nesaf, dewiswch Ychwanegu Defnyddwyr ar gyfer pob grŵp er mwyn gwneud eich dewisiadau.

  Mae aelodau'r grŵp a ddewiswyd gennych yn ymddangos yn y maes gwaelod gyda rhif yn dangos cyfanswm y cyfrifiad. Dewiswch eicon Dangos y Rhestr, wedi'i chynrychioli gan sgwâr lawn, i agor ardal Ychwanegu Defnyddwyr i weld eich detholiadau. I dynnu defnyddwyr, dewiswch yr X nesaf at eu henwau.

Mae defnyddwyr anabl yn cael eu cyfri yng nghyfanswm cofrestru cyffredinol y grŵp nes i aelodaeth neu ddefnyddwyr y grŵp gael eu dileu.


Tynnu aelod o'r grŵp

Gallwch dynnu aelodau o grŵp cwrs.

Hyfforddwyr a gweinyddwyr cwrs yn unig all dynnu aelodau grŵp. Nid yw myfyrwyr yn gallu tynnu eu hunain o grŵp na myfyrwyr eraill o grŵp a grëwyd gan fyfyrwyr.

 1. Ar y dudalen Grwpiau, dewiswch Golygu Grŵp yn newislen y grŵp.
 2. Ar dudalen Golygu Grŵp, dewiswch yr X yn rhes aelod i dynnu'r defnyddiwr o'r grŵp. Dewiswch Tynnu Pob Defnyddiwr i ddileu holl aelodau grŵp.
 3. Dewiswch Cyflwyno.

Mae aelod y grŵp nawr wedi ei dynnu o'r grŵp. I ddilysu bod aelod wedi ei dynnu, ewch i hafan y grŵp i wirio'r rhestr o aelodau.

Mwy ar reoli a dileu grwpiau


E-bostiwch grŵp cwrs

Gallwch ddefnyddio’r offeryn e-bost grŵp i gyfathrebu’n effeithlon gydag aelodau eraill y grŵp cyfan. Pan ddewch yn barod i anfon neges, mae’r offeryn yn llenwi rhestr y derbynwyr gydag aelodau grŵp yn awtomatig er mwyn i chi allu dewis pob un neu rai ohonynt. Mae’r neges e-bost yn cael ei hanfon at gyfeiriadau e-bost allanol derbynwyr. Nid yw Blackboard Learn yn cadw cofnod o’r negeseuon e-bost hyn.

Os yw hi'n well gan grwpiau gadw cyfathrebu o fewn eu cwrs, gallant ddefnyddio negeseuon cwrs, offeryn post mewnol Blackboard Learn. Gan nad yw negeseuon cwrs ar gael fel offeryn grŵp, mae angen i fyfyrwyr ddewis derbynwyr o restr o holl aelodau’r cwrs. Mae cofnod o bob neges a anfonir yn cael ei storio yn yr offeryn negeseuon cwrs.

Mwy ynglŷn â defnyddio e-bost yn eich cwrs


Cyflwyno grwpiau i fyfyrwyr

Mae sut mae myfyrwyr yn cael mynediad at grwpiau yn dibynnu ar sut rydych wedi gosod eich cwrs. Gallwch chi ddefnyddio'r opsiynau hyn i sefydlu grwpiau i gyflawni gwahanol amcanion dysgu.

Opsiwn A: Fy Ngrwpiau

Sut mae'n edrych:

Mae grwpiau pob myfyriwr yn ymddangos yn ddiofyn yn Fy Ngrwpiau.

Sut mae'n gweithio:

Ar ôl i chi greu grwpiau ac ychwanegu defnyddwyr, mae'r grwpiau ar gael i aelodau cofrestredig yn Fy Ngrwpiau lle gall defnyddwyr ehangu pob enw grŵp i gael mynediad cyflym i'w offer. Gan fod Fy Ngrwpiau yn cael ei lenwi'n awtomatig pan ychwanegir myfyrwyr at grwpiau, yr opsiwn hwn yw'r un mwyaf hawdd i'w weithredu. Dewiswch y saeth i ehangu hafan i grŵp i mewn i ffrâm y cynnwys.


Opsiwn B: Dolen dewislen cwrs

Sut mae'n edrych:

Mae dolen dewislen cwrs i'r dudalen rhestru Grwpiau yn dangos yr holl grwpiau y mae myfyriwr wedi'i gofrestru ynddynt ac ar gael yn y taflenni cofrestru sydd ar gael.

Sut mae'n gweithio:

Gan nad yw Fy Ngrwpiau yn rhestru taflenni cofrestru, crëwch ddolen i'r dudalen rhestru Grwpiau os ydych eisiau defnyddio grwpiau hunan-gofrestru. Mae dolen i grwpiau yn newislen y cwrs yn ei wneud yn hawdd ac yn gyfleus i fyfyrwyr. Defnyddiwch restr Ychwanegu Eitem Ddewislen dewislen y cwrs a chrëwch ddolen offer neu ddolen cwrs. Wedyn, dewiswch y dudalen rhestru Grwpiau yn y map naid o'r cwrs.


Opsiwn C: Darparu dolenni mewn maes cwrs

Sut mae'n edrych:

Mae dolen i'r dudalen rhestru Grwpiau hafan grŵp, neu dudalen gofrestru'n ymddangos mewn ardal gynnwys, modiwl dysgu, neu gynllun gwers sy'n agos at y cynnwys cysylltiedig.

Sut mae'n gweithio:

Creu grwpiau gyda'r offeryn grwpiau. Nesaf, ewch i'r ardal cwrs lle rydych eisiau ychwanegu'r ddolen i'r grŵp. Agorwch y ddewislen Offer a dewiswch Grwpiau. Gwnewch eich dewis ar y dudalen Creu Dolen: Grŵp.


ULTRA: Ynghylch grwpiau cwrs

Creu grwpiau yn seiliedig ar ymarferoldeb gweithio mewn tîm go iawn.

Mae dysgu cydweithredol yn cynnig sawl mantais dros addysgu traddodiadol. Mae astudiaethau'n dangos pan fydd myfyrwyr yn gweithio fel tîm, eu bod yn datblygu agweddau cadarnhaol, yn datrys problemau'n fwy effeithiol, ac yn profi gwell ymdeimlad o gyflawniad.

Gallwch drefnu myfyrwyr mewn grwpiau er mwyn iddynt allu rhyngweithio gyda'i gilydd a dangos eu gwybodaeth wrth ddysgu gwerthfawrogi safbwynt pobl eraill.

Gallwch greu setiau o grwpiau i'w defnyddio ar gyfer aseiniadau, profion a thrafodaethau a raddir. Gallwch hefyd greu grwpiau ar gyfer gweithgareddau eraill nad ydynt yn cynnwys gwaith a raddir, fel gwirfoddoli neu deithiau.

Rhagor am arferion gorau aelodaeth grwpiau

Rhagor am greu aseiniadau a phrofion grŵp

Rhagor am greu trafodaethau grŵp

Gallwch hefyd greu grwpiau ymneilltuo yn Collaborate er mwyn i fyfyrwyr allu cynnal rhith gyfarfodydd gydag aelodau eu grŵp.

Ar yr adeg hon, gall myfyrwyr gael mynediad at grwpiau cwrs ar dudalen Cynnwys y Cwrs yn y panel Manylion a Gweithrediadau, ni allant weld yr aelodaeth ar y dudalen Grwpiau. Os ydych eisiau defnyddio grwpiau cwrs ar gyfer gweithgareddau nad ydynt yn cynnwys gwaith a raddir, gallwch anfon neges gychwynnol at bob grŵp. Wedyn, gall yr aelodau weld aelodaeth eu grwpiau ac anfon negeseuon. Rydych yn cael eich cynnwys yn y negeseuon grŵp.


ULTRA: Creu grwpiau cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gael mynediad at grwpiau.

Gallwch gychwyn y broses o greu grwpiau cwrs ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Yn adran Manylion a Gweithrediadau dan Grwpiau Cwrs, dewiswch Creu a Rheoli Grwpiau. Os ydych eisoes wedi sefydlu grwpiau cwrs, dewiswch ddolen Gweld setiau a grwpiau.

Tudalen Set Newydd o Grwpiau

Os oes eisoes gennych grwpiau cwrs, dewiswch Set Newydd o Grwpiau ar dudalen Grwpiau Cwrs.

Gallwch greu cymaint o grwpiau cwrs ag y dymunwch, ag unrhyw nifer o fyfyrwyr ym mhob grŵp. Gallwch hefyd greu grwpiau cwrs newydd neu dynnu grwpiau cwrs.

O ddewislen Grwpio myfyrwyr, gallwch ddosbarthu’ch myfyrwyr rhwng grwpiau yn y ffyrdd hyn:

Gallwch hefyd ddewis yr arwydd plws dan y graffig i greu cymaint o grwpiau sydd eu hangen arnoch ac ychwanegu myfyrwyr.

Creu grwpiau personol

Gallwch greu un grŵp personol neu gymaint ag y dymunwch, ag unrhyw nifer o fyfyrwyr ym mhob grŵp.

 1. Yn y ddewislen Grwpio myfyrwyr, dewiswch Personol a rhowch enw ar frig y dudalen.
 2. Dewiswch enw pob myfyriwr un ar y tro i ddewis pob un ohonynt fel grŵp. Dewiswch enw’r myfyriwr eto i dynnu’r dewis.
 3. Ar ôl ichi ddewis y myfyrwyr, agorwch y ddewislen nesaf at un o'u henwau a dewiswch Creu grŵp newydd. Gallwch hefyd symud mwy nag un myfyriwr i grŵp a restrir yn y ddewislen.
 4. Golygwch enw'r grŵp os ydych eisiau newid yr enw diofyn.
 5. Yn ôl eich dewis, rhowch ddisgrifiad grŵp sydd ond yn ymddangos i aelodau'r grŵp hwnnw. Nid oes gennych gyfyngiad ar y nifer o nodau.
 6. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu grŵp arall. Gallwch hefyd ail-wneud camau 2-5.

Ar yr adeg hon, os ydych yn cadw set Bersonol o grwpiau, dychwelyd i'r set o grwpiau, a dewis Personol eto, dilëir eich grwpiau.

Creu grwpiau a bennir ar hap

Bydd myfyrwyr yn cael eu pennu ar hap i'r nifer o grwpiau rydych eisiau eu creu. Mae angen cael o leiaf pedwar myfyriwr er mwyn i'r system allu pennu myfyrwyr ar hap i o leiaf dau grŵp.

Gall pennu ar hap weithio orau os ydych yn addysgu cyrsiau sy’n cynnwys nifer mawr o fyfyrwyr heb y cyfle i ddod i'w hadnabod yn unigol. Gallwch bennu myfyrwyr i grwpiau yn gyflym a heb baratoi.

 1. Yn y ddewislen Grwpio myfyrwyr, dewiswch Pennu ar hap a rhowch enw ar frig y dudalen.
 2. Yn y ddewislen Nifer y Grwpiau, dewiswch y nifer o grwpiau i'w creu. Mae angen i chi greu o leiaf dau. Pennir myfyrwyr yn gyfartal ymhlith nifer y grwpiau a ddewiswch.

  I dynnu'r holl fyfyrwyr o’r set bresennol o grwpiau, dewiswch Dadneilltuo Pawb ar frig y dudalen. Mae opsiwn y ddewislen yn newid i Personol os ydych yn symud myfyrwyr i wahanol grwpiau ar ôl iddynt gael eu grwpio a chyn i chi gadw.

 3. Golygwch enw pob grŵp os ydych eisiau newid yr enwau diofyn.
 4. Yn ôl eich dewis, rhowch ddisgrifiadau grŵp sy’n cael eu dangos i aelodau'r grŵp. Nid oes gennych gyfyngiad ar y nifer o nodau.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau creu grŵp yn ychwanegol at y grwpiau a grëwyd gan y system. Pan fyddwch yn ychwanegu neu ddileu grwpiau, bydd opsiwn y ddewislen yn newid i Personol ac nid ail-ddosberthir unrhyw fyfyrwyr y bydd hyn yn effeithio arnynt.

Creu grwpiau hunangofrestru

Gallwch ofyn i fyfyrwyr hunangofrestru mewn grwpiau cwrs. Ond myfyrwyr sy’n gallu ymuno â’r grŵp. Bydd myfyrwyr yn derbyn cyhoeddiad cwrs a hysbysiad yn y ffrwd gweithgarwch am grwpiau y mae angen iddynt ymuno â nhw.

Mae myfyrwyr yn gweld Ymuno â grŵp a Newydd yn y panel Manylion a Gweithrediadau ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Gallwch ychwanegu cyfnod cofrestru hefyd. Rhoddir gwybod i'r myfyrwyr pan fydd y dyddiad olaf i gofrestru yn nesáu. Pan fydd y cyfnod cofrestru yn dod i ben, ni all myfyrwyr ymuno â grwpiau bellach a byddant yn cael eu cofrestru’n awtomatig.

Os ychwanegoch ddefnyddiwr y rhagolwg, cofrestrir y defnyddiwr hwnnw mewn grŵp yn awtomatig hefyd. Gallwch dynnu’r defnyddiwr rhagolwg cyn neu ar ôl i chi greu grwpiau hunangofrestru.

 1. Yn y ddewislen Grwpio myfyrwyr, dewiswch Hunan-gofrestru.
 2. Dosbarthir eich myfyrwyr yn gyfartal rhwng y grwpiau a rhestrir nesaf at Nifer y Grwpiau. Mae angen i chi greu o leiaf dau grŵp cwrs hunan-gofrestru.
 3. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu grŵp arall. Mae Nifer y Grwpiau yn diweddaru’n awtomatig. Gallwch ychwanegu a dileu grwpiau hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr ddechrau ymuno â nhw. Os ydych yn dileu grŵp y mae myfyrwyr wedi dechrau ymuno â fe, symudir y myfyrwyr i’r rhestr heb eu pennu. Bydd rhaid i chi roi gwybod iddynt i ymuno ag un o'r grwpiau sydd ar ôl neu eu hychwanegu at grŵp. Neges Atgoffa: Os ychwanegoch gyfnod cofrestru, cofrestrir myfyrwyr sydd heb eu pennu yn awtomatig pan ddaw'r cyfnod i ben.
 4. Yn ôl eich dewis, ychwanegwch ddyddiad cychwyn a gorffen cofrestru. Dewiswch y saeth nesaf at Opsiynau uwch i gwympo’r adran cofrestru.
 5. Yn ôl eich dewis, newidiwch neu cliriwch yr Uchafswm nifer yr aelodau fesul grŵp sy’n ymddangos yn ddiofyn. Mae rhaid i’r uchafswm dewisol fod yn 2 neu’n fwy. Os ydych wedi ychwanegu neu ddileu grwpiau, ni ddiweddarir yr uchafswm.

  Rhowch sylw i’r uchafswm o aelodau fesul grŵp a’r nifer o grwpiau. Er enghraifft, os ydych yn lleihau'r uchafswm, ni chaniateir i rai myfyrwyr gofrestru mewn grŵp ar ddiwedd y cyfnod cofrestru. Bydd angen i chi greu grwpiau newydd a chofrestru'r myfyrwyr.

  I ganiatáu nifer diderfyn o aelodau mewn grŵp, gadewch hyn yn wag. Mae myfyrwyr yn gweld yr uchafswm a ganiateir pan fyddant yn dewis eu grwpiau. Os ydych yn caniatáu nifer diderfyn mewn grŵp, bydd myfyrwyr yn gweld y cyfanswm o fyfyrwyr yn y dosbarth.

  Gallwch wrthwneud yr uchafswm o aelodau ar gyfer grŵp. Er enghraifft, gallwch ychwanegu myfyriwr newydd gofrestru at grŵp.

 6. Dewiswch y blwch ticio Cuddio aelodau a gofrestrwyd os nad ydych eisiau i fyfyrwyr weld pwy sydd wedi ymuno yn barod.
 7. Golygwch enw pob grŵp os ydych eisiau newid yr enwau diofyn.
 8. Ychwanegwch ddisgrifiadau grŵp dewisol. Gallwch ychwanegu gwybodaeth i helpu myfyrwyr i ddewis grŵp. Nid oes gennych gyfyngiad ar y nifer o nodau.
 9. Agorwch y ddewislen nesaf at grŵp i gyrchu'r gosodiadau rheoli.

Dysgu am wedd myfyrwyr o hunan-gofrestru mewn grwpiau cwrs—defnyddiwch swyddogaeth yn ôl eich porwr i ddychwelyd i'r pwnc hwn

Ailddefnyddio grwpiau

Gallwch ailddefnyddio grŵp cwrs cyfredol neu set o grwpiau gyfredol.

Os ydych yn gwneud newidiadau i set o grwpiau rydych wedi’i hailddefnyddio, mae’r newidiadau hyn yn effeithio ar unrhyw aseiniad a thrafodaeth grŵp sy’n seiliedig ar y set honno o grwpiau. Dysgu rhagor am sut mae newidiadau i setiau o grwpiau yn effeithio ar yr eitemau o gynnwys cysylltiedig.

 1. Yn y ddewislen Grwpio myfyrwyr, dewiswch deitl o'r adran Ailddefnyddio grwpiau. Mae grwpiau heb unrhyw aelodau hefyd yn ymddangos yn y rhestr.
 2. Rhowch enw ar frig y dudalen, golygwch enwau'r grwpiau unigol, ac ychwanegwch ddisgrifiadau grŵp dewisol a ddangosir i aelodau'r grŵp. Nid oes gennych gyfyngiad ar y nifer o nodau.

Ychwanegir yr un myfyrwyr at eich grŵp neu set o grwpiau newydd. Efallai bydd angen ichi ychwanegu myfyrwyr newydd a ychwanegwyd at eich cwrs at eich grwpiau newydd.


ULTRA: Rheoli grwpiau unigol

Ar ôl ichi greu grŵp neu set o grwpiau, gallwch ychwanegu neu ddileu grwpiau unigol, a rheoli pa fyfyrwyr sy'n aelodau ohonynt. Gallwch hefyd olygu enwau grwpiau, ychwanegu neu olygu disgrifiadau grwpiau, ac anfon negeseuon at eich grwpiau er mwyn cychwyn y cydweithio!

Neges Atgoffa: Ar yr adeg hon, os ydych yn cadw set o grwpiau Personol, dychwelyd i'r set o grwpiau, a dewis Personol eto, dilëir eich grwpiau.

Ychwanegu a dileu grwpiau

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu grŵp.

Os nad oes angen grŵp arnoch bellach, agorwch ddewislen y grŵp a dewiswch Dileu Grŵp. Bydd y myfyrwyr yn y grŵp hwnnw yn cael eu dad-bennu'n awtomatig a byddant yn ymddangos ar frig y dudalen. Gallwch aseinio'r myfyrwyr hyn i grwpiau newydd â llaw. Neu, gallwch aseinio'r holl fyfyrwyr ar hap—nid y myfyrwyr dad-bennoch yn unig—i'r nifer o grwpiau rydych eisiau.

Goblygiadau

 • Os ydych yn ychwanegu neu ddileu grŵp mewn set o grwpiau i greu set newydd o grwpiau, nid oes effaith ar y set newydd o grwpiau.
 • Os ydych yn ychwanegu neu ddileu grŵp mewn set o grwpiau defnyddioch i greu asesiad neu drafodaeth grŵp, diweddarir eitemau o gynnwys y grŵp hwnnw. Mae golygiadau i deitlau a disgrifiadau grwpiau yn effeithio ar yr eitemau o gynnwys hefyd.
 • Os ydych yn ychwanegu neu ddileu grŵp mewn asesiad neu drafodaeth grŵp sy’n seiliedig ar set o grwpiau cwrs, diweddarir y set o grwpiau cwrs. Mae golygiadau i deitlau a disgrifiadau grwpiau yn effeithio ar y set o grwpiau cwrs hefyd.
 • Os ydych yn dileu set o grwpiau a ddefnyddiwyd i greu set newydd o grwpiau, nid oes effaith ar y set newydd o grwpiau.
 • Os ydych yn dileu set gyfan o grwpiau a ddefnyddiwyd i greu asesiad neu drafodaeth grŵp, tynnir eitemau o gynnwys y grwpiau.
 • Os ydych yn dileu asesiad neu drafodaeth grŵp sy’n seiliedig ar set o grwpiau cwrs, nid oes effaith ar y set o grwpiau.

Rheoli aelodaeth myfyrwyr

Agorwch ddewislen nesaf at enw myfyriwr i gyrchu'r opsiynau hyn:

 • Dechrau grŵp newydd gyda'r myfyriwr fel aelod.
 • Dewiswch Dad-bennu i dynnu'r myfyriwr o'r grŵp. Bydd y myfyrwyr a dad-bennwyd yn ymddangos ar dop y dudalen.
 • Pennu'r myfyriwr i grŵp arall sydd eisoes yn bodoli. Dewiswch enw'r grŵp yn y ddewislen. Ni fydd grwpiau heb aelodai'n ymddangos.

Gallwch hefyd symud mwy nag un myfyriwr i grŵp gwahanol gydag un gweithred, creu grŵp newydd ar eu cyfer, neu dad-bennu'r cwbl o'r grŵp.

I dynnu'r holl fyfyrwyr o bob grŵp, dewiswch Dadneilltuo Pawb ar frig y dudalen.

Goblygiadau

 • Mae newidiadau i aelodaeth mewn set o grwpiau yn effeithio ar eitemau lefel cynnwys lle defnyddir y grwpiau, megis mewn trafodaethau neu asesiadau grŵp.
 • Mae newidiadau i aelodaeth mewn eitem lefel cynnwys sy’n seiliedig ar set o grwpiau cwrs yn effeithio ar y set o grwpiau cwrs.
 • NID yw newidiadau i aelodaeth mewn set o grwpiau yn effeithio ar setiau eraill o grwpiau sy’n seiliedig ar y set o grwpiau.

ULTRA: Tudalen Grwpiau Cwrs

Bydd yr holl grwpiau greoch chi yn ymddangos ar dudalen Grwpiau Cwrs. Mae grwpiau heb unrhyw aelodau hefyd yn ymddangos yn y rhestr. Ar dop y dudalen, rhestrir nifer y setiau o grwpiau a nifer y grwpiau unigol.

Gallwch hefyd greu set newydd o grwpiau.

 1. Dewiswch bennawd i drefnu eich grwpiau neu nifer yr aelodau mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol.
 2. Dangos neu guddio'r grwpiau mewn set o grwpiau.
 3. Agor dewislen set o grwpiau i olygu neu ddileu'r grŵp.
 4. Gweld nifer yr aelodau ym mhob grŵp allan o gyfanswm nifer y myfyrwyr ar y cwrs.

ULTRA: Grwpiau cwrs a throsi

Os oes gennych grwpiau cwrs a setiau o grwpiau yn eich Gwedd Cwrs Gwreiddiol ac rydych yn trosi i Wedd Cwrs Ultra, bydd y setiau o grwpiau yn ymddangos ar y dudalen Grwpiau Cwrs. Nid yw grwpiau nad ydynt yn rhan o set o grwpiau yn ymddangos ar y dudalen Grwpiau Cwrs. Hefyd, ni throsir taflenni cofrestru hunan-gofrestru.

Os defnyddioch setiau o grwpiau cwrs i greu aseiniadau grŵp yn eich cwrs Gwreiddiol, trosir yr aseiniadau grŵp hynny.