Mae dysgu cydweithredol yn cynnig sawl mantais dros addysgu traddodiadol. Mae astudiaethau'n dangos pan fydd myfyrwyr yn gweithio fel tîm, eu bod yn datblygu agweddau cadarnhaol, yn datrys problemau'n fwy effeithiol, ac yn profi gwell ymdeimlad o gyflawniad.

Gallwch drefnu myfyrwyr mewn grwpiau er mwyn iddynt allu rhyngweithio gyda'i gilydd a dangos eu gwybodaeth tra hefyd yn dysgu i werthfawrogi safbwynt eraill.

Gallwch greu un grŵp cwrs ar y tro neu set ohonynt.


Cyrchu grwpiau cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gyrchu grwpiau.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, mae gan bob grŵp ei hafan ei hun gyda dolenni at offer i helpu myfyrwyr i gydweithio. Chi'n unig ac aelodau'r grŵp all gyrchu'r offer grŵp.

Yn y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Defnyddwyr a Grwpiau a dewiswch Grwpiau. Ar dudalen Grwpiau, gallwch weld golygu eich grwpiau cyfredol, a chreu grwpiau a setiau a grwpiau newydd.


Dulliau cofrestru grwpiau

Gallwch gofrestru myfyrwyr ar grwpiau mewn tair ffordd. Nid yw myfyrwyr yn gallu dad-gofrestru eu hunain o grwpiau.

 • Mae Cofrestru â Llaw yn eich caniatáu i aseinio pob myfyriwr yn eich cwrs i grŵp. Mae cofrestru â llaw ar gael ar gyfer grwpiau unigol yn ogystal â setiau grŵp.
 • Mae Cofrestru ar Hap ar gael ar gyfer setiau o grwpiau yn unig. Mae Cofrestru ar hap yn dosbarthu myfyrwyr yn awtomatig i mewn i grwpiau yn seiliedig ar eich gosodiadau ar gyfer y nifer uchaf o aelodau fesul grŵp neu gyfanswm y grwpiau. Mae dosbarthu ar hap yn berthnasol i fyfyrwyr yn unig sydd wedi cofrestru ar eich cwrs ar hyn o bryd. Gallwch gofrestru myfyrwyr ychwanegol â llaw.
 • Mae Hunan-gofrestru yn caniatáu i fyfyrwyr ychwanegu eu hunain i grwpiau gyda thaflen gofrestru. Mae hunan-gofrestru'n opsiwn sydd ar gael ar gyfer grwpiau unigol a setiau o grwpiau.

Mwy ar ddewis dull o gofrestru ar grwpiau


Mynediad myfyrwyr at grwpiau cwrs

Gall myfyrwyr gael mynediad at grwpiau mewn dwy ffordd:

 • Mewn cwrs newydd, dewiswch ddolen Grwpiau ar ddewislen y cwrs.
 • Yn newislen y cwrs, ewch i Offer a Grwpiau.

Mwy ar y ffordd orau o gyflwyno grwpiau


Creu un grŵp ar gyfer y cwrs

 1. Ar y dudalen Grwpiau, dewiswch Creu.
 2. Yn y rhestr Un Grŵp, dewiswch Hunan-gofrestru neu Cofrestru â Llaw.
 3. Teipiwch enw a disgrifiad opsiynol. Trefnwch bod y grŵp yn weladwy i fyfyrwyr.
 4. Dewiswch y blychau ticio ar gyfer offer y cwrs rydych am drefnu eu bod ar gael i'r grŵp.
 5. Os ydych chi eisiau graddio cyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer blogiau, wikis a dyddlyfrau, dewiswch opsiwn Graddio a theipiwch Pwyntiau posib.
 6. Dewiswch y blwch ticio ar gyfer Caniatáu Personoli er mwyn caniatáu i fyfyrwyr ychwanegu modiwlau personol i hafan y grŵp. Mae modiwlau ar gael i'r aelodau o'r grŵp y'u hychwanegodd yn unig.
 7. Gallwch ddewis dewis y blwch ticio i greu gwedd glyfar ar gyfer y grŵp hwn.

Cofrestru myfyrwyr mewn grŵp cwrs

 1. Os byddwch yn dewis Hunan-gofrestru, teipiwch enw a darparwch gyfarwyddiadau. Gallwch ddewis dweud wrth y myfyrwyr eu bod yn methu dad-gofrestru eu hunain o grwpiau. Teipiwch Uchafswm Nifer yr Aelodau a dewiswch unrhyw opsiynau eraill rydych eisiau eu cynnwys.

  -NEU-

  Os byddwch yn dewis Cofrestru â Llaw, chwiliwch am a dewis myfyrwyr o'r ffenestr naid Ychwanegu Defnyddwyr.

  Mae aelodau'r grŵp a ddewiswyd gennych yn ymddangos yn y maes gwaelod gyda rhif yn dangos cyfanswm y cyfrifiad. Dewiswch eicon Dangos y Rhestr, wedi'i chynrychioli gan sgwâr lawn, i agor ardal Ychwanegu Defnyddwyr i weld eich detholiadau. I dynnu defnyddwyr, dewiswch yr X nesaf at eu henwau.

 2. Dewiswch Cyflwyno.

Bydd y grŵp rydych newydd ei greu yn ymddangos ar y dudalen sy'n rhestru'r Grwpiau.


Creu set grŵp

 1. Ar dudalen Grwpiau, dewiswch Creu.
 2. Yn y rhestr Set o Grwpiau, dewiswch Hunan-gofrestru, Cofrestru â Llaw neu Cofrestru ar Hap.

Defnyddiwch yr un camau ag y dilynwch wrth greu un grŵp. Yna, yn seiliedig ar yr opsiwn cofrestru dewiswch chi, gallwch ddewis o blith yr opsiynau hyn:

 • Hunan-gofrestru: Teipiwch enw a chyfarwyddiadau ar gyfer y grŵp. Nodwch Uchafswm Nifer yr Aelodau a dewiswch unrhyw opsiynau eraill rydych eisiau eu cynnwys.
 • Cofrestru ar Gap: Teipiwch Nifer y Myfyrwyr fesul Grŵp neu Nifer y Grwpiau, rydych eisiau eu creu. Dewiswch opsiwn i Bennu sut i gofrestru unrhyw aelodau sy'n weddill yn y grwpiau.
 • Cofrestru â Llaw: Teipiwch Nifer y Grwpiau i'w creu. Ar y dudalen nesaf, dewiswch Ychwanegu Defnyddwyr ar gyfer pob grŵp er mwyn gwneud eich dewisiadau.

  Mae aelodau'r grŵp a ddewiswyd gennych yn ymddangos yn y maes gwaelod gyda rhif yn dangos cyfanswm y cyfrifiad. Dewiswch eicon Dangos y Rhestr, wedi'i chynrychioli gan sgwâr lawn, i agor ardal Ychwanegu Defnyddwyr i weld eich detholiadau. I dynnu defnyddwyr, dewiswch yr X nesaf at eu henwau.

Mae defnyddwyr anabl yn cael eu cyfri yng nghyfanswm cofrestru cyffredinol y grŵp nes i aelodaeth neu ddefnyddwyr y grŵp gael eu dileu.


Tynnu aelod o'r grŵp

Gallwch dynnu aelodau o grŵp cwrs.

Hyfforddwyr a gweinyddwyr cwrs yn unig all dynnu aelodau grŵp. Nid yw myfyrwyr yn gallu tynnu eu hunain o grŵp na myfyrwyr eraill o grŵp a grëwyd gan fyfyrwyr.

 1. Ar y dudalen Grwpiau, dewiswch Golygu Grŵp yn newislen y grŵp.
 2. Ar dudalen Golygu Grŵp, dewiswch yr X yn rhes aelod i dynnu'r defnyddiwr o'r grŵp. Dewiswch Tynnu Pob Defnyddiwr i ddileu holl aelodau grŵp.
 3. Dewiswch Cyflwyno.

Mae aelod y grŵp nawr wedi ei dynnu o'r grŵp. I ddilysu bod aelod wedi ei dynnu, ewch i hafan y grŵp i wirio'r rhestr o aelodau.

Mwy ar reoli a dileu grwpiau


E-bostiwch grŵp cwrs

Gallwch ddefnyddio’r offeryn e-bost grŵp i gyfathrebu’n effeithlon gydag aelodau eraill y grŵp cyfan. Pan ddewch yn barod i anfon neges, mae’r offeryn yn llenwi rhestr y derbynwyr gydag aelodau grŵp yn awtomatig er mwyn i chi allu dewis pob un neu rai ohonynt. Mae’r neges e-bost yn cael ei hanfon at gyfeiriadau e-bost allanol derbynwyr. Nid yw Blackboard Learn yn cadw cofnod o’r negeseuon e-bost hyn.

Os yw hi'n well gan grwpiau gadw cyfathrebu o fewn eu cwrs, gallant ddefnyddio negeseuon cwrs, offeryn post mewnol Blackboard Learn. Gan nad yw negeseuon cwrs ar gael fel offeryn grŵp, mae angen i fyfyrwyr ddewis derbynwyr o restr o holl aelodau’r cwrs. Mae cofnod o bob neges a anfonir yn cael ei storio yn yr offeryn negeseuon cwrs.

Mwy ynglŷn â defnyddio e-bost yn eich cwrs


Cyflwyno grwpiau i fyfyrwyr

Mae sut mae myfyrwyr yn cael mynediad at grwpiau yn dibynnu ar sut rydych wedi gosod eich cwrs. Gallwch chi ddefnyddio'r opsiynau hyn i sefydlu grwpiau i gyflawni gwahanol amcanion dysgu.

Opsiwn A: Fy Ngrwpiau

Sut mae'n edrych:

Mae grwpiau pob myfyriwr yn ymddangos yn ddiofyn yn Fy Ngrwpiau.

Sut mae'n gweithio:

Ar ôl i chi greu grwpiau ac ychwanegu defnyddwyr, mae'r grwpiau ar gael i aelodau cofrestredig yn Fy Ngrwpiau lle gall defnyddwyr ehangu pob enw grŵp i gael mynediad cyflym i'w offer. Gan fod Fy Ngrwpiau yn cael ei lenwi'n awtomatig pan ychwanegir myfyrwyr at grwpiau, yr opsiwn hwn yw'r un mwyaf hawdd i'w weithredu. Dewiswch y saeth i ehangu hafan i grŵp i mewn i ffrâm y cynnwys.


Opsiwn B: Dolen dewislen cwrs

Sut mae'n edrych:

Mae dolen dewislen cwrs i'r dudalen rhestru Grwpiau yn dangos yr holl grwpiau y mae myfyriwr wedi'i gofrestru ynddynt ac ar gael yn y taflenni cofrestru sydd ar gael.

Sut mae'n gweithio:

Gan nad yw Fy Ngrwpiau yn rhestru taflenni cofrestru, crëwch ddolen i'r dudalen rhestru Grwpiau os ydych eisiau defnyddio grwpiau hunan-gofrestru. Mae dolen i grwpiau yn newislen y cwrs yn ei wneud yn hawdd ac yn gyfleus i fyfyrwyr. Defnyddiwch restr Ychwanegu Eitem Ddewislen dewislen y cwrs a chrëwch ddolen offer neu ddolen cwrs. Wedyn, dewiswch y dudalen rhestru Grwpiau yn y map naid o'r cwrs.


Opsiwn C: Darparu dolenni mewn maes cwrs

Sut mae'n edrych:

Mae dolen i'r dudalen rhestru Grwpiau hafan grŵp, neu dudalen gofrestru'n ymddangos mewn ardal gynnwys, modiwl dysgu, neu gynllun gwers sy'n agos at y cynnwys cysylltiedig.

Sut mae'n gweithio:

Creu grwpiau gyda'r offeryn grwpiau. Nesaf, ewch i'r ardal cwrs lle rydych eisiau ychwanegu'r ddolen i'r grŵp. Agorwch y ddewislen Offer a dewiswch Grwpiau. Gwnewch eich dewis ar y dudalen Creu Dolen: Grŵp.

ULTRA: Cael mynediad at grwpiau cwrs

Ar yr adeg hon, hyfforddwyr yn unig all gael mynediad at grwpiau cwrs. Ni all myfyrwyr gael mynediad at grwpiau cwrs, ond gallant ymateb i negeseuon. Gallwch anfon neges gychwynnol i bob grŵp ac ar ôl hynny, bydd yr aelodau'n gallu anfon negeseuon at y grŵp.

Yn y dyfodol, byddwch yn gallu defnyddio grwpiau cwrs gyda chynnwys graddedig, megis aseiniadau, profion a thrafodaethau grŵp.

Rhagor am greu aseiniadau a phrofion grŵp

Rhagor am greu trafodaethau grŵp


ULTRA: Cyrchu grwpiau cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gael mynediad at grwpiau.

Gallwch gychwyn y broses o greu grwpiau cwrs ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Yn adran Manylion a Gweithrediadau, dan Grwpiau Cwrs, dewiswch Creu a Rheoli Grwpiau. Os ydych eisoes wedi sefydlu grwpiau cwrs, bydd y ddewislen yn dangos nifer y setiau a nifer y grwpiau.


ULTRA: Creu grwpiau cwrs

Pan fyddwch yn creu grwpiau cwrs am y tro cyntaf neu pan fyddwch eisiau ychwanegu set newydd o grwpiau, bydd rhestr rannol o'ch myfyrwyr yn ymddangos ar y dudalen Set o Grwpiau Newydd yn yr adran Myfyrwyr heb eu Pennu. Dewiswch Dangos y Cwbl i weld y rhestr gyfan.

Gyda set o grwpiau, gallwch greu mwy nag un grŵp yn seiliedig ar thema, megis gwers, taflu syniadau, astudio neu wirfoddoli. Gyda setiau o grwpiau, gallwch baru myfyrwyr yn seiliedig ar rinweddau, sefyllfaoedd neu dasgau penodol. Darparwch deitl disgrifiadol ar gyfer set y grŵp. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd Set Grŵp Newydd a'r dyddiad yn ymddangos ar y dudalen Grwpiau Cwrs. Bydd dalfan y teitl yn ymddangos yn llwyd nes ichi glicio unrhyw le ar y dudalen neu gadw'r dudalen.

Gallwch greu hyd at 99 grŵp mewn set o grwpiau.

Gallwch hefyd ddewis y plws dan y rhestr o fyfyrwyr i greu grŵp personol ac ychwanegu myfyrwyr.

Os oes eisoes gennych gyrsiau grŵp, dewiswch Set Newydd o Grwpiau ar dudalen Grwpiau Cwrs.

Gallwch rannu'ch myfyrwyr rhwng grwpiau eich hun neu gallwch ddewis sut i lunio grwpiau'n awtomatig:

 • Personol
 • Pennu ar hap
 • Ailddefnyddio grwpiau

Grwpiau personol

Gallwch hefyd greu un grŵp personol neu gynifer ag y mynnwch, gydag unrhyw nifer o fyfyrwyr ym mhob grŵp. Er enghraifft, gallwch greu un neu ragor o grwpiau ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio ar gredyd ychwanegol gyda'i gilydd neu sydd angen gwaith adfer. Efallai y byddwch am greu grŵp ar gyfer myfyrwyr sy'n gyfrifol am ddigwyddiad dosbarth.

 1. Yn y ddewislen Grwpio myfyrwyr, dewiswch Personol a rhowch enw ar frig y dudalen.
 2. Dewiswch enw pob myfyriwr er mwyn eu dewis ar yr un pryd. Dewiswch enw’r myfyriwr eto i ddiddymu’r dewis.
 3. Ar ôl ichi ddewis y myfyrwyr, agorwch y ddewislen nesaf at un o'u henwau a dewiswch Creu grŵp newydd.
 4. Golygwch enw'r grŵp os ydych eisiau newid yr enw diofyn
 5. Ychwanegwch ddisgrifiadau grŵp dewisol.
 6. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu grŵp arall.

Gallwch hefyd symud mwy nag un myfyriwr i grŵp a restrir yn y ddewislen.

Pennu ar hap

Bydd myfyrwyr yn cael eu pennu ar hap i'r nifer o grwpiau rydych eisiau eu creu.

 1. Yn y ddewislen Grwpio myfyrwyr, dewiswch Pennu ar hap.
 2. Yn y ddewislen Nifer y grwpiau, dewiswch y nifer o grwpiau i'w creu. Pennir myfyrwyr yn gyfartal ymhlith nifer y grwpiau a ddewiswch. I dynnu'r holl fyfyrwyr o grwpiau, dewiswch Dad-bennu'r Cwbl ar dop y dudalen. Bydd y gosodiad yn newid i Personol os byddwch yn symud myfyrwyr i wahanol grwpiau ar ôl iddynt gael eu grwpio a chyn i chi gadw'r gosodiadau.

  Neges Atgoffa: Gallwch greu hyd at 99 grŵp mewn set o grwpiau.

 3. Rhowch enw ar dop y dudalen.
 4. Golygwch enw pob grŵp os ydych eisiau newid yr enwau diofyn.
 5. Ychwanegwch ddisgrifiadau grŵp dewisol.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau creu grŵp yn ychwanegol at y grwpiau a grëwyd gan y system.

Ailddefnyddio grwpiau

Eisiau ailddefnyddio grŵp cwrs cyfredol neu set o grwpiau gyfredol?

 1. Yn y ddewislen Grwpio myfyrwyr, dewiswch deitl o'r adran Ailddefnyddio grwpiau. Mae grwpiau heb unrhyw aelodau hefyd yn ymddangos yn y rhestr.
 2. Caiff yr un myfyrwyr eu hychwanegu at eich grŵp neu set o grwpiau newydd. Gallwch symud myfyrwyr i grwpiau eraill fel y bod angen. Ni fydd y newidiadau'n effeithio ar y grŵp gwreiddiol gopïoch.
 3. Rhowch enw ar frig y dudalen, golygwch enwau'r grwpiau unigol, ac ychwanegwch ddisgrifiadau grŵp dewisol.

Ar yr adeg hon, ni fydd aseiniadau cwrs rydych wedi'u pennu'n ymddangos fel grwpiau cwrs i ddewis o'u plith.


ULTRA: Rheoli grwpiau unigol

Ar ôl ichi greu grŵp neu set o grwpiau, gallwch ychwanegu neu ddileu grwpiau unigol a rheoli pa fyfyrwyr sy'n aelodau ohonynt. Gallwch hefyd olygu enwau grwpiau, ychwanegu neu olygu disgrifiadau grwpiau, ac anfon negeseuon at eich grwpiau er mwyn cychwyn y cydweithio!

Ychwanegu a dileu grwpiau

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu grŵp.

Os nad oes angen grŵp arnoch bellach, agorwch ddewislen y grŵp a dewiswch Dileu Grŵp. Bydd y myfyrwyr yn y grŵp hwnnw yn cael eu dad-bennu'n awtomatig a byddant yn ymddangos ar frig y dudalen. Gallwch aseinio'r myfyrwyr hyn i grwpiau newydd â llaw. Neu, gallwch aseinio'r holl fyfyrwyr ar hap-nid y myfyrwyr dad-bennoch chi yn unig-i'r nifer o grwpiau rydych chi eisiau.

Rheoli aelodaeth myfyrwyr

Agorwch ddewislen nesaf at enw myfyriwr i gyrchu'r opsiynau hyn:

 • Dechrau grŵp newydd gyda'r myfyriwr fel aelod.
 • Dewiswch Dad-bennu i dynnu'r myfyriwr o'r grŵp. Bydd y myfyrwyr a dad-bennwyd yn ymddangos ar dop y dudalen.
 • Pennu'r myfyriwr i grŵp arall sydd eisoes yn bodoli. Dewiswch enw'r grŵp yn y ddewislen. Ni fydd grwpiau heb aelodai'n ymddangos.

Gallwch hefyd symud mwy nag un myfyriwr i grŵp gwahanol gydag un gweithred, creu grŵp newydd ar eu cyfer, neu dad-bennu'r cwbl o'r grŵp.

I dynnu'r holl fyfyrwyr o bob grŵp, dewiswch Dad-bennu'r Cwbl ar dop y dudalen.


ULTRA: Tudalen Grwpiau Cwrs

Bydd yr holl grwpiau greoch chi yn ymddangos ar dudalen Grwpiau Cwrs. Mae grwpiau heb unrhyw aelodau hefyd yn ymddangos yn y rhestr. Ar dop y dudalen, rhestrir nifer y setiau o grwpiau a nifer y grwpiau unigol.

Gallwch hefyd greu set newydd o grwpiau.

 1. Dewiswch bennawd i drefnu eich grwpiau neu nifer yr aelodau mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol.
 2. Dangos neu guddio'r grwpiau mewn set o grwpiau.
 3. Agor dewislen set o grwpiau i olygu neu ddileu'r grŵp.
 4. Gweld nifer yr aelodau ym mhob grŵp allan o gyfanswm nifer y myfyrwyr ar y cwrs.

ULTRA: Grwpiau cwrs a throsi

Os oes gennych grwpiau cwrs yn eich Gwedd Cwrs Gwreiddiol a'ch bod yn trosi i Wedd Cwrs Ultra, bydd y grwpiau'n ymddangos ar y dudalen Grwpiau Cwrs. Ond, ni fydd taflenni hunan-gofrestru yn trosi. Ar yr adeg hon, ni allwch ddefnyddio'r grwpiau pan fyddwch yn creu eitemau grŵp megis aseiniadau a thrafodaethau.