Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r cyfeirebau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Graddio gyda chyfeireb

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am raddio gyda chyfeirebau.

Ar ôl i chi greu cyfeireb a’i chysylltu ag eitem, gallwch ei defnyddio ar gyfer graddio.

Os oes gennych nifer o gyfeirebau, gallwch ddewis teitl cyfeireb i ddechrau graddio. Pan fyddwch yn gorffen, gallwch ddechrau graddio gyda chyfeireb gysylltiedig arall.

Cyrchwch yr eitem i’w raddio yn y Ganolfan Raddau neu ar y dudalen Angen Graddio. Mewn rhai achosion, gallwch hefyd ddechrau graddio o'r eitem cynnwys, megis blog. Dewiswch Gweld Cyfeireb neu deitl cyfeireb i adolygu neu ddechrau graddio. Os edrychwch ar y gyfeireb mewn ffenestr newydd, mae gennych ddwy wedd: Gwedd Grid a Gwedd Rhestr.

 • Yn y Wedd Grid, dewiswch gell i gymhwyso'r gwerth hwnnw i’r radd. Ar gyfer cyfeireb pwyntio, dewiswch werth o'r ddewislen. I newid y dewis, dewiswch gell arall yn yr un rhes. Mae gennych chi’r opsiwn i deipio adborth ar gyfer y myfyriwr yn y blwch sy'n ymddangos pan fyddwch chi'n dewis cell.
 • Neu, cliciwch Gwedd Rhestr i newid yr hyn sy’n cael ei ddangos, a dewiswch opsiwn ar gyfer pob maen prawf i gymhwyso’r gwerth hwnnw i’r radd. Yn opsiynol, dewiswch y blychau ticio i Ddangos Disgrifiadau ar gyfer meini prawf ac i fylchau Dangos Adborth.

Yn y Wedd Rhestr, os nad ydych yn dewis opsiwn ar gyfer maen prawf ac yna'n teipio adborth, ni fydd yr adborth yn cadw pan fyddwch yn cadw’r gyfeireb.

Graddio aseiniad â chyfeireb

Dechreuwch raddio yn y Ganolfan Raddau neu ar y dudalen Angen Graddio.

Ar y dudalen Aseinio Gradd, gallwch edrych ar, gwneud sylwadau, a defnyddio cyfeireb i raddio ffeiliau aseiniad a gyflwynir gan fyfyrwyr.

 1. Ehangwch y panel graddio i gyrchu’r gyfeireb.
 2. Dewiswch deitl y gyfeireb i’w ehangu yn y panel. Yn opsiynol, dewiswch y blychau ticio i Ddangos Disgrifiadau ar gyfer meini prawf ac i fylchau Dangos Adborth. Neu, dewiswch yr eicon Gweld Cyfeireb mewn Ffenestr i agor y gyfeireb mewn ffenestr ar wahân a graddio o’r fan honno.
 3. Dewiswch lefel cyflawniad. Mae sgôr Cyfanswm Craidd rhedegol yn diweddaru wrth i chi wneud dewisiadau pwyntiau. Neu, gallech deipio sgôr yn y blwch Newid y nifer o bwyntiau i wrthwneud y sgôr a ddetholwyd.
 4. Dewiswch Arbed Cyfeireb i ychwanegu sgôr y gyfeireb at y maes Ymgais.
 5. Mae gennych chi’r opsiwn i deipio adborth cyffredinol ar gyfer y myfyriwr.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fyddwch chi’n gwrthwneud gradd y gyfeireb yn y blwch Newid nifer y pwyntiau, bydd neges gwrthwneud yn ymddangos pan fyddwch yn edrych ar y gyfeireb o dudalen Manylion Gradd myfyriwr.


Graddio cwestiwn prawf gyda chyfeireb

Gallwch raddio Cwestiynau Traethawd, Ateb Byr, ac Ymateb Ffeil gyda chyfeireb. Ar y Cynfas Prawf, mae cwestiynau rydych chi wedi’u cysylltu â chyfeireb yn ymddangos gyda'r eicon cyfeireb wrth y blwch pwyntiau.

Pan fyddwch chi’n graddio cyflwyniadau prawf myfyriwr, dewiswch Gweld Cyfeireb i agor y gyfeireb mewn ffenestr newydd.

Gwedd myfyriwr o gwestiwn prawf gyda chyfeireb

Ar gyfer cwestiynau gyda chyfeirebau, cliciwch Gweld Cyfeireb ac edrych ar y meini prawf ateb cyn iddynt roi ateb.


Rhedeg adroddiad arfarniad cyfeireb

Os ydych am werthuso cyfeireb neu eich defnydd ohoni, gallwch redeg adroddiad gwerthuso cyfeireb. Unwaith y defnyddiwch gyfeireb ar gyfer graddio, ni allwch olygu’r adroddiad. Mae ystadegau’n diweddaru wrth i’r broses raddio barhau.

Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Cyfeirebau

 1. Cyrchwch ddewislen y gyfeireb a dewis Gweld Cynnwys Cysylltiedig.
 2. Os ydych chi eisoes wedi graddio eitem, bydd dewislen yn ymddangos nesaf i enw’r eitem ar y dudalen Gweld Pob Eitem. Cyrchwch ddewislen eitem a dewis Adroddiad Gwerthuso Cyfeireb.
 3. Ar y dudalen Rhedeg Adroddiadau, dewiswch Fformat, Dyddiad Dechrau, a Dyddiad Gorffen.
 4. Dewiswch Cyflwyno.
 5. Gallwch arbed yr adroddiad i'r Casgliad Cynnwys os oes gennych fynediad. Fel arall, dewiswch Lawrlwytho Adroddiad i weld yr adroddiad neu Rhedeg Adroddiad newydd i newid fformat neu feini prawf dyddiad. Dewiswch Iawn i ddychwelyd i’r brif dudalen Cyfeirebau.

Mae'r adroddiad yn cynnwys tair adran:

 • Mae Perfformiad Cyffredinol Cyfeireb yn dangos cyfanswm sgôr gyfartalog pob ymgais a sgoriwyd gyda'r gyfeireb.
 • Mae Dadansoddiad Cyfeireb yn dangos sgoriau cyfartalog, wedi eu cymharu yn erbyn y pwyntiau posibl, ar gyfer pob maen prawf.
 • Mae Amlder Dosbarthiad yn dangos dosbarthu sgoriau ar draws pob lefel o gyflawniad.

ULTRA: Graddio gyda chyfeireb

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am raddio gyda chyfeirebau.

Ar ôl i chi greu cyfeireb a’i chysylltu ag asesiad neu drafodaeth, gallwch ei defnyddio ar gyfer graddio. Mae'r dudalen aseiniad, prawf neu drafodaeth yn dangos y gyfeireb y gwnaethoch chi ei dewis. Gallwch gysylltu un gyfeireb yn unig â phob eitem.

Os ydych wedi galluogi graddio cyfochrog, ni allwch chi neu’ch myfyrwyr weld cyfeirebau ac anodiadau graddwyr yn ffeiliau myfyrwyr. Mae myfyrwyr ond yn gweld y cyfeirebau ac anodiadau mae’r graddiwr terfynol—sef y cysonwr—yn eu darparu.

Dewiswch y ddolen Cyflwyniadau i ddechrau graddio. Ar y dudalen Cyflwyniadau, dewiswch enwau'r myfyrwyr i gyrchu eu cyflwyniadau unigol a’r gyfeireb.

Ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr, mae'r bilsen gradd yn dangos eicon cyfeireb. Dewiswch y bilsen gradd i agor y gyfeireb yn y panel wrth ymyl gwaith y myfyriwr. Mae maen prawf cyntaf y gyfeireb yn ehangu fel y gallwch ddewis sgôr lefel cyflawniad.

Wrth i chi ddewis lefel cyflawniad, bydd pilsen gradd y gyfeireb yn diweddaru, bydd y maen prawf yn cwymp, a’r maen prawf nesaf yn ehangu.

Dewiswch y ddolen Dewis gwerth i gwympo ac ehangu unrhyw faen prawf. Ar ôl i sgôr ymddangos ar gyfer maen prawf, dewiswch y bilsen sgôr i ehangu’r maen prawf eto.

Mwy ar bils graddau

Bydd sgôr y gyfeireb yn arbed yn awtomatig wrth i chi wneud dewisiadau. Dewiswch yr X i gau panel y gyfeireb. Bydd y radd rydych chi’n ei neilltuo gyda’r gyfeireb yn ymddangos ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr ac yn y llyfr graddau.

Ar gyfer cyfeirebau amrediad-canran, mae gan bob lefel o gyrhaeddiad amrediad o werthoedd. Pan fyddwch yn graddio, dewiswch y lefel ganran briodol am lefel benodol o gyrhaeddiad. Mae’r system yn cyfrifo’r pwyntiau a enillwyd drwy luosi pwysau gan ganran gyrhaeddiad gan bwyntiau’r eitem.

Ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr, dewiswch yr eicon adborth i agor y panel Ychwanegu Adborth a theipio nodiadau ac adborth ar gyfer y myfyriwr. Pan fyddwch chi’n barod i fyfyriwr weld y radd, dewiswch yr eicon Mwy o opsiynau a dewiswch Cyhoeddi. Os ydych chi am roi cynnig arall i fyfyriwr, dewiswch Dileu a bydd y cyflwyniad yn cael ei ddileu’n barhaol.

Gallwch ddychwelyd i’r aseiniad neu’r prawf ar unrhyw adeg i newid y radd, hyd yn oed ar ôl i chi ei chyhoeddi.

Ar ôl i chi ddefnyddio cyfeireb ar gyfer graddio, ni allwch ei olygu, ond gallwch wneud copi y gallwch ei olygu a’i ailenwi.


ULTRA: Gwedd myfyriwr o’r gyfeireb

Ar ôl i chi raddio eitemau a chyhoeddi’r canlyniadau, gall myfyrwyr weld eu sgoriau ar eu tudalennau graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gyrchu aseiniad neu brawf wedi’i raddio ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i adolygu eu cyflwyniadau, y gyfeireb, eich adborth, a’u graddau.

Mwy ar aseiniadau a’r ffrwd gweithgarwch

Pan fydd myfyrwyr yn edrych ar eu cyflwyniadau wedi’u graddio, gallant ddewis y bilsen gradd i agos y gyfeireb ochr yn ochr â’r aseiniad neu’r prawf. Gall myfyrwyr ehangu meini prawf unigol i adolygu’r lefelau cyflawniad. Amlygir y lefelau cyflawniad a ddyfarnwyd.


ULTRA: Gwrthwneud graddau cyfeireb

Mae graddau gwrthwneud yn raddau rydych chi’n eu neilltuo â llaw, er enghraifft, os ydych chi’n teipio yn y bilsen gradd yn y llyfr graddau. Mae'r label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y gradd.

Yn y bilsen gradd, gallwch deipio gwerth rhifol o ddim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys dau ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol.

Gallwch ddewis Dadwneud Diystyriad wrth ymyl y bilsen gradd a chaiff y label gwrthwneud ei thynnu. Ymddengys y radd flaenorol neu gallwch ddefnyddio'r gyfeireb i raddio.

Graddau a gyhoeddwyd

Os ydych yn dewis cyhoeddi graddau ac yna gwrthwneud y graddau hynny, mae’r graddau wedi’u newid yn ymddangos i fyfyrwyr. Os byddwch chi’n dileu gradd rydych chi wedi’i chyhoeddi yn llwyr, ni fydd myfyrwyr bellach yn gweld gradd am yr eitem. Bydd yr eitem yn dychwelyd i statws “heb ei raddio”. Ar ôl i chi neilltuo graddau newydd, bydd angen i chi gyhoeddi’r graddau hynny eto.


ULTRA: Cysylltu cyfeireb ar ôl dechrau graddio

Os ydych wedi neilltuo graddau, ac wedyn yn penderfynu cysylltu cyfeireb, ystyrir unrhyw raddau rydych chi wedi’u neilltuo eisoes yn raddau gwrthwneud. Yn y llyfr graddau, mae'r label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y gradd.

Yn y panel Manylion Cyfeireb, gallwch ddewis ailraddio unrhyw gyflwyniadau wedi’u graddio gyda’r gyfeireb gysylltiedig newydd. Pan fyddwch yn dewis ailraddio gyda’r gyfeireb, bydd y gyfeireb yn dod yn weithredol, a gallwch ei defnyddio i ddarparu graddau. Bydd y graddau newydd yn ymddangos yn y llyfr graddau a dilëir y label gwrthwneud.