Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Ynghylch colofnau a gyfrifir

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gyfrifo graddau.

Yn y Ganolfan Raddau, gallwch gyfrifo graddau gyda cholofnau a gyfrifir. Mae colofnau a gyfrifwyd yn cyfuno data o golofnau lluosog i ennill canlyniadau perfformiad. Gallwch rannu'r canlyniadau hyn gyda myfyrwyr a'ch sefydliad.

Gallwch gynnwys colofn a gyfrifwyd wrth ichi greu colofn a gyfrifwyd arall. Er enghraifft, os greoch golofn a gyfrifwyd sy'n pwyso graddau cwis, gallwch gynnwys y golofn wrth greu colofn gradd derfynol.

I gael rhagor o wybodaeth, agorwch bennyn colofn a gyfrifir a dewiswch Gwybodaeth Golofn Gyflym. Ar gyfer colofnau a gyfrifir, mae Pwyntiau Posib yn cynnwys yr ymadrodd (gall amrywio fesul myfyriwr) gan y gallai fod rhai myfyrwyr wedi'u heithrio rhag prawf neu aseiniad. Efallai ni fydd rhai myfyrwyr yn cyflwyno'r holl eitemau sydd wedi'u cynnwys yng nghyfrifiad y golofn.

Gallwch newid gosodiadau colofn a gyfrifwyd a newid beth sydd wedi'i gynnwys. Mae'r cyfrifiad yn diweddaru'n awtomatig.

Nid yw colofn a gyfrifir gyda thestun fel arddangosiad y radd wedi'i chynnwys yng nghyfrifiad y golofn. Er enghraifft, os byddwch yn gosod colofn i ddangos testun, megis Boddhaol/Anfoddhaol, ni allwch ei defnyddio mewn cyfrifiadau gradd.

Ni allwch deipio mewn cell colofn a gyfrifwyd i olygu'r radd a gyfrifir. Nid ymddengys unrhyw ddewislen yn y celloedd unigol.

Yn ddiofyn, mae'r system yn creu dwy golofn a gyfrifwyd newydd sy'n ymddangos mewn cyrsiau newydd—cyfanswm a chyfanswm â phwysiad.

Pam fod gwerth y radd yn cynnwys pwyntiau degol?


Ynghylch y golofn gyfanswm

Mae'r golofn gyfanswm yn cynhyrchu gradd sy'n seiliedig ar y pwyntiau cronnus a enillir, mewn perthynas â'r pwyntiau a ganiateir. Gallwch ddewis pa golofnau a chategorïau a gynhwysir mewn cyfrifiad cyfanswm colofn. Pan fyddwch yn creu colofn gyfanswm, gallwch gynnwys colofnau a gyfrifir eraill.

Crëir cyfanswm colofn yn ôl rhagosodiad ac mae'n ymddangos mewn cyrsiau newydd. Gallwch ailenwi, newid y gosodiadau, newid pa golofnau sydd wedi'u cynnwys, neu ddileu'r golofn.

Fformiwla cyfanswm pwyntiau

Ychwanegwch y pwyntiau posibl o bob colofn a ddewisir i ddod hyd i'r cyfanswm pwyntiau. Wedyn, adiwch sgorau y mae myfyriwr wedi'u hennill ar gyfer pob colofn a ddewisir. Y canlyniad yw'r cyfanswm a enillir allan o'r cyfanswm pwyntiau sy'n bosib. Anwybyddir eitemau wedi eu heithrio. Mae'r canlyniad yn arddangos yn unol â'r opsiynau Prif Wedd a Gwedd Eilaidd.

Colofn 1 pwyntiau a enillwyd + Colofn 2 pwyntiau a enillwyd + Colofn 3 pwyntiau a enillwyd + Colofn 4 pwyntiau a enillwyd = Cyfanswm pwyntiau a enillwyd allan o'r cyfanswm pwyntiau sy'n bosib

Enghraifft: Myfyriwr A

Wyth gwerth: 8/10, 3/5, 2/2, 3/7, 47/50, 20/25, 88/100

Gwerth pwyntiau a enillwyd: 171

Gwerth pwyntiau posib: 199

Cyfanswm pwyntiau: 171/199


Creu colofnau cyfanswm

 1. Yn y Ganolfan Raddau, agorwch y ddewislen Creu Colofn a Gyfrifir a dewiswch Colofn Gyfanswm.
 2. Ar y dudalen Creu Colofn Gyfanswm, teipiwch enw byr a disgrifiad dewisol. Mae'r enw yn mynd yn enw'r golofn yn y Ganolfan Raddau ac ar dudalennau Fy Ngraddau myfyrwyr. Os yw'r enw yn rhy hir i arddangos yn glir yn y Ganolfan Raddau, ychwanegwch enw byrrach yn y blwch Enw'r Ganolfan Raddau. Dim ond y 14-15 nod cyntaf a deipir ym mhennawd y golofn yng ngrid y Ganolfan Raddau.
 3. Gwnewch ddetholiad yn y ddewislen Dangosydd Sylfaenol. Y detholiad yw'r fformat graddio sy'n cael ei ddangos yn y Ganolfan Raddau ac i fyfyrwyr yn Fy Ngraddau. Os creoch unrhyw gynlluniau graddio wedi eu haddasu, maent yn ymddangos yn y rhestr. Bydd pum opsiwn diofyn yn ymddangos:
  • Sgôr: Gradd rhifol yw’r gosodiad diofyn Os na fyddwch yn dewis, bydd y sgôr yn ymddangos yn y grid.
  • Llythyren: Mae gradd llythyren yn ymddangos. Defnyddir sgema graddio diofyn i neilltuo graddau llythyren. Er enghraifft, mae sgôr o 21/30 yn cyfateb i 70% ac yn ymddangos fel C.
  • Testun: Mae testun yn ymddangos yn y golofn pan fyddwch yn creu a chysylltu sgema graddio testun. Mae enghreifftiau o werthoedd testun yn cynnwys: Rhagorol, Da iawn, Da, Gweddol, a Gwael -NEU- Boddhaol ac Anfoddhaol. Os na oes unrhyw sgema graddio testun yn bodoli, a’ch bod yn dewis yr opsiwn Testun, gallwch deipio testun yng nghelloedd y golofn. Os byddwch yn dewis rhannu canlyniadau'r golofn gyda myfyrwyr yn Fy Ngraddau, byddant yn gweld y gwerthoedd testun ar gyfer eu graddau.

   Gallwch drosi sgôr rhifol i destun. Ond os na fyddwch yn creu sgema graddio testun a addasir, ac yn dychwelyd i sgorio rifol, mae gwerthoedd na ellir eu trosi'n arddangos sero ar ôl eu trosi. Os ydych am gynnwys testun fel graddau, rydym yn argymell eich bod yn creu sgema graddio testun ac yn ei gysylltu â'r colofnau priodol.

  • Canran: Mae canran yn ymddangos. Er enghraifft, mae sgôr o 21/30 yn ymddangos fel 70%.
  • Cyflawn/Anghyflawn: Pan fydd myfyriwr yn cyflwyno eitem, mae'r eicon Wedi’i Gwblhau yn ymddangos yn y golofn waeth beth fo’r sgôr a gyflawnwyd.
 4. Fel arall, gwnewch ddetholiad yn y ddewislen Dangosydd Eilaidd. Y gosodiad diofyn yw Dim. Yng ngholofn y Ganolfan Raddau, mae'r ail werth yn ymddangos mewn cromfachau. Nid yw'r gwerth eilaidd yn ymddangos i fyfyrwyr.
 5. Os yw cyfnodau graddio'n bodoli, gallwch gysylltu'r golofn gyda chyfnod gradd. Os nad oes unrhyw gyfnodau graddio'n bodoli, nid yw'r ddewislen yn ymddangos. Gallwch ddefnyddio cyfnodau graddio i hidlo data'r Ganolfan Raddau a chreu colofnau a gyfrifwyd.
 6. Yn yr adran Dewis Colofnau, dewiswch beth i'w gynnwys yng nghyfrifiad y golofn. Mae'r tabl hwn yn rhestru'r opsiynau colofn.
  Opsiynau Colofn
  OpsiwnDisgrifiad
  Pob Colofn GraddCynhwyswch bob colofn gradd unigol yn y Ganolfan Raddau.
  Holl Golofnau Gradd yn y Cyfnod GraddDewiswch gyfnod graddio o'r ddewislen i gynnwys dim ond y colofnau hynny sy'n gysylltiedig â'r cyfnod graddio yn y cyfrifiad. Os nad oes unrhyw gyfnodau graddio'n bodoli, nid yw'r ddewislen yn ymddangos.
  Colofnau a Chategorïau a DdewiswydDewis y colofnau gradd a chategorïau'n unigol.

  Dewiswch y colofnau yn y blwch Colofnau i'w Dewis a dewiswch y saeth tua'r dde i symud y detholiadau i'r blwch Colofnau Dewisedig. Nid yw colofn sydd wedi'i gosod i Nac ydy ar gyfer Cynnwys y Golofn hon yng Nghyfrifiadau'r Ganolfan Raddau yn ymddangos yn y rhestr ddetholiadau.

  Ar gyfer Windows, i ddewis ffeiliau a ffolderau lluosog mewn rhestr, dewiswch y bysell Shift a dewiswch yr eitemau cyntaf ac olaf. I ddewis eitemau allan o ddilyniant, gwasgwch y bysell Ctrl a dewiswch bob eitem. Ar gyfer cyfrifiaduron Mac, pwyswch y fysell Command yn lle’r fysell Ctrl.

  Dewiswch y categorïau yn y blwch Categorïau i'w Dewis a dewiswch y saeth tua'r dde i symud y detholiadau i'r blwch Colofnau Dewisedig. Pan fyddwch yn dewis categori, gallwch weld pa golofnau sydd wedi'u cynnwys yn y categori yn yr ardal Gwybodaeth Gategori islaw'r blwch Categorïau i'w Dewis. Mae opsiynau eraill yn ymddangos ar ôl i chi symud y categori i'r blwch Colofnau Dewisedig:
  • Os yw cyfnodau gradd yn bodoli, gwnewch ddewis yn y ddewislen Cyfnod Gradd.
  • Mae Tynnu Graddau yn dileu nifer o naill ai'r graddau uchaf neu isaf ar gyfer pob categori o'r cyfrifiad. Os nad ydych yn teipio rhifau yn y blychau, nid oes unrhyw raddau'n cael eu tynnu.
  • Defnyddiwch ddim ond y Gwerth Isaf -NEU- Gwerth Uchaf i Gyfrifo yn dileu pob gradd o'r cyfrifiad heblaw am y sgôr orau neu waethaf.

  I ddileu detholiad yn y blwch Colofnau Dewisedig, dewiswch yr X coch.

 7. Cyfrifo fel Cyfanswm Cronnus: Dewiswch Ydy i gyfrifo fel cyfanswm cronnus. Mae cyfansymiau cronnus yn eithrio celloedd nad ydynt yn cynnwys data. Dewiswch Nac ydy i gynnwys yr holl golofnau dewisedig yn y cyfrifiad, gan ddefnyddio gwerth o 0 os nad oes unrhyw radd yn bodoli. Gall y canlyniad wneud i raddau ymddangos yn artiffisial o isel.
 8. Dewiswch yr Opsiynau:
  • Cynhwyswch y Golofn hon yng Nghyfrifiadau’r Ganolfan Raddau: Dewiswch Ie i drefnu bod y golofn ar gael ar gyfer ei chynnwys o bosibl wrth greu colofnau a gyfrifwyd.
  • Dangos y Golofn hon i Fyfyrwyr: Dewiswch Ie i ddangos y golofn hon i fyfyrwyr yn Fy Ngraddau.
  • Dangoswch ystadegau (cyfartaledd a chanolrif) ar gyfer y Golofn hon i Fyfyrwyr yn Fy Ngraddau: Dewiswch Ie i gynnwys gwybodaeth ystadegol gyda gwerth y radd pan ddangosir i fyfyrwyr.
 9. Dewiswch Cyflwyno.

Os byddwch yn dileu colofn o'r Ganolfan Raddau sydd wedi'i chynnwys mewn cyfanswm cyfrifiad, mae'r golofn yn cael ei dileu o'r cyfrifiad hefyd.


Ynghylch colofnau â phwysiad

Mae'r golofn â phwysiad yn cynhyrchu gradd sy'n seiliedig ar ganlyniad colofnau a chategorïau dewisedig, a'u canrannau unigol. Pan fyddwch chi’n creu colofn wedi ei phwysoli, gallwch gynnwys colofnau eraill a gyfrifwyd a cholofnau eraill a bwysolwyd.

Bydd colofn ddiofyn yn cynnwys y cyfanswm wedi'i bwysoli yn ymddangos mewn cyrsiau newydd. Gallwch ailenwi, newid y gosodiadau, newid pa golofnau a chategorïau sydd wedi'u cynnwys, neu ddileu'r golofn hon. Nid yw cyfanswm colofn wedi ei phwysoli ddiofyn yn arddangos unrhyw ganlyniadau tan eich bod yn dewis y colofnau a'r categorïau i'w cynnwys yn y cyfrifiad. Mae'r golofn hon wedi'i chynnwys yn y wedd glyfar Gwedd Gradd Derfynol.

Cyfrifir cyfansymiau â phwysiad ar sail canrannau ac nid yn seiliedig ar sgemâu graddau/graddau llythyren. Nid yw colofnau sydd wedi'u cynnwys yn y cyfanswm â phwysiad yn cael eu dangos gan ddefnyddio'r un sgema graddau â'r gwerthoedd gradd a fewnbynnir. Mae sgemâu graddau'n mapio ystod o ganrannau i label penodol at ddibenion arddangos. Nid yw sgemâu'n cael effaith ar gyfrifiadau sylfaenol y cyfanswm â phwysiad, sy'n seiliedig ar ganrannau neu bwyntiau/pwyntiau posib.

Pan gyfunir credyd ychwanegol â cholofn cyfanswm pwysol, ychwanegir pwyntiau at y sgôr bwysol wedi’i chyflawni. Mae’r sgôr bwysol wedi’i chyflawni wedyn yn cael ei rhannu â’r pwyntiau posibl wedi’u pwysoli i gynhyrchu canran. Darllen rhagor am gredyd ychwanegol gyda cholofnau cyfanswm pwysol.

Colofn â phwysiad ar waith

Enghraifft: Gradd derfynol â phwysiad ar gyfer y flwyddyn

Gallwch greu unrhyw nifer o golofnau wedi'u pwysoli, gan gynnwys colofnau wedi'u pwysoli sy'n cynnwys colofnau eraill wedi'u pwysoli. Gallwch greu colofn â phwysiad sy'n defnyddio colofnau â phwysiad y chwarterau a'r colofnau gradd prawf terfynol i gyfrifo gradd derfynol.

(Chwarter 1 = 15%) + (Chwarter 2 = 20%) + (Chwarter 3 = 15%) + (Chwarter 4 = 20%) + (2 prawf semester = 30%) = (Gradd derfynol y flwyddyn*)

*Mewn cwrs newydd, y cyfanswm colofn diofyn yw'r golofn gradd allanol ddiofyn, ond gallwch osod unrhyw golofn fel y radd allanol. Y radd allanol yw'r radd a nodir gan eich sefydliad.

Mwy am y golofn graddau allanol

Sut mae Learn yn cyfrifo cyfansymiau â phwysiad ar gyfer colofnau a gyfrifir

Gallwch bersonoli'ch llyfr graddau gan ddefnyddio pwysiadau fel bod gwaith cwrs penodol yn cyfrannu at sgôr gyffredinol myfyriwr yn fwy na gwaith cwrs arall.

Mae pwysiadau'n ddefnyddiol ond gallant fod yn gymhleth. Yn yr enghraifft hon, rydym yn amlinellu sut mae Blackboard Learn yn cyfrifo cyfanswm ar gyfer colofn pan fydd gan bob eitem bwysiad gwahanol.

Enghraifft: Mae eich cwrs yn cynnwys pum prawf, ond mae'r prawf olaf yn arholiad terfynol ac mae angen iddo fod â mwy o bwysiad yn y grŵp na'r profion eraill pan gyfrifir y radd derfynol ar gyfer y golofn hon.

Mae'r profion 1-4 werth 15% yr un ac mae'r arholiad terfynol werth 40%. Mae pob un o’r profion hefyd werth gwerthoedd pwyntiau gwahanol, fel y dangosir isod.

Enw’r eitemPwyntiau posiblPwysoliad yr eitem
Prawf 130 pwynt15%
Prawf 230 pwynt15%
Prawf 360 pwynt15%
Prawf 460 pwynt15%
Arholiad Terfynol100 pwynt40%
 280 pwynt100%

Felly sut y cyfrifir pwyntiau posibl y golofn? Mae'n rhaid inni gymhwyso'r pwysoliad i sgôr y myfyriwr yn ogystal â chyfanswm y pwyntiau posibl.

Yn gyntaf, ystyriwch sawl pwynt y gellir eu cyflawni yn y golofn hon, yn seiliedig ar bwysoliad.

 • Prawf 1: 30 pwynt x .15 = 4.5
 • Prawf 2: 30 pwynt x .15 = 4.5
 • Prawf 3: 60 pwynt x .15 = 9
 • Prawf 4: 60 pwynt x .15 = 9
 • Arholiad terfynol: 100 pwynt x .4 = 40

Cyfanswm yr holl bwyntiau posibl wedi’u pwysoli yn y categori hwn yw 67.

Nawr gadewch inni edrych ar ganlyniadau pob prawf y myfyriwr.

Enw’r eitemSgôr y myfyriwrPwyntiau posiblPwysoliad yr eitem
Prawf 122 pwynt30 pwynt15%
Prawf 225 pwynt30 pwynt15%
Prawf 340 pwynt60 pwynt15%
Prawf 455 pwynt60 pwynt15%
Arholiad Terfynol80 pwynt100 pwynt40%
  222 pwynt280 pwynt100%

Rydym yn gwybod y pwyntiau y gellir eu cyflawni ar gyfer y golofn, gadewch inni weld pa sgoriau wedi'u pwysoli a gyflawnodd y myfyrwyr.

 • Prawf 1: 22/30 pwynt x .15 = .11
 • Prawf 2: 25/30 pwynt x .15 = .125
 • Prawf 3: 40/60 pwynt x .15 = .1
 • Prawf 4: 55/60 pwynt x .15 = .1375
 • Arholiad terfynol: 80/100 pwynt x .4 = .32

Cyfanswm y canrannau wedi'u pwysoli hyn a gyflawnwyd yw .7925, neu yn fras 79%.

I ddod o hyd i gyfanswm y sgôr wedi'i bwysoli ar gyfer y golofn hon, rydym yn lluosi'r ganran wedi'i phwysoli a gyflawnwyd a'r pwyntiau wedi'i pwysoli posibl.

.7925 x 67 pwynt = 53.0975 pwynt


Crëwch golofnau wedi'u pwysoli

Rhestrir y camau sylfaenol ar gyfer creu colofn wedi'i chyfrifo yn yr adran cyfanswm colofn. Mae'r tabl hwn yn rhestru'r opsiynau sy'n ymddangos ar ôl i chi symud categori i'r bocs Colofnau Dewisedig.

Opsiynau Categori
OpsiwnDisgrifiad
Dewislen Cyfnod GraddioOs dewisoch gategori ar gyfer y cyfrifiad, gallwch gyfyngu'r colofnau a ddefnyddir wrth ddewis cyfnod graddio penodol.
Pwysoli ColofnauDewiswch sut i bwysoli colofnau o fewn y categori.
 • DewiswchYn Gyfartal i gymhwyso'r un werth i bob colofn o fewn categori.
 • Dewiswch Yn Gymesur i gymhwyso'r gwerth priodol i golofn yn seiliedig ar ei phwyntiau o'i chymharu â cholofnau eraill yn y categori.
Gollwng GraddauMae'n tynnu nifer o naill ai’r graddau uchaf neu isaf ar gyfer pob categori o’r cyfrifiad. Os nad ydych yn teipio rhifau yn y blychau, nid oes unrhyw raddau'n cael eu tynnu.
Defnyddio'r isaf yn Unig -NEU- Defnyddio'r Gwerth Uchaf i GyfrifoYn dileu'r holl raddau o'r cyfrifiad heblaw am y sgôr orau neu waethaf.

Teipiwch ganran am bob dewis. Mae rhaid i ganran pob colofn wedi’u hychwanegu at ei gilydd fod yn hafal i 100% i ddosbarthu’r canrannau fel y disgwyliwch.

Gallwch gadw os yw’r ganran yn llai na 100. O fwriad, os nad yw’r pwysau yn hafal i 100%, dosbarthir y pwysau yn gyfartal ar draws y colofnau i gyrraedd 100%. Os deimlwch fod y cyfrifiadau a bwysir yn anghywir, gwiriwch y pwysau ar y dudalen Golygu Colofn Bwysol ac addasu’r canrannau fel bod angen.

Ar ôl i chi aseinio'r ganran olaf, cliciwch unrhyw le yn y bocs i ddiweddaru'r ganran sydd wedi'i lleoli islaw'r blwch Colofnau Dewisedig yn y maes Cyfanswm Pwysoliad.

I ddileu'r detholiad yn y blwch Colofnau Dewisedig, dewiswch yr X goch.

Os ydych yn dileu colofn sy'n gynwysedig yn y cyfrifiad ar gyfer colofn wedi'i phwysoli, caiff y ganran sy'n gysylltiedig â'r golofn a ddilëir ei dynnu. Yn y blwch Colofnau Dewisedig, ni fydd y Cyfanswm Pwysoliad bellach yn hafal i 100%. Mae'r cyfrifiad yn cydbwyso ei hun, ond ni fydd o reidrwydd yn seiliedig ar y canrannau a aseiniwyd gennych am fod colofn ar goll. Nid yw'r system yn diweddaru canrannau yn y blwch Colofnau Dewisedig, ond mae'r radd sy'n ymddangos yn y golofn wedi'i phwysoli yn y Ganolfan gradd yn seiliedig ar 100%.

Pwysoliad cyfartal a chymesur

Pan fydd gan y colofnau a'r categorïau a ddewiswch ar gyfer y golofn wedi'i phwysoli werthoedd pwyntiau gwahanol, mae pwysoliad Cyfartal yn eu trosi i ganrannau. Cyfartalir y canrannau hyn i gael gwerth cyfartal ar gyfer pob un o'r eitemau a gynhwysir yn y golofn wedi ei phwysoli. Mae pwysoli cyfartal yn thoi pwysau cyfartal i bob eitem wrth benderfynu gradd gyfansawdd.

Mae pwysoliad Cymesur yn ychwanegu sgorau crai'r colofnau a'r categorïau a gynhwyswyd. Yna, mae'r system yn rhannu'r canlyniad gyda chyfanswm y pwyntiau sy'n bosibl er mwyn cael canran ar gyfer pob eitem yn y golofn wedi'i phwysoli. Mae'r canrannau sy'n deillio o hynny yn cadw pwysau cymesur pob eitem fel bod eitemau sydd â gwerth pwynt mwy yn cael mwy o effaith ar y radd gyfansawdd.

Cyfansymiau rhediad ar gyfer colofnau wedi'u pwysoli

Gallwch ddewis Cyfrifo fel Cyfanswm Cronnus ar gyfer colofn wedi'i phwysoli. Ni chynhwysir colofnau heb raddau yng nghyfanswm y golofn wedi'i phwysoli sy'n dangos yn y Ganolfan Raddau.

Mae'r opsiwn Cyfrifo fel Cyfanswm Cronnus yn effeithio ar y sgôr a ddangosir ar gyfer y golofn wedi'i phwysoli yn y Ganolfan Raddau. Yn yr enghraifft hon, nid oes gan Gategori C unrhyw sgoriau. Mae'r enghraifft yn defnyddio categorïau, ond mae'r un egwyddorion yn gymwys os ydych yn dewis colofnau yn hytrach na chategorïau.

Gwerthoedd wedi'u pwysoli enghreifftiol
 Categori A

Pwysoliad 40%
Categori B

Pwysoliad 40%
Categori C

Pwysoliad 20%
Pwyntiau a Gyflawnwyd9075-
Pwyntiau Posibl100100100
Gwerth Wedi Ei Bwysoli90 pt * 40% = 3675 pt * 40% = 30-

Enghraifft: Wedi'i gyfrifo fel Cyfanswm Rhediad= 82.5%

Wrth gyfrifo cyfanswm rhediad, cyfrifir canran y golofn wedi'i phwysoli drwy gymryd swm y gwerthoedd wedi'u pwysoli categori A a B a'u lluosi gan 100/80. Yr enwadur 80 yw pwysoliadau swm y categorïau yn unig sy'n cynnwys sgoriau (40 + 40 = 80).

(36 + 30) * 100/80 = 82.5%

Enghraifft: NID wedi'i Gyfrifo fel Cyfanswm Rhediad = 66%

Pan nad yw wedi'i gyfrifo fel cyfanswm rhediad, cyfrifir canran y golofn wedi'i phwysoli drwy symio'r gwerthoedd wedi'u pwysoli ar gyfer categorïau A, B ac C a'u lluosi â 100/100. Yr enwadur 100 yw pwysoliadau swm pob categori - sy'n 100 bob tro.

(36 + 30 + 0) * 100/100 = 66%

Eisiau cynnwys credyd ychwanegol yn eich cyfanswm swm? Ewch i'r topig credyd ychwanegol.


Colofnau'n uwch na'r cyfartaledd

Mae'r golofn cyfartaledd yn dangos y cyfartaledd ar gyfer nifer ddewisedig o golofnau. Er enghraifft, gallwch ddangos y cyfartaledd ar gyfer pob prawf neu ddangos y radd gyfartalog ar gyfer pob myfyriwr ar gyfer cyfnod graddio.

Fformiwla cyfartaledd syml

I ddod hyd i gyfartaledd pob colofn a ddewiswyd, cyfrifir y canran i bedwar lle degol. Adir y gwerthoedd canran ar gyfer pob colofn a ddewisir gyda'i gilydd. Rhennir y canlyniad gyda nifer y colofnau a gynhwysir yn y cyfrifiad. Mae'r canlyniadau'n dangos yn ôl yr opsiynau arddangos Prifac Eilaidd.

(Colofn 1%) + (Colofn 2%) + (Colofn 3%) + (Colofn 4%) = % a enillwyd wedi ei rannu gyda 4 colofn = Sgôr canran cyfartalog

Enghraifft:

Tri gwerth: 8/10, 3/5, 2/2

Canrannau cyfatebol: 80.0000%, 60.0000%, 100.0000%

Cyfanswm y gwerthoedd: 240.0000

Nifer yr eitemau: 3.

Cyfanswm y gwerth wedi ei rannu gyda nifer y colofnau: 240.0000/3 = 80.00%


Creu colofnau cyfartaledd

Rhestrir y camau sylfaenol ar gyfer creu colofn wedi'i chyfrifo yn yr adran cyfanswm colofn. Ar gyfer Colofnau Pwysoliad, dewiswch sut i bwysoli colofnau o fewn y categori hwn:

 • DewiswchYn Gyfartal i gymhwyso'r un werth i bob colofn o fewn categori.
 • Dewiswch Yn Gymesur i gymhwyso'r gwerth priodol i golofn yn seiliedig ar ei phwyntiau o'i chymharu â cholofnau eraill yn y categori.

Am y colofnau uchafswm/lleiafswm

Mae'r golofn uchafswm/lleiafswm yn dangos naill y radd leiafswm neu uchafswm ar gyfer detholiad o golofnau. Er enghraifft, gallwch ddod o hyd i'r sgôr leiafswm ar bob prawf. Gallwch ddewis dangos y golofn i'r myfyrwyr ai peidio ar eu tudalennau Fy Ngraddau.

Fformiwla uchafswm/lleiafswm

Caiff y gwerth canrannol ar gyfer pob colofn a gynhwysir yn y cyfrifiad ei gymharu hyd at bedwar lle degol a dangosir y gwerth isaf neu uchaf. Mae'r canlyniad yn dangos hyd at ddau le degol.

Enghraifft:

Tri gwerth: 8/10, 3/5, 2/2

Canrannau cyfatebol: 80.0000%, 60.0000%, 100.0000%

Isafswm: 60.00%

Uchafswm: 100.00%

Os yw dau werth yn union yr un fath ar gyfer colofn isafswm/uchafswm, dyna'r gwerth sy'n ymddangos yng ngrid y Ganolfan Raddau.


Creu colofnau uchafswm/lleiafswm

Rhestrir y camau sylfaenol ar gyfer creu colofn wedi'i chyfrifo yn yr adran cyfanswm colofn. Yn yr adran Dewis Colofnau, dewis Math o Gyfrifiad: Isafswm neu Uchafswm.


ULTRA: Am gyfrifiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran help "Gwreiddiol " am golofnau a gyfrifir.

Gallwch ychwanegu cyfrifiadau at lyfr graddau eich cwrs yn hawdd. Mae cyfrifiad yn fformiwla sy'n cynhyrchu canlyniad rhifiadol a ddefnyddir i weld neu aseinio graddau, fel arfer yn seiliedig ar eitemau graddedig eraill.

Gallwch greu eich fformiwlâu eich hunain a defnyddio gweithrediadau rhifyddol, gan gynnwys adiad, tyniad, lluosiad, a rhaniad, a defnyddio'r gweithrediadau grŵp (parenthesisau).

Gallwch ychwanegu cyfrifiadau sy'n seiliedig ar gyfartaledd, cyfanswm, uchafswm, neu leiafswm y newidynnau rydych yn eu cynnwys, megis categorïau, eitemau wedi'u graddio, a chyfrifiadau eraill. Er enghraifft, ychwanegwch gyfrifiad sy'n dangos cyfartaledd yr holl aseiniadau fel bod gan y myfyrwyr ddarlun cyffredinol o'u perfformiad. Gallwch ychwanegu cynifer o gyfrifiadau ag sydd eu hangen arnoch.

Yn y Wedd Cwrs Ultra, mae gan bob cwrs un sgema graddio diofyn a ddefnyddir ar gyfer graddau a chyfrifiadau. Ni allwch greu sgemâu newydd ar yr adeg hon, ond gallwch wneud newidiadau i'r sgema diofyn.

Rhagor am y sgema graddio diofyn


ULTRA: Creu cyfrifiadau mewnol

Yn y rhestr Eitemau a Raddir neu wedd grid myfyrwyr, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag y dymunwch ychwanegu cyfrifiad a dewiswch Ychwanegu Cyfrifiad.

Mwy am ddwy wedd y llyfr graddau

Rhyngwyneb cyfrifo

Teipiwch deitl ystyrlon ar gyfer y cyfrifiad. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, ymddengys Cyfrifiad Newydd a'r dyddiad yn y llyfr graddau. Gallwch ddefnyddio testun y ddalfan fel y teitl os yw'r fformiwla ar y dudalen yn ddilys ac wedi'i chadw. Yn ôl eich dewis, ychwanegwch ddisgrifiad a gwneud colofn y cyfrifiad yn weladwy i fyfyrwyr. Mae myfyrwyr yn gweld graddau a gyfrifir yn eu tudalennau Graddau, ond ni fyddant yn weld eich disgrifiadau neu fformiwlâu.

Penderfynu sut mae canlyniad y cyfrifiad yn ymddangos. Yn y ddewislen Dewis sgema gradd, dewiswch Pwyntiau, Canran, neu Llythyren.

Creu'ch fformiwla. Yn y cwarel ar y chwith, dewiswch ffwythiant, newidyn, neu weithredydd i'w ychwanegu i'r cwarel ar y dde.

Ffwythiannau a Newidynnau

 • Cyfartaledd: Yn cynhyrchu'r cyfartaledd ar gyfer nifer a ddewiswyd o eitemau a raddiwyd, categorïau, a chyfrifiadau eraill. Er enghraifft, gallwch ddod o hyd i'r sgôr cyfartalog ar bob prawf.
 • Cyfanswm: Yn cynhyrchu cyfanswm sy'n seiliedig ar y pwyntiau cronnus, mewn perthynas â'r pwyntiau a ganiateir. Gallwch ddewis pa eitemau a raddiwyd, categorïau, a chyfrifiadau eraill i'w cynnwys yn y cyfrifiad.
 • Isafswm: Yn cynhyrchu'r radd isaf ar gyfer detholiad o eitemau a raddiwyd, categorïau, a chyfrifiadau eraill. Er enghraifft, gallwch ddod o hyd i'r sgôr isaf ar bob aseiniad.
 • Uchafswm: Yn cynhyrchu'r radd uchaf ar gyfer detholiad o eitemau a raddiwyd, categorïau, a chyfrifiadau eraill. Er enghraifft, gallwch ddod o hyd i'r sgôr uchaf ar bob trafodaeth.
 • Newidyn: Dewiswch eitem a raddiwyd neu gyfrifiad unigol o'r ddewislen. Gallwch ychwanegu ond un newidyn ar y tro. Parhewch i ychwanegu newidynnau o'r cwarel ar y chwith i ychwanegu cynifer o newidynnau ag y bo angen.

Gweithredyddion

 • Adio ( + )
 • Tynnu ( - )
 • Rhannu ( / )
 • Lluosi ( * )
 • Agor Parenthesis (
 • Cau Parenthesis )
 • Gwerth: Ar ôl i flwch testun ymddangos yn y fformiwla, cliciwch ar y blwch i ychwanegu gwerth rhifol. Gallwch gynnwys saith digid cyn pwynt degol a phedwar digid ar ei ôl. Pan gynhyrchir y cyfrifiad ac mae'n ymddangos ym mhils gradd myfyrwyr, ymddengys ond dau ddigid ar ôl y pwynt degol.

Creu'ch fformiwla

Er enghraifft, dewiswch Cyfanswm i ychwanegu'r ffwythiant hwnnw i'r cwarel ar y dde. Ehangwch y rhestr a dewiswch y blychau ticio ar gyfer yr eitemau rydych chi am eu hychwanegu at y fformiwla. Pan fyddwch yn dewis categori, caiff yr holl eitemau yn y categori hwnnw eu cynnwys. Rhaid i chi ddewis eitemau wedi'u graddio a chyfrifiadau eraill yn unigol. Sgroliwch drwy'r rhestr i weld yr holl eitemau. Yn y ddewislen Newidyn, dewiswch eitem i'w defnyddio.

Ar ôl i chi wneud dewisiad mewn dewislen, cliciwch unrhyw le y tu allan i'r ddewislen i adael a chadw'r dewisiad yn y cwarel ar y dde. Ymddengys pob eitem yr ychwanegwch at y fformiwla ar y diwedd. Gallwch wasgu a llusgo unrhyw elfen ychwanegol i aildrefnu eich fformiwla. I dynnu elfen, dewiswch hi a dewiswch yr X. Gallwch ailddefnyddio unrhyw ffwythiant, newidyn, neu weithredydd.

Pan fyddwch yn dewis Cadw neu Dilysu, bydd y system yn gwirio cywirdeb eich fformiwla. Mae Dilysu yn gwirio'r fformiwla tra byddwch yn aros ar y dudalen. Ni allwch gadw cyfrifiad nes ei fod yn fathemategol ddilys.

Dewiswch Clirio i dynnu pob elfen o'r cwarel ar y dde a dechrau eto.

Enghraifft o fformiwla ar gyfer y cyfanswm o'r chwarter cyntaf:

Crëwch gyfrifiad Cyfanswm sy'n cynnwys y categorïau Aseiniad a Phrawf a'r radd Presenoldeb, ond nid yw'n cynnwys gradd y Cwis Cyflym.

Mae'r categorïau Aseiniad a Phrawf yn y ddewislen Cyfanswm. Mae Presenoldeb a Chwis Cyflym yn eitemau a raddiwyd unigol yn y ddewislen Newidyn.

Fformiwla: Cyfanswm categori Aseiniad + categori Prawf + Presenoldeb - Cwis Cyflym

Os nad yw'r fformiwla yn ddilys, bydd neges gwall mewnol yn ymddangos wrth ymyl Dilysu. Amlygir problemau yn eich fformiwla yn goch yn y cwarel ar y dde.

Enghreifftiau o negeseuon gwallau:

 • Gweithredydd heb ei baru: Nid yw symbolau megis (+) neu ( -) yn paru gyda rhan arall o'r fformiwla. Enghraifft: Eitem a raddiwyd + (dim).
 • Ffwythiant, newidyn, neu werth heb eu paru: Ymddengys yn gyffredinol pan fydd gweithredydd ar goll rhwng dau newidyn, megis dwy eitem a raddiwyd neu gategorïau.
 • Mae rhai o'r negeseuon gwallau yn benodol, megis Parenthesis sy'n agor heb ei baru, i'ch hysbysu am beth yn union sydd ar goll.

Mae'r eitem sydd newydd gael ei chreu yn ymddangos yn eich llyfr graddau. Yng ngwedd rhestr yr eitem, gwasgwch yr eicon Symud yn rhes y cyfrifiad i'w lusgo i leoliad newydd a'i rhyddhau Mae'r drefn a ddewiswch hefyd yn ymddangos yn y golwg grid ac ar dudalennau Graddau myfyrwyr.

Neges Atgoffa: Ni fydd myfyrwyr yn gweld y cyfrifiad hyd nes bod ganddo radd a'ch bod yn gwneud yr eitem yn weladwy iddynt.

Dileu eitemau a raddiwyd mewn cyfrifiad

Os ydych yn dileu eitem a raddiwyd a ddefnyddiwyd mewn cyfrifiad, byddwch yn derbyn rhybudd pan agorwch y cyfrifiad:

Tynnwyd eitem o'r llyfr graddau a ddefnyddiwyd yn y cyfrifiad hwn. Rydym wedi diweddaru'r cyfrifiad lle bo'n bosib, ond efallai bydd angen eich sylw arno.

Efallai bydd angen diweddaru'r cyfrifiad. Mae myfyrwyr yn gweld y cyfrifiad diweddaredig ar eu tudalennau Graddau os ydych wedi gwneud y cyfrifiad yn weladwy iddynt.


ULTRA: Crëwch gyfrifiadau wedi'u pwysoli

Mae cyfrifiad wedi'i bwysoli yn cynhyrchu gradd sy'n seiliedig ar ganlyniad rhai eitemau a raddiwyd, categorïau, a chyfrifiadau eraill dewisedig, a'u canrannau unigol. Gallwch ddefnyddio gweithredyddion rhifyddol arferol i greu'r pwysiad sydd ei angen arnoch.

Ewch i'r adran Gwreiddiol am ragor am sut mae Blackboard Learn yn cyfrifo eitemau wedi'u pwysoli.

Er enghraifft, os oes gennych bedwar prawf ac un prawf terfynol, gallwch roi pwysiad i bob un ar gyfer cyfrifiad "Profion wedi'u Pwysoli".

Dewiswch brofion fesul un o'r ddewislen Newidyn a dewiswch Gwerth i ychwanegu'r canran ar gyfer pob prawf, megis .15. Ychwanegwch y gweithredyddion sydd eu hangen arnoch megis Lluosi ac Adio.

Fformiwla sylfaenol:

Prawf 1 x .15 + Prawf 2 x .15 + Prawf 3 x .15 + Prawf 4 x .15 + Arholiad Terfynol x .40

Gallwch gynnwys parenthesisau yn yr enghraifft hon os ydych yn dymuno gwneud hyn:

(Prawf 1 x .15) + (Prawf 2 x .15) + (Prawf 3 x .15) + (Prawf 4 x .15) + (Arholiad Terfynol x .40)

Mae'r cyfrifiad yn ddilys y ddwy ffordd ac yn cynhyrchu'r un canlyniad.

Yng ngwedd rhestr yr eitem, dewiswch y cyfrifiad i weld gradd a gyfrifir pob myfyriwr neu ewch i wedd grid y myfyriwr a llywiwch i'r colofn.


ULTRA: Gorchmynion bysellfwrdd

Os ydych yn defnyddio llywio bysellfwrdd, gallwch defnyddio'r symbol tab i symud rhwng cwarelau i adeiladu fformiwla.

Ychwanegu swyddogaethau a gweithredyddion. Yn y cwareli Ffwythiant a Gweithredydd, defnyddiwch yr allweddi i fyny ac i lawr i ddewis eitem o'r rhestr a phwyswch Enter i'w ychwanegu i'r fformiwla.

Ad-drefnu'r fformiwla. Canolbwyntio ar eitem fformiwla a phwyso Enter. Defnyddiwch yr allweddi saethau i symud eitem a phwyso Enter eto i'w roi ef.

Dewiswch eitemau i'w cynnwys yn ffwythiannau. Canolbwyntio ar ffwythiant neu newidyn yn y fformiwla a phwyswch y bylchwr. O'r ddewislen, dewiswch eitemau'r Llyfr graddau i'w cynnwys. Pwyswch Esc i gau'r ddewislen.