Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Aseinio graddau yn y Ganolfan Raddau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth “Ultra” am ddyfarnu graddau.

Mae graddau'n cael eu haseinio'n awtomatig ar gyfer profion ac arolygon ar-lein nad oes ganddynt unrhyw gwestiynau y mae angen eu graddio â llaw. Gallwch olygu'r graddau hyn eich hun.

Gallwch aseinio graddau yn y Ganolfan Raddau trwy'r dulliau hyn:

 • Cyrchu eitemau i'w graddio o'r Ganolfan Raddau neu'r dudalen Angen Graddio. Ar gyfer rhai eitemau, fel blogiau neu drafodaethau i'w graddio, deuir â chi at yr offeryn lle rydych yn aseinio'r radd.
 • Aseinio graddau eich hun yn y Ganolfan Raddau.
 • Uwchlwytho graddau o ffynhonnell allanol, fel ffeil gwerthoedd wedi’u gwahanu gydag atalnod (CSV) neu daenlen Excel. Gallwch weithio oddi ar-lein ac wedyn uwchlwytho graddau i'r Ganolfan Raddau.

Gallwch aseinio graddau mewn unrhyw gell yn y Ganolfan Raddau neu'r dudalen Manylion Gradd a gyrchir o ddewislen cell. Pan fyddwch yn teipio mewn cell, gall y radd fod yn radd wrthwneud. Gwasgwch y bysell Enter i gadw eich cofnod. Os na fyddwch, fe gewch eich atgoffa.

Pam fod gwerth y radd yn cynnwys pwyntiau degol?


Aseinio gradd ar y dudalen Manylion Gradd

Ar y dudalen Manylion Gradd, gallwch weld ymgeisiau a hanes graddau myfyriwr, aseinio a golygu gradd, a chlirio ac eithrio graddau.

 1. Cyrchwch ddewislen cell gradd a dewiswch Gweld Manylion Gradd.
 2. Ar y dudalen Manylion Gradd yn y tab Ymgeisiau, dewiswch Ymgais Radd a theipiwch radd.
 3. Dewiswch Cadw a Gadael i ddychwelyd i'r brif dudalen Canolfan Raddau

  -NEU-

  Dewiswch Cadw a Nesaf i weld yr ymgais nesaf.

Mwy am y dudalen Manylion Gradd


Anfon nodiadau atgoffa am waith cwrs sydd ar goll

Gallwch anfon e-byst atgoffa o golofnau'r Ganolfan Raddau i fyfyrwyr ac aelodau grwpiau y mae eu gwaith cwrs ar goll. Bydd myfyrwyr yn cael e-bost a gynhyrchir gan y system sy’n rhestru’r cwrs, y gwaith cwrs, a’r dyddiad cyflwyno os rydych wedi pennu un. Byddwch yn derbyn neges llwyddiant ar frig y sgrîn pan anfonir yr e-bost a chopi o'r e-bost ar gyfer eich cofnodion.

Gallwch hefyd anfon negeseuon atgoffa ar gyfer aseiniadau â graddio dienw neu raddio dirprwyedig wedi’u galluogi. I amddiffyn anhysbysrwydd, ni ddatgelir enwau a statws ymgeisiau myfyrwyr.

Ni fyddwch yn gweld yr opsiwn dewislen hwn os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.


A allaf raddio aseiniadau'n uniongyrchol yn y porwr?

Gallwch ddefnyddio Bb Annotate i raddio’n fewnol yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol a’r Wedd Cwrs Ultra. Mae Bb Annotate yn cynnig cyfres o nodweddion sy’n fwy cadarn i roi adborth y gellir ei addasu i fyfyrwyr. Mae nodweddion yn cynnwys gwedd crynodeb bar ochr, offer lluniadu llawrydd, gwahanol liwiau a llawer mwy.

Rhagor am raddio mewnol


Graddio a rheoli ymgeisiau lluosog

Rydych yn galluogi ymgeisiau lluosog pan fyddwch yn creu profion ac aseiniadau. Gallwch ddewis pa ymgais i'w ddefnyddio ar gyfer y radd sy'n ymddangos i fyfyrwyr hefyd.

Mwy ar ymgeisiau lluosog ar gyfer aseiniadau

Ar y dudalen Manylion Gradd

Cyrchwch y dudalen Manylion Gradd o ddewislen cell. Mae'r tab Ymgeisiau yn rhestru pob ymgais a gyflwynir fel y gallwch raddio a chlirio ymgeisiau. Gallwch ganiatáu ymgeisiau lluosog hefyd. Mae graddau ar gyfer yr holl ymgeisiau wedi'u tracio yn y tab Hanes Graddau.

Gallwch anwybyddu ymgais i'w chadw ond hepgor y sgôr o gyfrifiadau'r Ganolfan Raddau. Nid yw'r ymgais yn cyfrif tuag at y nifer o ymgeisiau a ganiateir. Gallwch olygu gradd aseiniad hefyd.

Defnyddiwch y ddewislen Dileu i ddewis un ymgais neu'r holl ymgeisiau i'w dileu.

Yng ngrid y Ganolfan Raddau

Gallwch weld rhestr ymgeisiau wedi'u cwblhau o ddewislen cell gradd yng ngrid y Ganolfan Raddau. Gallwch eithrio gradd ond ni allwch glirio neu ddileu ymgeisiau o'r ddewislen.

Enghraifft:

Rydych yn caniatáu dau ymgais ar gyfer aseiniad. Ar ôl cyflwyno, mae'r ddau ymgais yn ymddangos yn newislen y cell.

Os byddwch yn graddio un ymgais, bydd y sgôr yn ymddangos yn y cell a'r ddewislen, ynghyd â'r eicon Angen Graddio ar gyfer yr ymgais heb ei raddio.

Dewiswch ba ymgais i'w raddio

Pan fyddwch yn caniatáu ymgeisiau lluosog, efallai na fydd angen i chi eu graddio i gyd. Yn y ddewislen cell gradd, bydd pob ymgais yn ymddangos gydag un eicon neu ddau. Os byddwch chi’n dewis defnyddio’r ymgais gyntaf neu’r olaf ar gyfer y radd, mae angen i’r ymgais y bydd angen i chi ei graddio yn ymddangos ag un eicon yn unig —yr eicon Angen Graddio. Os oes gennych chi ddosbarth mawr a baich gwaith graddio sylweddol, byddwch chi’n gwybod pa ymgeisiau y dylech chi roi sylw iddynt.

Bydd yr ymgeisiau eraill yn y ddewislen cell gradd yn ymddangos gyda’r eicon Nid yw’n cyfrannu at radd defnyddiwr a’r eicon Angen Graddio.

Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r swyddogaeth Hidlo i reoli pa ymgeisiau sy’n ymddangos yn newislen pob cell gradd. Bydd y wedd ragosodedig yn dangos pob ymgais a wnaed. Agorwch y maes Hidlo a chliriwch y blwch ticio ar gyfer Dangos ymgeisiau sydd ddim yn cyfrannu at radd defnyddiwr. Yna, byddwch yn gweld yr ymgais y bydd angen i chi ei graddio yn newislen pob cell gradd yn unig.

Pwysig: Os byddwch chi’n caniatáu pedair ymgais ac yn dewis defnyddio’r ymgais olaf ar gyfer y radd, dim ond yr eicon Angen Graddio fydd yn ymddangos gyda’r ymgais olaf a gyflwynir. Felly, os bydd myfyriwr wedi gwneud tair ymgais, bydd yr ymgais olaf yn ymddangos gydag un eicon yn unig —yr eicon Angen Graddio. Os byddwch chi’n graddio’r ymgais honno, bydd y myfyriwr yn dal yn gallu gwneud ymgais arall. Bydd yr ymgais nesaf yn ymddangos gyda’r eicon Angen Graddio yn unig oherwydd honno fydd y bedweredd ymgais a’r olaf.

Yn achos rhai eitemau y gellir eu graddio megis aseiniadau, gallwch chi hefyd ddewis Graddio Ymgeisiau yn newislen colofn gradd a chychwyn graddio. Bydd ymgeisiau sydd ddim yn rhan o gyfrifiad gradd myfyriwr yn ymddangos gyda’r eicon Nid yw’n cyfrannu at radd y defnyddiwr. Gallwch chi fynd i’r ymgais sy’n ymddangos ag eicon Angen Graddio yn unig.

Gallwch hefyd hidlo eich baich gwaith graddio ar gyfer ymgeisiau lluosog yn y dudalen Angen Graddio a gweld ymgeisiau lluosog yn y dudalen Manylion Graddau. Os ydych wedi galluogi graddio dienw neu ddirprwyedig ar gyfer aseiniad, rheolir ymgeisiau lluosog yn yr un modd. I amddiffyn anhysbysrwydd, ni ddatgelir enwau a statws ymgeisiau myfyrwyr.

Rhagor ynghylch ymgeisiau lluosog a graddio dienw

Mwy am ymgeisiau lluosog a graddio dirprwyedig


Dewis ymgais ar gyfer y radd

Pan fyddwch yn caniatáu ymgeisiau lluosog, gallwch ddewis pa ymgais i'w ddefnyddio fel gradd. Gallwch ddewis yr ymgais pan fyddwch yn creu'r eitem i'w graddio.

I ddewis pa ymgais i'w ddefnyddio, cyrchwch ddewislen y golofn a dewiswch Golygu Gwybodaeth y Golofn. Dewiswch o'r opsiynau yn y ddewislen Sgorio ymgeisiau gan ddefnyddio:

 • Ymgais Graddio Diwethaf
 • Gradd Uchaf
 • Gradd Isaf
 • Yr Ymgais Gyntaf a Raddiwyd
 • Cyfartaledd yr Ymgeisiau a Raddiwyd

Cynnwys sylwadau

Gallwch ddarparu adborth wrth i chi raddio. Gallwch ddychwelyd i gell yr eitem a chynnwys sylwadau gydag unrhyw gofnod gradd.

Mae'r sylwadau a ddarparwch yn yr adran Adborth i'r Defnyddiwr yn weladwy i fyfyrwyr. Mae sylwadau a ddarparwch yn y Nodiadau Graddio yn weladwy i chi'n unig.

Cyrchwch ddewislen y cell a dewiswch Sylw Cyflym. Teipiwch sylwadau testun yn unig yn yr adrannau Adborth i'r Defnyddiwr neu Nodiadau Graddio. Dewiswch Golygydd Testun i gyrchu'r set gyfan o nodweddion, fel atodi ffeiliau.

Hefyd, gallwch ddarparu sylwadau ar y tab Gwrthwneud Eich Hun ar y dudalen Manylion Gradd pan fyddwch yn aseinio gradd wrthwneud.

Mwy am atodi ffeiliau


Ychwanegu recordiad adborth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am recordio adborth.

Gallwch blannu recordiad sain neu fideo â'ch adborth wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Gall recordiadau eich helpu i gysylltu â myfyrwyr mewn cyrsiau heb fawr ddim o amser wyneb yn wyneb. Pan gaiff ei baru ag adborth testun, gall recordiadau fideo a sain helpu i roi adborth defnyddiol, ymarferol, a mwy personol i fyfyrwyr ynglŷn â'u cyflwyniadau.

Ni chefnogir adborth sain nac fideo wrth raddio gyda chyfarwyddiadau ar hyn o bryd. Ni chefnogir y nodwedd hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

Rhagor am recordiadau sain/fideo


Graddio gydag enwau  myfyrwyr wedi'u cuddio

Gallwch raddio eitemau heb weld gwybodaeth myfyrwyr. Mae'r myfyrwyr yn ymddangos mewn hap-drefn heb wybodaeth adnabod. Mae graddio dienw yn ddefnyddiol i leihau rhagfarn wrth raddio.

 1. Cyrchwch ddewislen pennyn colofn a dewiswch Graddio gydag Enwau Defnyddwyr wedi'u Cuddio.

  -NEU-

  Cyrchwch ddewislen cell gradd a dewiswch ymgais. Ar y dudalen Manylion Gradd, dewiswch Cuddio Enwau Defnyddwyr. Dewiswch Iawn. Mae ymgais newydd yn agor.

 2. Rhowch raddau.
 3. Dewiswch Cadw a Gadael i fynd yn ôl i’r Ganolfan Raddau

  -NEU-

  Dewiswch Cadw a Nesaf i ddangos y myfyriwr nesaf.

  -NEU-

  Llywiwch i'r myfyriwr nesaf neu flaenorol gyda'r eiconau Graddio'r Eitem Nesaf a Graddio'r Eitem Flaenorol.

Mwy am raddio dienw ar gyfer aseiniadau


Dileu gradd

Gallwch ddileu gradd. Gallwch osod graddau i ddim byd trwy deipio dash (-) yn y cell neu wasgu'r bysell Delete neu Backspace i ddileu'r radd. Gwasgwch y bysell Enter i gadw eich cofnod. Os nad ydych, fe gewch eich atgoffa i gadw'r cofnod gradd.

Dileu colofnau'r Ganolfan Raddau

Ni allwch ddileu colofnau diofyn - Enw Cyntaf, Enw Olaf, ac Enw Defnyddiwr - neu golofnau a grëir yn awtomatig ar gyfer eitemau i'w graddio. Ni allwch ddileu'r golofn graddau allanol ychwaith. Os byddwch yn gosod gradd neu golofn a gyfrifwyd fel colofn gradd allanol, rhaid i chi ddewis colofn arall fel colofn gradd allanol cyn i chi allu dileu'r un cyntaf.

Mwy am y golofn graddau allanol

Pan fyddwch yn creu eitemau i'w graddio yn eich cwrs, mae'r colofnau graddio hyn yn cael eu creu'n awtomatig yn y Ganolfan Raddau:

 • Profion, arolygon, a Hunanasesiadau ac Asesiadau Cyfoedion
 • Aseiniadau
 • Postiadau trafod
 • Cofnodion dyddlyfr a blog
 • Cyfraniadau Wiki

Yr unig ffordd i ddileu'r colofnau graddau hyn a grëwyd yn awtomatig yw i ddileu'r eitemau graddedig yn eich cwrs yn gyntaf. Mewn rhai achosion, os nad oes unrhyw gyflwyniadau myfyrwyr yn bodoli pan fyddwch yn dileu'r eitem, mae'r golofn yn cael ei dileu'n awtomatig neu gallwch ddewis dileu'r golofn.

Cyn i chi ddileu cynnwys i'w raddio yn eich cwrs, ystyriwch y goblygiadau'n ofalus. Dileer gwaith myfyrwyr ynghyd â dileu'r eitem gynnwys yn eich cwrs, fel aseiniadau a gyflwynwyd. Mae'r weithred yn derfynol. Mewn rhai achosion, gallwch ddewis cadw'r graddau a neilltuwyd yn y Ganolfan Raddau. Hyd yn oed os byddwch yn cadw colofnau graddau, ni allwch gyrchu cyflwyniadau myfyrwyr gan iddynt gael eu dileu gyda'r eitem yn eich cwrs. Neu, gwnewch yr eitem i'w graddio'n anhygyrch yn eich cwrs i gadw'r cyflwyniadau a'r sgorau yn y Ganolfan Raddau.

Enghraifft: Dileu aseiniad

Pan fyddwch yn dileu aseiniad sydd â chyflwyniadau myfyrwyr, byddwch hefyd yn dileu'r holl gyflwyniadau. Mae gennych ddau opsiwn:

 • Cadwch y sgorau yn y Ganolfan Raddau, ond dilëwch yr aseiniad a'r holl gyflwyniadau. Er bod y sgorau'n aros yn y Ganolfan Raddau, ni allwch gyrchu cyflwyniadau y myfyrwyr eto. Ni ellir gwrthdroi'r weithred hon.
 • Dilëwch yr aseiniad, colofn y Ganolfan Raddau, pob gradd a neilltuwyd, a phob cyflwyniad. Ni ellir gwrthdroi'r weithred hon.

Graddau wedi'u heithrio

Gallwch eithrio gradd o gofnod myfyriwr ac mae'r radd yn cael ei hanwybyddu yn holl gyfrifiadau'r Ganolfan Raddau. Mae cell y radd yn dangos yr eicon Wedi'i Heithrio. Gallwch gymhwyso eithriad cyn bod gradd yn cael ei haseinio hefyd.

Os ydych wedi aseinio gradd a'i heithrio wedyn, mae'r radd yn parhau i fod ar gael ar y dudalen Manylion Gradd. Gallwch eithrio gradd ar y dudalen Manylion Gradd hefyd.

Cyrchwch ddewislen y cell a dewiswch Eithrio Gradd. Gallwch glirio'r eithriad gyda'r opsiwn Clirio Eithriad yn newislen y cell.


ULTRA: Ble mae dechrau graddio?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am gael mynediad at raddau.

Gallwch ddewis ble rydych am ddechrau graddio!

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Eisiau gweld faint o eitemau sy'n barod i'w graddio yn eich holl gyrsiau? Yn y rhestr lle mae’ch enw’n ymddangos, mae gennych fynediad ar unwaith i bob un o dasgau marcio ar dudalen hafan Graddau. Mae'ch tasgau graddio yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Gallwch sganio eich cynnydd yn gyflym, pennu blaenoriaethau ar draws y bwrdd, a hyd yn oed dechrau graddio. Nid oes angen llywio i bob cwrs i weld beth sydd yn barod ar gyfer graddio.

Mae'r dudalen yn dangos gwybodaeth dim ond os oes angen i chi gymryd camau. Rydych yn gweld eitemau sy'n barod i'w graddio neu na eitemau sydd wedi mynd dros y dyddiad dyledus ar gyfer faint bynnag o fyfyrwyr.

Eisiau culhau eich ffocws? Mewn cwrs gallwch gyrchu’r llyfr graddau ar y bar llywio. Gallwch weld pwy sydd wedi gwneud cyflwyniadau a dechrau graddio.

O'r ffrwd gweithgarwch, cewch eich hysbysu pan fydd cyflwyniadau myfyriwr yn barod i’w graddio. Dewiswch y ddolen i fynd i'r llyfr graddau. Neu, dewiswch yr eitem ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i weld faint o fyfyrwyr sydd wedi gwneud cyflwyniadau.


ULTRA: Aseinio, golygu a phostio graddau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am aseinio graddau.

Gallwch aseinio, golygu a phostio graddau o dri lleoliad:

 1. Tudalen rhestr gyflwyniadau ar gyfer eitem
 2. Tudalen cyflwyniadau y myfyriwr
 3. Cell yng gwedd grid y myfyriwr

ULTRA: Tudalen rhestr gyflwyniadau ar gyfer eitem

Yn llyfr graddau eich cwrs, dewiswch eitem i ddechrau graddio. Mae'r dudalen rhestr gyflwyniadau'n ymddangos gyda rhestr o'r holl fyfyrwyr cofrestredig.

Ar yr adeg hon, gallwch ond raddio cyflwyniadau dyddlyfrau o wedd grid myfyrwyr. Mae gwelliannau i’r llif gwaith graddio dyddlyfrau ar y gweill ar hyn o bryd.

Os rydych wedi cuddio enwau myfyrwyr ar gyfer asesiadau heb gwestiynau, bydd neges yn ymddangos yn nodi bod graddio dienw ar y gweill. Mae'r rhestr cyflwyniadau'n cynnwys rhestr o'r myfyrwyr hynny sydd wedi gwneud cyflwyniad yn unig. Caiff holl wybodaeth y myfyrwyr ei guddio gyda lluniau'r myfyrwyr yn cael eu disodli gyda'r silwét cyffredinol.

Rhagor ynghylch graddio dienw

Os ydych wedi galluogi graddio cyfochrog, byddwch yn gweld pan fydd gan raddwyr ymgeisiau i’w graddio neu raddau i'w cysoni.

Rhagor am raddio cyfochrog

Gallwch chwilio am fyfyriwr neu grŵp a dewis sawl eitem i'w dangos ar y dudalen. Pan fyddwch yn chwilio yn ôl myfyriwr, ychwanegwch ddwy neu fwy o lythrennau neu enw cyntaf neu gyfenw. Mae'r system yn cofio eich dewis, felly os fyddwch yn gadael ac yn dychwelyd yn ddiweddarach, fe gedwir y gosodiad yn y sesiwn nesaf. Gallwch ddewis pa dudalen i'w gweld ar waelod y sgrin.

Defnyddiwch y ddewislen Hidlo i ddangos y cyflwyniadau hynny sydd angen eu graddio yn unig. Ar yr adeg hon, gallwch hidlo yn ôl Pob statws ac Angen ei Raddio. Nid yw’r ddewislen Hidlo yn ymddangos ar gyfer eitemau mewn grwpiau neu drafodaethau.

Cadw golwg ar yr holl gyflwyniadau ar un dudalen. Gallwch weld pa ymdrechion sy’n barod i’w graddio’n gyflym. Bydd lluniau proffil myfyrwyr yn ymddangos â chylch coch pan fyddant yn hwyr yn cyflwyno eu gwaith neu pan fydd y dyddiad dyledus wedi mynd heibio heb fod wedi cyflwyno unrhyw ymgais. Ar gyfer cyflwyniadau a gesglir heb gysylltu, dewiswch enw myfyriwr i gychwyn y broses raddio.

Mwy ar gasglu cyflwyniadau heb gyswllt

Cyrchu’r manylion. Adolygwch y cyfarwyddiadau a gosodiadau unrhyw bryd. Er enghraifft, dewiswch y ddolen Cynnwys a Gosodiadau i ddychwelyd i'r dudalen aseiniad neu brawf.

Gweld myfyrwyr sydd â chymwysiadau. Gallwch osod cymwysiadau ar gyfer myfyrwyr unigol a'u heithrio rhag gofynion, megis dyddiadau cyflwyno a therfynau amser asesu. Defnyddiwch gymwysiadau i helpu myfyrwyr i symud ymlaen ar y cwrs er y bydd ganddynt anawsterau gyda rhai o’r gofynion. Mae eiconau’n ymddangos wrth ochr enwau myfyrwyr â chymwysiadau.

Rhagor ar gymwysiadau

Cadw i fyny gyda'r sgwrs. Os ydych wedi caniatáu sgyrsiau am y cynnwys hwn, dewiswch eicon Agor sgwrs dosbarth. Gall myfyrwyr drafod y cynnwys gyda chi a'u cyd-ddisgyblion. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, mae'n ymddangos gyda'r eitem berthnasol yn unig.

Bydd cylch bach yn ymddangos gyda'r eicon i ddynodi gweithgarwch newydd.

Mwy ar sgyrsiau

Lawrlwytho cyflwyniadau. I gyflymu'ch proses raddio, gallwch lawrlwytho cyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer asesiadau a’u gweld all-lein. Gallwch lawrlwytho'r cyfan neu gyflwyniadau penodol yn unig fel ffeil ZIP unigol.

Rhagor am lawrlwytho cyflwyniadau

Dechrau graddio. Dewiswch enwau'r myfyrwyr i gyrchu eu cyflwyniadau unigol, a neilltuo graddau a rhoi adborth. Teipiwch werth rhifol gyda dim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys dau ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol. Gallwch hefyd neilltuo graddau yn uniongyrchol ar y dudalen hon. Mae’r graddau hyn yn raddau gwrthwneud Mae'r label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y gradd. Ar ôl i chi neilltuo gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i’r maes gradd i arbed.

Mwy ar raddau gwrthwneud

Mwy ar ymgeisiau lluosog

Barod i gyhoeddi graddau? Mae Cyhoeddi yn ymddangos drws nesaf i bob gradd nad ydych chi wedi’i ryddhau eto. Gallwch ddewis y graddau i’w cyhoeddi a phryd. Mae graddau a gyhoeddwyd yn ymddangos gyda neges Cyhoeddwyd yn y golofn. Hefyd, gallwch raddio'r holl gyflwyniadau ar gyfer eitem yn olynol ac wedyn dewis Cyhoeddi Pob Gradd i ryddhau'r holl raddau mewn un weithred.

Os ydych yn dewis peidio dangos atebion cywir cwestiynau a farcir yn awtomatig, dychwelwch banel gosodiadau'r asesiad a dewiswch y blwch ticio Dangos atebion cywir.

Rhagor am ddangos atebion cywir

Ar gyfer eitemau rydych wedi'u hychwanegu eich hun, nid oes unrhyw gyflwyniadau. Rydych yn aseinio graddau'n uniongyrchol ar y dudalen rhestr gyflwyniadau. Ar ôl i chi deipio gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i ardal y radd i gadw. Gallwch ddarparu adborth hefyd. Mae eitemau rydych wedi'u hychwanegu eich hun gyda graddau'n cael eu postio'n syth. Os ydych wedi gwneud yr eitem yn weladwy i fyfyrwyr, gallant weld eu graddau.

O dudalen cyflwyniad myfyriwr, defnyddiwch y ddewislen nesaf i'r bilsen gradd i ychwanegu eithriad ar gyfer yr asesiad. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r asesiad wedi'i guddio o fyfyrwyr eraill. Gallwch hefyd ychwanegu eithriadau ar ôl i chi bostio graddau.

Rhagor am eithriadau asesiadau

Gweld stampiau amser cyflwyniadau

Pan fyddwch yn dechrau neu'n adolygu graddio, gallwch gyfeirio at stamp amser cyflwyniad i weld mwy o wybodaeth. Mae stampiau amser yn ymddangos ar dudalennau cyflwyniad myfyrwyr ac ar eu paneli ymdrechion pan fyddwch chi wedi caniatáu mwy nag un ymgais ar asesiad.

Er enghraifft, ar dudalen cyflwyniad myfyriwr, gallwch weld pryd wnaeth y myfyriwr wneud y cyflwyniad a phryd y gwnaethoch chi gyhoeddi’r radd. Mae’r stamp amser yn ymddangos mewn coch gyda label “hwyr” ar ôl i’r dyddiad dyledus basio.

Am ymdrechion lluosog, ar y dudalen rhestr Cyflwyniadau, dewiswch enw myfyriwr i agor y panel ymdrechion. Pwyntiwch i stamp amser i weld yr wybodaeth ychwanegol.


ULTRA: Panel adborth

Agorwch ymgais. Ar y dudalen Cyflwyniad, dewiswch eicon adborth i agor y panel adborth. Mae’r panel yn parhau yn ei le wrth i chi sgrolio drwy'r aseiniad ac ychwanegu adborth cyffredinol a gradd.

Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.

Rhagor am ychwanegu adborth a graddau ar gyfer aseiniadau grŵp


ULTRA: Mewnosodwch recordiad adborth yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am recordio adborth.

Gallwch blannu recordiad sain neu fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau a raddir yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Ni chefnogir y nodwedd hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo

ULTRA: Tudalen cyflwyniadau’r myfyriwr

Agorwch gyflwyniadau myfyrwyr o dudalen y rhestr gyflwyniadau yn llyfr graddau'r cwrs.

Graddio rhoi adborth, a chyhoeddi. Aseiniwch radd a dewiswch yr eicon adborth i ychwanegu nodyn gydag awgrymiadau, anogaeth, ac adborth cyffredinol am y cyflwyniad. Defnyddiwch y ddewislen i bostio'r radd neu ddileu'r cyflwyniad. Gallwch hefyd roi eithriad i'r myfyriwr ar gyfer yr asesiad hwn. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r asesiad wedi'i guddio o fyfyrwyr eraill. Os yw myfyrwyr yn uwchlwytho ffeiliau, gallwch ddarparu anodiadau’n uniongyrchol ar y ffeil â Bb Annotate.

Os ydych wedi cysylltu cyfarwyddyd, mae'r bilsen gradd yn dangos eicon y cyfarwyddyd.

Mwy ar raddio gyda chyfarwyddiadau

Os ydych yn cynnwys cwestiynau mewn asesiad, gallwch agor dewislen cwestiwn a dewis Golygu/Ailraddio i wneud newidiadau sy'n effeithio ar asesiadau pawb. Derbyniwch rybudd ar ôl cadw'ch newidiadau os oes gyflwyniadau myfyrwyr a bydd ailraddiad.

Rhagor am olygu ac ailraddio cwestiynau

Postio nawr neu'n nes ymlaen. Gallwch bostio graddau ac adborth i fyfyrwyr eu gweld wrth i chi raddio pob cyflwyniad. Agorwch y ddewislen a dewiswch Postio. Ar dudalen y rhestr gyflwyniadau, mae Postio yn ymddangos nesaf at bob gradd nad ydych wedi'i rhyddhau eto. Gallwch ddewis y graddau i’w cyhoeddi a phryd.

Neges Atgoffa: Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld? Ar ôl i chi raddio asesiadau a phostio'r canlyniadau, gall myfyrwyr weld eu sgorau ar eu tudalennau graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gyrchu asesiad, eu cyflwyniadau, eich adborth, a'u graddau o dudalen Cynnwys y Cwrs.

Ynghylch Bb Annotate

Bb Annotate

Gallwch ddefnyddio Bb Annotate i raddio’n fewnol yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol a’r Wedd Cwrs Ultra. Mae Bb Annotate yn cynnig cyfres o nodweddion sy’n fwy cadarn i roi adborth y gellir ei addasu i fyfyrwyr. Mae nodweddion yn cynnwys gwedd crynodeb bar ochr, offer lluniadu llawrydd, gwahanol liwiau a llawer mwy.


Llif gwaith graddio Bb Annotate

Ar dudalen Cyflwyniad yr Aseiniad, mae mathau o ffeiliau a gefnogir yn agor yn y porwr. Gallwch weld ac anodi'r mathau hyn o ddogfennau yn y porwr:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel®(XLS, XLSX)
 • Dogfennau OpenOffice® (ODS, ODT, ODP)
 • Delweddau Digidol (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Cod ffynhonnell (Java, PY, C, CPP, ac ati)
 • Delweddau Meddygol (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • txt
 • WPD

Ni chefnogir Macros Office Suite, megis Visual Basic.

Daw sesiynau anodi i ben ar ôl awr. Byddwch yn derbyn neges rhybudd cyn i'ch sesiwn ddod i ben. Cedwir eich anodiadau, adborth a ffeiliau a gwblhawyd ar y dudalen. Pan fyddwch yn dychwelyd, gallwch ailddechrau gweithio.

Mae gifs wedi’u hanimeiddio ond yn dangos y ffrâm gyntaf yn y dangosydd PDF at ddibenion anodi. Lawrlwythwch y cyflwyniad i weld y gif wedi’i animeiddio.

Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu Os yw myfyriwr wedi cyflwyno ffeil heb ei chefnogi, gofynnir i chi ei lawrlwytho. Nid yw cyflwyniadau aseiniadau a grëir yn y golygydd yn gydnaws â graddio mewnol.

Yn dechrau Rhagfyr 10, 2020: os yw’r ffeil a gyflwynwyd (heb ei throsi) yn fwy na 300MB, bydd prosesu’n stopio, er mwyn osgoi colli data a sicrhau perfformiad da.

Cefnogir Bb Annotate ar fersiynau presennol Firefox, Chrome, Edge, a Safari.

Fel rhan o’r dyluniad ymatebol, mae ymddangosiad y ddewislen yn newid yn seiliedig ar faint y sgrin. Ar sgriniau canolig a bach, mae’r gosodiadau Gweld y Ddogfen yn dangos rhif y dudalen rydych yn ei gweld. Mae offer anodi mewn pentwr dan eicon Gweld Offer Anodi. Ar sgriniau llai, cuddir y Llyfrgell o Gynnwys.

Gosodiadau Gweld y Ddogfen

A. Bar ochr: Gweld golygon Mân-lun, Amlinelliad neu Anodiad o’r cyflwyniad.

B. Tudalennau: Defnyddio’r saethau i neidio i dudalennau gwahanol yn y cyflwyniad.

C. Tremio: Symud y cyflwyniad ar y dudalen.

D. Chwyddo a Ffitio: Chwyddo i mewn ac allan o’r cyflwyniad neu addasu'r wedd i ffitio’r dudalen, ffitio'r lled, neu ddewis y ffit gorau.

Anodiadau

E. Offer anodi: Dewiswch bob offeryn i weld priodweddau’r offeryn.

 • Lluniadu, Brwsh, a Dilëwr: Lluniadu’n llawrydd ar y cyflwyniad â gwahanol liwiau, trwch ac anhryloywder. Dewiswch y dilëwr i dynnu anodiadau. Gallwch ddileu rhannau o luniad llawrydd â'r dilëwr neu dewiswch yr eicon Dileu i ddileu’r lluniad cyfan.
 • Delwedd neu Stamp: Dewis stamp a lwythwyd ymlaen llaw neu greu stamp neu ddelwedd bersonol eich hun i’w hychwanegu at y cyflwyniad.
 • Testun: Ychwanegu testun yn uniongyrchol ar y cyflwyniad. Gallwch symud, golygu a newid y testun a dewis y ffont, maint, aliniad a lliw'r testun.
 • Siapiau: Dewis Llinell, Saeth, Petryal, Elips, Polygon, a Polylinell. Mae gan bob siâp ei osodiadau ei hun i newid y lliw, trwch, anhryloywder a mwy.

F. Sylw: Rhoi adborth mewn sylwadau. Mae eich sylwadau yn ymddangos mewn panel wrth ochr y cyflwyniad.

Gall myfyrwyr gyrchu’r ffeiliau wedi’u hanodi ond ni fydd modd iddynt ychwanegu anodiadau yn eu cyflwyniadau.

G. Argraffu neu Lawrlwytho: Argraffu neu lawrlwytho’r cyflwyniad gyda'r anodiadau.

Mae'n bosibl y bydd problem hysbys gyda dangosydd PDF mewnol rhai porwyr yn golygu na fydd pob un o'ch anodiadau'n dangos. Defnyddiwch wyliwr PDF brodorol fel Adobe Acrobat i edrych ar dogfennau PDF wedi'u hanodi.

H. Chwilio: Chwilio’r cyflwyniad am destun penodol.

I. Llyfrgell o Gynnwys: Creu banc o sylwadau y gellir eu hailddefnyddio. Gallwch ychwanegu, golygu, dileu a chwilio am sylwadau yn y llyfrgell. Gallwch hefyd ychwanegu sylw’n uniongyrchol at dudalen y cyflwyniad o'r ddewislen. Dewiswch yr arwydd plws i ychwanegu sylw newydd at y Llyfrgell o Gynnwys. Gallwch Rhoi sylw, Copïo i'r Clipfwrdd, Golygu, neu Dileu cynnwys o'r llyfrgell. Teipiwch allweddeiriau neu ymadroddion i chwilio am sylwadau a gadwyd.

Mae’r Llyfrgell o Gynnwys ond ar gael mewn amgylcheddau SaaS.

Amlygydd: Dewis rhannau penodol o’r cyflwyniad i’w hamlygu. Wrth i chi amlygu testun ar y cyflwyniad, bydd dewislen ychwanegol yn agor. Gallwch amlygu, rhoi llinell drwodd, tanlinellu, sgwiglo neu wneud sylw ar yr adran a amlygir.

Video: Bb Annotate Overview


Watch a video about Bb Annotate

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Bb Annotate overview provides a tour of the Bb Annotate tools available for inline grading in both the Original and Ultra Course Views.

ULTRA: Ychwanegu graddau yn y wedd grid myfyrwyr

Mae'r grid myfyrwyr yn dangos y sgorau y mae myfyrwyr wedi'u cyflawni. Dewiswch gell i ddechrau graddio. Mae’r graddau hyn yn raddau gwrthwneud Mae'r label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y radd yn y wedd restr.

Os oes gan ragor nag un myfyriwr yr un enw, trefnir yr enwau yn ôl rhif adnabod y myfyriwr. Mae'r cerdyn proffil yn dangos enwau defnyddwyr os yw’ch sefydliad wedi'u caniatáu.

Aseinio a rheoli graddau. Mae Cyflwyniad Newydd yn ymddangos mewn celloedd pan fydd myfyrwyr wedi cyflwyno gwaith. Cliciwch unrhyw le mewn golofn i gyrchu'r swyddogaethau rheoli neu aseinio gradd. Dewiswch y cell neu werth gradd i olygu gradd bresennol neu ychwanegu cofnod newydd. Ar ôl i chi neilltuo gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i’r maes gradd i arbed.

Gweld cyflwyniadau. Os yw cyflwyniad yn bodoli, dewiswch Gweld yn y ddewislen i weld gwaith y myfyriwr. Mae'r opsiwn Gweld wedi'i analluogi os nad oes unrhyw gyflwyniadau'n bodoli, megis ar gyfer cyflwyniadau a gesglir heb gyswllt. Argymhellwn eich bod yn graddio cyflwyniadau heb gyswllt o'r wedd ar ffurf rhestr.

Postio graddau. Pan fyddwch yn barod i ryddhau graddau i fyfyrwyr, dewiswch yr opsiwn Postio ym mhennyn y golofn. Mae pob gradd rydych wedi'i haseinio ar gyfer y golofn hon yn cael eu postio i fyfyrwyr eu gweld. Os ydych eisiau postio un ar y tro, cliciwch yng nghell y myfyriwr hwnnw a dewiswch Postio yn y ddewislen. Mae graddau wedi'u postio'n ymddangos gyda neges Wedi'i phostio yn y golofn.

Ychwanegu eitemau neu gyfrifiadau. Dewiswch yr arwydd plws pryd bynnag y byddwch eisiau ychwanegu eitem neu gyfrifiad.

Gweld cyfanswm pwyntiau. Ym mhennyn pob colofn, gallwch weld y cyfanswm pwyntiau ar gyfer pob eitem neu gyfrifiad a gweld yn hwylus y radd y mae pob myfyriwr wedi'i hennill.

Gweld eich cynnydd graddio. Ym mhennyn pob colofn, bydd nifer y cyflwyniadau wedi'u graddio'n ymddangos, ynghyd â nifer y graddau rydych wedi'u postio. Pan fyddwch wedi graddio a phostio'r holl gyflwyniadau, mae, Cyflawn yn ymddangos gyda thic gwyrdd.


ULTRA: Aseinio seroau awtomatig

Yn y panel Gosodiadau Llyfr Graddau, gallwch ddewis aseinio seroau yn awtomatig i waith coll ar ôl y dyddiad dyledus. Mae myfyrwyr a grwpiau dal yn gallu cyflwyno gwaith ar ôl i sero awtomatig gael ei bennu a gallwch raddio'r gwaith gan ddilyn y drefn arferol.

Dewiswch y blwch Aseinio seroau awtomatig ar gyfer gwaith hwyr dyledus.

Yng nghyrsiau newydd Ultra, mae gosodiad seroau awtomatig wedi'i alluogi yn ddiofyn.

Ar ôl i chi alluogi'r gosodiad hwn, nid oes rhaid i chi fynd trwy'ch llyfr graddau i aseinio seroau. Mae gosodiad sero awtomatig yn berthnasol i'r eitemau graddedig hyn:

 • Aseiniadau ac aseiniadau grŵp
 • Profion a phrofion grŵp
 • Trafodaethau graddedig unigol a grŵp

Mwy ar aseinio seroau awtomatig

Nid yw'r gosodiad seroau awtomatig yn berthnasol pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau heb gyswllt. Fel hyfforddwr, gallwch greu ymgeisiau'r myfyrwyr a'r dyddiadau ac amseroedd cyflwyno.

Mwy ar gasglu cyflwyniadau heb gyswllt


ULTRA: Pils graddau

Ym mhanel gosodiadau pob eitem raddedig, chi sy'n pennu sut i ddangos y radd i'ch myfyrwyr:

 • Gradd ar ffurf llythyren
 • Pwyntiau
 • Canran

Mae pilsen radd pob cwestiwn asesiad ac eitem raddedig yn ymddangos mewn lliwiau neu â chefndiroedd tywyll.

Yn ddiofyn, mae'r pils graddau yn ymddangos mewn pum lliw. Mae’r pum lliw yn cynrychioli perfformiad ac yn ymddangos i bob rôl. Mae'r amrediad sgôr uchaf yn wyrdd a'r isaf yn goch. Ni allwch addasu'r lliwiau hyn neu'r canrannau.

Mae'r lliwiau yn mapio i'r canrannau hyn yn eich cwrs a llyfr graddau:

 • > 90% = gwyrdd
 • 89 – 80% = melyn/gwyrdd
 • 79–70% = melyn
 • 69–60% = oren
 • 59–50% = coch

Gall eich sefydliad analluogi’r sgema lliwiau ar gyfer pob cwrs. Ni all eich sefydliad analluogi neu alluogi lliwiau ar sail cyrsiau unigol. Yn y modd wedi’i analluogi, mae’r pils graddau yn ymddangos gyda chefndiroedd tywyll a graddau gwyn. Ni ddefnyddir lliwiau i gyfleu perfformiad.


ULTRA: Lawrlwytho ac uwchlwytho graddau

Gallwch lawrlwytho'r llyfr graddau llawn neu ddewis colofnau o'ch cyrsiau Ultra. Gallwch allgludo'r ffeil mewn fformat wedi'i gwahanu gan goma (CSV) neu wedi'i gwahanu gyda thabiau (XLS). Gallwch ddewis cadw'ch ffeil ar eich dyfais neu yn y Casgliad o Gynnwys.

Gallwch fewnfudo'r ffeil a lawrlwythwyd i mewn i raglen megis Microsoft® Excel® i wneud dadansoddiad ystadegol neu waith cyfrifiannol arall.

Gallwch hefyd uwchlwytho ffeil graddau y gweithioch arni all-lein a diweddaru'ch llyfr graddau.

Rhagor am weithio gyda graddau all-lein