Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Tri Math o Golofnau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am fathau o eitemau yn y llyfr graddau.

Yn y Ganolfan Raddau, mae tri math o golofnau'n ymddangos: defnyddiwr, wedi’i gyfrifo, a gradd. Mae gan bob colofn ddewislen gydag opsiynau. Mae'r opsiynau sy'n ymddangos yn amrywio yn seiliedig ar fath y golofn.

Pan fyddwch yn creu neu'n golygu colofnau, gallwch ddewis gosodiadau i arddangos y data rydych am ei arddangos yn y Ganolfan Raddau. Gallwch hefyd guddio a dangos colofnau, cydgysylltu colofnau â chategorïau a chyfnodau graddio, ac aildrefnu colofnau.

Ynghylch colofnau cyfrifedig


Am golofnau defnyddiwr

Yn y cwrs newydd, mae chwe cholofn ddiofyn yn ymddangos yng ngrid y Ganolfan Raddau:

 • Enw Olaf
 • Enw Cyntaf
 • Enw defnyddiwr
 • ID Myfyriwr
 • Mynediad Diwethaf
 • Argaeledd

Ni allwch ddileu neu olygu colofnau defnyddiwr diofyn. Gallwch guddio pob un ond am y golofn defnyddiwr cyntaf yn y grid. Os ydych angen cuddio’r golofn gyntaf, gallwch aildrefnu'r colofnau defnyddiwr ar y dudalen Trefnu Colofnau. Ond, rhaid dangos un colofn defnyddiwr o leiaf. Gallwch rhewi colofnau defnyddiwr hefyd fel eu bod yn aros yn eu lle wrth i chi sgrolio yn y grid.

Ar y dudalen Defnyddwyr, gallwch roi statws ddim ar gael i ddefnyddiwr. Yn y Ganolfan Raddau, mae'r eicon Defnyddiwr Ddim ar Gael yn ymddangos yng ngholofn defnyddiwr nad yw ar gael. Fodd bynnag, nid yw rhes y defnyddiwr wedi ei chuddio yn y grid. Ni all defnyddwyr nad ydynt ar gael gyrchu eich cwrs.

I drefnu colofn, dewiswch bennawd y golofn. Er enghraifft, gallwch roi trefn ar y golofn Mynediad Diwethaf. Y defnyddwyr a gyrchodd eich cwrs mwyaf diweddar sy'n ymddangos yn gyntaf yn y rhestr. Mae'r rhestr a ddidolwyd yn aros fel y mae tan i chi ei newid neu allgofnodi.


Colofn gradd allanol

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am y radd gyffredinol.

Mae'r canlyniadau yn y golofn gradd allanol yn cael eu rhannu â'ch sefydliad fel graddau terfynol eich myfyrwyr ar gyfer eich cwrs. Chi sy'n dewis pa golofn a osodir fel y radd allanol. Mewn cyrsiau newydd, y cyfanswm colofn diofyn yw'r golofn gradd allanol ddiofyn, ac mae’r eicon Gradd Allanol yn ymddangos ym mhennawd y golofn. Ni allwch ddileu'r golofn cyfanswm diofyn nes eich bod yn gosod colofn arall fel y radd allanol.

I osod y radd allanol, agorwch ddewislen colofn a dewiswch Gosod fel Gradd Allanol. Mae’r eicon Gradd Allanol yn ymddangos ym mhennyn y golofn rydych wedi ei dewis ac ni fydd unrhyw eicon yn ymddangos ym mhennyn y golofn cyfanswm diofyn.

Os byddwch yn copïo neu'n adfer cwrs, mae'r golofn gradd allanol y byddwch yn ei dewis yn aros fel y golofn gradd allanol.


Opsiynau dewislen

Mae dewislen pob colofn yn arddangos opsiynau sydd yn benodol ar gyfer y golofn honno.

Enghraifft: Golygu enwau colofnau

Yn y Ganolfan Graddau, chewch chi ddim newid Enw Eitem colofnau sydd wedi’u creu yn awtomatig ar gyfer eitemau y gellir eu graddio, megis profion ac aseiniadau. Gallwch olygu enw eitem a raddir yn eich cwrs a bydd yr enw'n newid yn y Ganolfan Raddau.

Ar y dudalen Golygu Colofn ar gyfer colofnau a grëwyd yn awtomatig, gallwch deipio enw gwahanol yn y blwch Enw'r Ganolfan Raddau. Mae'r enw rydych yn ei ddarparu yn ymddangos i chi yn unig yng ngrid y Ganolfan Raddau. Ni fydd myfyrwyr yn gweld yr enw hwn. Nid yw enw’r eitem yn eich cwrs yn newid.

Rhagor am gyrchu dewislenni colofnau â JAWS®


Dileu colofnau graddau’n awtomatig

Os ydych yn dileu ffolder cynnwys mewn ardal cynnwys sy’n cynnwys eitemau a raddir sydd heb ymgeisiau, dilëir y colofnau cyfatebol o'r Ganolfan Raddau hefyd.

Rhagor am ddileu cynhwyswyr a chynnwys

Cuddio Colofnau rhag Myfyrwyr


Allaf reoli pan fydd myfyrwyr yn gweld eu graddau ac adborth?

Gallwch guddio colofn o dudalennau Fy Ngraddau myfyrwyr wrth ichi aseinio graddau ac adborth. Pan fyddwch yn cuddio colofn rhag eich myfyrwyr, byddwch yn ei gweld o hyd yng ngrid y Ganolfan Raddau.

 1. O'r Ganolfan Raddau, ewch i ddewislen colofn a dewiswch Golygu Gwybodaeth am y Golofn.
 2. Ar dudalen Golygu Colofn page, ewch i'r adran Opsiynau.
 3. Dewiswch Na ar gyfer Cynnwys y golofn hon yng nghyfrifiadau'r Ganolfan Raddau a Dangos y golofn hon i fyfyrwyr.
 4. Dewiswch Cyflwyno.

Ni fydd y gwaith a raddiwyd yn ymddangos i fyfyrwyr ar eu tudalennau Fy Ngraddau. Os yw myfyriwr yn cyrchu'r gwaith a raddiwyd o fewn ardal cynnwys, nid ymddengys gradd nac adborth.

Yng ngrid y Ganolfan Raddau, ymddengys y golofn gyda'r eicon Nid yw'r Golofn yn Weladwy i Ddefnyddwyr nesaf at deitl y golofn.

Pan fyddwch yn barod i ryddhau graddau ac adborth i fyfyrwyr, ewch i'r dudalen Golygu Colofn a dewiswch Ie ar gyfer y ddau opsiwn.


Colofnau gradd a grëwyd yn awtomatig

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r adran gymorth "Ultra" am eitemau graddio a grëwyd yn awtomatig.

Pan fyddwch yn creu eitemau a raddir yn eich cwrs, creir colofnau gradd yn awtomatig yn y Ganolfan Raddau. Gallwch olygu colofn gradd i’w ailenwi, ei gysylltu â chategori gwahanol, a'i gysylltu â chfnod cyfeireb a graddio. Gallwch hefyd bennu p’un a fydd myfyrwyr yn gweld y canlyniadau yn Fy Ngraddau, a chynnwys neu eithrio colofn mewn cyfrifiadau.

Ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno gwaith sydd yn barod i chi ei raddio, mae eicon Angen Graddio yn ymddangos yn eu celloedd.

 • Aseiniadau: Gallwch gyflwyno aseiniadau i unigolion neu grwpiau.
 • Arolygon: Sgorir arolygon yn awtomatig gan y system. Pan fydd myfyriwr yn cwblhau arolwg, mae eicon Wedi Cwblhau yn ymddangos yng nghell y myfyriwr. I weld canlyniadau arolwg, agorwch ddewislen y golofn a dewiswch Ystadegau Ymgeisiau. Gallwch weld canran y myfyrwyr a ddewisodd bob ateb. Ni allwch edrych ar ganlyniadau unigol gan fod ymatebion myfyrwyr yn ddienw.
 • Profion: Sgorir y rhan fwyaf o arolygon yn awtomatig gan y system. Os byddwch yn creu prawf sy'n cynnwys cwestiynau a sgorir yn awtomatig yn unig, mae'r graddau'n ymddangos yng nghelloedd y myfyrwyr. Os byddwch yn creu prawf sy'n cynnwys cwestiynau y mae angen i chi eu sgorio â llaw, fel cwestiynau Traethawd, mae'r eicon Angen Graddio yn ymddangos yng nghelloedd myfyrwyr. Mae'n rhaid i chi raddio'r cwestiynau hynny cyn i ganlyniadau'r prawf ymddangos yng nghelloedd y myfyrwyr.
 • Cylch trafod: Os galluogoch raddio ar gyfer fforymau neu edafedd, mae'n rhaid i chi raddio postiadau a gyflwynwyd â llaw. Pan fydd aelod grŵp yn cyflwyno postiad mewn bwrdd trafod grŵp a raddir, mae'r radd a neilltuir gennych ar gyfer yr aelod unigol yn unig.
 • Blogiau, dyddlyfrau, a wikis: Os ydych chi wedi caniatáu graddio, rhaid i raddio cofnodion a chyfraniadau wiki a gyflwynwyd eich hun.
 • Presenoldeb: Os agorwch Presenoldeb o'r Panel Rheoli > Offer Cwrs, gallwch greu presenoldeb yn y Ganolfan Raddau.

Colofnau graddau a grëwyd â llaw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am eitemau graddio a ychanegwyd â llaw.

Gallwch greu colofnau gradd ar gyfer gweithgareddau a gynhaliwyd y tu allan i'r dosbarth, fel ffair gwyddoniaeth neu sioe gelf â rheithgor. Neu, gallwch neilltuo credyd am gymryd rhan neu bresenoldeb mewn digwyddiad. Ar gyfer eitemau rydych wedi'u hychwanegu eich hun, nid oes unrhyw gyflwyniadau. Bydd y golofn yn cael ei phoblogi pan fyddwch yn neilltuo’r graddau.

 1. Yn y Ganolfan Graddau, dewiswch Creu Colofn.
 2. Ar y dudalen Creu Colofn Gradd, teipiwch enw cryno a disgrifiad opsiynol. Mae'r enw hwn yn dod yn enw'r golofn yn y Ganolfan Raddau ac ar dudalennau Fy Ngraddau myfyrwyr. Os yw'r enw yn rhy hir i arddangos yn glir yn y Ganolfan Raddau, ychwanegwch enw byrrach yn y blwch Enw'r Ganolfan Raddau.
 3. Gwnewch ddetholiad yn y ddewislen Dangosydd Sylfaenol. Y detholiad yw'r fformat graddio sy'n cael ei ddangos yn y Ganolfan Raddau ac i fyfyrwyr yn Fy Ngraddau. Os creoch unrhyw gynlluniau graddio wedi eu haddasu, maent yn ymddangos yn y rhestr. Bydd pum opsiwn diofyn yn ymddangos:
  • Sgôr: Gradd rhifol yw’r gosodiad diofyn Os na fyddwch yn dewis, bydd y sgôr yn ymddangos yn y grid.
  • Llythyren: Mae gradd llythyren yn ymddangos. Defnyddir sgema graddio diofyn i neilltuo graddau llythyren. Er enghraifft, mae sgôr o 21/30 yn cyfateb i 70% ac yn ymddangos fel C.
  • Testun: Mae testun yn ymddangos yn y golofn pan fyddwch yn creu a chysylltu sgema graddio testun. Mae enghreifftiau o werthoedd testun yn cynnwys: Rhagorol, Da iawn, Da, Gweddol, a Gwael -NEU- Boddhaol ac Anfoddhaol. Os nad oes unrhyw sgema graddio testun yn bodoli, a’ch bod yn dewis yr opsiwn Testun, gallwch deipio testun yng nghelloedd y golofn. Cyfyngu’ch testun i fod yn 32 nod. Os fyddwch yn dewis rhannu canlyniadau'r golofn â myfyrwyr yn Fy Ngraddau, byddant yn gweld y gwerthoedd testun ar gyfer eu graddau.

   Gallwch drosi sgôr rhifol i destun. Ond os na fyddwch yn creu sgema graddio testun a addasir, ac yn dychwelyd i sgorio rifol, mae gwerthoedd na ellir eu trosi'n arddangos sero ar ôl eu trosi. Os ydych am gynnwys testun fel graddau, rydym yn argymell eich bod yn creu sgema graddio testun ac yn ei gysylltu â'r colofnau priodol.

  • Canran: Mae canran yn ymddangos. Er enghraifft, mae sgôr o 21/30 yn ymddangos fel 70%.
  • Cyflawn/Anghyflawn: Pan fydd myfyriwr yn cyflwyno eitem, mae'r eicon Wedi’i Gwblhau yn ymddangos yn y golofn waeth beth fo’r sgôr a gyflawnwyd.
 4. Fel arall, gwnewch ddetholiad yn y ddewislen Dangosydd Eilaidd. Y gosodiad diofyn yw Dim. Yng ngholofn y Ganolfan Raddau, mae'r ail werth yn ymddangos mewn cromfachau. Nid yw'r gwerth eilaidd yn ymddangos i fyfyrwyr.
 5. Fel arall, gallwch gysylltu’r golofn gyda chategori. Y gosodiad diofyn yw Dim Categori. Defnyddiwch gategorïau i hidlo data'r Ganolfan Raddau, creu gwedd gall, a chreu colofnau a gyfrifwyd.
 6. Yn y blwch Pwyntiau Posibl, teipiwch gyfanswm y pwyntiau. Rhaid i gofnodion fod ar ffurf rhif.

  Os byddwch yn rhoi 0 fel y pwyntiau posib, bydd unrhyw sgema graddio sy'n defnyddio canran, megis Canran neu Lythyren, yn cael ei gynrychioli yn y Ganolfan Raddau Lawn fel sgôr. Mae'r sgemâu graddio hyn yn seiliedig ar ganran y sgôr o'i gymharu â'r pwyntiau posib. Pan mai 0 yw'r pwyntiau posib, nid oes modd cyfrifo canran.

 7. Os yw cyfnodau graddio’n bodoli, gallwch gysylltu’r golofn gyda chyfnod graddio. Os nad oes unrhyw gyfnodau graddio'n bodoli, nid yw'r ddewislen yn ymddangos. Gallwch ddefnyddio cyfnodau graddio i hidlo data'r Ganolfan Raddau a chreu colofnau a gyfrifwyd.
 8. Fel arall, rhowch Ddyddiad Dyledus. Gallwch ddefnyddio dyddiadau dyledus gyda’r Ganolfan Gadw i gynhyrchu rhybudd os nad yw prawf neu aseiniad yn cael ei gyflwyno ar amser. Mae dyddiadau cyflwyno hefyd yn ymddangos ar galendr y cwrs.
 9. Dewiswch yr Opsiynau:
  • Cynhwyswch y Golofn hon yng Nghyfrifiadau’r Ganolfan Raddau: Dewiswch Ie i drefnu bod y golofn ar gael ar gyfer ei chynnwys o bosibl wrth greu colofnau a gyfrifwyd.
  • Dangos y Golofn hon i Fyfyrwyr: Dewiswch Ie i ddangos y golofn hon i fyfyrwyr yn Fy Ngraddau.
  • Dangoswch ystadegau (cyfartaledd a chanolrif) ar gyfer y Golofn hon i Fyfyrwyr yn Fy Ngraddau: Dewiswch Ie i gynnwys gwybodaeth ystadegol gyda gwerth y radd pan ddangosir i fyfyrwyr.

  Pan fyddwch yn golygu’r golofn Canolfan Raddau ar gyfer prawf, efallai na fydd yr opsiynau i Gynnwys y Golofn hon mewn Cyfrifiadau Eraill y Ganolfan Raddau a Dangos Ystadegau (cyfartaledd a chanolrif) ar gyfer y Golofn hon i Fyfyrwyr yn Fy Ngraddau ar gael. Ni fydd yr opsiynau hyn ar gael os y gwnaethoch ddewis yr opsiwn i Guddio Canlyniadau ar gyfer y Prawf hwn yn Llwyr rhag yr Hyfforddwr ac o’r Ganolfan Raddau ar y dudalen Opsiynau’r Prawf.

 10. Dewiswch Cyflwyno.

ULTRA: Gweddau'r llyfr graddau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y mathau o golofnau.

Mae'r llyfr graddau'n cael ei lenwi gyda myfyrwyr pan fyddant yn cofrestru ar eich cwrs. Byddwch yn gweld yr holl waith cwrs sy'n benodol i'r cwrs rydych yn rhan ohono. Gallwch raddio gwaith cwrs, rheoli eitemau, a chyhoeddi graddau.

Y rhestr Eitemau a Raddir yw eich gwedd ddiofyn o lyfr graddau’r cwrs. Gellir gweld yr holl waith cwrs rydych wedi’i neilltuo a’ch cynnydd graddio. Gallwch hefyd gyrchu'r holl swyddogaethau rheoli. Gallwch aildrefnu eitemau o'r wedd hon. Gallwch newid i’r tab Myfyrwyr i weld darlun cyffredinol o ymgysylltiad pob myfyriwr.

Mae’r grid myfyrwyr yn dangos y sgoriau mae’r myfyrwyr wedi’u hennill. Mae enwau myfyrwyr yn ymddangos ym mhob rhes ac mae'r colofnau yn dangos yr eitemau graddedig. Gallwch raddio a rheoli eitemau yn y wedd grid.


ULTRA: Eitemau gradd a grëwyd yn awtomatig

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r adran gymorth "Ultra" am golofnau graddio a grëwyd yn awtomatig.

Pan fyddwch yn creu eitem y gallwch ei raddio yn eich cwrs, crëir eitem llyfr graddau yn awtomatig. O'r rhestr Eitemau a Raddir, gallwch lusgo eitem i leoliad newydd yn y rhestr.

Os ydych yn agor presenoldeb o'r dudalen Cynnwys Cwrs, gallwch ychwanegu presenoldeb at eich llyfr graddau. Gallwch hefyd ychwanegu presenoldeb ar brif dudalen y Llyfr graddau. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau i’r rhes presenoldeb ymddangos yn y rhestr a dewiswch Ychwanegu Presenoldeb.

Rhagor am y nodwedd bresenoldeb


ULTRA: Eitemau gradd a ychwanegwyd â llaw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am golofnau graddio a grëwyd â llaw.

Gallwch ychwanegu eitemau gradd nad oes arnynt angen cyflwyniadau megis cyfranogiad. Gelwir yr eitemau gradd hyn hefyd yn raddau â llaw, eitemau a grëwyd â llaw, neu eitemau all-lein.

Ar gyfer eitemau rydych wedi'u hychwanegu eich hun, nid oes unrhyw gyflwyniadau. Rydych chi’n neilltuo sgoriau ac adborth ar y dudalen rhestr myfyrwyr.

Nid yw eitemau a ychwanegwyd â llaw yn ymddangos ar y dudalenCynnwys Cwrs. Mae'r eitemau'n ymddangos ar dudalennau graddau cyffredinol a chwrs y myfyrwyr.

Ni allwch ychwanegu ffeiliau, cyfarwyddiadau, nodau, neu grwpiau i eitemau a ychwanegwyd â llaw. Os ydych chi am ychwanegu'r opsiynau hyn i asesiadau heb gyflwyniadau, gweler yr adran nesaf: Casglu cyflwyniadau all-lein.

Yn llyfr graddau eich cwrs, gallwch ychwanegu eitem newydd yn rhestr yr Eitemau a Raddir neu yn y wedd grid myfyrwyr.

 1. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych am ychwanegu eitem a dewiswch Ychwanegu Eitem.
 2. Yn y panel, teipiwch deitl. Mae uchafswm llythrennau ar gyfer teitl o 255 o nodau. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd "Eitem Newydd" a'r dyddiad yn ymddangos yn y rhestr cynnwys.
 3. Fel arall, gwnewch yr eitem yn weladwy i fyfyrwyr.
 4. Nodwch y manylion, fel disgrifiad ac uned gradd. Gallwch ddewis pwyntiau, canran neu lythyr. Os ydych yn dewis pwyntiau, nodwch uchafswm nifer y pwyntiau posibl. Mae dyddiad dyledus yn ddewisol.
 5. Fel arall, ychwanegwch yr eitem newydd i gategori i’w ddefnyddio pan fyddwch yn creu cyfrifiadau.

Gallwch ddewis uned gradd sydd â sgema graddio’n gysylltiedig ag ef yn unig. Er enghraifft, ni allwch ddefnyddio Testun fel yr uned radd nes y bydd y sgemâu graddio testun ar gael yn y Wedd Cwrs Ultra. Gallwch newid uned y radd hyd yn oed ar ôl i chi ddechrau graddio.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gallwch wneud eitem a ychwanegwyd â llaw yn weladwy i fyfyrwyr. Byddant yn gweld yr eitem ar eu tudalennau graddau cyffredinol a chwrs - gyda neu heb radd.

Neges Atgoffa: Nid yw eitemau a ychwanegwyd â llaw yn ymddangos ar y dudalenCynnwys Cwrs.

Pan fyddwch yn neilltuo gradd, caiff myfyrwyr wybod am hyn yn eu ffrydiau gweithgarwch.


ULTRA: Casglu cyflwyniadau heb gyswllt

Dim ond eitemau sydd wedi'u hychwanegu â llaw sy'n ymddangos yn y llyfr graddau ac ar dudalennau gradd cyffredinol a chwrs myfyrwyr. Yn hytrach, gallwch greu asesiadau sy'n ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs nad ydynt yn galw ar fyfyrwyr i uwchlwytho cyflwyniadau. Gallwch ychwanegu cyfarwyddiadau, ffeiliau, cyfarwyddyd, a nodau fel y gall myfyrwyr baratoi ar gyfer y gwaith all-lein. Gallwch hefyd alluogi sgyrsiau, ond ni allwch chi ychwanegu cwestiynau neu raddio'n ddienw.

Enghreifftiau o waith all-lein:

 • Cyflwyniadau llafar
 • Prosiectau ffair gwyddoniaeth
 • Perfformiadau actio
 • Gwaith celf wedi'i gyflwyno'n bersonol
 • Ymarferion adeiladu tîm wyneb yn wyneb, trafodaethau panel a thrafodaethau

Efallai y bydd hyfforddwyr sy'n addysgu cyrsiau hybrid yn canfod mai'r math hwn o asesiad yw'r mwyaf defnyddiol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio cyfarwyddyd i raddio cyflwyniad mewn dosbarth wrth i fyfyriwr gyflwyno. Nid oes angen cymryd nodiadau neu ychwanegu sgôr wedyn.

Pan fyddwch yn creu asesiad, gallwch ddewis casglu cyflwyniadau heb gyswllt. Bydd myfyrwyr yn cael eu hysbysu bod dim modd iddynt gyflwyno gwaith ar-lein. Os byddwch yn creu grwpiau, mae myfyrwyr yn gallu gweld aelodau eu grŵp.

Ar gyfer cyflwyniadau a gesglir heb gyswllt, ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog, caniatáu terfyn amser neu ddefnyddio SafeAssign.

Mwy ar raddio cyflwyniadau heb gyswllt

Gallwch ychwanegu cyfarfodydd i'r nodwedd presenoldeb ar gyfer graddau sydd angen i fyfyrwyr fod yn bresennol y tu allan i'r dosbarth. Gallwch ofyn i fyfyrwyr fynychu trip maes neu sesiwn gyda siaradwr gwadd ac yna marcio eu bod wedi mynychu.

Rhagor ar ychwanegu cyfarfod

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gall myfyrwyr weld yr asesiad ochr yn ochr â'r cynnwys arall ar dudalen Cynnwys y Cwrs ac ar eu tudalennau graddau cyffredinol a chwrs. Bydd myfyrwyr yn cael eu hysbysu bod dim modd iddynt gyflwyno gwaith ar-lein. Gallant gyrchu gwybodaeth arall, megis y cyfarwyddiadau a chyfeireb os ydych wedi ychwanegu un. Gall myfyrwyr gymryd rhan yn y sgyrsiau ar yr asesiad os ydynt wedi'u galluogi.

Rhagor am lif gwaith myfyrwyr


ULTRA: Gradd gyffredinol

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y golofn graddio allanol.

Yn rhestr yr Eitemau a Raddir neu'r wedd grid myfyrwyr, gallwch osod y radd gyffredinol. Mae’r radd gyffredinol yn eitem wedi’i chyfrifo rydych yn ei hadeiladu i ddangos cyfrif sy’n rhedeg i fyfyrwyr o’r holl eitemau rydych yn eu graddio a’u cyhoeddi.

Dewiswch Gosod i greu colofn llyfr graddau ar gyfer y radd gyffredinol. Ar y dudalen sy’n ymddangos, gallwch ffurfweddu sut y cyfrifir y radd gyffredinol ac os hoffech ddangos y radd gyffredinol i fyfyrwyr.

I ddechrau arni, dewiswch rhwng Pwysynnau eitem llyfr graddau neu Pwysynnau categori llyfr graddau yn Gosodiadau’r Gradd Gyffredinol. Mae rhestr cynnwys y cwrs yn newid yn seiliedig ar eich dewis, a gallwch ddechrau neilltuo pwysau canran graddau. Os ydych yn defnyddio pwysau categori i gyfrifo gradd gyffredinol, gallwch ehangu categori i weld eitemau graddedig sydd wedi’u cynnwys.

Creu a rheoli categorïau llyfr graddau

Teipiwch ganran gradd gyffredinol ar gyfer pob eitem neu gategori yn y llyfr graddau i roi mwy o bwysau yng ngradd y myfyriwr. Rhaid i’r cyfanswm ar gyfer pob maes canran gradd gyffredinol gyfateb i 100%.

I eithrio eitemau neu gategorïau o’r radd gyffredinol, dewiswch yr eicon Eithrio y drws nesaf i’r maes canran gradd gyffredinol. Bydd yr eitem neu’r categori yn troi’n llwyd i ddangos nad yw wedi’i gynnwys yn y cyfrifiad. Dewiswch yr eicon eto i gynnwys yr eitem neu'r categori yn y cyfrifiad unwatih eto.

Dewiswch Cadw pan rydych wedi gorffen. Mae’r golofn Gradd Gyffredinol yn ymddangos yn y llyfr graddau nesaf at enwau’r myfyrwyr er mwyn i chi allu gweld sut mae pob myfyriwr yn perfformio’n gyflym.

Ni chynhwysir asesiadau a raddir yn ddienw mewn cyfrifiadau nes i chi diffodd anhysbysrwydd.

Diystyru’r radd gyffredinol

Gallwch ddiystyru gradd gyffredinol myfyriwr os nad yw eu perfformiad neu eu cyfranogiad yn cyfateb i sgema gradd y cwrs.

I ddiystyru gradd, dewiswch gell y radd yng ngholofn Gradd Gyffredinol y myfyriwr. Teipiwch werth newydd neu ddewiswch opsiwn. Gallwch ddiystyru’r radd â nodiant gradd. Mae diystyru yn ddefnyddiol os nad all myfyriwr gwblhau’r cwrs neu nad yw’n bodloni’r gofynion cwblhau fel arall. Gall nodiannau gradd gynnwys Anghyflawn, Tynnu’n ôl, ac ati. Gallwch greu a rheoli arnodiadau gradd gyffredinol yn eich Gosodiadau Llyfr Graddau.

Os ydych am ddileu'r weithred diystyru, dewiswch gell gradd gyffredinol y myfyriwr a dewiswch Dadwneud Diystyru. Mae gradd gyffredinol y myfyriwr yn mynd yn ôl i’r cyfrifiad a osodwyd gennych chi ar gyfer eich cwrs.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Mae gwedd y myfyriwr a’r hyfforddwr o’r radd gyffredinol yn newid wrth i chi greu a graddio cynnwys y cwrs rydych chi wedi’i gynnwys yng nghyfrifiad y radd gyffredinol.

Nid yw gwelededd eitem yn effeithio ar y radd gyffredinol. Fodd bynnag, gall myfyrwyr weld graddau sydd wedi’u cyhoeddi’n unig, felly bydd gwedd y myfyriwr o’r radd gyffredinol yn cynnwys graddau rydych chi wedi’u cyhoeddi’n unig. Mae gwedd yr hyfforddwr o’r radd gyffredinol yn cynnwys pob gradd, p’un a ydych chi wedi’u cyhoeddi ai peidio. Mewn rhai achosion, efallai y byddwch yn gweld gradd gyffredinol wahanol i’r hyn mae eich myfyrwyr yn ei weld.

Rhagor o wybodaeth am wedd myfyrwyr o’r radd gyffredinol