Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Tri Math o Golofnau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r help "Ultra" am fathau o eitemau yn y llyfr graddau.

Yn y Ganolfan Raddau, mae tri math o golofnau'n ymddangos: defnyddiwr, wedi’i gyfrifo, a gradd. Mae gan bob colofn ddewislen gydag opsiynau. Mae'r opsiynau sy'n ymddangos yn amrywio yn seiliedig ar fath y golofn.

Pan fyddwch yn creu neu'n golygu colofnau, gallwch ddewis gosodiadau i arddangos y data rydych am ei arddangos yn y Ganolfan Raddau. Gallwch hefyd guddio a dangos colofnau, cydgysylltu colofnau â chategorïau a chyfnodau graddio, ac aildrefnu colofnau.

Ynghylch colofnau cyfrifedig


Am golofnau defnyddiwr

Yn y cwrs newydd, mae chwe cholofn ddiofyn yn ymddangos yng ngrid y Ganolfan Raddau:

 • Enw Olaf
 • Enw Cyntaf
 • Enw defnyddiwr
 • ID Myfyriwr
 • Mynediad Diwethaf
 • Argaeledd

Ni allwch ddileu neu olygu colofnau defnyddiwr diofyn. Gallwch guddio pob un ond am y golofn defnyddiwr cyntaf yn y grid. Os ydych angen cuddio’r golofn gyntaf, gallwch aildrefnu'r colofnau defnyddiwr ar y dudalen Trefnu Colofnau. Ond, rhaid dangos un colofn defnyddiwr o leiaf. Gallwch rhewi colofnau defnyddiwr hefyd fel eu bod yn aros yn eu lle wrth i chi sgrolio yn y grid.

Ar y dudalen Defnyddwyr, gallwch roi statws ddim ar gael i ddefnyddiwr. Yn y Ganolfan Raddau, mae'r eicon Defnyddiwr Ddim ar Gael yn ymddangos yng ngholofn defnyddiwr nad yw ar gael. Fodd bynnag, nid yw rhes y defnyddiwr wedi ei chuddio yn y grid. Ni all defnyddwyr nad ydynt ar gael gyrchu eich cwrs.

I drefnu colofn, dewiswch bennawd y golofn. Er enghraifft, gallwch roi trefn ar y golofn Mynediad Diwethaf. Y defnyddwyr a gyrchodd eich cwrs mwyaf diweddar sy'n ymddangos yn gyntaf yn y rhestr. Mae'r rhestr a ddidolwyd yn aros fel y mae tan i chi ei newid neu allgofnodi.


Colofn gradd allanol

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar y radd gyffredinol.

Mae'r canlyniadau yn y golofn gradd allanol yn cael eu rhannu â'ch sefydliad fel graddau terfynol eich myfyrwyr ar gyfer eich cwrs. Chi sy'n dewis pa golofn a osodir fel y radd allanol. Mewn cyrsiau newydd, y cyfanswm colofn diofyn yw'r golofn gradd allanol ddiofyn, ac mae’r eicon Gradd Allanol yn ymddangos ym mhennawd y golofn. Ni allwch ddileu'r golofn cyfanswm ddiofyn tan eich bod yn gosod colofn arall fel y radd allanol.

I osod y radd allanol, cyrchwch dewislen y golofn a dewiswch Gosod fel Gradd Allanol. Mae’r eicon Gradd Allanol yn ymddangos ym mhennyn y golofn rydych chi’n ei dewis ac ni fydd unrhyw eicon yn ymddangos ym mhennyn y golofn cyfanswm diofyn.

Os byddwch yn copïo neu'n adfer cwrs, mae'r golofn gradd allanol y byddwch yn ei dewis yn aros fel y golofn gradd allanol.


Opsiynau dewislen

Mae dewislen pob colofn yn arddangos opsiynau sydd yn benodol ar gyfer y golofn honno.

Enghraifft: Golygu enwau colofnau

Yn y Ganolfan Graddau, chewch chi ddim newid Enw Eitem colofnau sydd wedi’u creu yn awtomatig ar gyfer eitemau y gellir eu graddio, megis profion ac aseiniadau. Gallwch olygu enw eitem a raddir yn eich cwrs a bydd yr enw'n newid yn y Ganolfan Raddau.

Ar y dudalen Golygu Colofn ar gyfer colofnau a grëwyd yn awtomatig, gallwch deipio enw gwahanol yn y blwch Enw'r Ganolfan Raddau. Mae'r enw rydych yn ei ddarparu yn ymddangos ar dudalennau Fy Ngraddau y myfyrwyr ac yng ngrid y Ganolfan Raddau. Ond, nid yw enw’r eitem yn eich cwrs yn newid. Gallai myfyrwyr ddrysu pan na fydd yr enwau yn Fy Ngraddau ac yna’r enwau ar gyfer eitemau y gellir eu graddio yn y cwrs yn cyfateb.

Rhagor am gyrchu dewislenni colofnau â JAWS®®


ULTRA: Gweddau'r llyfr graddau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar y mathau o golofnau.

Mae'r llyfr graddau'n cael ei lenwi gyda myfyrwyr pan fyddant yn cofrestru ar eich cwrs. Byddwch yn gweld yr holl waith cwrs sy'n benodol i'r cwrs rydych yn rhan ohono. Gallwch raddio gwaith cwrs, rheoli eitemau, a chyhoeddi graddau.

Y rhestr eitemau yw eich gwedd diofyn ar gyfer llyfr graddau’r cwrs. Gellir gweld yr holl waith cwrs rydych chi wedi’i neilltuo a’ch cynnydd graddio. Gallwch hefyd gyrchu'r holl swyddogaethau rheoli. Gallwch aildrefnu eitemau o'r wedd hon.

Mae’r grid myfyriwr yn dangos y sgoriau mae’r myfyrwyr wedi’u hennill. Mae enwau myfyrwyr yn ymddangos ym mhob rhes ac mae'r colofnau yn dangos yr eitemau graddedig. Gallwch raddio a rheoli eitemau yn y wedd grid.


ULTRA: Eitemau gradd a grëwyd yn awtomatig

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r help "Ultra" am golofnau graddio a grëwyd yn awtomatig.

Pan fyddwch yn creu eitem y gallwch ei raddio yn eich cwrs, crëir eitem llyfr graddau yn awtomatig. O'r rhestr eitemau, gallwch lusgo eitem i leoliad newydd yn y rhestr.

Os agorwch bresenoldeb o'r dudalen Cynnwys Cwrs, gallwch ychwanegu presenoldeb at eich llyfr graddau.

Mwy ar y nodwedd bresenoldeb


ULTRA: Eitemau gradd a ychwanegwyd â llaw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r cymorth "Gwreiddiol" am gymorth colofnau graddio a grëwyd â llaw.

Gallwch ychwanegu eitemau gradd nad oes arnynt angen cyflwyniadau megis cyfranogiad. Gelwir yr eitemau gradd hyn hefyd yn raddau â llaw, eitemau a grëwyd â llaw, neu eitemau all-lein.

Ar gyfer eitemau a ychwanegwyd â llaw, nid oes unrhyw gyflwyniadau yn bodoli. Rydych chi’n neilltuo sgoriau ac adborth ar y dudalen rhestr myfyrwyr.

Nid yw eitemau a ychwanegwyd â llaw yn ymddangos ar y dudalenCynnwys Cwrs. Mae'r eitemau'n ymddangos ar dudalennau graddau cyffredinol a chwrs y myfyrwyr.

Ni allwch ychwanegu ffeiliau, cyfarwyddiadau, nodau, neu grwpiau i eitemau a ychwanegwyd â llaw. Os ydych chi am ychwanegu'r opsiynau hyn i asesiadau heb gyflwyniadau, gweler yr adran nesaf: Casglu cyflwyniadau heb gyswllt.

Yn llyfr graddau eich cwrs, gallwch ychwanegu eitem newydd yn rhestr yr eitem neu yn y wedd grid y myfyriwr.

 1. Dewiswch yr arwydd plws ble bynnag rydych chi am ychwanegu eitem a dewiswch Ychwanegu Eitem.
 2. Yn y panel, teipiwch deitl. Mae uchafswm llythrennau ar gyfer teitl o 255 o nodau.
 3. Fel arall, dylech wneud yr eitem yn weladwy i fyfyrwyr.
 4. Nodwch y manylion, fel disgrifiad ac uned gradd. Gallwch ddewis pwyntiau, canran neu lythyr. Os ydych yn dewis pwyntiau, nodwch uchafswm nifer y pwyntiau posibl. Mae dyddiad dyledus yn ddewisol.
 5. Fel arall, ychwanegwch yr eitem newydd i gategori i’w ddefnyddio pan fyddwch yn creu cyfrifiadau.

Gallwch ddewis uned gradd sydd â sgema graddio’n gysylltiedig ag ef yn unig. Er enghraifft, ni allwch ddefnyddio Testun fel yr uned radd nes y bydd y sgemâu graddio testun ar gael yn y Wedd Cwrs Ultra. Gallwch newid uned y radd hyd yn oed ar ôl i chi ddechrau graddio.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gallwch wneud eitem a ychwanegwyd â llaw yn weladwy i fyfyrwyr. Byddant yn gweld yr eitem ar eu tudalennau graddau cyffredinol a chwrs - gyda neu heb radd.

Neges Atgoffa: Nid yw eitemau a ychwanegwyd â llaw yn ymddangos ar y dudalenCynnwys Cwrs.

Pan fyddwch yn neilltuo gradd, caiff myfyrwyr wybod am hyn yn eu ffrydiau gweithgarwch.


ULTRA: Casglu cyflwyniadau heb gyswllt

Dim ond eitemau sydd wedi'u hychwanegu â llaw sy'n ymddangos yn y llyfr graddau ac ar dudalennau gradd cyffredinol a chwrs myfyrwyr. Yn hytrach, gallwch greu asesiadau sy'n ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs nad ydynt yn galw ar fyfyrwyr i uwchlwytho cyflwyniadau. Gallwch ychwanegu cyfarwyddiadau, ffeiliau, cyfarwyddyd, a nodau fel y gall myfyrwyr baratoi ar gyfer y gwaith all-lein. Gallwch hefyd alluogi sgyrsiau, ond ni allwch chi ychwanegu cwestiynau neu raddio'n ddienw.

Enghreifftiau o waith all-lein:

 • Cyflwyniadau llafar
 • Prosiectau ffair gwyddoniaeth
 • Perfformiadau actio
 • Gwaith celf wedi'i gyflwyno'n bersonol
 • Ymarferion adeiladu tîm wyneb yn wyneb, trafodaethau panel a thrafodaethau

Efallai y bydd hyfforddwyr sy'n addysgu cyrsiau hybrid yn canfod mai'r math hwn o asesiad yw'r mwyaf defnyddiol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio cyfarwyddyd i raddio cyflwyniad mewn dosbarth wrth i fyfyriwr gyflwyno. Nid oes angen cymryd nodiadau neu ychwanegu sgôr wedyn.

Pan fyddwch yn creu asesiad, gallwch ddewis casglu cyflwyniadau heb gyswllt. Bydd myfyrwyr yn cael eu hysbysu bod dim modd iddynt gyflwyno gwaith ar-lein. Os byddwch yn creu grwpiau, mae myfyrwyr yn gallu gweld aelodau eu grŵp.

Ar gyfer cyflwyniadau a gesglir heb gyswllt, ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog, caniatáu terfyn amser neu ddefnyddio SafeAssign.

Mwy ar raddio cyflwyniadau heb gyswllt

Gallwch ychwanegu cyfarfodydd i'r nodwedd presenoldeb ar gyfer graddau sydd angen i fyfyrwyr fod yn bresennol y tu allan i'r dosbarth. Gallwch ofyn i fyfyrwyr fynychu trip maes neu sesiwn gyda siaradwr gwadd ac yna marcio eu bod wedi mynychu.

Rhagor ar ychwanegu cyfarfod

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gall myfyrwyr weld yr asesiad ochr yn ochr â'r cynnwys arall ar dudalen Cynnwys y Cwrs ac ar eu tudalennau graddau cyffredinol a chwrs. Bydd myfyrwyr yn cael eu hysbysu bod dim modd iddynt gyflwyno gwaith ar-lein. Gallant gyrchu gwybodaeth arall, megis y cyfarwyddiadau a chyfeireb os ydych wedi ychwanegu un. Gall myfyrwyr gymryd rhan yn y sgyrsiau ar yr asesiad os ydynt wedi'u galluogi.

Rhagor am lif gwaith myfyrwyr


ULTRA: Gradd gyffredinol

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar y golofn gradd allanol.

Yn rhestr yr eitem neu wedd grid y myfyriwr, gallwch sefydlu’r radd gyffredinol. Mae’r radd gyffredinol yn eitem wedi’i chyfrifo rydych chi’n ei hadeiladu i ddangos cyfrif sy’n rhedeg i fyfyrwyr o’r holl eitemau rydych chi’n eu graddio a’u cyhoeddi.

Gellir dangos y radd gyffredinol i fyfyrwyr fel y gallant weld canlyniadau perfformiad neu ei gadw wedi'i guddio ar gyfer eich defnydd chi'n unig.

Dewiswch Sefydlu i greu colofn llyfr graddau ar gyfer y radd gyffredinol. Ar y dudalen sy’n ymddangos, gallwch ffurfweddu sut y cyfrifir y radd gyffredinol.

I gychwyn, dewiswch rhwng Pwysau eitem y llyfr graddau neu Pwysau categori’r llyfr graddau yn y Gosodiadau’r Radd Gyffredinol. Mae rhestr cynnwys y cwrs yn newid yn seiliedig ar eich dewis, a gallwch ddechrau neilltuo pwysau canran graddau. Os ydych yn defnyddio pwysau categori i gyfrifo gradd gyffredinol, gallwch ehangu categori i weld eitemau graddedig sydd wedi’u cynnwys.

Creu a rheoli categorïau llyfr graddau

Teipiwch ganran gradd gyffredinol ar gyfer pob eitem neu gategori yn y llyfr graddau i roi mwy o bwysau yng ngradd y myfyriwr. Rhaid i’r cyfanswm ar gyfer pob maes canran gradd gyffredinol gyfateb i 100%.

I eithrio eitemau neu gategorïau o’r radd gyffredinol, dewiswch yr eicon Eithrio y drws nesaf i’r maes canran gradd gyffredinol. Bydd yr eitem neu’r categori yn troi’n llwyd i ddangos nad yw wedi’i gynnwys yn y cyfrifiad. Dewiswch yr eicon eto i gynnwys yr eitem neu'r categori yn y cyfrifiad unwatih eto.

Dewiswch Cadw pan rydych wedi gorffen. Mae’r golofn Gradd Gyffredinol yn ymddangos yn y llyfr graddau y drws nesaf i enwau’r myfyrwyr fel y gallwch weld sut mae pob myfyriwr yn perfformio’n gyflym.

Nid yw asesiadau a chaiff eu graddio'n ddienw eu cynnwys mewn cyfrifiadau tan i chi analluogi anhysbysrwydd.

Diystyru’r radd gyffredinol

Gallwch ddiystyru gradd gyffredinol myfyriwr os nad yw eu perfformiad neu eu cyfranogiad yn cyfateb i sgema gradd y cwrs.

I ddiystyru gradd, dewiswch gell y radd yng ngholofn Gradd Gyffredinol y myfyriwr. Teipiwch werth newydd neu ddewiswch opsiwn. Gallwch ddiystyru’r radd gydag arnodiad gradd. Mae diystyru yn ddefnyddiol os nad yw myfyriwr yn gallu cwblhau’r cwrs neu nad yw’n bodloni’r gofynion cwblhau fel arall. Gall arnodiadau gradd gynnwys Anghyflawn, Tynnu’n ôl, ac ati. Gallwch greu a rheoli arnodiadau gradd gyffredinol yn eich Gosodiadau Llyfr Graddau.

Os ydych am ddileu'r weithred diystyru, dewiswch gell gradd gyffredinol y myfyriwr a dewiswch Dadwneud Diystyru. Mae gradd gyffredinol y myfyriwr yn mynd yn ôl i’r cyfrifiad a osodwyd gennych chi ar gyfer eich cwrs.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Mae gwedd y myfyriwr a’r hyfforddwr o’r radd gyffredinol yn newid wrth i chi greu a graddio cynnwys y cwrs rydych chi wedi’i gynnwys yng nghyfrifiad y radd gyffredinol.

Nid yw gwelededd eitem yn effeithio ar y radd gyffredinol. Fodd bynnag, gall myfyrwyr weld graddau sydd wedi’u cyhoeddi’n unig, felly bydd gwedd y myfyriwr o’r radd gyffredinol yn cynnwys graddau rydych chi wedi’u cyhoeddi’n unig. Mae gwedd yr hyfforddwr o’r radd gyffredinol yn cynnwys pob gradd, p’un a ydych chi wedi’u cyhoeddi ai peidio. Mewn rhai achosion, efallai y byddwch yn gweld gradd gyffredinol wahanol i’r hyn mae eich myfyrwyr yn ei weld.

Rhagor o wybodaeth am wedd myfyrwyr o’r radd gyffredinol