Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Nid yw erioed wedi bod yn haws i addysgu. A dysgu.

Mae'r CourseSites newydd yn darparu addysgwyr ar draws y byd â mynediad at amgylchedd dysgu digidol cynhwysfawr Blackboard, gan gynnwys Learn, Collaborate, Ally, a'n apiau symudol. CourseSites yw eich lle i roi cynnig ar brofiad Ultra ac i ddysgu cyrsiau ar-lein, am ddim.

Ddim yn siŵr sut i ddechrau? Rhowch gynnig ar ein rhestr 15 Uchaf o'r pethau i roi cynnig arnynt yn CourseSites.


Beth yw CourseSites?

Gyda CourseSites, gallwch fanteisio ar ein rhyngwyneb defnyddiwr modern, greddfol a phersonol - profiad Ultra - a gynlluniwyd i'w wneud yn haws nag erioed i addysgu a dysgu ar-lein, o unrhyw ddyfais. Trwy'r platfform hwn wedi'i seilio ar y cwmwl, mae gennych fynediad at amgylchedd dysgu syml, ond pwerus sy'n mynd y tu hwnt i'r LMS traddodiadol. Yn ychwanegol at Blackboard Learn, bydd gennych fynediad at Blackboard Collaborate, Blackboard Ally a'n hapiau symudol. Mae popeth wedi'i integreiddio i greu cysylltiadau hwylus rhwng eich profiad ar y gwahanol raglenni.

Gyda CourseSites, gallwch ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf gan Blackboard i gyflwyno profiad dysgu ar-lein heb ei ail ar gyfer eich myfyrwyr.


Beth yw'r profiad Ultra?

Y profiad Ultra yw ein rhyngwyneb defnyddiwr modern, greddfol a phersonol a gynlluniwyd i'w wneud yn haws nag erioed i addysgu a dysgu ar-lein, o unrhyw ddyfais. Un o nodweddion Ultra yw llifoedd gwaith syml a dyluniad hygyrch, cwbl ymatebol. Mae profiad Ultra yn gyson ar draws ein cynnyrch dysgu ac addysgu - Learn, Collaborate a'n hapiau symudol - er mwyn darparu profiad cysylltiedig i addysgwyr a myfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth am brofiad Ultra


Sut gallaf gofrestru ac a yw'n wirioneddol yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio?

Mae cofrestru'n hawdd, ac mae'n rhad ac am ddim i bawb! Y cyfan sydd eisiau i chi ei wneud yw rhoi’ch enw, eich cyfeiriad e-bost, eich sefydliad, eich rôl a’ch gwlad - a byddwch wedi cychwyn arni! A pheidiwch â phoeni, ni fydd eich cyfrif CourseSites yn dod i ben. NID treial am gyfnod cyfyngedig yw'ch aelodaeth. Gallwch ei defnyddio am gymaint o amser ag y dymunwch! Am ddim!

Dilyswch eich cyfeiriad e-bost o fewn saith diwrnod er mwyn cwblhau eich cofrestriad Blackboard CourseSites!

Ymuno â CourseSites


Faint o gyrsiau ydw i'n cael eu haddysgu'n fyw?

Byddwch chi'n cael deg cragen gwrs i chwarae â nhw, adeiladu cynnwys, a chynnal addysgu'n fyw. Bydd gennych chi bum cwrs yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol yn ogystal â phum cwrs yng Ngwedd Cwrs Ultra. Gallwch drosi eich pum cwrs Gwreiddiol i fod yn gyrsiau Ultra, felly byddwch yn gallu parhau i ddysgu'n fyw gyda Gwedd Cwrs Ultra gyda hyd at ddeg cwrs. Cewch chi gwrs enghreifftiol hefyd gyda chynnwys rhagorol sy’n dangos yr arfer gorau a photensial Gwedd Cwrs Ultra.

Mae'r Gwedd Cwrs Gwreiddiol yn gyfarwydd i lawer o addysgwyr a myfyrwyr o Learn 9.1. Mae'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn adnabyddus am ei amrediad di-gyfateb o swyddogaethau sy'n caniatáu rheolaeth lawn o ddyluniad y cwrs a chyflwyniad cynnwys.


Ydw i'n gallu mewnforio cyrsiau i CourseSites?

Gallwch, gallwch arbrofi gyda'ch cyrsiau Gwreiddiol cyfredol yn CourseSites.

 1. Ar dudalen Cyrsiau, ewch i un o'ch cregyn cwrs Gwreiddiol ar CourseSites.
 2. Ewch i Panel Rheoli yna Pecynnau a Chyfleustodau yna Mewnforio Pecyn/Gweld Cofnodion yna Mewnforio Pecyn
 3. Ar y dudalen ‘Mewnforio Pecyn’, chwiliwch am y pecyn cwrs ar eich cyfrifiadur. Dewiswch y deunyddiau cwrs i'w cynnwys neu Dewis y Cwbl.
 4. Dewiswch Cyflwyno.
 5. Byddwch yn derbyn e-bost pan fydd y broses mewnforio'n gyflawn.

Mwy ar fewnforio pecynnau cwrs

Caiff y cynnwys o becyn y cwrs ei ychwanegu at y gragen Gwreiddiol. Gallwch ddileu eitemau dalfan ar ddewislen y cwrs nad ydych ei hangen bellach.

Eisiau trosi'ch cwrs Gwreiddiol i Wedd Cwrs Ultra? Gallwch archwilio eich cwrs Gwreiddiol yn rhagolwg Ultra yn llawn cyn i chi newid i Wedd Cwrs Ultra. Hefyd gallwch adolygu rhestr o nodweddion a swyddogaethau sy'n newid neu na fyddant yn symud ymlaen os byddwch chi'n trosi.

Mwy ar ragolwg cwrs Ultra


Sut gallaf wahodd myfyrwyr i gymryd rhan?

Mae hynny’n hawdd. Ar gyfer cyrsiau Ultra, dewiswch Cofrestr dan Manylion a Gweithrediadau ar ochr chwith tudalen y cwrs ac yna dewiswch arwydd plws Gwahodd yn y gornel dde ar dop y dudalen. Ar banel Gwahodd Myfyrwyr, gallwch wahodd myfyrwyr mewn dwy ffordd:

 • Gludo cyfeiriadau e-bost y myfyrwyr rydych eisiau eu gwahodd. Gallwch ychwanegu cynifer o gyfeiriadau e-bost ag y mynnwch trwy wahanu pob cyfeiriad gyda choma.
 • Sgrolio i lawr i'r Ddolen y mae modd ei rhannu i gopïo'r ddolen y gellir ei rhannu â myfyrwyr i ganiatáu iddynt ymrestru ar eich cwrs.

Ar gyfer cyrsiau Gwreiddiol, ewch i'r Panel Rheoli yn newislen y cwrs a dewiswch Defnyddwyr a Grwpiau ac yna Defnyddwyr. Gallwch wahodd myfyrwyr mewn dwy ffordd:

 • Copïo'r ddolen a ddarparwyd a'i rhannu â myfyrwyr i ganiatáu iddynt ymrestru ar eich cwrs.
 • Dewiswch Gwahodd Myfyrwyr a gludo cyfeiriadau e-bost y myfyrwyr rydych eisiau eu gwahodd. Gallwch ychwanegu cynifer o gyfeiriadau e-bost ag y mynnwch trwy wahanu pob cyfeiriad gyda choma.

A yw CourseSites yn addas i ddyfais symudol? A allaf ei ddefnyddio â'r ap Blackboard i fyfyrwyr a'r ap Blackboard Instructor?

Ydych. Mae'r profiad Ultra wedi ei gynllunio i fod yn ymatebol, sy’n golygu ei fod yn ymaddasu i amrywiaeth eang o faint sgriniau, boed y rhain ar ddyfeisiau symudol, tabledi, gliniaduron a chyfrifiaduron bwrdd gwaith. Mae CourseSites hefyd yn paru gydag ap Blackboard i fyfyrwyr ac ap Blackboard Instructor. Mae'n ffordd hwylus i chi a'ch myfyrwyr gadw mewn cysylltiad a gwybod y wybodaeth ddiweddaraf yn ogystal â chwblhau tasgau cyffredin unrhyw le. Mae ond angen i chi lawrlwytho'r ap, teipio CourseSites (NEWYDD) gan Blackboard fel enw'r ysgol, a defnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair CourseSites. Gweler y canllaw cyfarwyddyd i gael rhagor o fanylion ar yr ap symudol.


A yw CourseSites ar gael mewn ieithoedd heblaw am Saesneg yr Unol Daleithiau?

Mae'r profiad Ultra ar gael mewn sawl iaith. Yn y profiad Ultra, gallwch osod pecyn iaith ar gyfer pob un o'ch cyrsiau. Gall eich myfyrwyr newid yr iaith sydd well ganddynt hefyd.

Gweld a newid yr iaith ar lefel y defnyddiwr:

 1. Dewiswch Iaith ar eich proffil.
 2. Dewiswch becyn iaith o'r ddewislen.
 3. Dewiswch Cyflwyno.

Rhagor ynghylch newid y pecyn iaith


Ble allaf ddod o hyd i gymorth?

Rhowch gynnig ar un o’r dolenni hyn am gymorth gyda nodweddion penodol. Fel arall, gallwch fewngofnodi i CourseSites a dewis yr eicon gofynnod am help ble bynnag y byddwch yn ei weld.

Proffil

Ffrwd Gweithgarwch

Cyrsiau

Sefydliadau

Calendr

Negeseuon

Graddau

Offer


A allaf ddefnyddio Collaborate â'r profiad Ultra yn CourseSites?

Mae Collaborate wedi'i integreiddio â Learn Ultra, sy’n eich galluogi i archwilio’ch cyfrif CourseSites ac arbrofi ag ef. I’w ddefnyddio yn eich cwrs Ultra, dilynwch y camau hyn:

 1. Mae Blackboard Collaborate gyda Phrofiad Ultra yn rhoi mwy o le i chi ar gyfer pob un o'ch cyrsiau. Ystafell Gwrs yw’r enw ar hyn. Gallwch chi ddod o hyd i’r Ystafell Gwrs trwy adran Manylion a Gweithrediadau y cwrs.
 2. Ar banel Sesiwn Newydd, gallwch chi ddewis teitl, pennu dyddiad/amser a gwneud gosodiadau eraill. Cofiwch, os ydych chi OND yn defnyddio mynediad gwestai, ni fydd enwau eich myfyrwyr yn cael eu tynnu i mewn i'r sesiwn.
 3. Dewiswch Gosodiadau'r Sesiwn ar y panel i alluogi Recordio Lawrlwythiadau, Caniatadau Cymedrolwr, a Caniatadau Cyfranogwr.
 4. Ar ôl dewis Cadw, byddwch yn gweld rhestr o’ch sesiynau ar y sgrin.

Os oes mwy o gwestiynau gennych am Collaborate gyda phrofiad Ultra, ewch i dudalennau help Collaborate Ultra.


Sut allaf gysylltu â rhywun yn Blackboard?

Cysylltu â ni trwy'r Cymuned Blackboard.


Ble allaf rannu fy syniad ynghylch sut i wella’r cynnyrch?

Croesewir adborth drwy'r amser ac mae’n rhan fawr o sut rydyn ni’n mynd ati i ddatblygu cynnyrch. Anfonwch eich syniadau i community.blackboard.com/community/ideas (yn Saesneg yn unig).