Sut ydw i’n sicrhau bod fy nghwrs ar gael i fyfyrwyr?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am sicrhau bod eich cwrs ar gael.

Gosodwch argaeledd eich cwrs: Panel Rheoli > Addasu > Priodweddau > Gosod Argaeledd

 1. Yn adran Gosod Argaeledd, dewiswch Ie neu Na.
 2. Os oes angen, wrth gyhoeddi cwrs, gallwch ddewis un i’r opsiynau yn adran Gosod Hyd y Cwrs:
  • Parhaus (diofyn), os ydych chi am i’r cwrs fod ar gael heb ddyddiad dechrau na dyddiad dod i ben
  • Dewis Dyddiadau i ddewis dyddiad dechrau a/neu ddyddiad dod i ben
  • Diwrnodau o'r Dyddiad Ymrestru i bennu cyfnod penodol o amser sydd gan ddefnyddwyr i fynd at y cwrs ar ôl iddynt ymrestru. Yr opsiwn hwn sydd orau ar gyfer cyrsiau lle mae defnyddwyr yn gweithio ar eu cyflymder eu hunain.
 3. Dewiswch Cyflwyno.

Gallwch reoli pan fydd eich cwrs yn breifat—neu heb fod ar gael—i'ch myfyrwyr.

Mwy o wybodaeth am argaeledd cyrsiau


Sut mae creu cynnwys?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am greu cynnwys.

Barod i ychwanegu cynnwys at eich cwrs? Rydych yn creu darnau unigol o gynnwys mewn cynhwysyddion cynnwys: ardaloedd cynnwys, modiwlau dysgu, cynlluniau gwers, a ffolderi. Mewn cynhwysydd cynnwys, rydych yn creu cynnwys o ddewislenni ar gyfer eitemau cynnwys, profion, aseiniadau a dolenni at offer.

Mwy o wybodaeth am greu cynnwys cwrs


Alla i guddio cynnwys cwrs rhag myfyrwyr hyd nes fy mod yn barod i’w ddangos iddynt?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Ultra” am wybodaeth ynghylch cuddio cynnwys

Ydych. Wrth greu cynnwys, gallwch bennu’i argaeledd. Gallwch guddio cynnwys rhag myfyrwyr hyd nes eich bod yn barod iddynt ei weld. Gallwch hefyd gyfyngu pa eitemau cynnwys y gall myfyrwyr eu gweld yn seiliedig ar amser, dyddiad, defnyddwyr unigol, grwpiau cwrs, a'ch perfformiad ar eitemau graddedig.


Pa fathau o gynnwys alla i eu hychwanegu?

Mae rhai dewisiadau yn dibynnu ar osodiadau gweinyddol eich sefydliad, ond fel arfer gallwch ychwanegu ffeiliau, ffeiliau sain, fideos, dolenni a ffolderi.

Mwy o wybodaeth am fathau o gynnwys cwrs


Sut ydw i'n gwneud cynnwys fy nghwrs yn fwy hygyrch?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am gynnwys hygyrch.

Mae'ch dosbarth yn llawn myfyrwyr amrywiol sydd â galluoedd dysgu unigryw. Mae darparu cynnwys mwy hygyrch i fyfyrwyr yn golygu bod pob unigolyn yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddynt. Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch ddefnyddio'r offeryn i helpu sicrhau bod cynnwys cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr.

Mae Ally yn sganio cynnwys eich cyrsiau'n awtomatig ac yn cwblhau camau i wneud ffeiliau'n fwy hygyrch.

Cychwyn arni gydag Ally


Beth yw pecynnau iaith?

Mae pecynnau iaith yn sicrhau bod Blackboard Learn yn cydweddu ag iaith a normau cymdeithasol cynulleidfaoedd gwahanol. Diffinnir pecynnau iaith ar lefel y system, y cwrs neu’r sefydliad, a’r defnyddiwr.

Tair lefel o becynnau iaith:

Lefel y system

Mae'ch sefydliad yn diffinio un pecyn iaith fel pecyn diofyn y system. Mae’r iaith yn ymddangos os na ddewisir pecyn iaith arall ar lefel y cwrs neu’r defnyddiwr.

Lefel y cwrs

Mewn amgylchedd Gwreiddiol, gallwch osod pecyn iaith sy’n wahanol i’r un diofyn, fel bod pob defnyddiwr ar gwrs yn gweld yr un iaith. Er enghraifft, os ydych yn addysgu dosbarth Sbaeneg, efallai byddwch eisiau dewis Sbaeneg fel yr iaith a ddangosir ar lefel y cwrs. Ni allwch osod iaith ar gyfer cwrs penodol yn Ultra ar yr adeg hon.

Lefel y defnyddiwr

Caiff unigolion ddewis becyn iaith, oni bai bod pecyn iaith wedi ei ddewis drostynt eisoes.

Ni chaiff enwau personoledig ar feysydd cynnwys ac adnoddau eu newid wrth osod pecyn iaith newydd. Mae'r gwerthoedd hyn yn aros yr un peth ar gyfer pob pecyn iaith. Caiff yr enwau diofyn yn y system eu cyfieithu ac maen nhw'n ymddangos yn wahanol ym mhob pecyn iaith.


Sut mae gosod pecyn iaith?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am newid y pecyn iaith.

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Addasu a dewiswch Priodweddau.
 2. Ar dudalen Priodweddau dewiswch iaith o’r rhestr.
 3. Dewiswch Gorfodi'r Pecyn Iaith fel bod y cwrs bob tro yn ymddangos yn yr iaith honno.
 4. Dewiswch Cyflwyno.

Os na ddewiswch becyn iaith ar gyfer cwrs, bydd y cwrs yn ymddangos yn newis iaith y defnyddiwr. Neu, os nad yw’r defnyddiwr wedi dewis pecyn iaith, bydd iaith ddiofyn y system yn cael ei defnyddio.


Pam nad yw newid y pecyn iaith yn effeithio ar bob maes cwrs?

Fel arfer, bydd y Panel Rheoli yn ymddangos yn yr iaith a ddewiswyd ar gyfer cwrs, ac nid yn yr iaith a ddewisodd y defnyddiwr. Bydd rhai rhannau o gwrs yn ymddangos yn iaith ddiofyn y system neu yn yr iaith a ddewisodd y defnyddiwr, yn hytrach nag yn yr iaith a ddewiswyd ar gyfer y cwrs cyfan. Fydd y tudalennau hyn ddim yn ymddangos yn yr iaith a ddewiswyd ar gyfer y cwrs:

 • Panel Rheoli > Gwybodaeth Cwrs > Golygu Eitem, Copïo Eitem, Ychwanegu Eitem, Dileu Eitem
 • Panel Rheoli > Copïo Ffeiliau i'r Casgliad Cynnwys
 • Panel Rheoli > Bwrdd Trafod > Ychwanegu Fforwm
 • Panel Rheoli > Cyhoeddiadau > Derbynneb cadarnhad

Pan fyddwch yn defnyddio iaith o’r dde i'r chwith, ni newidir cyfeiriad rhifau Saesneg byth. Er enghraifft, bydd rhywbeth fel A58B265 yn aros yr un peth yn ieithoedd o'r chwith i'r dde ac o'r dde i'r chwith. Ni fydd dyddiadau, slaesau na rheolyddion cyfryngau yn newid cyfeiriau, ond bydd bariau sgrolio a chyfeiriolion yn newid cyfeiriau neu leoliad.

Pa un yw’n galendr Hijri neu Gregori, os ysgrifennir y calendr yn Saesneg gyda rhifau Saesneg, bydd y calendr yn arddangos o'r chwith i'r dde. Fodd bynnag, os yw’r calendr yn Arabeg, mae’r calendr yn newid cyfeiriad a’i arddangosir o'r dde i'r chwith.


ULTRA: Sut ydw i'n dod o hyd i fy nghyrsiau?

O'r rhestr lle mae’ch enw yn ymddangos, gallwch weld rhestr o'ch cyrsiau.

Ar y dudalen Cyrsiau, gallwch weld pob un o'ch cyrsiau, waeth pa wedd cwrs sy’n cael ei defnyddio. Mae’r Gwedd Cwrs Ultra a'r Wedd Cwrs Wreiddiol yn ymddangos yn ddi-dor yn y rhestr. Bellach mae’r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn ymddangos gyda dyluniad newydd, a diystyrir unrhyw themâu neu ddewis lliwiau blaenorol. Mae cardiau cwrs yn cynnwys label Gwedd Cwrs Gwreiddiol pan gânt eu cyflwyno yn y fformat hwn.

Mae pob cerdyn cwrs yn rhestru ID y cwrs, teitl y cwrs a’r hyfforddwr. Os oes mwy nag un hyfforddwr ar eich cwrs, dewiswch Hyfforddwyr Lluosog am restr. Dewiswch Rhagor o wybodaeth i weld y disgrifiad ac amserlen, os ydynt wedi’u hychwanegu.

Rhagor am y dudalen Cyrsiau yn Ultra


ULTRA: Ydw i'n gallu personoli fy rhestr o gyrsiau?

Na, ni allwch newid trefn y cyrsiau yn y rhestr. Caiff y cyrsiau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor a'u grwpio yn ôl tymor.

Os ydych am gael mynediad at gwrs penodol yn aml, gallwch glicio ar yr eicon seren i ychwanegu’r cwrs at eich ffefrynnau. Bydd y cwrs yna’n ymddangos ar frig eich rhestr o gyrsiau. Does ddim angen i chi sgrolio bellach! Gallwch glicio ar yr eicon seren unwaith eto i dynnu cwrs o’ch rhestr o ffefrynnau unwaith i chi beidio â’i ddefnyddio cymaint.


ULTRA: Sut mae creu cynnwys?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am greu cynnwys.

Creu Cynnwys

Rydych yn dechrau creu'ch cwrs ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Fe welwch ei bod yn hawdd darganfod nodweddion a chwblhau gweithrediadau.

Ychwanegu cynnwys. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych am ychwanegu cynnwys. Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu cynnwys. Creu cynnwys newydd, uwchlwytho rhywbeth sydd gennych eisoes, neu ychwanegu cynnwys o ffynonellau allanol neu gwrs arall.

Creu: Ychwanegu modiwlau dysgu, dogfennau, dolenni, ffolderi, aseiniadau, profion, trafodaethau a dyddlyfrau. Bydd panel yn agor a gallwch ddewis y math o gynnwys rydych eisiau ychwanegu.

Copïo Cynnwys: Copïo cwrs cyfan neu eitemau penodol o'r cyrsiau Ultra rydych yn eu dysgu. Eisiau copïo cwrs Gwreiddiol cyfan neu fewngludo pecyn cwrs? Agorwch y ddewislen ar y dde uwchben y rhestr cynnwys a dewis yr opsiwn Mewngludo Cynnwys.

Rhagor am fewngludo ac archifo'ch cwrs

Uwchlwytho: Porwch am ffeil ar eich cyfrifiadur. Byddant yn ymddangos yn y rhestr cynnwys. Mae myfyrwyr yn dewis teitl ffeil i'w lawrlwytho. Mae mathau o ffeil a gefnogir yn cynnwys DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r rhan fwyaf o fathau ffeil delwedd.

Content Market: Darganfod ac ychwanegu cynnwys ac offer o ffynonellau allanol. Cael deunyddiau dysgu gwerthfawr gan bartneriaid cyhoeddi Blackboard, fel Macmillan a Jones & Bartlett.

Rhagor am gopïo a mewngludo cynnwys

Storfa Cwmwl: Gallwch gysylltu â sawl ap gwe lle rydych yn storio’ch ffeiliau, megis OneDrive® a Google Drive™, yn syth bin. Gallwch ddewis ffeiliau lluosog o storfa cwmwl i’w hychwanegu at eich tudalen Cynnwys y Cwrs mewn un weithred. Copïau yw'r ffeiliau a ychwanegwch chi. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs.

Rhagor am storfa cwmwl

Content Collection: Ychwanegu ffeiliau o ystorfa a rennir eich sefydliad. Gallwch storio a dod o hyd i gynnwys mewn ffolderi, cwrs a sefydliad yn y Content Collection. Os ydych chi wedi storio ffeiliau o gyrsiau eraill yn y Content Collection, byddwch yn gallu dod o hyd iddynt a'u hychwanegu'n hawdd.

Mwy ar bori ac ychwanegu ffeiliau o'r Content Collection

Rheoli beth mae myfyrwyr yn gweld. Nid yw myfyrwyr yn gallu cael mynediad at eich cynnwys tan i chi benderfynu ei dangos, ond rydych chi'n gallu ei gweld o hyd. Dewiswch welededd eitem er mwyn ei newid. Efallai byddwch yn dewis dangos yr wythnos gyntaf o gynnwys - a chadw'r gweddill yn gudd wrth i chi ei fireinio. Mwynhewch! Arbrofwch! Gallwch hefyd greu rheolau i ryddhau cynnwys yn seiliedig ar ddyddiad, amser, neu sut mae myfyriwr yn perfformio ar eitemau eraill yn eich cwrs. Pan fyddwch yn creu'r rheolau hyn, gallwch ddewis a yw'r eitem yn weladwy i fyfyrwyr cyn iddynt gael mynediad.

Gyda'ch bysellfwrdd, tabiwch i'r rhestr gwelededd a phwyswch Enter i agor y ddewislen. Defnyddiwch Alt/Option a'r saethau i fyny ac i lawr i ddewis opsiwn.

Cadw trefn gyda ffolderi. Gallwch greu dwy lefel o ffolderi i gadw trefn ar eich cynnwys. Gall myfyrwyr lywio'n haws pan nad oes rhaid iddynt chwilio am ddeunyddiau. Fel arall, ychwanegwch ddisgrifiadau ffolder i helpu’r myfyrwyr i ddeall pa gynnwys rydych wedi’u cynnwys ynddo. Pan mae gennych dwy lefel o ffolderi yn barod, ni allwch greu trydydd lefel neu uwchlwytho ffolder i mewn i'r ffolder ail lefel.

Cadw trefn gyda modiwlau dysgu. Gallwch ddefnyddio modiwlau dysgu yn eich cwrs fel cynhwysyddion i drefnu casgliadau o gynnwys. Mae modiwlau yn caniatáu i fyfyrwyr lywio o un eitem o gynnwys i'r nesaf heb ymyriadau neu gliciau ychwanegol.

Mwy ar fodiwlau dysgu

Aildrefnu cynnwys yn hawdd. Pwyntiwch at eitem er mwyn datgelu ei swyddogaethau rheoli. Pwyswch ar Symud a llusgo’r eitem i leoliad newydd ar y rhestr.

Gyda'ch bysellfwrdd, gallwch symud eitem i leoliad newydd, symud eitem i ffolder wedi'i ehangu, a symud ffolder i ffolder wedi'i ehangu arall.

 1. Tabiwch i eicon symud yr eitem.
 2. Pwyswch Enter i actifadu’r modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

Golygu a dileu cynnwys. Yn rhes aseiniad, agorwch y ddewislen i gyrchu'r swyddogaethau Golygu a Dileu. Gallwch wneud newidiadau neu ddileu eitem o'ch cwrs. Os byddwch yn dileu ffolder neu modiwl dysgu â chynnwys, caiff y cynnwys ei ddileu hefyd o dudalen Cynnwys y Cwrs.

Ychwanegu amcanion a safonau. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Ar ôl i chi uwchlwytho ffeil yn llwyddiannus, gallwch alinio un nod neu ragor. Ni fydd myfyrwyr yn gallu gweld yr amcanion rydych yn eu halinio â ffeil.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs


ULTRA: Sut ydw i’n mynd ati i sicrhau bod fy nghyrsiau ar gael i fyfyrwyr?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am sicrhau bod eich cwrs ar gael.

O'r rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch y ddolen Cyrsiau i gyrchu'ch rhestr cyrsiau. Agorwch ddewislen cerdyn cwrs i newid argaeledd eich cwrs.

Gallwch wneud eich cwrs yn breifat wrth i chi ychwanegu neu arbrofi gyda chynnwys, ac wedyn ei agor i fyfyrwyr pan fyddwch yn barod. Mae myfyrwyr yn gweld cyrsiau preifat ar eu rhestrau cwrs ond ni allant eu cyrchu.

Gallwch newid eich cwrs o fod yn breifat i fod yn agored ar dudalen Cynnwys y Cwrs.


ULTRA: Alla i guddio cynnwys cwrs rhag myfyrwyr hyd nes fy mod yn barod i’w ddangos iddynt?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am guddio cynnwys.

Ydych. Wrth greu cynnwys, gallwch bennu’i argaeledd. Gallwch guddio cynnwys rhag myfyrwyr hyd nes eich bod yn barod iddynt ei weld. Hefyd, gallwch gyfyngu ar beth all y myfyrwyr ei weld yn ôl dyddiad, amser a pherfformiad myfyrwyr ar eitemau eraill sy’n cael eu marcio.

Mwy o wybodaeth am ryddhau amodol yng nghyrsiau Ultra


ULTRA: Sut ydw i'n gwneud cynnwys fy nghwrs yn fwy hygyrch?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am gynnwys hygyrch.

Ally yn Nhrosolwg Hyfforddwyr Learn Ultra

Mae'ch dosbarth yn llawn myfyrwyr amrywiol sydd â galluoedd dysgu unigryw. Mae darparu cynnwys mwy hygyrch i fyfyrwyr yn golygu bod pob unigolyn yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddynt. Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch ddefnyddio'r offeryn i helpu sicrhau bod cynnwys cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr.

Mae dangosyddion sgôr hygyrchedd a fformatau amgen yn ymddangos nesaf at ddogfennau a phrofion cwrs.

Cychwyn arni gydag Ally yn Ultra


ULTRA: Sut mae gosod pecyn iaith?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Newidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am newid y pecyn iaith.

Gallwch osod yr iaith rydych am ei defnyddio ar gyfer eich system gyffredinol. Ar yr adeg hon, ni allwch newid pecynnau iaith ar lefel y cwrs penodol yn y profiad Ultra. Bydd newid yr iaith yn effeithio ar bob un o'ch cyrsiau. Gall Gweinyddwyr osod ieithoedd penodol ar gyfer y cwrs, a gall myfyrwyr ddewis pa becyn iaith hoffent ei defnyddio.

Gallwch chi newid yr iaith ar lefel y defnyddiwr:

 1. Dewiswch Iaith ar eich proffil.
 2. Dewiswch becyn iaith o'r ddewislen.
 3. Dewiswch Cyflwyno.