Sut ydw i’n sicrhau bod fy nghwrs ar gael i fyfyrwyr?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am sicrhau bod eich cwrs ar gael.

Gosodwch argaeledd eich cwrs: Panel Rheoli > Addasu > Priodweddau > Gosod Argaeledd

 1. Yn adran Gosod Argaeledd, dewiswch Ie neu Na.
 2. Os oes angen, wrth gyhoeddi cwrs, gallwch ddewis un i’r opsiynau yn adran Gosod Hyd y Cwrs:
  • Parhaus (diofyn), os ydych chi am i’r cwrs fod ar gael heb ddyddiad dechrau na dyddiad dod i ben
  • Dewis Dyddiadau i ddewis dyddiad dechrau a/neu ddyddiad dod i ben
  • Diwrnodau o'r Dyddiad Ymrestru i bennu cyfnod penodol o amser sydd gan ddefnyddwyr i fynd at y cwrs ar ôl iddynt ymrestru. Yr opsiwn hwn sydd orau ar gyfer cyrsiau lle mae defnyddwyr yn gweithio ar eu cyflymder eu hunain.
 3. Dewiswch Cyflwyno.

Gallwch reoli pan fydd eich cwrs yn breifat—neu heb fod ar gael—i'ch myfyrwyr.

Mwy o wybodaeth am argaeledd cyrsiau


Sut mae creu cynnwys?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am greu cynnwys.

Barod i ychwanegu cynnwys at eich cwrs? Rydych yn creu darnau unigol o gynnwys mewn cynhwysyddion cynnwys: ardaloedd cynnwys, modiwlau dysgu, cynlluniau gwers, a ffolderi. Mewn cynhwysydd cynnwys, rydych yn creu cynnwys o ddewislenni ar gyfer eitemau cynnwys, profion, aseiniadau a dolenni at offer.

Mwy o wybodaeth am greu cynnwys cwrs


Alla i guddio cynnwys cwrs rhag myfyrwyr hyd nes fy mod yn barod i’w ddangos iddynt?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Ultra” am wybodaeth ynghylch cuddio cynnwys

Ydych. Wrth greu cynnwys, gallwch bennu’i argaeledd. Gallwch guddio cynnwys rhag myfyrwyr hyd nes eich bod yn barod iddynt ei weld. Gallwch hefyd gyfyngu pa eitemau cynnwys y gall myfyrwyr eu gweld yn seiliedig ar amser, dyddiad, defnyddwyr unigol, grwpiau cwrs, a'ch perfformiad ar eitemau graddedig.


Pa fathau o gynnwys alla i eu hychwanegu?

Mae rhai dewisiadau yn dibynnu ar osodiadau gweinyddol eich sefydliad, ond fel arfer gallwch ychwanegu ffeiliau, ffeiliau sain, fideos, dolenni a ffolderi.

Mwy o wybodaeth am fathau o gynnwys cwrs


Sut ydw i'n gwneud cynnwys fy nghwrs yn fwy hygyrch?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am gynnwys hygyrch.

Mae'ch dosbarth yn llawn myfyrwyr amrywiol sydd â galluoedd dysgu unigryw. Mae darparu cynnwys mwy hygyrch i fyfyrwyr yn golygu bod pob unigolyn yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddynt. Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch ddefnyddio'r offeryn i helpu sicrhau bod cynnwys cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr.

Mae Ally yn sganio cynnwys eich cyrsiau'n awtomatig ac yn cwblhau camau i wneud ffeiliau'n fwy hygyrch.

Cychwyn arni gydag Ally


Beth yw pecynnau iaith?

Mae pecynnau iaith yn sicrhau bod Blackboard Learn yn cydweddu ag iaith a normau cymdeithasol cynulleidfaoedd gwahanol. Diffinnir pecynnau iaith ar lefel y system, y cwrs neu’r sefydliad, a’r defnyddiwr.

Tair lefel o becynnau iaith:

Lefel y system

Mae'ch sefydliad yn diffinio un pecyn iaith fel pecyn diofyn y system. Mae’r iaith yn ymddangos os na ddewisir pecyn iaith arall ar lefel y cwrs neu’r defnyddiwr.

Lefel y cwrs

Mewn amgylchedd Gwreiddiol, gallwch osod pecyn iaith sy’n wahanol i’r un diofyn, fel bod pob defnyddiwr ar gwrs yn gweld yr un iaith. Er enghraifft, os ydych yn addysgu dosbarth Sbaeneg, efallai byddwch eisiau dewis Sbaeneg fel yr iaith a ddangosir ar lefel y cwrs. Ni allwch osod iaith ar gyfer cwrs penodol yn Ultra ar yr adeg hon.

Lefel y defnyddiwr

Caiff unigolion ddewis becyn iaith, oni bai bod pecyn iaith wedi ei ddewis drostynt eisoes.

Ni chaiff enwau personoledig ar feysydd cynnwys ac adnoddau eu newid wrth osod pecyn iaith newydd. Mae'r gwerthoedd hyn yn aros yr un peth ar gyfer pob pecyn iaith. Caiff yr enwau diofyn yn y system eu cyfieithu ac maen nhw'n ymddangos yn wahanol ym mhob pecyn iaith.


Sut mae gosod pecyn iaith?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am newid y pecyn iaith.

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Addasu a dewiswch Priodweddau.
 2. Ar dudalen Priodweddau dewiswch iaith o’r rhestr.
 3. Dewiswch Gorfodi'r Pecyn Iaith fel bod y cwrs bob tro yn ymddangos yn yr iaith honno.
 4. Dewiswch Cyflwyno.

Os na ddewiswch becyn iaith ar gyfer cwrs, bydd y cwrs yn ymddangos yn newis iaith y defnyddiwr. Neu, os nad yw’r defnyddiwr wedi dewis pecyn iaith, bydd iaith ddiofyn y system yn cael ei defnyddio.


Pam nad yw newid y pecyn iaith yn effeithio ar bob maes cwrs?

Fel arfer, bydd y Panel Rheoli yn ymddangos yn yr iaith a ddewiswyd ar gyfer cwrs, ac nid yn yr iaith a ddewisodd y defnyddiwr. Bydd rhai rhannau o gwrs yn ymddangos yn iaith ddiofyn y system neu yn yr iaith a ddewisodd y defnyddiwr, yn hytrach nag yn yr iaith a ddewiswyd ar gyfer y cwrs cyfan. Fydd y tudalennau hyn ddim yn ymddangos yn yr iaith a ddewiswyd ar gyfer y cwrs:

 • Panel Rheoli > Gwybodaeth Cwrs > Golygu Eitem, Copïo Eitem, Ychwanegu Eitem, Dileu Eitem
 • Panel Rheoli > Copïo Ffeiliau i'r Casgliad Cynnwys
 • Panel Rheoli > Bwrdd Trafod > Ychwanegu Fforwm
 • Panel Rheoli > Cyhoeddiadau > Derbynneb cadarnhad

Pan fyddwch yn defnyddio iaith o’r dde i'r chwith, ni newidir cyfeiriad rhifau Saesneg byth. Er enghraifft, bydd rhywbeth fel A58B265 yn aros yr un peth yn ieithoedd o'r chwith i'r dde ac o'r dde i'r chwith. Ni fydd dyddiadau, slaesau na rheolyddion cyfryngau yn newid cyfeiriau, ond bydd bariau sgrolio a chyfeiriolion yn newid cyfeiriau neu leoliad.

Pa un yw’n galendr Hijri neu Gregori, os ysgrifennir y calendr yn Saesneg gyda rhifau Saesneg, bydd y calendr yn arddangos o'r chwith i'r dde. Fodd bynnag, os yw’r calendr yn Arabeg, mae’r calendr yn newid cyfeiriad a’i arddangosir o'r dde i'r chwith.


ULTRA: Sut ydw i'n dod o hyd i fy nghyrsiau?

O'r rhestr lle mae’ch enw yn ymddangos, gallwch weld rhestr o'ch cyrsiau.

Ar y dudalen Cyrsiau, gallwch weld pob un o'ch cyrsiau, waeth pa wedd cwrs sy’n cael ei defnyddio. Mae’r Gwedd Cwrs Ultra a'r Wedd Cwrs Wreiddiol yn ymddangos yn ddi-dor yn y rhestr. Bellach mae’r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn ymddangos gyda dyluniad newydd, a diystyrir unrhyw themâu neu ddewis lliwiau blaenorol. Mae cardiau cwrs yn cynnwys label Gwedd Cwrs Gwreiddiol pan gânt eu cyflwyno yn y fformat hwn.

Mae pob cerdyn cwrs yn rhestru ID y cwrs, teitl y cwrs a’r hyfforddwr. Os oes mwy nag un hyfforddwr ar eich cwrs, dewiswch Hyfforddwyr Lluosog am restr. Dewiswch Rhagor o wybodaeth i weld y disgrifiad ac amserlen, os ydynt wedi’u hychwanegu.

Rhagor am y dudalen Cyrsiau yn Ultra


ULTRA: Ydw i'n gallu personoli fy rhestr o gyrsiau?

Na, ni allwch newid trefn y cyrsiau yn y rhestr. Caiff y cyrsiau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor a'u grwpio yn ôl tymor.

Os ydych am gael mynediad at gwrs penodol yn aml, gallwch glicio ar yr eicon seren i ychwanegu’r cwrs at eich ffefrynnau. Bydd y cwrs yna’n ymddangos ar frig eich rhestr o gyrsiau. Does ddim angen i chi sgrolio bellach! Gallwch glicio ar yr eicon seren unwaith eto i dynnu cwrs o’ch rhestr o ffefrynnau unwaith i chi beidio â’i ddefnyddio cymaint.


ULTRA: Sut mae creu cynnwys?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am greu cynnwys.

Create Content

Your course creation starts on the Course Content page. You'll find it's easy to discover features and complete actions.

Add content. Select the plus sign wherever you want to add content. You can also expand or create a folder or learning module and add content. Create new content, upload something you already have, or add content from external sources or from another course.

Create: Add learning modules, documents, links, folders, assignments, tests, discussions, and journals. A panel opens and you can choose the content type you want to add.

Copy Content: Copy an entire course or select items from the Ultra courses you teach. Want to copy an entire Original course or import a course package? Open the menu on the right side above the content list and select the Import Content option.

More on exporting and archiving your course

Upload: Browse for files on your computer. They will appear in the content list. Students select a file title to download it. Supported file types include DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, and most image types.

Content Market: Discover and add content and tools from external sources. Access valuable learning materials from Blackboard's partner publishers, such as Macmillan and Jones & Bartlett.

More on copying and importing content

Cloud Storage: Instantly connect to multiple web apps where you store files, such as OneDrive® and Google Drive™. You may choose multiple files from cloud storage to add to your Course Content page in one action. The files you add are copies. If you make a change to a file in cloud storage, you need to upload a new copy in your course.

More on cloud storage

Content Collection: Add files from your institution's shared repository. You can store and find content in personal, course, and institution folders in the Content Collection. If you stored files from other courses in the Content Collection, you'll be able to easily find and add them.

More on browsing and adding files from the Content Collection

Control what students see. Students can't access your content until you decide to show it, but you can always see it. Select an item's visibility to change it. You might show only the first week of content—and keep the rest hidden as you refine it. Have fun! Experiment! You can also create rules to release content based on date, time, or how a student performs on other items in your course. When you create these rules, you can choose whether the item is visible to students before they have access.

With your keyboard, tab to the visibility list and press Enter to open the menu. Use Alt/Option + the up and down arrows to select an option.

Organize with folders. You can create two levels of folders to organize your content. Students can navigate easier when they don't have to search for materials. Optionally, add folder descriptions to help students understand what content you've included in them. After you already have two levels of folders, you can't create a third level or upload a folder into the second-level folder.

Organize with learning modules. You can use learning modules in your course as containers for organized collections of content. Modules let students navigate from one content item to the next without distractions or extra clicks.

More on learning modules

Reorder content easily. Point to an item to reveal its management functions. Select the Move icon and drag the item to a new location in the list.

With your keyboard, you can move an item to a new location, move an item into an expanded folder, and move a folder into another expanded folder.

 1. Tab to an item's move icon.
 2. Press Enter to activate move mode.
 3. Use the arrow keys to choose a location.
 4. Press Enter to drop the item in the new location.

Edit and delete content. In an item's row, open the menu to access the Edit and Delete functions. You can make changes or delete an item from your course. If you delete a folder or learning module that has content, the content is also removed from the Course Content page.

Add goals and standards. You and your institution can use goals to measure student achievement across programs and curriculums. After you successfully upload a file to your course, you can align one or multiple goals. Students won't be able to see the goals you align with a file.

More on how to align goals with course content


ULTRA: Sut ydw i’n mynd ati i sicrhau bod fy nghyrsiau ar gael i fyfyrwyr?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am sicrhau bod eich cwrs ar gael.

O'r rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch y ddolen Cyrsiau i gyrchu'ch rhestr cyrsiau. Agorwch ddewislen cerdyn cwrs i newid argaeledd eich cwrs.

Gallwch wneud eich cwrs yn breifat wrth i chi ychwanegu neu arbrofi gyda chynnwys, ac wedyn ei agor i fyfyrwyr pan fyddwch yn barod. Mae myfyrwyr yn gweld cyrsiau preifat ar eu rhestrau cwrs ond ni allant eu cyrchu.

Gallwch newid eich cwrs o fod yn breifat i fod yn agored ar dudalen Cynnwys y Cwrs.


ULTRA: Alla i guddio cynnwys cwrs rhag myfyrwyr hyd nes fy mod yn barod i’w ddangos iddynt?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am guddio cynnwys.

Ydych. Wrth greu cynnwys, gallwch bennu’i argaeledd. Gallwch guddio cynnwys rhag myfyrwyr hyd nes eich bod yn barod iddynt ei weld. Hefyd, gallwch gyfyngu ar beth all y myfyrwyr ei weld yn ôl dyddiad, amser a pherfformiad myfyrwyr ar eitemau eraill sy’n cael eu marcio.

Mwy o wybodaeth am ryddhau amodol yng nghyrsiau Ultra


ULTRA: Sut ydw i'n gwneud cynnwys fy nghwrs yn fwy hygyrch?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am gynnwys hygyrch.

Ally in Learn Ultra Instructor Overview

Your class is full of diverse students with unique learning abilities. Providing students with more accessible content means each individual can choose formats that work best for them. If your institution uses Blackboard Ally, you can use the tool to help ensure your course content is accessible to every student.

Accessibility score indicators and alternative formats appear next to files attached to course documents and tests.

Get started with Ally in Ultra


ULTRA: Sut mae gosod pecyn iaith?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Newidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am newid y pecyn iaith.

Gallwch osod yr iaith rydych am ei defnyddio ar gyfer eich system gyffredinol. Ar yr adeg hon, ni allwch newid pecynnau iaith ar lefel y cwrs penodol yn y profiad Ultra. Bydd newid yr iaith yn effeithio ar bob un o'ch cyrsiau. Gall Gweinyddwyr osod ieithoedd penodol ar gyfer y cwrs, a gall myfyrwyr ddewis pa becyn iaith hoffent ei defnyddio.

Gallwch chi newid yr iaith ar lefel y defnyddiwr:

 1. Dewiswch Iaith ar eich proffil.
 2. Dewiswch becyn iaith o'r ddewislen.
 3. Dewiswch Cyflwyno.