Ydych am wybod beth sy’n achosi trafferth i’ch myfyrwyr?

Gweld Cwestiynau Myfyrwyr Am Aseiniadau. Wedyn, defnyddiwch swyddogaeth yn ôl eich porwr i ddychwelyd i'r pwnc hwn.

Sut mae creu aseiniadau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran help “Ultra” am greu aseiniadau.

Gallwch greu aseiniadau mewn ardaloedd cynnwys, modiwlau dysgu, cynlluniau gwers a ffolderi.

 1. O'r ddewislen Asesiadau, dewiswchAseiniad a darparwch yr enw, y cyfarwyddiadau a’r ffeiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr. Gallwch ddefnyddio’r opsiynau yn y golygydd i fformatio testun ac ychwanegu ffeiliau. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau yn adran Ffeiliau Aseiniad.
 2. Dewiswch Pori fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae'r ffeil wedi'i chadw yn y ffolder lefel uchaf yng nghronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Gallwch atodi ffeil o'r gronfa ffeiliau.

  -NEU-

  Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn caniatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'ch aseiniad ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

  Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

 3. Os oes angen, gallwch ddewisDyddiad Dyledus. Bydd aseiniadau sydd â dyddiadau cyflwyno yn ymddangos yn awtomatig yn y calendr.
 4. Yn adran Graddio, teipiwch y Pwyntiau Posibl ac os oes angen, ychwanegwch gyfeireb. Ehangwch yr adrannau er mwyn gallu dewis, megis marcio dienw, sut y caiff y radd ei dangos a nifer yr ymgeisiau. Gallwch ganiatáu i’r myfyrwyr roi tro arall ar basio aseiniad.
 5. Sicrhewch fod yr aseiniad ar gael pan fyddwch yn barod i’r myfyrwyr ei weld. Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Dydy dyddiadau arddangos ddim yn effeithio ar argaeledd aseiniadau, maent ond yn effeithio ar y dyddiadau y byddant i’w gweld.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

Gallwch greu aseiniad grŵp hefyd a’i ryddhau i un grŵp neu fwy yn eich cwrs.

 • Mae pob grŵp yn cyflwyno un aseiniad cydweithrediadol ac mae pob aelod yn derbyn yr un radd.
 • Gallwch greu aseiniad unigol a'i neilltuo i bob grŵp, neu greu sawl aseiniad unigryw a'u neilltuo i grwpiau unigol.

Mwy ar aseiniadau grŵp

Cuddio Colofnau rhag Myfyrwyr


Allaf reoli pan fydd myfyrwyr yn gweld eu graddau ac adborth?

Gallwch guddio colofn o dudalennau Fy Ngraddau myfyrwyr wrth ichi aseinio graddau ac adborth. Pan fyddwch yn cuddio colofn rhag eich myfyrwyr, byddwch yn ei gweld o hyd yng ngrid y Ganolfan Raddau.

 1. O'r Ganolfan Raddau, ewch i ddewislen colofn a dewiswch Golygu Gwybodaeth am y Golofn.
 2. Ar dudalen Golygu Colofn page, ewch i'r adran Opsiynau.
 3. Dewiswch Na ar gyfer Cynnwys y golofn hon yng nghyfrifiadau'r Ganolfan Raddau a Dangos y golofn hon i fyfyrwyr.
 4. Dewiswch Cyflwyno.

Ni fydd y gwaith a raddiwyd yn ymddangos i fyfyrwyr ar eu tudalennau Fy Ngraddau. Os yw myfyriwr yn cyrchu'r gwaith a raddiwyd o fewn ardal cynnwys, nid ymddengys gradd nac adborth.

Yng ngrid y Ganolfan Raddau, ymddengys y golofn gyda'r eicon Nid yw'r Golofn yn Weladwy i Ddefnyddwyr nesaf at deitl y golofn.

Pan fyddwch yn barod i ryddhau graddau ac adborth i fyfyrwyr, ewch i'r dudalen Golygu Colofn a dewiswch Ie ar gyfer y ddau opsiwn.


Sut y bydd myfyrwyr yn gwybod eu bod wedi llwyddo i gyflwyno’u haseiniadau?

Pan fydd y myfyrwyr wedi cyflwyno aseiniad yn llwyddiannus, bydd tudalenAdolygu Hanes Cyflwyniadau yn ymddangos gyda gwybodaeth am yr aseiniadau y maent wedi eu cyflwyno, ynghyd â neges gyda rhif cadarnhau sy’n nodi eu bod wedi llwyddo i gyflwyno gwaith. Gall myfyrwyr gopïo ac arbed y rhif hwn fel prawf o'u cyflwyniadau a thystiolaeth ar gyfer anghydfodau academaidd. Ar gyfer aseiniadau gydag ymgeisiau lluosog, bydd myfyrwyr yn derbyn rhif gwahanol ar gyfer pob cyflwyniad. Os yw'ch sefydliad wedi galluogi hysbysiadau e-bost ar gyfer derbyniadau cyflwyno, bydd eich myfyrwyr hefyd yn derbyn e-bost gyda rhif cadarnhau a manylion eraill ar gyfer pob cyflwyniad.

Ni fyddwch chi na’ch myfyrwyr yn gallu gweld y rhifau cadarnhau os yw eich sefydliad yn defnyddio Blackboard Learn 9.1 Q4 2014 neu gynharach. Cyflwynwyd hysbysiadau e-bost a mynediad i fyfyrwyr at hanes derbyniadau yn Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

Mae gan weinyddwyr ac hyfforddwyr gofnod adferadwy yn y system bellach, hyd yn oed os bydd ymgais, aseiniad neu fyfyriwr yn cael ei ddileu’n ddiweddarach o’r cwrs. Caiff y cofnodion hyn eu cadw yn y cwrs a gellir hefyd eu hadfer ar ôl y broses archifo ac adfer.


Sut mae marcio aseiniadau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am raddio aseiniadau.

Pan fyddwch yn creu aseiniad, caiff colofn ei chreu'n awtomatig yn y Ganolfan Raddau. O dudalen y Ganolfan Raddau neu Angen Graddio, gallwch weld pwy sydd wedi cyflwyno’i waith a dechrau marcio. Mae myfyrwyr yn cael gweld eu graddau ar dudalennau Fy Ngraddau neu ar dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yr aseiniad.

Gallwch farcio aseiniadau yn y porwr, trwy ddirprwyo neu drwy farcio dienw, neu drwy SafeAssign.

Mwy o wybodaeth am farcio aseiniadau


Allaf i olygu, dileu neu ad-drefnu aseiniadau?

Gallwch, wrth gwrs! Defnyddiwch y swyddogaeth llusgo a gollwng neu’r teclyn ad-drefnu y gallwch ei ddefnyddio trwy’r bysellfwrdd. Ewch i’r pwnc help manwl isod am fanylion.

Mwy o wybodaeth am greu a golygu aseiniadau


Sut mae defnyddio SafeAssign?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am ddefnyddio SafeAssign.

Mae SafeAssign yn wasanaeth datgelu llên-ladrad y gallwch ei alluogi wrth greu aseiniad.

 1. Yn y Ganolfan Raddau, lleolwch yr aseiniad sydd â SafeAssign wedi’i alluogi. Pan fydd y myfyrwyr wedi cyflwyno gwaith, byddwch yn gweld yr eicon Angen Graddio. Agorwch ddewislen y gell a dewiswch yr ymgais.
 2. Ar y dudalen Aseinio Gradd, bydd adran SafeAssign yn ymddangos yn y bar ochr graddio. Tra bod yr adroddiad yn prosesu, bydd y datganiad hwn yn ymddangos: Wrthi’n llunio’r adroddiad...
 3. Pan fydd yr adroddiad yn barod i’w weld, bydd canran yn ymddangos yn y bar ochr graddio. Ehangwch y ddolen SafeAssign a dewiswch Gweld Adroddiad Gwreiddioldeb i weld y canlyniadau mewn ffenestr newydd.

Rhagor ynghylch SafeAssign


ULTRA: Sut mae creu aseiniadau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran help “Gwreiddiol” am greu aseiniadau.

Gallwch greu aseiniadau ynghyd â mathau eraill o gynnwys. Gall myfyrwyr gael gafael ar eu gwaith wrth ymyl y cynnwys fydd ei angen arnynt, pryd bynnag y bydd ei angen arnynt. Gallwch greu aseiniad grŵp hefyd a’i ryddhau i un grŵp neu fwy yn eich cwrs.

Ewch ati i arbrofi! Nid yw myfyrwyr yn gallu gweld yr hyn ychwanegwch chi tan i chi wneud eich aseiniadau yn weladwy.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu aseiniad. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem a dewiswch Aseiniad. Bydd y dudalen Aseiniad Newydd yn agor.

Gallwch ehangu neu greu ffolder ac ychwanegu aseiniad hefyd.

Wrth greu aseiniad, caiff eitem llyfr graddau ei chreu yn awtomatig.

Ar ôl i chi bostio graddau aseiniad, gall myfyrwyr weld eu sgorau ar eu tudalen graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Yn ogystal, bydd modd iddynt gael gafael ar eu haseiniadau, y gwaith maent wedi’i gyflwyno, eich adborth a’u graddau trwy ddilyn y ddolen aseiniadau ar y dudalen Cynnwys y Cwrs.

Mwy o wybodaeth am aseiniadau Ultra

Mwy am aseiniadau grŵp Ultra


ULTRA: Sut mae marcio aseiniadau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am raddio aseiniadau.

Gallwch ddewis ble rydych eisiau dechrau graddio!

Ydych chi am weld faint o aseiniadau sy’n barod i gael eu marcio ymhob un o’ch cyrsiau? Yn y rhestr lle mae’ch enw’n ymddangos, mae gennych fynediad ar unwaith i bob un o dasgau marcio’ch cwrs ar dudalen hafan Graddau. Mae'ch tasgau graddio yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Gallwch sganio eich cynnydd yn gyflym, pennu blaenoriaethau ar draws y bwrdd, a hyd yn oed dechrau graddio. Nid oes angen llywio i bob cwrs i weld beth sydd yn barod ar gyfer graddio.

Mae'r dudalen yn dangos gwybodaeth dim ond os oes angen i chi gymryd camau. Byddwch yn gweld pa aseiniadau sy’n barod i gael eu marcio, ynghyd â phwy sy’n hwyr yn dychwelyd gwaith.

Ydych chi eisiau bod yn fwy manwl? Mewn cwrs gallwch gyrchu’r llyfr graddau ar y bar llywio. Gallwch weld pwy sydd wedi gwneud cyflwyniadau a dechrau graddio.

Cewch eich hysbysu yn y ffrwd gweithgarwch pan fydd gwaith myfyrwyr yn barod i gael ei farcio. Fel arall, dewiswch aseiniad ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i weld faint o fyfyrwyr sydd wedi cyflwyno gwaith.


ULTRA: Gwylio fideo am farcio aseiniadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Gwylio fideo am aseiniadau a graddio mewn cwrs “Gwreiddiol”.


ULTRA: Alla i olygu, ad-drefnu neu ddileu aseiniadau?

Gallwch!

Mwy o wybodaeth am olygu aseiniadau yng ngwedd cwrs Ultra


ULTRA: Sut mae defnyddio SafeAssign?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am ddefnyddio SafeAssign.

Mae SafeAssign yn wasanaeth datgelu llên-ladrad y gallwch ei ddefnyddio mewn aseiniad.

Yng Ngwedd Cwrs Ultra, gallwch ddefnyddio SafeAssign gyda phrofion hefyd.

 1. Agorwch yr aseiniad lle hoffech ddefnyddio SafeAssign. Yn Gosodiadau'r Aseiniad, dewiswch Galluogi'r Adroddiad Gwreiddioldeb. Penderfynwch a ydych chi am ganiatáu i’r myfyrwyr weld yr Adroddiad Gwreiddioldeb ar gyfer pob un o’u hymgeisiau.
 2. Pan fydd y myfyrwyr yn dechrau ar y gwaith o gyflwyno aseiniadau, bydd SafeAssign yn mynd ati i ddadansoddi’r gwaith a’i atodiadau yn awtomatig. Tra bod yr Adroddiad Gwreiddioldeb yn prosesu, bydd y datganiad hwn yn ymddangos: Adroddiad ar y gweill... Bydd modd ichi weld yr Adroddiad Gwreiddioldeb yn y rhestr Cyflwyniadau ar ôl iddo orffen prosesu. Dewiswch ymgais i weld yr Adroddiad Gwreiddioldeb yng nghyd-destun cynnwys y cyflwyniad.
 3. Bydd y canrannau i’w gweld ym mhanel Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign. Mae SafeAssign yn dadansoddi pob rhan o'r ymgais, gan gynnwys ymatebion testun ac atodiadau. Dewiswch eitem ar restr yr Originality Report er mwyn gweld y canlyniadau hynny mewn ffenestr newydd.

Rhagor ynghylch SafeAssign