Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Pan fydd eich sefydliad yn galluogi'r profiad Ultra, efallai y caniateir ichi gael cymysgedd o gyrsiau yn Golwg Cwrs Ultra a Golwg Cwrs Gwreiddiol . Dewis y wedd cwrs sy’n gweithio orau i bob un o’ch cyrsiau. Mae'r ddwy wedd gwrs yn ymddangos yn eich rhestr cyrsiau.

Cymharu profiadau a golygon y cwrs

Gallwch archwilio eich cwrs Gwreiddiol yn rhagolwg Ultra yn llawn cyn i chi newid i Golwg Cwrs Ultra. Hefyd gallwch adolygu rhestr o nodweddion a swyddogaethau sy'n newid neu na fyddant yn symud ymlaen os byddwch chi'n trosi.

A oes gennych chi gyrsiau Gwreiddiol ar CourseSites? Gallwch hefyd archwilio cwrs CourseSites Gwreiddiol yn rhagolwg cwrs Ultra.

Mwy ar fewnforio cyrsiau Gwreiddiol yn CourseSites


Sut mae'r rhagolwg yn gweithio

Gallwch ddim ond rhagweld cyrsiau nad ydynt ar agor ar hyn o bryd i fyfyrwyr. Gallwch wneud eich cwrs yn breifat tra byddwch chi'n rhoi cynnig ar y rhagolwg Ultra. Ar y dudalen Cyrsiau, dewiswch Gwneud y cwrs yn breifat yn newislen y cwrs.

Os ydych chi'n ceisio newid eich cwrs o Breifat i Agored ystod y rhagolwg, cewch eich rhybuddio na allwch newid yn ôl i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol. Caiff y cwrs ei drosi i Wedd Cwrs Ultra yn awtomatig.

Y rhagolwg yw hynny yn unig - rhagolwg. Does dim rhaid i chi wneud newid parhaol i'ch cwrs.

 • Os hoffwch y Golwg Cwrs Ultra, gallwch drosi’ch cwrs yn barhaol.
 • Os nad ydych chi'n barod i wneud y newid, gallwch ddychwelyd i'r Golwg Cwrs Gwreiddiol. Ond, bydd unrhyw newidiadau a wnaethoch i'ch cwrs yn y modd rhagolwg yn cael eu colli os byddwch yn newid yn ôl i'r Golwg Cwrs Gwreiddiol. Defnyddiwch y rhagolwg i archwilio yn hytrach nag adeiladu.

A all myfyrwyr weld y rhagolwg?

Pan fydd eich cwrs mewn modd rhagolwg, hyfforddwyr a gweinyddwyr yn unig all ei weld.

Ar ôl i chi agor eich cwrs i fyfyrwyr, mae myfyrwyr yn gweld y golwg cwrs a ddewisoch. Gallwch agor cwrs i fyfyrwyr os yw yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol neu wedi’i drosi’n barhaol i’r Wedd Cwrs Ultra.


Cychwyn y rhagolwg

Ar ôl i'ch sefydliad alluogi'r profiad Ultra, gallwch chi ddechrau'r rhagolwg Ultra ar unrhyw adeg o'ch Wedd Cwrs Gwreiddiol.

Dewiswch yr eicon Profwch y Learn newydd yn y gornel dde ar frig y dudalen. Yn y ffenestr popian-i-fyny, dechreuwch y trosi i'r Golwg Cwrs Ultra.

Fe gewch hysbysiad e-bost pan fydd eich cwrs yn barod. O'r dudalen Cyrsiau , cyrchwch eich cwrs ac edrychwch ar sut mae'ch cynnwys yn ymddangos yn y Wedd Cwrs Ultra.


Archwilio'r rhagolwg

Yn rhagolwg Cwrs Ultra, gallwch weld yn union sut y bydd eich cynnwys yn edrych os byddwch chi’n penderfynu newid i Wedd Cwrs Ultra yn barhaol.

Dewiswch y ddolen Gweld Manylion yn y faner neu’r ddolen Eithriadau Cwrs yn yr ardal Manylion a Gwybodaeth i weld faint o eitemau na fydd yn cael eu cario ymlaen yn y Wedd Cwrs Ultra. Gelwir yr eitemau hyn yn eithriadau.

Yn y panel Manylion Trosi, dewiswch grŵp blaenoriaeth i weld y manylion fel y gallwch wneud y penderfyniad gorau ar gyfer eich cwrs. Mae rhai nodweddion nad ydynt ar gael yn y Wedd Cwrs Ultra ar hyn o bryd fel arolygon, Hunanasesiadau ac Asesiadau Cyfoedion, wicis, blogiau, a chyfnodolion.

Mwy ar y manylion trosi

Deall blaenoriaethau eithriad

Mae trosi eich cwrs yn barhaol i’r Wedd Cwrs Ultra yn gam mawr. Ar gyfer rhai hyfforddwyr, mae’r Wedd Cwrs Ultra yn newid mawr o’r Gwedd Cwrs Gwreiddiol. Gall hyfforddwyr eraill groesawu rhyngwyneb mwy modern a nodweddion syml. I'ch helpu chi i ddeall yn well sut y bydd amgylchedd eich cwrs yn newid, mae’r system yn grwpio eithriadau i dri grŵp blaenoriaeth, yn seiliedig ar effaith posibl.

 • Mae eithriadau Blaenoriaeth Isel yn cynnwys ymddangosiad newidiadau cwrs, newidiadau fformadu, neu gyfyngiadau nodweddion bychan.
 • Mae eithriadau Blaenoriaeth Canolig yn cynnwys newidiadau ymddygiad a chael gwared ar fformadu a chyflwyniadau.
 • Mae eithriadau Blaenoriaeth Uchel yn cynnwys nodweddion nad ydynt wedi’u cefnogi a chael gwared ar ddata graddau.

Dewiswch Gweld Eithriadau o dan bennawd blaenoriaeth i ddysgu mwy. Mae pob eithriad yn y categori hwnnw yn ymddangos yn y panel. I weld sut mae eithriad yn effeithio ar rannau o'ch cwrs, dewiswch eithriad. Mae'r rhestr o gynnwys yr effeithir arno yn ymddangos er mwyn i chi allu deall y newidiadau penodol.

Cofiwch eich bod mewn modd rhagolwg. Nid ydych wedi ymrwymo i drosi eich cwrs yn barhaol eto.

Ni fydd unrhyw newidiadau a wnewch i’ch cwrs tra yn y Wedd Cwrs Ultra yn cael eu harbed os byddwch yn gadael y rhagolwg ac yn dewis parhau yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Os byddwch yn dewis trosi eich cwrs yn barhaol i Ultra, mae’r newidiadau a wnaed yn ystod y rhagolwg yn cael eu harbed.


Mathau o gynnwys a fydd yn trosi

Wrth i nodweddion a swyddogaethau barhau i gael eu cyflwyno i'r Wedd Cwrs Ultra, caiff y rhestr a gefnogir ei hehangu.

 • Eitemau cynnwys: Wedi'u trosglwyddo i ddogfennau Ultra - mae'n bosibl y collir rhywfaint o fformadu i destun a ffeiliau a ychwanegwyd yn y golygydd
 • Ffolderi: Cyfyngedig i ddwy is-lefel
 • Atodiadau ffeil: Caiff atodiadau eu grwpio gyda'i gilydd yn nhrefn y wyddor ar ddiwedd y cynnwys
 • Aseiniadau, gan gynnwys aseiniadau grŵp: Trosglwyddwyd i aseiniadau Ultra, gyda data ymgais, cyflwyniadau, a graddau'n cael eu dileu wrth drosglwyddo. Aseiniadau gyda phwyntiau uchafswm sy'n cynnwys lleoedd degol: caiff gwerth y pwyntiau posib ei thalfyrru i lawr i'r rhif cyfan agosaf.
 • Aseiniadau gyda SafeAssign wedi’i alluogi
 • Profion: Trosglwyddwyd i brofion Ultra gyda chefnogaeth ar gyfer mathau o gwestiynau Traethawd, Llenwi'r Bylchau, Llenwi'r Bylchau Lluosog, Cyfateb, Amlddewis, Ateb Lluosog a Gwir/Gau yn unig ar hyn o bryd.
  • Mae mathau o gwestiwn nad ydynt yn cael eu cefnogi yn cael eu tynnu
  • Caiff data ymgeisiau a chyflwyniadau eu tynnu yn ystod y trosi
  • Mae dewisiadau profion nad ydynt wedi'u cefnogi yn cael eu tynnu
  • Caiff pwyntiau uchafswm neu werthoedd pwyntiau cwestiwn sy'n cynnwys degolyn eu talfyrru i lawr i'r rhif cyfan agosaf.
 • Mae cronfeydd o gwestiynau gwreiddiol yn cael eu trosi i fanciau cwestiynau Ultra ac maent yn ymddangos ar y dudalen Ailddefnyddio Cwestiynau
  • Mae tagiau cyfredol a ychwanegir at gwestiynau yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol yn ymddangos ar y dudalen Ailddefnyddio Cwestiynau
 • Trosir setiau o gwestiynau a blociau ar hap Gwreiddiol yn gronfeydd cwestiynau Ultra
 • Cyfeirebau: Trosir amrediad-canran a chyfeirebau canran heb ddisgrifiadau. Caiff pob math arall o gyfeireb ei drosi i gyfeirebau canran, megis pwyntiau ac amrediad pwyntiau. Mae pob gosodiad cyfarwyddyd Gwreiddiol yn awr wedi eu gosod i’r rhagosodiadau cyfarwyddyd Ultra, megis dangos i fyfyrwyr.
 • Dyddiadau dyledus calendr
 • Trafodaethau: Wedi'u gwastatáu i bedair lefel o edafu — y gallu i weld atebion i atebion — gyda rhai gosodiadau wedi'u tynnu
 • Cyhoeddiadau cwrs: Wedi'i drosi'n gyhoeddiadau cwrs Ultra, â chyfyngiadau:
  • Mae cyhoeddiadau testun trwchus yn cael eu trosi'n destun plaen
  • Efallai y bydd rhai delweddau wedi'u gwreiddio'n ymddangos
  • Nid oes unrhyw atodiadau a chyfyngiadau dyddiad wedi'u cynnwys
  • Efallai y bydd dolenni cwrs yn ymddangos ond ni fyddant yn mynd â defnyddwyr i'r eitemau cynnwys
 • Llyfr Graddau: Gyda rhai cyfyngiadau
 • Cynlluniau gwersi a modiwlau dysgu: Cynnwys wedi'i drefnu'n ddwy is-lefel o ffolderi, gyda dim lleoliad gwylio dilyniannol wedi'i orfodi ar gyfer modiwlau dysgu
 • Cyfuniadau: Mae dolenni i'r cynnwys gwreiddiol yn ymddangos, os yw'n bosibl
 • Dolenni gwe
 • Dolenni cwrs: I aseiniadau a thrafodaethau yn unig gyda chyfyngiadau
 • Aliniadau nod: Trosglwyddwyd i eitemau a gefnogir yn Ultra Course View ac wedi'i roi ar gael i fyfyrwyr ei weld
 • Presenoldeb
 • Pecynnau SCORM: Mae data ymgeisiau'n cael ei drosi i Ultra, ond caiff y data ei golli os ewch yn ôl i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol.
 • Modiwlau Dysgu: Cynnwys wedi'i drefnu'n ddwy is-lefel o ffolderi, gyda dim lleoliad gwylio dilyniannol wedi'i orfodi

Mathau o gynnwys a gosodiadau NA fyddant yn trosi

Caiff yr eitemau hyn eu dileu o'r cwrs pan fyddwch yn trosi'n barhaol i Wedd Cwrs Ultra:

 • Math cynnwys Tudalen Wag
 • Wikis, blogiau, a dyddiaduron
 • Math cynnwys maes llafur
 • Tudalennau modiwlau
 • Cynlluniau gwersi
 • Arolygon
 • Opsiynau prawf nad ydynt yn cael eu cefnogi
 • Mathau o gwestiynau nad ydynt yn cael eu cefnogi
 • Gsodiadau graddio dirprwyedig
 • Hunanasesiadau ac Asesiadau Cyfoedion
 • Offeryn tasgau
 • Grwpiau cwrs: Mae grwpiau cwrs Gwreiddiol yn ymddangos ar dudalen grwpiau Ultra ond nid ydynt wedi’u cysylltu ag unrhyw gynnwys
  • Ni throsir taflenni cofrestru hunan-gofrestru
 • Cyflawniadau
 • Math cynnwys llyfr testun
 • Dolenni cwrs i offer a chynnwys ac eithrio aseiniadau a thrafodaethau gyda chyfyngiadau
 • Rheolau rhyddhau addasol: Caiff rheolau a gosodiadau eu dileu o unrhyw eitemau cynnwys y maent gyda nhw
 • Mynediad gwestai
 • Baneri cwrs
 • Negeseuon cwrs

Dewiswch eich gwedd cwrs

Ar ôl i chi ragweld y Wedd Cwrs Ultra, gallwch naill ai drosi’r cwrs yn barhaol i Ultra neu aros gyda’r fersiwn Gwreiddiol.

Dewiswch y wedd cwrs rydych ei heisiau yn y bar ar waelod eich sgrin.

Yn ôl i'r cwrs Gwreiddiol: Mae’ch cwrs yn dychwelyd i sut roedd yn edrych cyn y rhagolwg. Cofiwch, caiff unrhyw newidiadau a wnaethoch i’ch cwrs yn ystod y rhagolwg Ultra eu colli os fyddwch yn mynd yn ôl i’r Wedd Cwrs Gwreiddiol.

Defnyddio’r cwrs Ultra: Ar ôl i chi wneud y trosiad yn barhaol, gallwch agor y cwrs i fyfyrwyr pan fyddwch yn barod.