Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae ‘Cetris Cwrs’ yn ddeunyddiau a gyfansoddwyd eisoes gan awduron, golygyddion a chyhoeddwyr y gallwch eu lawrlwytho a’u hychwanegu at gwrs.

Mae Cetris Cwrs yn ddeunyddiau dysgu cynhwysfawr gan gyhoeddwyr academaidd. Mewn un man canolog, gallwch ddod o hyd i ddeunyddiau perthnasol a grëwyd gan gyhoeddwyr. Ar ôl lawrlwytho’r deunyddiau i’ch cwrs, gallwch addasu’r cynnwys fel y mynnwch. Gallwch ychwanegu neu ddileu deunyddiau i gyd-fynd â’r pynciau rydych yn eu trafod yn yr ystafell ddosbarth.

I ddefnyddio Cetris Cwrs yn eich cwrs, lawrlwythwch nhw o’r safle a restrir yn y cyfarwyddiadau hyn, a’u gosod trwy ddefnyddio allwedd lawrlwytho. Mae’r allwedd honno ar gael gan y cyhoeddwr. Allwch chi ddim ychwanegu cynnwys o Getris Cwrs heb allwedd lawrlwytho.

Ynghylch Cetris sydd dan hawlfraint.

Gall cetris gael eu pennu’n rhai wedi’u hamddiffyn rhag copïo neu’n rhai mynediad agored. Fydd cynnwys o Getris sydd dan hawlfraint ddim ar gael wrth allforio neu gopïo cwrs. Dim ond un cetrisen sydd wedi’i hamddiffyn rhag copïo sy’n gallu bodoli mewn cwrs.

Cewch ychwanegu sawl Cetris mynediad agored at gwrs serch hynny, gan gynnwys cwrs sydd eisoes yn cynnwys Cetris dan hawlfraint.

Mae hawl gennych i gopïo, allforio a mewnforio cynnwys cetris â mynediad agored a ychwanegir at gwrs.


Gweithrediadau Cetris

Does yna ddim cyfyngiadau ar gyfer cynnwys cetris mynediad agored yn ystod gweithrediadau mewnfudo, allfudo, archifo, adfer neu gopïo. Caiff y cynnwys hwn ei drin fel unrhyw gynnwys arall yn eich cwrs.

Mae gan cetris sydd wedi'u hamddiffyn rhag copïo y cyfyngiadau canlynol yn ystod gweithrediadau:

 • Archifo: Wrth archifo cwrs, bydd yr holl gynnwys y cetris yn y cwrs hwnnw hefyd yn cael ei arbed yn yr archif.
 • Adfer: Wrth adfer cwrs sydd wedi archifo, bydd cynnwys y cetris ar gael yn y cwrs adferedig hwnnw.
 • Allforio: Fydd cynnwys y cetris ddim ar gael wrth allforio cwrs.
 • Mewnforio: Yr unig adeg lle mae cynnwys y cetrisen yn cael ei gynnwys gyda mewnfudiad cwrs yw os yw'r pecyn wedi'i greu fel archif. Dydy cynnwys y cetris ddim ar gael mewn pecynnau sydd wedi eu hallforio.
 • Copïo: Bydd cynnwys y cetris ar gael bob amser mewn Copi o Gwrs gyda gweithrediad Defnyddwyr (Copi Union Gywir). Gallwch gynnwys deunydd cetris wrth gopïo Deunyddiau Cwrs i Gwrs Newydd neu wrth gopïo Deunyddiau Cwrs i Gwrs Presennol.

Mewnforio Cetris Cwrs

 1. Mynnwch allwedd lawrlwytho'r hyfforddwr gan gyhoeddwr y gwerslyfr. Allwch chi ddim mewnforio cynnwys o Getris Cwrs heb allwedd lawrlwytho.
 2. Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Pecynnau a Chyfleustodau a dewiswch Mewnforio Cetris Cwrs.
 3. Mewnbynnwch allwedd lawrlwytho’r Cetris Cwrs yn y blwch.
 4. Dewiswch Cyflwyno. Bydd cynnwys y Cetris Cwrs wedi ei ychwanegu at eich deunyddiau cwrs.

Lawrlwytho Cetris Cwrs

 1. Dewiswch werslyfr sydd â Chetris Cwrs cyfatebol yn y rhestr o Getris Cwrs. Ar y dudalen Estyniadau, dewiswch Cetris Cwrs yn y ddewislen Hidlo yn ôl
 2. Mynnwch allwedd lawrlwytho'r hyfforddwr gan gyhoeddwr y gwerslyfr. Allwch chi ddim mewnforio cynnwys o Getris Cwrs heb allwedd lawrlwytho.
 3. Cychwyn y broses o greu cwrs.
 4. Yn ystod y broses o greu cwrs, darparwch yr allwedd lawrlwytho i hyfforddwyr a gawsoch yng Ngham 2.
 5. PwyswchCyflwyno i greu’r cwrs.
 6. Bydd e-bost yn cyrraedd pan mae cetris y cwrs wedi gorffen llwytho i mewn i'ch cwrs newydd.

Mynediad myfyrwyr at Getris Cwrs

Gofynnwch i’r myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y cwrs i brynu’r werslyfr neu’r deunyddiau angenrheidiol sy’n cynnwys yr allwedd mynediad.

Wrth ddefnyddio cynnwys y cwrs am y tro cyntaf, bydd gofyn i’r myfyrwyr roi’r allwedd mynediad. Ar ôl ei roi unwaith, fydd dim rhaid i’r myfyrwyr wneud hyn eto.

Os na allwch chi ateb cwestiwn yn ymwneud â chetris cwrs, gofynnwch i’r myfyrwyr gysylltu â chyhoeddwr y Cetris Cwrs hwnnw yn uniongyrchol. Mae’n bosibl y bydd y siop lyfrau ar y campws neu’r adran sy’n gyfrifol am archebu gwerslyfrau yn gallu helpu’r myfyrwyr i gysylltu â’r cyhoeddwr.

Teitlau Chalk

Teitlau Chalk yw cetris cwrs a integreiddir â rhaglenni allanol a chynnwys gan gyhoeddwyr. Mae Teitlau Chalk yn cynnwys cynnwys yn ogystal ag offer. Mae offer a gynhwysir mewn Teitl Chalk yn cysylltu â ffynhonnell allanol i redeg pob offeryn.

Argaeledd offer

Mae'n rhaid i'ch sefydliad sicrhau bod y teclyn Chalk Titles ar gael.

Mae offer Chalk Title yn ymddangos yn adran Offer Cwrs y Panel Rheoli ar ôl i Chalk Title gael ei ychwanegu i gwrs. Gallwch gyfyngu ar argaeledd offer Chalk Title yn yr un ffordd ag y gallwch gyfyngu ar argaeledd i offer eraill.

Mwy am argaeledd offer


Nodweddion Chalk Title

Integreiddio gyda'r cwrs: Mae Chalk Titles yn cysylltu cyrsiau â chymwysiadau sy'n rhedeg ar weinyddion y cyhoeddwr. Mae'r rhaglenni hyn yn aml yn offer poblogaidd y mae hyfforddwyr yn gyfarwydd â nhw. Cysylltwch â'r cyhoeddwr i ddysgu mwy am y rhaglenni a gynhwysir gyda Theitl Chalk.

Mewngofnodi unwaith: Mae defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi i gwrs hefyd wedi'u mewngofnodi i gymwysiadau sy'n gysylltiedig â'r cwrs. Bydd defnyddwyr yn symud rhwng y cwrs a chymwysiadau'r cyhoeddwr heb fawr o drafferth.

Cydamseru'r rhestr : Caiff defnyddwyr sydd wedi'u hymrestru ar gwrs eu hymrestru'n awtomataidd yng nghymhwysiad y cyhoeddwr.

Llwyddo mewn graddau: Trosglwyddir graddau o raglen y cyhoeddwr i'r cwrs.


Gosod Teitlau Chalk

Gosodir Teitlau Chalk yn yr un modd â chetris cwrs eraill. Hefyd mae Chalk Titles yn gofyn am allwedd lawrlwytho ac allweddi mynediad myfyrwyr.

Mwy am getris cyrsiau


Chalk Titles a'r Ganolfan Raddau

Gall offer Chalk Titles gydamseru â Chanolfan Raddau cwrs er mwyn adrodd am berfformiad myfyrwyr. Noder y cedwir ymgeisiau myfyriwr ar y gweinydd sy'n rhedeg yr offeryn, nid o fewn y cwrs. Felly, nid yw ymdrechion myfyrwyr yn gynwysedig pan fyddwch yn archifo cwrs. Y graddau a adroddir yw'r unig wybodaeth gofnodedig am ymdrechion myfyrwyr.


Ffurfweddu gosodiadau preifatrwydd y porwr

I lawn ddefnyddio dolenni a ychwanegir at gwrs gan Chalk Title, mae'n rhaid gosod gosodiadau'r porwr i Derbyn yr Holl Gwcis. Fel lleiafswm, dylech chi osod eich porwr i dderbyn cwcis o weinydd y Chalk Title.

Os byddwch yn gosod gosodiadau preifatrwydd y porwr ar ganolig neu uchel, caiff cwcis o gynnwys trydydd parti eu blocio'n dawel. Bydd defnyddwyr yn derbyn neges gwall pan fyddant yn ceisio mynd at rai o'r dolenni ar gyfer Chalk Title.

Os byddwch yn gosod y porwr yn benodol i dderbyn cwcis gan weinydd y Chalk Title, gallwch gadw gosodiadau preifatrwydd y porwr ar ganolig neu uchel. Cysylltwch â chyhoeddwyr Chalk Title am wybodaeth ychwanegol.


Cynnal preifatrwydd y defnyddiwr

Pan fyddwch yn sicrhau bod Chalk Title ar gael i fyfyrwyr, mae'n rhaid i chi ystyried preifatrwydd defnyddwyr. Bydd gweinyddion allanol yn defnyddio gwybodaeth bersonol megis enwau a chyfeiriadau e-bost i ddarparu'r offeryn a chysylltu'r offeryn â'r Ganolfan Raddau.

Pan fyddwch yn mynd at Chalk Title am y tro cyntaf, byddwch yn derbyn hysbysiad preifatrwydd. Gosodir y neges hon i arddangos bob tro y byddwch yn cyrchu Teitl Chalk. Gallwch ofyn i'r myfyrwyr lenwi ffurflen awdurdodi cyn iddynt fynd at Chalk Title.

Rhoi rhybudd ac awdurdod

Ar y Control Panel, ehangwch yr adran Pecynnau a Chyfleustodau a dewiswch Rheoli Chalk Title. Llenwch y meysydd hyn:

 • Caniatâd Myfyrwyr: Dewiswch Ie i ofyn am awdurdod gan y myfyrwyr er mwyn rhyddhau eu gwybodaeth bersonol i weinydd y cyhoeddwr.
 • Hysbysiad Hyfforddwr: Dewiswch Ie i ddangos yr hysbysiad preifatrwydd bob tro y bydd hyfforddwr yn mynd at offeryn Chalk Title.

Datrys Problemau Teitlau Chalk

Pan fyddwch yn adrodd am broblemau gyda Chalk Title, cofiwch fod ei offer a'i gynnwys yn gysylltiedig â gweinyddion allanol a gynhelir gan gyhoeddwyr. Mewn llawer o achosion, mae'n bosibl y bydd problem gyda gweinydd y cyhoeddwr. Rhowch wybod i'ch sefydliad bod problem yn gysylltiedig ag offeryn Chalk Title.

Ni fydd offer Chalk Title yn gweithio os byddwch yn allforio neu'n archifo'r cwrs ac wedyn yn ei ychwanegu at system nad yw'n cefnogi Chalk Titles.