Dwy ffordd o ryddhau cynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ryddhau cynnwys.

Pan fyddwch yn personoli rhyddhau cynnwys, rydych yn creu cwrs sy'n fwy rhyngweithiol ac wedi'i deilwra i anghenion myfyrwyr unigol. Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, gallwch ddefnyddio rhyddhau addasol i ddangos y cynnwys priodol, i unigolion penodol, ar adeg briodol.

Gallwch ddefnyddio dau fath o ryddhau addasol:

Gyda rhyddhau addasol sylfaenol, gallwch roi un rheol ar waith ar y tro i eitem o gynnwys. Gall y rheol hon gynnwys y pedwar math o feini prawf, ond ni all gynnwys yr un math mwy nag unwaith. Rhaid bodloni pob maen prawf yn y rheol cyn y rhyddheir yr eitem. Po fwyaf y meini prawf a ychwanegir at reol, y mwyaf y cyfyngiadau ar ryddhau'r eitem honno. Mae rhagor o feini prawf yn ei gwneud yn anoddach i fyfyrwyr gael mynediad.

Gyda rhyddhau addasol uwch, gallwch osod mwy o feini prawf cymhleth yn ymwneud â'r rhyddhau. Er enghraifft, gallwch ychwanegu mwy o feini prawf at reol, neu gallwch bennu gwahanol opsiynau er mwyn rhyddhau'r cynnwys. Rhaid i fyfyrwyr fodloni holl feini prawf un o'r rheolau er mwyn cael mynediad.

Er enghraifft, mae un rheol yn caniatáu i aelodau Grŵp A gyda sgôr dros 85 ar brawf i weld yr eitem gynnwys. Mae rheol arall ar gyfer yr un eitem yn caniatáu i aelodau Grŵp B weld yr un eitem o gynnwys ond ar ôl dyddiad penodol yn unig.

Gallwch ychwanegu un maen prawf aelodaeth ac un maen prawf dyddiad ar gyfer pob rheol. Gallwch ychwanegu amryw feini prawf ar gyfer y Ganolfan Raddau a'r statws adolygu ar gyfer pob rheol.


Rheolau a meini prawf

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ddefnyddio dyddiadau ryddhau cynnwys.

Meini prawf yw'r rhannau sy'n diffinio rheol rhyddhau addasol. Gallwch ddefnyddio un neu ddau faen prawf ar gyfer bob rheol. Er enghraifft, gall un rheol sicrhau fod cynnwys ar gael wedi dyddiad penodol. Gall rheol arall, yn cynnwys meini prawf niferus, sicrhau fod cynnwys ar gael i grŵp cwrs wedi dyddiad penodol.

Gallwch chi ychwanegu pedwar math o faen prawf pan fyddwch chi’n creu rheolau:

 • Dyddiad
 • Aelodaeth
 • Graddau
 • Statws Adolygu

Mwy ar reolau

Mwy ar feini prawf


Rhyddhau cynnwys yn seiliedig ar golofnau graddau lluosog

Mae gennych ddarlleniadau manwl ar gyfer myfyrwyr sy’n derbyn 85% neu fwy ar eu dau aseiniad yn y tymor cyntaf a’u harholiadau canol tymor. Gallwch sefydlu rheol sy'n cynnwys meini prawf gradd ar gyfer y ddwy eitem. Mae’r llwybr i'r cynnwys hwn yn fwy cyfyng oherwydd bod rhaid bodloni'r ddau faen prawf.


Rhyddhau cynnwys pan fydd myfyrwyr wedi adolygu nifer o eitemau cynnwys

Gwnewch brawf uned yn hygyrch pan fydd myfyrwyr wedi adolygu tri eitem cynnwys yn yr uned. Ychwanegwch dri maen prawf statws adolygu, un ar gyfer pob eitem cynnwys. Mae’r llwybr i'r cynnwys hwn yn fwy cyfyng oherwydd bod rhaid i fyfyrwyr fodloni pob un o'r tri maen prawf ar gyfer y rheol.


Ychwanegwch ddwy neu fwy o reolau i’r un eitem cynnwys

Trefnwch fod eitem gynnwys ar gael i bob myfyriwr yn Wythnos 5, ac ar gael yn gynt i fyfyrwyr sy'n nodi pob eitem gynnwys flaenorol fel wedi ei hadolygu. Ychwanegwch un rheol gyda maen prawf statws adolygu ac ail reol gyda maen prawf dyddiad. Gall myfyrwyr ddilyn dau lwybr i gael mynediad i'r eitem gynnwys oherwydd bod rhaid iddynt fodloni un rheol yn unig.


Rhyddhau cynnwys ar ddau ddyddiad neu ystodau dyddiad

Os ydych am drefnu bod canllaw astudio ar gael yr wythnos cyn yr arholiadau canol tymor yn ogystal â'r rhai terfynol, ychwanegwch ddwy reol dyddiad, un ar gyfer pob wythnos. Rydych yn creu dau lwybr i'r un eitem gynnwys, a reolir gan ddyddiad.


Rhyddhau cynnwys ar waith

Tri athro yn trafod y gwahanol ddulliau maen nhw'n eu defnyddio i ryddhau cynnwys yn eu cyrsiau.

Shelby M.

"Rwy'n trefnu fy nghwrs mewn unedau sy'n cyd-fynd â phenodau gwerslyfrau.

Dydw i ddim eisiau i fyfyrwyr weithio ymlaen, felly rwy'n trefnu rhyddhau pob uned ar ddyddiad penodol. Er enghraifft, bydd Uned 1 yn barod i’w agor pan fydd y tymor yn dechrau. Ni all myfyrwyr agor Uned 2 tan yr wythnos nesaf.”


Maria R.

"Rwy'n creu deunyddiau cwrs ychwanegol at ddibenion adfer. Rwyf am i'r deunydd hwn fod yn barod ar gyfer fyfyrwyr sydd angen help ychwanegol ar fy nghwrs.

Gall myfyrwyr sy’n derbyn gradd o 65% neu’n is ar eu harholiadau hanner tymor agor y deunydd adferol."


Tom K.

"Mae fy nghwrs wedi trefnu yn ffolderi wythnosol. Mae pob ffolder yn cynnwys trosolwg, trafodaeth, darllen gofynnol a phrawf.

Rwyf am i fyfyrwyr ddarllen y deunydd cyn iddynt allu agor y cwis. Rwy’n defnyddio rhyddhau addasol fel bod angen i fyfyrwyr nodi eu bod wedi darllen y deunydd cyn iddynt gymryd y cwis.”


ULTRA: Rhyddhau cynnwys gyda dyddiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar ryddhau cynnwys.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch gael mynediad at osodiad gweladwyedd pob eitem a ffolder sydd yn eich rhestr o gynnwys. Yn y ddewislen gweladwyedd, dewiswch Argaeledd amodol i agor panel yr eitem.

Gyda'ch bysellfwrdd, tabiwch i'r rhestr weladwyedd a gwasgwch Enter i agor y ddewislen. Defnyddiwch Alt/Option a'r saethau i fyny ac i lawr i ddewis opsiwn.

Gallwch ddangos, guddio neu ddefnyddio rheolau i ryddhau cynnwys i fyfyrwyr.

Gallwch ryddhau eitem neu ffolder ar ddyddiad penodol, tan ddyddiad penodol, neu am gyfnod penodol.

Enghraifft: Mae cynnwys yn cael ei drafod mewn trefn ddynodedig. Rydych eisiau i'r myfyrwyr gyrchu cynnwys ond ar ôl i chi ei drafod yn y dosbarth. Nid ydych eisiau i fyfyrwyr weithio ymlaen.

Enghraifft: Rhyddhau eich prawf terfynol yn ystod wythnos derfynol o brofion eich sefydliad.

Ar ôl i chi ddewis dyddiadau ac amseroedd, gallwch hefyd ddewis dangos neu guddio’r cynnwys rhag myfyrwyr cyn iddynt gael mynediad ato.

 • Gweladwy i fyfyrwyr. Os ydych yn dewis dangos y cynnwys i fyfyrwyr cyn iddynt allu cael mynediad ato, dangosir y dyddiad ac amser a ddewiswyd gennych gyda'r eitem ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Bydd y myfyrwyr yn gweld dyddiad ac amser rhyddhau'r cynnwys a phryd na fydd modd iddynt gael mynediad ato bellach. Pan ddaw mynediad myfyrwyr i ben, mae'r cynnwys yn parhau i fod yn weladwy, ond ni allant gael mynediad ato.
 • Cudd o fyfyrwyr. Os ydych yn dewis cuddio'r cynnwys rhag myfyrwyr cyn iddynt allu cael mynediad ato, bydd y cynnwys ond yn weladwy i fyfyrwyr pan fydd modd iddynt gael mynediad ato. Ni fydd myfyrwyr yn gweld y dyddiad nac amser pan na fydd modd iddynt gael mynediad ato bellach. Pan ddaw mynediad myfyrwyr i ben, mae'r cynnwys yn cael ei guddio.

Os ydych yn gosod dyddiad penodol i ryddhau ffolder, ni fydd myfyrwyr yn gallu ehangu neu weld cynnwys y ffolder tan y dyddiad hwnnw, hyd yn oed os ydych yn gwneud y ffolder yn weladwy cyn bod gan fyfyrwyr fynediad ati. Ar ôl y dyddiad rhyddhau, os nad oes gan y cynnwys gyfyngiadau ar y dyddiadau, gall myfyrwyr weld cynnwys yn y ffolder.


ULTRA: Rhyddhau cynnwys yn seiliedig ar berfformiad

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch weld gosodiad gweladwyedd pob eitem a ffolder yn eich rhestr o gynnwys. Gallwch ryddhau eitem neu ffolder pan fydd myfyriwr yn cyflawni sgôr benodol ar eitem neu golofn llyfr graddau yn eich cwrs. Gallwch hefyd ddod o hyd i'r gosodiadau gweladwyedd ar dop eich sgrin pan fyddwch yn agor eitemau cynnwys eich cwrs.

Enghraifft: Mae angen i fyfyrwyr gwblhau gwaith cwrs mewn trefn benodol ac ar ôl iddynt ddangos dealltwriaeth. Rydych eisiau i fyfyrwyr symud ymlaen i'r eitem nesaf ar ôl iddynt gael sgôr o B neu'n uwch.

Dewch o hyd i'r darn o gynnwys rydych eisiau ei rhyddhau i fyfyrwyr a dewiswch Argaeledd amodol yn y ddewislen gweladwyedd. Ar banel Argaeledd Amodol, dewiswch Perfformiad i ryddhau'r cynnwys yn seiliedig ar sgôr myfyriwr ar eitem arall yn eich cwrs. Dewiswch yr eitem raddedig rydych eisiau seilio'r rheol hon arni. Bydd rhestr Gofynion gradd yn ymddangos gydag amrediad o sgorau, yn seiliedig ar sgema raddio'r eitem a'r gwerth pwynt uchaf.

Enghraifft: Rydych eisiau creu rheol rhyddhad amodol yn seiliedig ar gwis gwerth 100 pwynt. Mae angen i fyfyrwyr sgorio 70 pwynt neu'n uwch er mwyn cael mynediad at Brawf Pennod 1.

 1. Dewiswch Argaeledd amodol yn newislen gweladwyedd Prawf Pennod 1.
 2. Dewiswch Perfformiad a dewiswch y cwis yn newislen Eitem raddedig.
 3. Dan Gofyniad gradd, dewiswch y radd rhaid i fyfyriwr ei chyflawni ar y cwis. Yn yr esiampl hon, y gofyniad yw 70 pwynt neu'n uwch.
 4. Cadwch y rheol.

Mae myfyrwyr yn gallu cael mynediad at Brawf Pennod 1 a chyflwyno ymgeisiau ar ôl iddynt gwblhau ffug brawf ac ennill sgôr o 70 pwynt neu'n uwch.

Os byddwch yn dewis mwy nag un amoda ar gyfer eich cynnwys, rhaid i fyfyrwyr fodloni'r holl amodau cyn bod y gwaith ar gael.

Os nad ydych yn dod o hyd i amod gradd sy'n addas i chi, gallwch bennu amrediad gradd personol. Dewiswch Amrediad personol a bydd meysydd ychwanegol yn ymddangos. Pan fyddwch yn defnyddio amrediad personol, gallwch seilio'r rheol ar sgema graddio ac uchafswm sgôr yr eitem, neu gallwch ddefnyddio canran sgôr.

Gosodiadau gweladwyedd

Wrth i chi greu rheolau argaeledd amodol, gallwch ddewis a yw'r eitem yn ymddangos yn rhestr Cynnwys y Cwrs pan nad oes gan fyfyrwyr fynediad.

Dewiswch Gweladwy i fyfyrwyr i ddangos y cynnwys i fyfyrwyr cyn iddynt allu cael mynediad ato. Mae myfyrwyr yn gweld yr amodau sydd angen iddynt eu bodloni cyn iddynt allu cael mynediad at y cynnwys.

Dewiswch Cudd o fyfyrwyr i guddio'r cynnwys pan nad oes gan fyfyrwyr fynediad ato. Pan fyddwch yn dewis y gosodiad hwn, nid yw'r amodau'n ymddangos i fyfyrwyr. Mae'r cynnwys ond yn ymddangos pan fydd modd iddynt ei agor, yn yr un modd â darnau eraill o gynnwys yn eich cwrs sydd wedi'u gosod Yn weladwy i fyfyrwyr.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Gallwch ddewis dangos eitemau gydag argaeledd amodol i fyfyrwyr cyn iddynt allu cael mynediad at y cynnwys.

Os ydych yn dangos y cynnwys pan nad oes modd i fyfyrwyr gael mynediad ato, gallant weld yr amodau y bydd rhaid iddynt eu bodloni yn gyntaf. Mae eitemau hefyd yn ymddangos ar galendr y cwrs ac ar dudalen Graddau. Nid yw'r cynnwys yn ymddangos yn ffrydiau gweithgarwch myfyrwyr.

Os nad ydych yn dangos y cynnwys pan nad oes modd i fyfyrwyr gael mynediad ato gall myfyrwyr yw ar gael, ni fydd myfyrwyr yn ei weld unrhyw le.

Os ydych yn seilio rheol ar eitem sy'n gudd i fyfyrwyr, ni fydd ganddynt gyfle i fodloni'r rheol mynediad. Fodd bynnag, mae'n bosib y bydd yr eitem gydag argaeledd amodol yn dal i ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs gan ddibynnu ar y gosodiadau gweladwyedd. Yn yr achos hwn, bydd myfyrwyr yn gweld neges sy’n dweud nad oes modd iddynt gael mynediad at y cynnwys ac i gysylltu â'u hyfforddwr.

Trwsio rheol doredig

Mae rheolau rhyddhau amodol yn torri os ydych yn dileu'r cynnwys sy'n ffurfio sail y rheol. Bydd rhybudd yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs sy’n dweud nad oes modd i fyfyrwyr gael mynediad at gynnwys oherwydd rheolau toredig. Agorwch banel Argaeledd Amodol i sefydlu rheol newydd.

Tynnu rheol

I dynnu rheol rhyddhau amodol, dewiswch Gweladwy i fyfyrwyr neu Cudd o fyfyrwyr yn newislen gweladwyedd yr eitem gynnwys. Agorwch banel Argaeledd Amodol eto os ydych eisiau sefydlu rheol newydd.


ULTRA: Rhyddhau cynnwys mewn trefn

Gallwch ddefnyddio modiwlau dysgu yn eich cwrs fel cynhwysydd ar gyfer casgliadau o gynnwys a drefnwyd. Mae modiwlau yn caniatáu i fyfyrwyr lywio o un eitem o gynnwys i'r nesaf heb ymyriadau neu gliciau ychwanegol.

Os ydych yn defnyddio gwerslyfr neu ddeunyddiau eraill fel sylfaen cwricwlwm eich cwrs, mae modiwlau'n fodd effeithiol a threfnus o grwpio cynnwys i gyd-fynd â'r deunyddiau hyn. I gefnogi’r rhediad a rhesymeg hyn, gallwch ofyn i fyfyrwyr gyrchu deunyddiau modiwlau mewn trefn benodol.

Gallwch ond osod yr amod Dilyniant os nad yw myfyrwyr wedi dechrau gweithio yn y modiwl. Gallwch dynnu'r amod ar ôl i fyfyrwyr ddechrau gweithio, ond ni allwch ei hailddefnyddio.

 1. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch gael mynediad at y gosodiad gweladwyedd ar gyfer modiwlau yn yr un modd ag y byddech ar gyfer darnau eraill o gynnwys. Yn y ddewislen gweladwyedd, dewiswch Argaeledd amodol er mwyn mynd i banel yr eitem.

  Gyda'ch bysellfwrdd, tabiwch i'r rhestr weladwyedd a gwasgwch Enter i agor y ddewislen. Defnyddiwch Alt/Option a'r saethau i fyny ac i lawr i ddewis opsiwn.

 2. Yn adran Diffinio'r Amodau, dewiswch Dilyniant. Gallwch ond ddefnyddio'r opsiwn hwn gyda modiwlau dysgu.
 3. Gallwch hefyd drefnu bod modiwlau ar gael i fyfyrwyr yn seiliedig ar ddyddiad neu berfformiad.
 4. Dewiswch Cadw. Mae rheolau argaeledd amodol yn ymddangos wrth ochr y cynnwys ar dudalen Cynnwys y Cwrs er mwyn i chi allu gweld pan fydd ar gael i fyfyrwyr.

Rheoli mynediad at ddarnau unigol o gynnwys o fewn y modiwl. Gallwch ddangos neu guddio cynnwys o fewn y modiwl a bydd y gosodiad gweladwyedd yn cael ei gadw, hyd yn oed pan fod y modiwl yn weladwy. Gallwch hefyd drefnu bod y cynnwys hwn ar gael yn seiliedig ar amodau eraill.

Byddwch yn ofalus i beidio â gosod amodau anghyson o fewn modiwl dysgu. Ystyriwch drefn yr eitemau yn modiwl dysgu cyn i chi osod amodau argaeledd eraill yn seiliedig ar ddyddiad a pherfformiad.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Pan mae modiwl yn weladwy, mae myfyrwyr hefyd yn gallu gweld yr holl gynnwys gweladwy o fewn y modiwl, gan gynnwys dyddiadau dyledus. Bydd neges yn ymddangos i ddangos i fyfyrwyr bod angen agor a chwblhau'r cynnwys mewn trefn, ynghyd ag unrhyw amodau eraill a osodoch.