Yn eich cyrsiau Blackboard, gallwch ychwanegu amrywiaeth o gynnwys, megis darlithoedd ar-lein, amlgyfryngau, profion, aseiniadau, a dolenni i wefannau a chyfryngau cymdeithasol.

Dewislenni ar gyfer ychwanegu cynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am y mathau o gynnwys.

Mae eich sefydliad yn rheoli pa swyddogaethau ac offer sydd ar gael ym mhob cwrs. Gallwch chi reoli argaeledd offer rheoli yn eich cwrs ar y Panel Rheoli > Addasu & amp; gt; Argaeledd Offer .

Mewn maes cynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder, dewiswch un o'r dewislenni i weld y mathau o gynnwys.

Sicrhewch fod y Modd Golygu YMLAEN er mwyn i chi allu cael mynediad at holl swyddogaethau'r hyfforddwr.

Mae'r tabl hwn yn disgrifio'r deunyddiau y gallwch eu hychwanegu o bob dewislen. Defnyddiwch y wybodaeth i benderfynu pa fath o gynnwys sy'n briodol ar gyfer pob darn o'ch cynnwys.

Disgrifiad o'r mathau o gynnwys yn y dewislenni
Math o GynnwysDisgrifiad
Dewislen adeiladu cynnwys
EitemGallwch greu eitem i gyflwyno cyfuniad o gynnwys. Gallwch hefyd ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun, atodi ffeiliau, ymgorffori amlgyfryngau, a mewnosod hafaliadau, dolenni a thablau. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad pan fyddwch ei eisiau.

Yn eich cwrs, mae'r holl ddeunyddiau rydych chi'n eu hychwanegu wedi'u cyflwyno gyda'i gilydd yn y rhestr gynnwys. Efallai y bydd angen i fyfyrwyr sgrolio i fyny ac i lawr i weld y cynnwys a'r rhestr gynnwys.
FfeilGallwch greu dolen i ffeil yn y rhestr gynnwys. Ni allwch ychwanegu disgrifiad â'r ddolen, felly rydych chi am fod yn siŵr o ddefnyddio teitl ystyrlon. Er enghraifft, cynhwyswch "Maes Llafur" yn y teitl. Gallwch ddewis a yw defnyddwyr yn edrych arno fel tudalen o fewn y cwrs neu mewn ffenestr porwr ar wahân. Mae angen i fyfyrwyr lawrlwytho rhai mathau o gynnwys megis dogfennau Word er mwyn gweld y cynnwys. Mae'r math hwn o gynnwys yn arbed lle ar y sgrîn ac yn lleihau faint o sgrolio.

Hefyd gallwch greu ffeil HTML yn eich cwrs y gall myfyrwyr ei hagor mewn ffenestr neu tab newydd yn y porwr. Neu, lanlwythwch gasgliad o ffeiliau, gan gynnwys taflenni dull rhaeadru (CSS) fel y gall myfyrwyr eu gweld yn y drefn ragnodedig ac â'ch dyluniad.
Sain

Delwedd

Fideo
Gallwch lanlwytho ffeiliau amlgyfrwng oddi ar eich cyfrifiadur neu bori archif ffeiliau'r cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.

Rhagor am ychwanegu delweddau, fideo a sain

Dolen GweGallwch gysylltu â gwefan neu adnodd allanol.
Modiwl DysguMae modiwl dysgu yn gynhwysydd cynnwys sy'n caniatáu i fyfyrwyr lywio trwy'r cynnwys oddi ar dabl cynnwys. Gallwch ychwanegu pob math o gynnwys fel eitemau cynnwys, atodiadau ffeil, dolenni i wefannau, profion, aseiniadau, ac amlgyfryngau.
Cynllun GwersMae cynllun gwers yn gynhwysydd cynnwys sy'n dal yr eitemau cynnwys y mae arnynt eu hangen ar fyfyrwyr i gwblhau gwers. Hefyd gallwch ychwanegu proffiliau gwersi, amcanion cyfarwyddol, deunyddiau gofynnol, a mwy.
Maes llafurGallwch atodi ffeil maes llafur cyfredol neu adeiladu maes llafur cwrs wrth gerdded drwy cyfres o gamau.
Dolen CwrsGallwch greu llwybr byr i eitem, offeryn neu ardal yn eich cwrs ar gyfer mynediad cyflym i ddeunyddiau perthnasol.
Pecyn Cynnwys (SCORM)Gallwch ychwanegu cynnwys dysgu seiliedig ar y we o'r enw SCO neu Gwrthrych Cynnwys Rhanadwy. Deuir â'r SCO hyn ynghyd mewn ffeil wedi'i chywasgu a'i sipio o'r enw pecyn cynnwys. Gellir dadbacio a chwarae'r ffeil wedi'i sipio trwy chwaraewr cynnwys. Yn nodweddiadol, darperir cydrannau unigol neu becynnau cyfan i chi gan ysgolion, cwmnïau preifat neu ffynonellau eraill.

Rhagor am becynnau cynnwys

Ffolder CynnwysGallwch drefnu cynnwys mewn ffolderi ac is-ffolderi. Defnyddiwch ffolderi i leihau sgrolio a helpu myfyrwyr i ddod o hyd i ddeunyddiau'n hawdd.
Tudalen y ModiwlMae tudalen modiwl yn dudalen cynnwys arbenigol sy'n cyflwyno cynnwys mewn blychau, fel ar Hafan cwrs. Gall myfyrwyr gadw golwg ar dasgau, profion, aseiniadau a chynnwys newydd a grëwyd yn y cwrs. Allwch chi ddim ychwanegu’ch cynnwys eich hun at dudalennau modiwl. Mae'r system yn cynhyrchu'r wybodaeth ym mhob modiwl.
Tudalen WagGallwch gynnwys ffeiliau, delweddau a thestun gyda'i gilydd ar un tudalen. Gyda’r golygydd, mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad pan fyddwch yn ei ddymuno.

Mae myfyrwyr yn dewis y teitl yn y rhestr gynnwys i weld y cynnwys. Nid oes disgrifiad yn ymddangos gyda'r teitl, felly dylech wneud yn siŵr y defnyddiwch deitl ystyrlon. Mae'r math hwn o gynnwys yn arbed lle ar y sgrîn ac yn lleihau sgrolio.
CyfuniadauGallwch ddefnyddio cyfuniadau i bori am ac ychwanegu elfennau cyfryngau cymdeithasol o wefannau eraill.
  • Flickr®: Rhannu delweddau ffotograffig.
  • SlideShare: Rhannu cyflwyniadau slediau, dogfennau neu bortffolios PDF Adobe.
  • YouTube™: Rhannu fideos ar-lein.

Rhagor am gyfuniadau

Dewislen asesiadau
PrawfGallwch greu profion i asesu gwybodaeth myfyrwyr. Gallwch ychwanegu mathau o gwestiynau, fel Aml-ddewis, Gwir/Gau, Cyfateb, Wedi’u Cyfrifo, a Thraethawd.
ArolwgProfion heb eu graddio yw arolygon. Defnyddiwch arolygon i gasglu barn myfyrwyr a chynnal arfarniadau dosbarth. Mae canlyniadau arolwg yn ddienw.
AseiniadGallwch greu gwaith cwrs graddedig, a rheoli'r graddau a'r adborth ar gyfer pob myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr.
Hunanasesiad ac Asesiad gan GyfoedionGallwch ganiatáu i fyfyrwyr adolygu gwaith eu cyd-ddisgyblion trwy werthuso seiliedig ar feini prawf ac adborth adeiladol.
Aseiniad McGraw-HillGallwch adeiladu aseiniadau addasedig o werslyfrau ac adnoddau McGraw-Hill.
Dewislen offer
Dolenni i offeryn unigolGallwch ddarparu dolenni i offer sy'n agos i gynnwys cysylltiedig. Er enghraifft, gallwch ychwanegu ffeil i fyfyrwyr ei darllen mewn maes cynnwys. Yna, os ydych am iddynt ymateb mewn trafodaethau, ychwanegwch ddolen offeryn yn y maes cynnwys er mwyn cyfranogi’n hawdd yn y drafodaeth.
Dolen i’r Maes OfferGallwch ddarparu rhestr o'r holl offer sydd ar gael.
Dewislen Cynnwys Partner
Chwilio am WerslyfrGallwch gynnwys gwybodaeth am y gwerslyfrau a ddefnyddir yn eich cwrs. Mae gwybodaeth y gwerslyfr hefyd yn gynwysedig yng nghatalog y cwrs lle gall darpar fyfyrwyr gyrchu'r wybodaeth cyn ymrestru.
Cofnodi Gwerslyfr â LlawOs nad yw'r chwiliad yn dychwelyd y canlyniad rydych ei eisiau, gallwch ddarparu'r wybodaeth ofynnol.
Marchnad GynnwysDarganfod cynnwys gan ddarparwyr a chyhoeddwyr trydydd parti i wella'ch cwrs heb orfod adeiladu cynnwys o'r dechrau.

Rhagor am y Farchnad Gynnwys

ULTRA: Mathau o gynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fathau o gynnwys.

Rydych yn dechrau creu'ch cwrs ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Fe welwch ei fod yn hawdd darganfod nodweddion a gweithredoedd cyflawn.

Dewiswch yr arwydd plws ble bynnag rydych am ychwanegu cynnwys. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem.

Mwy am greu cynnwys

Mae'r tabl hwn yn disgrifio'r deunyddiau y gallwch eu hychwanegu.

Disgrifiad o fathau o gynnwys
Math o GynnwysDisgrifiad
Modiwl dysguMae modiwl dysgu yn helpu i drochi myfyrwyr yn y wers neu gysyniad rydych yn ei dysgu. Os ydych yn defnyddio gwerslyfr neu ddeunyddiau eraill fel sylfaen cwricwlwm eich cwrs, mae modiwlau'n fodd effeithiol a threfnus o grwpio cynnwys i gyd-fynd â'r deunyddiau hyn.
FfolderGallwch greu dwy lefel o ffolderi i drefnu'ch cynnwys. Pan mae gennych dwy lefel o ffolderi yn barod, ni allwch greu trydydd lefel neu uwchlwytho ffolder i mewn i'r ffolder ail lefel. Defnyddiwch ffolderi i leihau sgrolio a helpu myfyrwyr i ddod o hyd i ddeunyddiau'n hawdd.
DogfenGallwch greu tudalen o'r enw dogfen ac ychwanegu testun, sain, fideo, ffeiliau a delweddau.
DolenGallwch gysylltu â gwefan neu adnodd allanol.
Offer Addysgu a Marchnad GynnwysGallwch gynnwys cynnwys â'r dechnoleg Gallu Rhyngweithredu Offer Dysgu (LTI) gan gyhoeddwyr partner Blackboard, megis Macmillan a Jones & amp; amp; Bartlett.

Mae LTI yn fenter a reolir gan Gonsortiwm Dysgu Byd-eang IMS i integreiddio offer dysgu a gynhelir yn allanol ar y we i gyrsiau yn ddidrafferth. Rhaid i'r offer gael ei awdurdodi gan eich sefydliad.

Rhagor am ychwanegu cynnwys o ffynonellau allanol

Pecyn SCORM

Casgliad o gynnwys o'r we wedi'i chywasgu a'i sipio y gellir ei dad-bacio a'i chwarae trwy chwaraewr cynnwys yw pecynnau SCORM. Yn gyffredinol, darperir cydrannau unigol neu becynnau cyfan i chi gan ysgolion, cyhoeddwyr, cwmnïau masnachol, neu o ffynonellau eraill.

Mwy am ychwanegu cynnwys SCORM

PrawfGallwch greu profion i asesu gwybodaeth myfyrwyr. Gallwch ychwanegu mathau o gwestiynau, megis Traethawd, Llenwch y Blychau, Llenwch Fylchau Lluosog, Paru, Amlddewis, Ateb Lluosog, a Gwir/Gau.
AseiniadGallwch greu gwaith cwrs graddedig, a rheoli'r graddau a'r adborth ar gyfer pob myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr.
TrafodaethGallwch ddarparu dolen i drafodaeth ger cynnwys cysylltiedig. Er enghraifft, gallwch ychwanegu ffeil i fyfyrwyr ei darllen. Wedyn, os ydych eisiau iddynt ymateb mewn trafodaethau, ychwanegwch ddolen er mwyn cyfranogi’n hawdd yn y drafodaeth.
DyddlyfrGallwch ddarparu dolen i ddyddlyfr nesaf at gynnwys cysylltiedig. Ychwanegu hysbysiad i sefydlu disgwyliadau ac arweiniad i roi dechrau da i fyfyrwyr.
FfeilDewiswch Uwchlwytho i bori am ffeiliau ar eich cyfrifiadur. Byddant yn ymddangos yn y rhestr cynnwys. Mae myfyrwyr yn dewis teitl ffeil i'w lawrlwytho. Hefyd gallwch ehangu neu greu ffolder a lanlwytho ffeiliau. Mae mathau o ffeil a gefnogir yn cynnwys DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r rhan fwyaf o fathau ffeil delwedd.