Yn eich cyrsiau Blackboard, gallwch ychwanegu amrywiaeth o gynnwys, megis darlithoedd ar-lein, amlgyfryngau, profion, aseiniadau, a dolenni i wefannau a chyfryngau cymdeithasol.

Dewislenni ar gyfer ychwanegu cynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ynghylch y mathau o gynnwys.

Mae eich sefydliad yn rheoli pa swyddogaethau ac offer sydd ar gael ym mhob cwrs. Gallwch chi reoli argaeledd offer rheoli yn eich cwrs ar y Panel Rheoli > Addasu & amp; gt; Argaeledd Offer .

Mewn maes cynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder, dewiswch un o'r dewislenni i weld y mathau o gynnwys.

Sicrhewch fod y Modd Golygu YMLAEN er mwyn i chi allu cael mynediad at holl swyddogaethau'r hyfforddwr.

Mae'r tabl hwn yn disgrifio'r deunyddiau y gallwch eu hychwanegu o bob dewislen. Defnyddiwch y wybodaeth i benderfynu pa fath o gynnwys sy'n briodol ar gyfer pob darn o'ch cynnwys.

Disgrifiad o'r mathau o gynnwys yn y dewislenni
Math o GynnwysDisgrifiad
Dewislen adeiladu cynnwys
EitemGallwch greu eitem i gyflwyno cyfuniad o gynnwys. Gallwch hefyd ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun, atodi ffeiliau, ymgorffori amlgyfryngau, a mewnosod hafaliadau, dolenni a thablau. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad pan fyddwch ei eisiau.

Yn eich cwrs, mae'r holl ddeunyddiau rydych chi'n eu hychwanegu wedi'u cyflwyno gyda'i gilydd yn y rhestr gynnwys. Efallai y bydd angen i fyfyrwyr sgrolio i fyny ac i lawr i weld y cynnwys a'r rhestr gynnwys.
FfeilGallwch greu dolen i ffeil yn y rhestr gynnwys. Ni allwch ychwanegu disgrifiad â'r ddolen, felly rydych chi am fod yn siŵr o ddefnyddio teitl ystyrlon. Er enghraifft, cynhwyswch "Maes Llafur" yn y teitl. Gallwch ddewis a yw defnyddwyr yn edrych arno fel tudalen o fewn y cwrs neu mewn ffenestr porwr ar wahân. Mae angen i fyfyrwyr lawrlwytho rhai mathau o ffeiliau megis dogfennau Word i weld y cynnwys. Mae'r math hwn o gynnwys yn arbed lle ar y sgrîn ac yn lleihau faint o sgrolio.

Hefyd gallwch greu ffeil HTML yn eich cwrs y gall myfyrwyr ei hagor mewn ffenestr neu tab newydd yn y porwr. Neu, lanlwythwch gasgliad o ffeiliau, gan gynnwys taflenni dull rhaeadru (CSS) fel y gall myfyrwyr eu gweld yn y drefn ragnodedig ac â'ch dyluniad.
Sain

Delwedd

Fideo
Gallwch lanlwytho ffeiliau amlgyfrwng oddi ar eich cyfrifiadur neu bori archif ffeiliau'r cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.

Rhagor am ychwanegu delweddau, fideo a sain

Dolen GweGallwch gysylltu â gwefan neu adnodd allanol.
Modiwl DysguMae modiwl dysgu yn gynhwysydd cynnwys sy'n caniatáu i fyfyrwyr lywio trwy'r cynnwys oddi ar dabl cynnwys. Gallwch ychwanegu pob math o gynnwys fel eitemau cynnwys, atodiadau ffeil, dolenni i wefannau, profion, aseiniadau, ac amlgyfryngau.
Cynllun GwersMae cynllun gwers yn gynhwysydd cynnwys sy'n dal yr eitemau cynnwys y mae arnynt eu hangen ar fyfyrwyr i gwblhau gwers. Hefyd gallwch ychwanegu proffiliau gwersi, amcanion cyfarwyddol, deunyddiau gofynnol, a mwy.
Maes llafurGallwch atodi ffeil maes llafur cyfredol neu adeiladu maes llafur cwrs wrth gerdded drwy cyfres o gamau.
Dolen CwrsGallwch greu llwybr byr i eitem, offeryn neu faes mewn cwrs i gael mynediad cyflym i ddeunyddiau perthnasol.
Pecyn Cynnwys (SCORM)Gallwch ychwanegu cynnwys dysgu seiliedig ar y we o'r enw SCO neu Gwrthrych Cynnwys Rhanadwy. Mae'r SCOs hyn yn cael eu casglu at ei gilydd mewn ffeil wedi'i chywasgu a'i sipio, o'r enw pecyn cynnwys. Gellir dadbecynnu'r ffeil sipiedig a'i chwarae trwy chwaraewr cynnwys. Yn nodweddiadol, darperir cydrannau unigol neu becynnau cyfan i chi gan ysgolion, cwmnïau preifat neu ffynonellau eraill.

Rhagor am becynnau cynnwys

Ffolder CynnwysGallwch drefnu cynnwys mewn ffolderi ac is-ffolderi. Defnyddiwch ffolderi i leihau sgrolio a helpu myfyrwyr i ddod o hyd i ddeunyddiau'n hawdd.
Tudalen y ModiwlMae tudalen modiwl yn dudalen cynnwys arbenigol sy'n cyflwyno cynnwys mewn blychau, fel ar dudalen Hafan cwrs. Gall myfyrwyr gadw golwg ar dasgau, profion, aseiniadau a chynnwys newydd a grëwyd yn y cwrs. Allwch chi ddim ychwanegu’ch cynnwys eich hun at dudalennau modiwl. Mae'r system yn cynhyrchu'r wybodaeth ym mhob modiwl.
Tudalen WagGallwch gynnwys ffeiliau, delweddau a thestun gyda'i gilydd ar un dudalen. Gyda’r golygydd, mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad pan fyddwch yn ei ddymuno.

Mae myfyrwyr yn dewis y teitl yn y rhestr gynnwys i weld y cynnwys. Nid oes disgrifiad yn ymddangos gyda'r teitl, felly dylech wneud yn siŵr y defnyddiwch deitl ystyrlon. Mae'r math hwn o gynnwys yn arbed lle ar y sgrin ac yn lleihau faint o sgrolio.
CyfuniadauGallwch ddefnyddio cyfuniadau i bori am ac ychwanegu elfennau cyfryngau cymdeithasol o wefannau eraill.
  • Flickr®: Rhannu delweddau ffotograffig.
  • SlideShare: Rhannu cyflwyniadau sleidiau, dogfennau, neu Bortffolios Adobe PDF.
  • YouTube™: Rhannu fideos ar-lein.

Rhagor ar gyfuniadau

Dewislen asesiadau
PrawfGallwch greu profion i asesu gwybodaeth myfyrwyr. Gallwch ychwanegu mathau o gwestiynau, fel Aml-ddewis, Gwir/Gau, Cyfateb, Wedi’u Cyfrifo, a Thraethawd.
ArolwgProfion heb eu graddio yw arolygon. Defnyddiwch arolygon i gasglu barn myfyrwyr a chynnal arfarniadau dosbarth. Mae canlyniadau arolwg yn ddienw.
AseiniadGallwch greu gwaith cwrs graddedig, a rheoli'r graddau a'r adborth ar gyfer pob myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr.
Hunanasesiad ac Asesiad gan GyfoedionGallwch ganiatáu i fyfyrwyr adolygu gwaith eu cyd-ddisgyblion trwy werthuso seiliedig ar feini prawf ac adborth adeiladol.
SafeAssignmentGallwch defnyddio SafeAssign i atal llên-ladrad ac i greu cyfleoedd i helpu myfyrwyr i ddyfynnu ffynonellau'n iawn.
Aseiniad McGraw-HillGallwch adeiladu aseiniadau addasedig o werslyfrau ac adnoddau McGraw-Hill.
Dewislen offer
Dolenni i offeryn unigolGallwch ddarparu dolenni i offer sy'n agos i gynnwys cysylltiedig. Er enghraifft, gallwch ychwanegu ffeil i fyfyrwyr ei darllen mewn maes cynnwys. Yna, os ydych am iddynt ymateb mewn trafodaethau, ychwanegwch ddolen offeryn yn y maes cynnwys er mwyn cyfranogi’n hawdd yn y drafodaeth.
Dolen i’r Maes OfferGallwch ddarparu rhestr o'r holl offer sydd ar gael.
Dewislen Cynnwys Partner
Chwilio am WerslyfrGallwch gynnwys gwybodaeth am y gwerslyfrau a ddefnyddir yn eich cwrs. Mae gwybodaeth y gwerslyfr hefyd yn gynwysedig yng nghatalog y cwrs lle gall darpar fyfyrwyr gyrchu'r wybodaeth cyn ymrestru.
Cofnodi Gwerslyfr â LlawOs na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniad rydych ei eisiau, gallwch ddarparu'r wybodaeth angenrheidiol.
Marchnad GynnwysDarganfod cynnwys gan ddarparwyr a chyhoeddwyr trydydd parti i wella'ch cwrs heb orfod adeiladu cynnwys o'r dechrau.

Rhagor am y Farchnad Gynnwys

ULTRA: Mathau o gynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar fathau o gynnwys.

Mae’r broses o greu eich cwrs yn dechrau ar y dudalen Cynnwys y Cwrs . Fe welwch ei fod yn hawdd darganfod nodweddion a gweithredoedd cyflawn.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag yr hoffech ychwanegu cynnwys.

Rhagor am greu cynnwys

Mae'r tabl hwn yn disgrifio'r deunyddiau y gallwch eu hychwanegu.

Disgrifiad o fathau o gynnwys
Math o GynnwysDisgrifiad
Modiwl dysguMae modiwl dysgu yn helpu i drochi myfyrwyr yn y wers neu gysyniad rydych yn ei dysgu. Os ydych yn defnyddio gwerslyfr neu ddeunyddiau eraill fel sylfaen cwricwlwm eich cwrs, mae modiwlau'n fodd effeithiol a threfnus o grwpio cynnwys i gyd-fynd â'r deunyddiau hyn.
FfolderGallwch greu dwy lefel o ffolderi i drefnu'ch cynnwys. Pan mae gennych dwy lefel o ffolderi yn barod, ni allwch greu trydydd lefel neu uwchlwytho ffolder i mewn i'r ffolder ail lefel. Defnyddiwch ffolderi i leihau sgrolio a helpu myfyrwyr i ddod o hyd i ddeunyddiau'n hawdd.
DogfenGallwch greu tudalen o'r enw dogfen ac ychwanegu testun, sain, fideo, ffeiliau a delweddau.
DolenGallwch gysylltu â gwefan neu adnodd allanol.
Offer Addysgu a Marchnad GynnwysGallwch gynnwys cynnwys â'r dechnoleg Gallu Rhyngweithredu Offer Dysgu (LTI) gan gyhoeddwyr partner Blackboard, megis Macmillan a Jones & amp; amp; Bartlett.

Mae LTI yn fenter a reolir gan Gonsortiwm Dysgu Global IMS i integreiddio'n ddi-dor offer dysgu seiliedig ar y we a letyir yn allanol i mewn i gyrsiau. Rhaid i'r offer gael ei awdurdodi gan eich sefydliad.

Rhagor am ychwanegu cynnwys o ffynonellau allanol

Pecyn SCORM

Casgliad o gynnwys o'r we wedi'i chywasgu a'i sipio y gellir ei dad-bacio a'i chwarae trwy chwaraewr cynnwys yw pecynnau SCORM. Yn gyffredinol, darperir cydrannau unigol neu becynnau cyfan i chi gan ysgolion, cyhoeddwyr, cwmnïau masnachol, neu o ffynonellau eraill.

Mwy am ychwanegu cynnwys SCORM

PrawfGallwch greu profion i asesu gwybodaeth myfyrwyr. Gallwch ychwanegu mathau o gwestiynau, megis Traethawd, Llenwch y Blychau, Llenwch Fylchau Lluosog, Paru, Amlddewis, Ateb Lluosog, a Gwir/Gau.
AseiniadGallwch greu gwaith cwrs graddedig, a rheoli'r graddau a'r adborth ar gyfer pob myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr.
TrafodaethGallwch ddarparu dolen i drafodaeth ger cynnwys cysylltiedig. Er enghraifft, gallwch ychwanegu ffeil i fyfyrwyr ei darllen. Yna, os ydych am iddynt ymateb mewn trafodaethau, ychwanegwch ddolen offeryn er mwyn cyfranogi’n hawdd yn y drafodaeth.
FfeilDewiswch Lanlwytho i bori am ffeiliau ar eich cyfrifiadur neu lusgo ffeiliau oddi ar eich bwrdd gwaith i Lanlwytho. Byddant yn ymddangos yn y rhestr gynnwys. Mae myfyrwyr yn dewis teitl ffeil i'w lawrlwytho. Hefyd gallwch ehangu neu greu ffolder a lanlwytho ffeiliau. Mae mathau o ffeiliau a gefnogiryn cynnwys DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r rhan fwyaf o fathau o ddelweddau.