Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch greu dau fath o gynnwys sy'n ymddangos fel dolenni yn eich rhestr o gynnwys. Bydd myfyrwyr yn dewis y dolenni i weld y deunyddiau. Mae'r mathau hyn o gynnwys yn arbed lle ar y sgrin ac yn lleihau sgrolio.

Tudalen wag: Gallwch gynnwys ffeiliau, delweddau a thestun gyda'i gilydd ar un tudalen. Nid oes unrhyw ddisgrifiad yn ymddangos gyda'r ddolen.

Ffeil: Gallwch uwchlwytho ffeil neu greu ffeil HTML gall myfyrwyr ei hagor mewn ffenestr neu dab newydd. Gallwch hefyd uwchlwytho gasgliad o ffeiliau, gan gynnwys dalenni arddull raeadrol (CSS) er mwyn i fyfyrwyr allu eu gweld mewn trefn benodol a gyda'ch dyluniad.

Creu tudalen wag

Gallwch greu tudalen wag a chynnwys ffeiliau, delweddau, a thestun fel dolen yn y rhestr o gynnwys. Ni allwch ychwanegu disgrifiad gyda'r ddolen. Bydd myfyrwyr yn dewis y ddolen i weld y deunyddiau.

Gallwch hefyd greu tudalen wag yn uniongyrchol ar ddewislen y cwrs ar gyfer gwybodaeth hanfodol. Er enghraifft, er mwyn ychwanegu map ar gyfer trip maes sy'n digwydd yn fuan, gwybodaeth am siaradwr gwadd, neu ganllaw astudio ar gyfer y prawf terfynol. Tynnwch dudalennau gwag o ddewislen y cwrs cyn gynted â nad oes eu hangen mwyach.

Cofiwch sicrhau bod y Modd Golygu YMLAEN fel y gallwch chi gyrchu holl opsiynau'r hyfforddwr.

Gyda’r golygydd, mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad pan fyddwch yn ei ddymuno.

Mwy ar blannu eitemau amlgyfrwng

 1. Mewn ardal gynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gael mynediad at y ddewislen a dewiswch Tudalen Wag.
 2. Teipiwch enw ac ychwanegwch eich deunyddiau yn y blwch Cynnwys. Gallwch ddefnyddio'r opsiynau yn y golygydd i fformatio testun, atodi ffeiliau, gwreiddio amlgyfryngau, a mewnosod hafaliadau, dolenni a thablau. Mae ffeiliau y byddwch yn eu hatodi yn y golygydd yn weladwy i fyfyrwyr dim ond ar ôl iddynt ddewis y ddolen i'r dudalen wag.
 3. Yn yr adran Atodiadau, dewiswch Pori fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae'r ffeil wedi'i chadw yn y ffolder lefel uchaf yng nghronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Gallwch atodi ffeil o'r gronfa ffeiliau.

  -NEU-

  Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn caniatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'ch tudalen wag ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

  Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

 4. Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Nid yw dyddiadau dangos yn effeithio ar argaeledd yr eitem, dim ond pryd mae'n ymddangos.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd y dudalen wag yn ymddangos yn y rhestr o gynnwys. Gallwch newid cynnwys y dudalen wag ar unrhyw adeg.

Pan mae Modd Golygu YMLAEN a'ch bod yn dewis y ddolen i dudalen wag, byddwch yn gweld y dudalen Golygu. I weld y dudalen wag fel myfyriwr, newidiwch y Modd Golygu i fod I FFWRDD.

Gallwch newid lle mae'r dudalen wag yn ymddangos yn y rhestr gyda'r swyddogaeth llusgo a gollwng neu'r offeryn aildrefnu ar fysellfwrdd hygyrch.


Creu ffeil

Gallwch ddefnyddio math o gynnwys y ffeil i greu dolen i ffeil yn y rhestr o gynnwys. Ni allwch ychwanegu disgrifiad gyda'r ddolen. Gallwch ddewis a yw defnyddwyr yn gweld y ffeil fel tudalen o fewn y cwrs neu mewn ffenestr neu dab ar wahân. Mae angen i fyfyrwyr lawrlwytho rhai mathau o gynnwys megis dogfennau Word er mwyn gweld y cynnwys.

Gallwch lwytho i fyny ffeil unigol neu becyn unigol a sipiwyd. Er enghraifft, gallwch uwchlwytho pecyn wedi'i sipio er mwyn darparu myfyrwyr â set o ddelweddau y mae eu hangen arnynt ar gyfer prosiect yn y labordy.

Cofiwch sicrhau bod y Modd Golygu YMLAEN fel y gallwch chi gyrchu'r holl opsiynau hyfforddwr.

 1. Mewn ardal gynnwys, modiwl dysgu, cynllun gwers, neu ffolder, dewiswch Adeiladu Cynnwys i gael mynediad at y ddewislen a dewiswch Ffeil.
 2. Ar dudalen Creu Ffeil, teipiwch enw a phorwch am ffeil. Dewiswch Pori fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae'r ffeil wedi'i chadw yn y ffolder lefel uchaf yng nghronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Gallwch atodi ffeil o'r gronfa ffeiliau. Defnyddiwch yr opsiwn Dewis Ffeil Wahanol  i ddileu'r ffeil rydych wedi'i chysylltu a'i disodli gydag un arall.
 3. Dewiswch Ie ar gyfer Agor mewn Ffenestr Newydd er mwyn dangos y cynnwys mewn ffenestr neu dab newydd.
 4. Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Nid yw dyddiadau dangos yn effeithio ar argaeledd yr eitem, dim ond pryd mae'n ymddangos.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd y ffeil yn ymddangos yn y rhestr o gynnwys. Gallwch newid cynnwys y ffeil ar unrhyw adeg. Ewch i ddewislen y ffeil a dewiswch Golygu.

Gallwch newid lle mae'r ffeil yn ymddangos yn y rhestr gyda'r swyddogaeth llusgo a gollwng neu'r offeryn aildrefnu ar fysellfwrdd hygyrch.


Pecynnau cynnwys wedi'u sipio

Gallwch greu gwers gyda nifer o dudalennau HTML cyd-gysylltiedig gyda llywio, delweddau, dolenni gwe a dalenni arddull raeadrol (CSS) Yna, gallwch greu ffeil wedi'i sipio a dad-sipio'r ffeil yn ystorfa ffeiliau'r cwrs a dewis y dudalen gychwyn. Bydd myfyrwyr yn gallu gweld cynnwys y wers mewn trefn gyda'r holl ddolenni'n gynwysedig. Bydd y dudalen gychwyn yn agor mewn ffenestr neu dab newydd, a gall myfyrwyr ddewis cau'r dudalen a dychwelyd i'r rhestr o gynnwys. Dysgwch ragor yn yr adran nesaf hefyd.

 1. Ewch i Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection lle byddwch yn uwchlwytho'ch pecyn. O'r ddewislen Uwchlwytho, dewiswch Uwchlwytho Pecyn er mwyn i'r pecyn dad-sipio'n awtomatig.
 2. Cyrchwch y maes cynnwys neu ffolder lle byddwch yn rhoi'r ddolen i'ch gwers. Dewiswch Adeiladu Cynnwys i fynd i'r ddewislen a dewiswch Ffeil.
 3. Ar y dudalen Creu Ffeil, dewiswch Pori'r Cwrs neu Pori'r Content Collection i ddewis y ffeil sy'n gweithredu fel tudalen gychwyn eich pecyn o gynnwys. Y dudalen gychwyn yw'r dudalen gyntaf bydd myfyrwyr yn ei weld a dylai gynnwys y gallu i llywio i dudalennau eraill yn ein pecyn.
 4. Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Nid yw dyddiadau dangos yn effeithio ar argaeledd yr eitem, dim ond pryd mae'n ymddangos.

Ar ôl i chi gyflwyno, bydd y ffeil yn ymddangos yn y rhestr o gynnwys. Gallwch newid cynnwys y ffeil ar unrhyw adeg. Ewch i ddewislen y ffeil a dewiswch Golygu.

Os ydych chi eisiau i'r ffeil wedi'i becynnu aros wedi sipio, atodwch y ffeil wedi'i sipio mewn eitem o gynnwys gyda'r opsiynau atodi neu defnyddiwch Mewnosod Ffeil yn y golygydd. Bydd myfyrwyr yn dewis y ddolen yn y rhestr o gynnwys, yn ei lawrlwytho a'i dad-sipio. Defnyddiwch y dull hwn i ddarparu myfyrwyr â nifer o ffeiliau i weithio gyda neu eu golygu ar eu cyfrifiaduron.


Cysylltu â ffeiliau HTML

Gallwch ddefnyddio'r math o gynnwys ffeil i blannu ffeiliau HTML mewn gwefan rydych wedi ei chreu. After uploading your HTML files to Course Files or the Content Collection, you select which file is the starting point, such as index.html or page_1.html. Bydd enw'r ffeil yn ymddangos yn y blwch Enw. Golygwch yr enw i helpu defnyddwyr gael mynediad at y cynnwys. Er enghraifft, newidiwch yr enw i "Cychwynnwch Yma" neu "Gweld Gwers 1".

Pan fyddwch yn dewis ffeil HTML, bydd adran Rheoli Mynediad yn ymddangos. Gallwch ddiffinio pa fynediad rydych eisiau ei roi i fyfyrwyr. Mae gennych dri opsiwn:

 • Rhoi mynediad i ddefnyddwyr at yr holl ffeiliau a ffolderi yn y ffolder. Rhoi mynediad i ddefnyddwyr at yr holl ffeiliau ac is-ffolderi o fewn rhiant ffolder y ffeil rydych yn ei chysylltu. Mae'r opsiwn hwn yn briodol i ddefnyddwyr sy'n cysylltu â gwefan sydd â strwythur hierarchaidd nodweddiadol gydag is-ffolderi ar gyfer CSS, Javascript, a delweddau a gynhwysir yn y brif ffolder.
 • Rhoi mynediad i ddefnyddwyr at y ffeil hon yn unig. Cysylltu ag un ffeil HTML sydd â'r holl fformatio o fewn y dudalen ei hun ac sydd ddim yn cyfeirio at ffeiliau neu ddelweddau eraill.
 • Rhoi mynediad i ddefnyddwyr at ffeiliau penodol mewn ffolder. Plannu gwefan gyda strwythur mwy cymhleth. Os oes rhai o'r cynnwys yn bodoli y tu allan i'r rhiant ffolder mewn ffolderi eraill yn ystorfa ffeiliau'r cwrs, porwch am a dewis y rhiant ffolder am y ffeiliau a ffolderi ychwanegol. Gallwch sicrhau bod gennych fynediad at yr holl gynnwys yn eich gwefan.