Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Ychwanegu pecynnau cynnwys i ddefnyddio'r chwaraewr cynnwys

Gelwir un math o gynnwys dysgu seiliedig ar y we gallwch ei ddefnyddio yn eich cwrs yn SCO, neu Wrthrych Cynnwys Rhanadwy. Deuir â'r SCO hyn ynghyd mewn ffeil wedi'i chywasgu a'i sipio o'r enw pecyn cynnwys. Gellir dadbacio a chwarae'r ffeil wedi'i sipio trwy chwaraewr cynnwys. Yn gyffredinol, darperir cydrannau unigol neu becynnau cyfan i chi gan ysgolion, cyhoeddwyr, cwmnïau masnachol, neu o ffynonellau eraill.

Mae gan Blackboard Learn ar hyn o bryd ddau chwaraeydd cynnwys:

 • Peiriant SCORM (Model Cyfeirio Gwrthrych Cynnwys i'w Rannu)
 • Chwaraewr Cynnwys Safonau Agored
Mathau o gynnwys
Chwaraewr CynnwysMathau o Gynnwys a Gefnogir
Injan SCORMSCORM 1.2, SCORM 2004 (hyd at y 4ydd Fersiwn) IMS, NLN, AICC (Lefel 1) ac API Basic Tin Can
Chwaraewr Cynnwys Safonau AgoredSCORM 1.2, SCORM 2004 (hyd at y 3ydd Cyhoeddiad), IMS, NLN

Mae eich sefydliad yn rheoli a yw'r Peiriant SCORM, y Chwaraeydd Cynnwys Safonau Agored, neu'r ddau wedi eu galluogi. Os caiff ei alluogi gan eich sefydliad, Peiriant SCORM B2 fydd y chwaraewr cynnwys diofyn ar gyfer pob pecyn cynnwys a uwchlwythir o'r newydd, ynghyd ag unrhyw becyn cynnwys presennol sy'n cael ei ail-uwchlwytho, hyd yn oed os yw'r Chwaraewr Cynnwys Safonau Agored B2 hefyd wedi'i alluogi. I wirio pa chwaraewyr sydd mewn ardaloedd cynnwys, ewch i'rPanel Rheoli, ehangwch yr adran Personoli a dewiswch Argaeledd Offer.

Mae'r Chwaraewr Cynnwys Safonau Agored yn seiliedig ar raglennig Java a, chan ei fod yn chwaraewr o'r gorffennol, ni chafodd ei ddiweddaru pan weithredwyr y newidiadau ffrâm yn y fersiwn Learn o Ebrill 2015. Mae hyn yn golygu na fydd y chwaraewr yn gweithio'n gywir yn y fersiwn Ebrill 2015 ac yn uwch. Nid yw'r chwaraewr yn gweithio mwyach gyda phorwyr modern gan ei fod yn seiliedig ar raglennig ac fe gaiff ei ddileu mewn fersiwn Blackboard Learn yn y dyfodol. Mae'n bwysig bod gweinyddwyr a hyfforddwyr yn cwblhau symud, ail-uwchlwytho a phrofi cynnwys presennol i ddefnyddio'r Peiriant SCORM yn lle.

Cynnwys SCORM

Mae'r Peiriant SCORM yn cefnogi cynnwys sy'n cydymffurfio â'r safon SCORM 1.2, safon SCORM 2004, yn ogystal ag AICC a chwarae pecynnau API Tin Can. Ar hyn o bryd nid yw Blackboard Learn yn cynnwys Storfa Cofnod Dysgu Tin Can (LRS) er hynny bydd data syml a drosglwyddir yn weladwy yn y Ganolfan Raddau Dysgu.

Nid oes angen i chi bennu ymlaen llaw pa fath o gynnwys y mae, gan fod yr opsiwn ychwanegu cynnwys yn defnyddio'r un broses ar gyfer pob math a gefnogir. Er enghraifft, yn achos uwchlwytho pecynnau cynnwys IMS, bydd y llif gwaith Ychwanegu Cynnwys yn dangos neges sy'n dweud Daethpwyd o hyd i broblem gyda'r cwrs hwn a allai effeithio ar chwarae ac is-neges nad yw'r pecyn mewn fformat SCORM ac y bydd yn tybio ei fod yn becyn Cynnwys IMS.

Mwy am gynnwys SCORM

Mwy am gynnwys API Tin Can

Cynnwys IMS

Mae SCORM Engine Building Block yn cefnogi cynnwys sy'n cydymffurfio 'r safon Cynnwys a Phecynnu IMS 1.1.2 gyda'r priodoledd cynnwys gwe. Nid yw'r mathau hyn o becynnau'n tracio manylion ymgeisiau defnyddwyr felly nid ydynt yn creu colofn raddau. Fel arall, ni fyddwch yn gweld unrhyw wahaniaethau mawr.

Cynnwys IMS

Cynnwys NLN

Mae SCORM Engine Building Block yn cefnogi cynnwys NLN, sy'n cydymffurfio â safonau SCORM ac IMS. Mae'r Tîm Deunyddiau NLN Deyrnas Unedig yn gyfrifol am gomisiynu a datblygu deunyddiau e-ddysgu ar gyfer y NLN, ac yn cynnig cyngor ar arfer gorau wrth integreiddio'r deunyddiau NLN i gynlluniau dysgu ac addysgu.

Mwy am gynnwys NLN

Mwy am becynnau cynnwys NLN


Ychwanegu pecyn cynnwys

 1. Cyrchwch faes cynnwys neu ffolder.
 2. Pwyntiwch i Adeiladu Cynnwys a dewiswch Pecyn Cynnwys (SCORM).
 3. Ar y dudalen Ychwanegu Pecyn Cynnwys, atodwch ffeil sy'n cydymffurfio â'r safonau gofynnol. Dewiswch Pori fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Gallwch hefyd lwytho ffeil i fyny o storfa’r cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.

Ar ôl i'r ffeil gael ei huwchlwytho a'i gwirio, mae ail dudalen Ychwanegu Pecyn Cynnwys yn dangos ble y gallwch osod manylion y pecyn cynnwys.

 1. Ar yr ail dudalen Ychwanegu Pecyn Cynnwys yn yr adran Gwybodaeth SCORM, teipiwch Teitl.
 2. Yn ddewisol, teipiwch Disgrifiad.
 3. Dewiswch yr opsiynau Argaeledd SCORM. Mae'r dewisiadau'n eich galluogi i bennu p'un a yw'r chwaraewr cynnwys ar gael i fyfyrwyr ai beidio, rheoli'r nifer o ymgeisiau, a phennu argaeledd cynnwys y cwrs.
  1. Dewiswch Ydy ar gyfer Gwneud SCORM Yn Weladwy.
  2. Ar gyfer Nifer o Ymgeisiau, gallwch ddewis Caniatáu ymgeisiau unigol, Caniatáu ymgeisiau diderfyn, neu teipiwch rif ar gyfer y Nifer o ymgeisiau a ganiateir.
  3. Dewiswch y blychau ticio Dangos Ar Ôl a Dangos Tan i alluogi'r dewisiadau dyddiad ac amser. Nid yw cyfyngiadau arddangos yn affeithio argaeledd pecyn cynnwys, dim ond pan fydd yn ymddangos.
  4. Dewiswch Ydy ar gyfer Tracio'r Nifer o Ymweliadau.
 4. Dewiswch yr opsiynau Graddio.
  1. Ar gyfer Graddio SCORM, gallwch ddewis Dim Graddio neu deipio rhif ar gyfer Graddio: Pwyntiau Posib, yn seiliedig ar y Sgôr SCORM, Cwblhau SCORM, neu Boddhad SCORM.
  2. Dewiswch Ydw i Graddio SCOS, ac wedyn dewiswch yr eitemau unigol i'w graddio.

Gweld manylion ymgeisiau SCORM

Pan fydd pecyn SCORM wedi'i osod i'w raddio, gallwch weld manylion ymgeisiau mewn perthynas â rhyngweithio'r defnyddwyr â'r cynnwys. Mae'n bosibl y bydd y manylion yn cynnwys cyfanswm yr amser y mae'r defnyddiwr wedi edrych ar y cynnwys, y statws cwblhau, ymatebion i unrhyw gwestiynau a gynhwyswyd yn y pecyn, a ph'un ai oedd yr ymatebion yn gywir. Mae'r data ymgais yn eich helpu i benderfynu ar sgôr ar gyfer eitem y Ganolfan Raddau. Nid yw pob pecyn yn tracio'r holl ddata. Os nad yw'r pecyn yn darparu gwybodaeth i Blackboard Learn, bydd y data'n dangos fel N/A. Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â data sydd ar goll, cysylltwch â'r sawl a greodd y pecyn i bennu pa ddata y cafodd ei ddylunio i'w dracio.

I weld ymgeisiau unigol:

 1. Ar y Panel Rheoli, cyrchwch y Ganolfan Raddau Llawn a dewch o hyd i'r golofn ar gyfer yr eitem cynnwys y cwrs.
 2. Dewiswch yr ymgais defnyddiwr.
 3. Ar y dudalen Golygu Gradd, dewiswch Gweld. Mae'r dudalen Manylion Ymgeisiau yn ymddangos.

I redeg adroddiad i weld y manylion ar bob ymgais:

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Gwerthuso a dewiswch Adroddiadau SCORM.
 2. Ar y dudalen Adroddiadau SCORM cyrchwch y ddewislen ar gyfer eitem a dewiswch Rhedeg.

Golygwch opsiynau uwch y chwaraewr SCORM

Y rhan fwyaf o'r amser nid oes angen i chi gyrchu neu newid Opsiynau Manwl y chwaraewr SCORM gan fod y gosodiadau diofyn wedi'u dewis ar gyfer cydnawsedd a pherfformiad uchaf. Dylai fod eisoes gan y pecyn cynnwys y llywio, llif ac ymddygiad a fwriedir, ac mae'r gosodiadau diofyn yn debygol o'u dangos yn gywir ac yn gyson. Yr Offer Rheoli Llywio a'r Ymddygiad Lansio yw'r rhai sydd fwyaf tebygol o fod yn ddefnyddiol ar gyfer hyfforddwyr sydd â lefel ddealltwriaeth syml o sut mae cynnwys SCORM yn gweithio, a gall Opsiynau Difa Chwilod ac Opsiynau Hanes fod o gymorth wrth ddod o hyd i broblemau. Os ydych yn teimlo bod angen i chi eu newid, yn gyntaf dylech gysylltu â'ch sefydliad am gymorth ac arweiniad.

I gyrchu Opsiynau Uwch y chwaraewr SCORM, mae'n rhaid i chi olygu pecyn cynnwys SCORM presennol.

 1. Cyrchwch faes cynnwys neu ffolder lle mae pecyn cynnwys SCORM wedi ei lwytho i fyny'n barod.
 2. Agorwch ddewislen y pecyn cynnwys SCORM a dewiswch Golygu.
 3. I gyrchu Opsiynau Uwch y chwaraewr SCORM sydd wedi'u cuddio fel arall, gosodwch Golygu Ymddygiad Chwaraewr SCORM i Ydy. Bydd Opsiynau Uwch y peiriant SCORM yn ymddangos mewn dwy neu dair colofn. Mae'r golofn chwith yn caniatáu i chi ddewis categori'r rheolyddion opsiynau uwch, tra bod y colofnau ar y dde yn rhestru'r dewisiadau a'r gosodiadau a gydgysylltir â'r categori a ddewisir. Y categorïau yw:
  • Rheolyddion Llywio
  • Ymddygiad Lansio
  • Dilyniant Elfennol
  • Casgliad Elfennol
  • Gosodiadau Cydweddiad
  • Gosodiadau Cyfathrebu
  • Opsiynau Difa Chwilod
  • Opsiynau Hanes
  • Opsiynau Ymddygiad Arall
 4. Dewiswch Cyflwyno. Os nad ydych eisiau ymrwymo unrhyw newidiadau rydych wedi'u gwneud, dewiswch Canslo.


Offer rheoli llywio

Mae'r Offer Rheoli Llywio yn eich galluogi i gynnwys botymau, barrau a chymhorthion llywio eraill y gall y myfyriwr eu gweld a'u defnyddio wrth gyrchu cynnwys y cwrs gan ddefnyddio'r chwaraewr SCORM.

OpsiwnSwyddogaeth
Dangos Bar LlywioPenderfynwch a fydd chwaraeydd SCORM yn arddangos bar llywio i'r myfyriwr. Mae'n rhaid galluogi'r bar llywio fel bod unrhyw un o'r gosodiadau canlynol yn weithredol:
 • Dangos y Botwm Gorffen: Dangos botwm Gadael y Cwrs ar y bar llywio. Mae gwasgu'r botwm yn ceisio gorffen y cynnwys cyfredol a dychwelyd i'r brif wers, beth bynnag y bo cyflwr presennol cwblhau.
 • Dangos y Botwm Cau SCO: Dangos botwm Cau SCO ar y bar llywio. Mae gwasgu'r botwm yn cau'r SCO cyfredol. Dylai'r opsiwn hwn aros i ffwrdd gan nad yw'n ddefnyddiol i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr.
 • Galluogi Yn ôl/Ymlaen: Cynnwys offer rheoli Yn ôl ac Ymlaen ar y bar llywio, gan alluogi'r myfyriwr i symud ymlaen neu yn ôl yn y cynnwys.
 • Dangos y Bar Cynnydd: Dangoswch far cynnydd ar gyfer y cynnwys, fel y gall myfyrwyr fesur eu cynnydd.
  • Defnyddio Pren Mesur ar gyfer y Bar Cynnydd: Os caiff ei osod, bydd yr chwaraewr yn cynnwys y gwerthoedd Diweddaru Mesur Cynnydd i gyfrifo cynnydd. Fel arall, defnyddir cwblhau'r gwrthrych cynnwys cyfredol. Mae hyn yn gymwys yn unig ym 4ydd argraffiad SCORM 2004 a chynnwys diweddarach.
 • Dangos Cymorth: Dangos botwm Cymorth i'r myfyriwr.
Dangos Bar TeitlPennu p'un a yw'r chwaraewr SCORM yn dangos bar teitl i'r myfyriwr ai beidio. Mae'n rhaid i'r opsiwn Dangos y Bar Llywio gael ei alluogi er mwyn i'r gosodiad hwn fod yn weithredol.
Atal De-glicioMae'n atal myfyriwr rhag de-glicio yn ffenestri'r chwaraeydd SCORM. Os de-glicir botwm y llygoden, nid oes dim yn digwydd. Gall hyn fod yn ddefnyddiol mewn asesiadau pwysig neu lle nad ydych am i'r myfyriwr weld y strwythur mewnol neu gynnwys yn y chwaraeydd. Mae'r gosodiad hwn yn affeithio ffenestri'r chwaraeydd SCORM yn unig, gan gynnwys strwythur y cwrs a'r bar llywio (os yn bresennol), ac nid yw'n affeithio unrhyw gynnwys arall, ffenestri'r porwr neu swyddogaethau bwrdd gwaith cyfrifiadur.
Dangos Strwythur CwrsMae'n penderfynu a ddylai chwaraeydd SCORM arddangos strwythur y cwrs. Os yw wedi ei ddewis, mae strwythur y cwrs yn arddangos i'r chwith o'r cynnwys, mewn fformat amlinell. Gall hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer cyrsiau sy'n cynnwys gwrthrychau cynnwys lluosog. Rhaid galluogi'r opsiwn hwn er mwyn i unrhyw rai o'r gosodiadau canlynol fod yn weithredol:
 • Strwythur y Cwrs yn Dechrau Ar Agor: Mae'n penderfynu a ddylai chwaraeydd SCORM gychwyn gyda strwythur y cwrs yn cael ei ddangos neu ei guddio. Gall y myfyriwr ddangos neu guddio'r strwythur beth bynnag cyhyd â bod Dangos Strwythur y Cwrs a Dangos y Bar Llywio wedi'u galluogi.
 • Galluogi Dewis Llywio: Mae'n penderfynu a fydd chwaraeydd SCORM yn caniatáu i'r myfyriwr lywio o fewn strwythur y cwrs wrth ddewis dolenni yn yr amlinell. Fel arall mae dangosydd strwythur y cwrs ar gyfer gwybodaeth a chyfeirio'n unig.
 • Lled Strwythur y Cwrs: Mae'n gosod lled strwythur ffenestr y cwrs, mewn picseli. Mae'r rhagosodiad, sero (0) yn ei osod i led awtomatig.
 • Dangos Statws y Strwythur: Diffinio sut mae eiconau'n cael eu cyflwyno i'r myfyriwr er mwyn dynodi llwyddiant a statws cwblhau.
  • Llwyddiant yn Unig: Statws llwyddiant cwrs yn unig (pasiwyd/methwyd).
  • Cwblhau yn Unig: Statws cwblhau'n unig (cyflawn/anghyflawn).
  • Ar Wahân: Cyflwynir statws llwyddo yn ogystal â chwblhau ar wahân.
  • Wedi'u Cyfuno: Cyflwynir llwyddo a chwblhau fel metrig cyfunol.
  • Dim Byd: Ni ddangosir unrhyw statws lefel-SCO i'r myfyriwr.
 • Gweithred Eitem Ddewislen Annilys: Mae'n penderfynu sut mae chwaraeydd SCORM yn trin dewisiadau opsiwn eitem dewislen sy'n annilys.
  • Dangos a Galluogi Dolenni: Mae dolenni eitem ddewislen annilys yn weladwy, ond bydd dewis nhw'n dangos neges gweithred annilys.
  • Cuddio: Ni ddangosir dolenni eitem annilys.
  • Dangos ond Analluogi Dolenni: Mae dolenni eitem ddewislen annilys yn weladwy, ond bydd dewis nhw'n gwneud dim byd.

Ymddygiad lansio

Mae'r opsiynau Ymddygiad Lansioyn rheoli ymddangosiad cychwynnol y cynnwys y tro cyntaf y mae'r myfyrwyr yn ei lansio.

Opsiynau
OpsiwnSwyddogaeth
Math o Lansio SCOMae'r gosodiadau hyn yn penderfynu sut y lansir pob SCO. Y gwerthoedd posib yw:
 • Set Fframiau: Lansiwch yr SCO mewn llinell, mewn ffrâm porwr, yn hytrach na'i agor mewn ffenestr newydd.
 • Ffenestr Newydd: Lansio'r SCO mewn ffenestr porwr newydd.
 • Ffenestr Newydd Ar Ôl Clicio: Lansiwch yr SCO mewn ffenestr porwr newydd ar ôl gofyn i'r myfyriwr glicio dolen. Gall y gosodiad hwn fod yn ddefnyddiol wrth ymwneud â rhwystrwyr ffenestr naid porwr, gan fod clicio dolen fel arfer yn gwrthwneud y rhwystrwr.
 • Ffenestr Newydd Heb y Bar Offer Pori: Lansiwch yr SCO mewn ffenestr porwr newydd heb far offer.
 • Ffenestr Newydd Heb y Bar Offer Pori Ar Ôl Clicio: Lansio'r SCO mewn porwr ffenestr heb far offer, ar ôl gofyn bod y myfyriwr yn clicio ar ddolen.
Math o Chwaraewr I'w LansioMae'r gosodiadau hyn yn penderfynu sut y lansir chwaraeydd SCORM. Y gwerthoedd posib yw:
 • Set Fframiau: Lansiwch chwaraeydd SCORM mewn llinell, mewn ffrâm porwr, yn hytrach na'i agor mewn ffenestr newydd.
 • Ffenestr Newydd: Lansiwch y chwaraeydd mewn ffenestr porwr newydd.
 • Ffenestr Newydd Ar Ôl Clicio: Lansiwch y chwaraeydd mewn ffenestr porwr newydd ar ôl gofyn i'r myfyriwr glicio dolen. Gall y gosodiad hwn fod yn ddefnyddiol wrth ymwneud â rhwystrwyr ffenestr naid, gan fod clicio dolen fel arfer yn gwrthwneud y rhwystrwr.
 • Ffenestr Newydd Heb y Bar Offer Pori: Lansiwch y chwaraeydd mewn ffenestr porwr newydd heb far offer.
 • Ffenestr Newydd Heb y Bar Offer Pori Ar Ôl Clicio: Lansiwch y chwaraeydd mewn ffenestr porwr heb far offer, ar ôl gofyn i'r myfyriwr glicio dolen.
Opsiynau Ffenestr NewyddMae'r gosodiadau hyn yn penderfynu dimensiynau naill ai'r chwaraeydd cynnwys pan y'i lansir mewn ffenestr newydd. Nid oes gan y gosodiadau hyn unrhyw effaith oni bai bod opsiwn ffenestr newydd wedi'i ddewis fel Math o SCO I'w Lansio neu Math o Chwaraewr I'w Lansio.
 • Gwerthoedd Defnyddiwr Diofyn: Lansiwch y ffenestr newydd gan ddefnyddio dimensiynau rhagosod porwr y cleient.
 • Sgrîn Lawn: Lansiwch y ffenestr newydd mewn modd sgrîn lawn. Os dewisir yr opsiwn hwn, mae'n rhaid i chi ddarparu rhyw fodd i'r myfyriwr adael y cynnwys, fel botwm neu ddolen gadael neu gau.
 • Pennu Dimensiynau Ffenestr Newydd: Gosod dimensiynau ffenestr newydd yn amlwg.
  • Lled ar gyfer y cynnwys: Lled ffenestri newydd mewn picseli.
  • Uchder ar gyfer y cynnwys: Uchder ffenestri newydd mewn picseli.
 • GOFYNNOL: Mae'r dimensiynau uchod yn ofynnol er mwyn i'r cwrs weithredu'n gywir: Os caiff ei dewis a bod porwr y cleient yn methu â chefnogi'r dimensiynau a bennwyd, fe ddangosir rhybudd i'r myfyriwr.
Atal Ailfeintio FfenestrMae'n penderfynu p'un ai atal ffenestri'r chwaraeydd cynnwys rhag eu hailfeintio gan y myfyriwr.

Dilyniannu elfennol

Mae'r opsiynau Dilyniannu Elfennol yn eich galluogi i reoli beth a ddylai ddigwydd nesaf, o dan amodau arferol a gwall, pan fydd myfyriwr naill ai'n cwblhau neu'n gadael Pecyn Cynnwys SCORM cyn ei gwblhau. Yn seiliedig ar y gosodiadau hyn, bydd chwaraewr SCORM yn pennu beth ddylai ddigwydd nesaf.

Mae sawl ffactor yn allweddol i benderfynu sut i weithredu:

 • P'un ai yr SCO yw'r un cyntaf (ac o bosibl yr unig un), SCO canol, neu'r un olaf
 • Statws yr SCO, yn unigol yn ogystal â fel rhan o gwrs cyflawn y Pecyn Cynnwys
 • Statws gadael yr SCO sydd wedi ei gwblhau neu ei atal

Mae'r gosodiadau hyn yn gymwys i Becynnau Cynnwys SCORM 1.2 yn unig, ac yn darparu modd o ddynwared y dilyniant uwch a adeiladwyd i mewn i safonau SCORM 2004. Yn SCORM 2004 (pob cyhoeddiad), mae Dilyniant Syml yn caniatáu i'r cynnwys benderfynu sut y trinnir dilyniant SCO.

Opsiynau
OpsiwnSwyddogaeth
SCO CanolraddDyma'r gosodiadau sy'n gymwys i Wrthrychau Cynnwys Rhanadwy (SCOs) sydd ar ddechrau neu yng nghanol dilyniant cwrs sy'n cynnwys SCOs lluosog, hynny yw, pob SCO oni bai am yr un olaf. Ni waeth p'un a yw Cwrs Wedi'i Fodloni neu Cwrs Heb ei Fodloni yn berthnasol, gallwch reoli beth sy'n digwydd nesaf ar gyfer pob un o'r opsiynau posib:
 • Arferol: Mae'r myfyriwr wedi gadael y cynnwys yn yr SCO cyfredol gan ddefnyddio'r dulliau llywio cywir.
 • Atal: Mae'r myfyriwr wedi gohirio'r sesiwn gyfredol, fel wrth neidio rhwng SCOs mewn cwrs sy'n cynnwys SCOs lluosog.
 • Seibiant: Daeth yr amser i ben ar sesiwn y cwrs gan fod y myfyriwr heb gwblhau'r SCO o fewn yr amser a roddwyd neu wedi achosi methiant cyfathrebu rhwng y cyfrifiadur a'r gweinydd.
 • Allgofnodi: Methodd y myfyriwr i allgofnodi o'r sesiwn cyfredol, gyda'r SCO dal yn weithredol.

Y dewisiadau sydd ar gael ar gyfer pob amod gadael a boddhad cwrs yw:

 • Gadael y cwrs ar ôl cadarnhad: Gofynnwch i'r myfyriwr gadarnhau ei fod wedi gadael, ac os felly, i ddychwelyd at y brif wers. Os nad yw'n cadarnhau, arddangosir neges briodol.
 • Gadael y cwrs: Caewch chwaraewr SCORM a dychwelyd i'r brif wers.
 • Ewch i'r SCO nesaf: Ewch â'r myfyriwr i'r SCO nesaf yn y dilyniant.
 • Dangos neges: ‏Arddangoswch dudalen neges. Mae chwaraeydd SCORM yn penderfynu pa neges i'w h arddangos gan ddibynnu ar statws gyfredol y chwaraeydd.
 • Gwneud dim byd: Ni fydd chwaraewr SCORM yn gweithredu ymhellach.
SCO TerfynolDyma'r gosodiadau sy'n gymwys i'r SCO olaf mewn cwrs. Os yw cwrs yn cynnwys un SCO, caiff ei drin fel y SCO terfynol. Ni waeth p'un a yw Cwrs Wedi'i Fodloni neu Cwrs Heb ei Fodloni yn berthnasol, gallwch reoli beth sy'n digwydd nesaf ar gyfer pob un o'r opsiynau posib:
 • Arferol: Mae'r myfyriwr wedi gorffen y cynnwys yn y SCO cyfredol.
 • Atal: Mae'r myfyriwr wedi stopio'r sesiwn cyfredol dros dro.
 • Seibiant: Cafwyd terfyn amser yn y sesiwn oherwydd nad yw'r myfyriwr wedi cwblhau'r SCO yn yr amser a neilltuwyd neu wedi ei achosi gan fod y cyfrifiadur a'r porwr yn methu cyfathrebu.
 • Allgofnodi: Mae'r myfyriwr wedi allgofnodi o'r sesiwn cyfredol.

Y dewisiadau sydd ar gael ar gyfer pob amod gadael a boddhad cwrs yw:

 • Gadael y cwrs ar ôl cadarnhad: Gofynnwch i'r myfyriwr gadarnhau ei fod wedi gadael, ac os felly, i ddychwelyd at y brif wers. Os nad yw'n cadarnhau, arddangosir neges briodol.
 • Gadael y cwrs: Caewch chwaraewr SCORM a dychwelyd i'r brif wers.
 • Ewch i'r SCO nesaf: Mae'n arddangos tudalen neges, gan mai hwn yn barod yw'r SCO diwethaf yn y dilyniant.
 • Dangos neges: ‏Arddangoswch dudalen neges. Mae chwaraeydd SCORM yn penderfynu pa neges i'w h arddangos gan ddibynnu ar statws gyfredol y chwaraeydd.
 • Gwneud dim byd: Ni fydd chwaraewr SCORM yn gweithredu ymhellach.

Diweddaru elfennol

Mae'r opsiynau Diweddaru Elfennol yn eich galluogi i bennu sut rydych eisiau gwerthuso'r sgorau a statws SCO ar gyfer myfyriwr penodol. Mae'r term diweddaru'n cyfeirio ar y broses o gywain sgorau a statws cwblhau SCO unigol a defnyddio'r data hwnnw i gyfrifo ac aseinio gradd derfynol gronnus a statws cwblhau cyffredinol ar gyfer y cwrs Pecyn Cynnwys SCORM. Mae sawl gwahanol ffordd o ddewis meini prawf, sgorau prawf cyfartalog, ac i gyfrifo gradd a statws cwblhau.

Mae'r gosodiadau hyn yn gymwys yn unig i gynnwys SCORM 1.2, ac yn darparu ffordd i efelychu'r sgôr ac ymddygiad statws pecyn a adeiladwyd i mewn i SCORM 2004 safonol. Nid ydynt yn gymwys i gynnwys SCORM 2004 gan fod Dilyniant Syml SCORM 2014 yn caniatáu i'r cynnwys benderfynu sut y trinnir pecynnau.

Opsiynau
OpsiwnSwyddogaeth
Modd Sgorio PecynMae'n penderfynu'r modd y bydd chwaraeydd SCORM yn casglu sgoriau SCO unigol, eu dadansoddi ac yn rhoi adroddiad sgôr gyffredinol wedi ei chyfrifo. Y gwerthoedd posib yw:
 • Sgôr a Ddarperir gan y Cwrs: Yn ddefnyddiol yn bennaf ar gyfer Pecynnau Cynnwys SCORM sy'n cynnwys un SCO, mae'r gosodiad hwn yn syml yn adrodd y sgôr a ddarparwyd gan y SCO cyntaf.
 • Sgôr Gyfartalog yr Holl Unedau: Mae'n adio'r holl sgoriau a ddarperir, ac yn rhannu'r rhif hwnnw gyda chyfanswm nifer yr SCOs yn y cwrs, waeth faint bynnag sydd wedi dweud am sgôr.
 • Cyfartaledd Sefydlog: Yn adio'r holl sgorau a ddarperir ac yn rhannu â'r rhif a bennir yn Nifer y Gwrthrychau Sgorio
 • Sgôr Gyfartalog yr Holl Unedau â Sgorau Nad Ydynt yn Sero: Mae'n adio'r holl sgoriau ac yn rhannu'r rhif hwnnw gyda chyfanswm nifer yr SCOs sy'n dweud am sgôr.
 • Sgôr SCO Ddiwethaf: Mae'n dweud am y sgôr SCO olaf yn syml.

Nifer y Gwrthrychau Sgorio: Mae'n nodi sawl SCOs ddylai fod yn dweud am sgôr. Mae'r gwerth hwn yn berthnasol dim ond os yw Modd Diweddaru Sgôr wedi'i osod i Cyfartaledd Sefydlog.

Modd Statws PecynMae'n penderfynu sut y penderfynir statws cwblhau cyffredinol. Y gwerthoedd posib yw:
 • Statws Wedi'i Ddarparu Gan y Cwrs: Yn ddefnyddiol yn bennaf ar gyfer Pecynnau Cynnwys sy'n cynnwys SCO unigol, mae'r gosodiad hwn yn syml yn dweud am y statws cwblhau a ddarparwyd gan yr SCO cyntaf.
 • Cyflawn Pan Fydd Pob Uned Wedi'i Chwblhau: Ystyrir y cwrs wedi ei gwblhau pan fydd yr holl SCOs yn y Pecyn Cynnwys wedi eu cwblhau, beth bynnag y bo'r canlyniad p'un ai wedi methu, wedi cwblhau, neu wedi llwyddo.
 • Cyflawn Pan Fydd Pob Uned Wedi'i Chwblhau a Heb ei Methu: Ystyrir y cwrs wedi ei gwblhau pan fydd yr holl SCOs yn y Pecyn Cynnwys wedi eu cwblhau, gyda statws naill ai wedi cwblhau neu wedi llwyddo.
 • Cyflawn Pan Fydd y Sgôr Drothwy Wedi'i Chyflawni: Ystyrir bod y cwrs yn gyflawn pan fydd ei sgôr (fel a bennir gan y Modd Diweddaru Sgôr) yn cyflawni neu'n rhagori ar y trothwy a bennir yn Sgôr Drothwy ar gyfer Cwblhau. Yn yr enghraifft hon, nid oes angen cwblhau pob uned SCO.
 • Cyflawn Pan Fydd Pob Uned Wedi'i Chwblhau ac mae'r Sgôr Drothwy wedi'i Chyflawni: Ystyrir bod y cwrs yn gyflawn pan fydd pob SCO yn y Pecyn Cynnwys yn gyflawn ac mae'r sgôr (fel a bennir gan y Modd Diweddaru Sgôr) yn cyflawni neu'n rhagori ar y trothwy a bennir yn Sgôr Drothwy ar gyfer Cwblhau.
 • Cyflawn Pan Fydd Pob Uned Wedi'i Phasio: Ystyrir y cwrs wedi ei gwblhau pan fydd yr holl SCOs yn y Pecyn Cynnwys wedi eu cwblhau a llwyddo ynddynt.

Sgôr Drothwy ar gyfer Cwblhau: 0.0-1.0: Yn pennu'r trothwy ar gyfer cwblhau'r cwrs, ac yn berthnasol dim ond os gosodwyd y Modd Diweddaru Statws i Cyflawn Pan Fydd y Sgôr Drothwy Wedi'i Chyflawni neu Cyflawn Pan Fydd Pan Fydd Pob Uned Wedi'i Chwblhau a'r Sgôr Drothwy Wedi'i Chyflawni. Y gwerth yw rhif degol rhwng 0.0 ac 1.0. (Ar gyfer gwerth canran cyfatebol, lluoswch gyda 100; er enghraifft, os yw wedi ei osod i 0.8, mae hyn yn golygu mai'r sgôr trothwy gofynnol yw 80%.

Cymhwyso Statws Pecyn at Statws LlwyddoBydd dewis yr opsiwn hwn yn achosi i Modd Diweddaru Statws gael ei gymhwyso i'r statws llwyddiant, yn lle dim ond y statws cwblhau.
Yr SCO cyntaf yw RhagbrofiBydd galluogi'r opsiwn hwn yn nodi y bydd gweddill y SCO yn y Pecyn Cynnwys SCORM yn cael eu marcio'n gyflawn os yw'r SCO cyntaf mewn dilyniant gwers yn cyflawni statws pasio. Mae hyn yn ei gwneud yn bosib i chi ddylunio set o gyrsiau sy'n caniatáu i fyfyrwyr sgipio pynciau lle maen nhw'n gallu dangos eu bod wedi eu meistroli.

Gosodiadau cydnawsedd

Er nad oes angen newid y gosodiadau hyn o'r rhai diofyn fel arfer, gall y Gosodiadau Cydnawsedd helpu datrys problemau pecynnau cynnwys cwrs sy'n profi gwallau, yn methu â lansio neu'n wynebu problemau eraill. Fel gyda'r holl osodiadau uwch, ond yn enwedig yma, os teimlwch fod angen addasu'r Gosodiadau Cydnawsedd, dylech gysylltu â'ch sefydliad yn gyntaf am gymorth ac arweiniad.

Wrth ail-uwchlwytho cynnwys cwrs a oedd yn defnyddio'r chwaraewr cynnwys Safonau Agored yn flaenorol, os bydd problemau neu wallau, dyma'r gosodiadau y gall fod angen eu newid, yn enwedig ar gyfer cynnwys hŷn ac ansafonol. I gynorthwyo pennu'n union beth yw'r broblem, argymhellir galluogi'r Opsiynau Difa Chwilod, ac adolygu'r cofnodion neges o hynny.

Opsiynau
OpsiwnSwyddogaeth
Mae Cyflawni'n Achosi Gadael yn SythDarperir y gosodiad hwn i ddelio â chyrsiau SCO unigol lle ceir anhawster i gipio statws gadael. Efallai y byddwch am geisio galluogi'r opsiwn hwn os yw cwrs SCO unigol yn methu cofnodi cwblhau'n gywir.
Amlapio Ffenestr SCO ag APIPan fydd SCO yn cael ei lansio mewn ffenestr newydd, efallai na fydd rhai cynnwys nad sy'n safonol neu sydd wedi ei godio'n wael yn methu â chanfod a chyfathrebu'n gywir gydag Injan SCORM. Bydd galluogi'r gosodiad hwn yn rhoi fath o lapiwr - API, neu ryngwyneb rhaglen - o gwmpas y chwaraewr, ac mae'r API hwn yn gwybod yn awtomatig sut i siarad â'r Peiriant SCORM.
Llifo Bob Amser i'r SCO CyntafOs yw wedi ei alluogi, mae chwaraeydd SCORM bob amser yn llwytho'r cwrs cyntaf mewn SCO, waeth a yw'r rheolau dilyniant yn pennu'r ymddygiad hwn ai peidio.
Sgôr Meistrolaeth yn Gwrthwneud Statws GwersPan fydd wedi ei alluogi, os yw'r sgôr meistrolaeth yn nodi bod yr SCO wedi ei gwblhau neu heb ei gwblhau, mae hyn yn gwrthwneud beth bynnag y bo statws y wers ei hun.
Caniatáu Statws Gwers Gyfan I NewidYn gymwys i SCORM 1.2, mae'r gosodiad hwn yn penderfynu a ellir newid gwers a nodir fel wedi ei chwblhau i rywbeth nad yw wedi ei gwblhau'n hwyrach.
Pecyn Set Gwag i AnhysbysAr gyfer cyrsiau SCORM 2004, mae'r gosodiad hwn yn penderfynu statws y pecyn pan na fydd gweithgareddau'n darparu gwybodaeth i osod y statws. Os cânt eu dewis, gosodir statws wedi cwblhau a boddhad i anhysbys.
Analluogi Gweithgaredd GwraiddMae'n atal myfyriwr rhag creu ymgais newydd wrth orfodi coeden lywio'r cwrs ac unrhyw ddolenni eraill a allai ailddechrau'r cwrs neu SCO o'i fewn i gael eu hanalluogi a pheidio ag ymateb i'r cliciau.
Pecyn ar Ddadlwytho SCOMae'n gorfodi sgôr pecyn pan fydd yr SCO yn dadlwytho, i drin yr SCOs hynny sy'n methu galw am berfformio pecyn yn benodol.
Gwrthwneud Amcan a Chwblhau a Osodwyd gan Gynnwys i WirGall y rhagosodiad ar gyfer SCORM 2004 a'r rhagosodiad ar gyfer chwaraeydd SCORM 1.2 weithiau arwain at nodi SCO fel wedi ei gwblhau a boddhaol os yw'r SCO yn methu dweud am y data statws amser rhedeg cywir. Mae'r gosodiad hwn yn gwrthwneud yr ymddygiad diofyn ar gyfer cyrsiau nad ydynt yn gosod y rheolau dilyniant diofyn priodol.
Gwneud yr Hyn sy'n Well gan Fyfyrwyr yn Eang i'r CwrsMae'n achosi unrhyw beth sy'n well gan fyfyrwyr a osodwyd mewn SCO penodol i fod yn gymwys i bob SCOs mewn cwrs Pecyn Cynnwys SCORM penodol.
Lansio Cofrestriadau Sydd Wedi Eu Cwblhau fel Dim CredydMae'n penderfynu a lansir cofrestriadau cwrs sydd wedi eu cwblhau ar ôl hynny fel arferol neu fel dim credyd.
Statws Cwblhau Statws Llwyddo Sydd Wedi MethuGosod gwerth gwrthwneud ar gyfer statws cwblhau SCO y mae myfyriwr wedi ei fethu:
 • Cwblhawyd
 • Anghyflawn
 • Anhysbys
Modd Dilyniannwr LookaheadMae prosesu Lookahead yn galluogi Peiriant SCORM i ddiweddaru strwythur llywio'r cwrs yn ddeinamig sy'n weladwy ac ar gael gan ddibynnu ar gyflwr yr SCO cyfredol. Yn ôl rhagosodiad, dylid galluogi'r gosodiad hwn. Ar gyfer cyrsiau mawr iawn, gall hyn achosi arafu amlwg mewn porwyr gwe ac os yw hyn yn annerbyniol, gallwch ei osod i wedi ei analluogi. Y gosodiadau sydd ar gael yw:
 • Wedi'i Analluogi: Analluogi dilyniannwr lookahead SCORM
 • Wedi'i Alluogi: Galluogr dilyniannwr lookahead SCORM (rhagosodiad)
 • Amser real: Galluogi dilyniannwr lookahead amser-real SCORM, sy'n rhedeg ar ôl i werthoedd amser rhedeg penodol newid, sy'n diweddaru strwythur llywio'r cwrs gweladwy'n syth
Ailosod Amseru Data Amser RhedegMae'n penderfynu pryd fydd chwaraeydd SCORM yn ailosod amseru data'r CMI (hyfforddiant a reolir gan gyfrifiadur). Y dewisiadau yw:
 • Byth: Ni fydd chwaraewr SCORM byth yn ailosod statws amser rhedeg.
 • Pan fydd Gadael yn Peidio ag Atal: Mae chwaraeydd SCORM yn cadw data amser rhedeg yn unig pan nad yw'r statws gadael yn Gohirio
 • Ar Bob Ymgais Dilyniannu Newydd: Bydd chwaraeydd SCORM yn ailosod y data amser rhedeg bob tro y mae'r system yn pennu y dylid cychwyn ymgais newydd
Dychwelyd i Weithred LMSGan fod angen cynnwys dysgu ar 4ydd Rhifyn SCORM 2004 i ddarparu rhyngwyneb sy'n galluogi myfyrwyr i ddewis math o adael wrth adael cwrs, gall y chwaraewr SCORM ddangos ysgogiad pan fydd y myfyriwr yn clicio Gadael y Cwrs. Gan ei bod yn bosibl troi'r anogwr hwn ymlaen ac i ffwrdd, mae'r opsiwn hwn yn caniatáu i chi ddewis y weithred i weithio'n awtomatig pan fydd yr anogwr i ffwrdd. Mae'r gosodiad yn penderfynu a yw'r cwrs yn gohirio ac yn cadw'r cyflwr cyfredol neu'n dod â'r cwrs i ben yn llwyr wrth adael. Y dewisiadau sydd ar gael yw:
 • Hen: Defnyddio ymddygiad 3ydd Cyhoeddiad SCORM, gan ddychwelyd i'r prif gwrs tra'n cadw cyflwr presennol yr ymgais
 • Atal Pob Un: Cadw cyflwr presennol pob ymgais gyfredol, gan gynnwys pob SCO sydd ar agor (4ydd Cyhoeddiad SCORM yn unig)
 • Gadael Pob Un: Dod â'r ymgais i ben (4ydd Cyhoeddiad SCORM yn unig)
 • Modd ei Ddewis: Galluogi'r myfyriwr i ddewis rhwng Atal Pob Un neu Gadael Pob Un (4ydd Rhifyn SCORM yn unig)

Gosodiadau cyfathrebu

Mae'r Gosodiadau Cyfathrebu yn pennu sut mae’r Chwaraewr Cynnwys yn rhyngweithio â'r gweinydd. Efallai bydd angen addasu'r gosodiadau hyn os oes seibiannau neu fethiannau cyfathrebu'n cael eu hadrodd rhwng cyfrifiaduron y myfyrwyr a'r gweinydd, ond dylid eu newid gan weinyddwr neu ddatblygwr SCORM profiadol yn unig.

Opsiynau
OpsiwnSwyddogaeth
Uchafswm Ymgeisiau Sy'n MethuMae'n gosod uchafswm nifer yr ymgeisiau i geisio diweddaru data amser rhedeg i'r gweinydd cyn datgan methiant. Os eir dros y rhif hwn, arddangosir neges methiant.
Ymrwymo AmlderMae'n penderfynu pa mor aml, mewn milieiliadau, y diweddarir y data amser rhedeg i'r gweinydd. Mae rhai digwyddiadau megis cwblhau cwrs yn gorfodi diweddariad.

Opsiynau difa chwilod

Bydd yr Opsiynau Difa Chwilod yn pennu a yw ac i ba raddau y caiff gwybodaeth gofnodi ei recordio o fewn is-systemau amrywiol SCORM.

Wrth brofi problemau neu wallau gyda chwarae neu gyflwyno cynnwys cyrsiau, mae galluogi'r Opsiynau Difa Chwilod fel y gallwch chi, neu y gall eich gweinyddwr neu gynrychiolydd cefnogi SCORM arbenigol adolygu'r cofnodion neges yn aml yn gam hanfodol mewn adnabod problemau a datrys y mater. Gall defnyddio'r Opsiynau Hanes i recordio manylion statws rheolaidd (nad ydynt yn wallau) ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol hefyd.

Opsiynau
OpsiwnSwyddogaeth
Opsiynau Difa ChwilodMae'n penderfynu lefel y cofnodi i'w berfformio o fewn pob un o'r is-systemau SCORM cydgysylltiedig: Rheoli (swyddogaethau cyffredinol y system), Amser Rhedeg (lansio a gweithredu SCO), neu Dilyniannu (beth sy'n digwydd y tu allan i a rhwng SCO)
 • I Ffwrdd: Ni chofnodir unrhyw negeseuon cofnodi difa chwilod.
 • Archwilio: Caiff cofnodion difa chwilod sylfaenol eu cofnodi.
 • Manwl: Cofnodir negeseuon cofnodi lefel-archwilio, yn ogystal â negeseuon mewn manylder ychwanegol.
Cynnwys Stampiau AmserMae'n penderfynu a gofnodir stampiau amser gyda'r digwyddiadau yn y ffeiliau cofnodi difa chwilod.

Opsiynau Hanes

Mae'r Opsiynau Hanes yn rheoli a yw ac i ba raddau y mae gwybodaeth statws rheolaidd (nad yw'n ymwneud â gwallau) am gynnwys cwrs y Pecyn Cynnwys SCORM yn cael ei gofnodi.

Opsiynau
OpsiwnSwyddogaeth
Hanes CipioYn pennu a ddylai'r Pecyn Cynnwys anfon gwybodaeth yn ôl am bob ymgais.
Cipio Hanes Mewn ManylderMae'n penderfynu a ddylai'r Pecyn Cynnwys anfon gwybodaeth mewn manylder yn ôl am bob ymgais.

Opsiynau ymddygiadol eraill

Opsiynau
OpsiwnSwyddogaeth
Terfyn AmserCyfanswm yr amser, mewn munudau, y caniateir i'r myfyriwr dreulio yn y Pecyn Cynnwys. Os yw'r amser dynodedig yn dod i ben, bydd rhaid i'r myfyriwr adael yn awtomatig, gyda sgoriau a statws yn cael eu cyfrifo o gyflwr cyfredol y cwblhau. Os gosodir y gwerth hwn i sero (0), does dim terfyn amser.