Gall y cynnwys digidol iawn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar eich cyrsiau.

Gwnewch eich cwrs Blackboard Learn hyd yn oed yn fwy gwerthfawr trwy integreiddiadau a dolenni i gynnwys digidol. Gall gweinyddwr Blackboard Learn eich sefydliad awdurdodi adnoddau sydd â thechnoleg Gallu Offer Dysgu i Ryngweithredu (LTI) a LTI 2.0. Mae LTI yn fenter a reolir gan Gonsortiwm Dysgu Byd-eang IMS i integreiddio offer dysgu a gynhelir yn allanol ar y we i gyrsiau yn ddidrafferth.

Efallai bod gennych fynediad i'r Content Market hefyd, siop dan yr un to er mwyn i hyfforddwyr gyrchu cynnwys allanol y maent eisiau ei ddefnyddio yn eu cwrs. Gall hyfforddwyr ac adeiladwyr cyrsiau gyrchu deunyddiau parod gan gyhoeddwyr gwerslyfrau i wella'u cwricwlwm a darparu deunyddiau atodol ar gyfer myfyrwyr sy'n cynorthwyo dysgu.

Gyda datrysiad cynnwys integredig, gallwch gyflwyno cynnyrch ar-lein gan gyhoeddwyr blaenllaw y farchnad o fewn eich cyrsiau Blackboard Learn. Darparwch fynediad di-dor i'r cynnwys gwerth uchel y mae arnoch ei angen, y ffordd yr ydych ei eisiau.

Mwy yn ein Canolfan Cynnwys Digidol

Content Market

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion y Content Market.

Mae llif gwaith y Content Market yn symleiddio darganfod ac ychwanegu cynnwys ac offer o ffynonellau allanol. Gallwch gyrchu deunyddiau dysgu gwerthfawr gan gyhoeddwyr partner Blackboard, fel Macmillan a Jones a Bartlett. Gallwch ddewis o blith adnoddau masnachol ac anfasnachol, gwersi, e-lyfrau, adnoddau addysgol agored, offer ac apiau.

Mewn ardal gynnwys eich cwrs, dewiswch Content Market o'r ddewislen Cynnwys Partneriaid.

Porwch y Content Market i ychwanegu cynnwys at eich cwrs. Mae'r rhestr o Bartneriaid Cysylltiedig yn dangos cyhoeddwyr rydych wedi'u cysylltu â'ch cwrs. Mae Partneriaid Sydd Ar Gael yn dangos cyhoeddwyr nad ydynt yn gysylltiedig â'ch cwrs eto, y maent ar gael i chi.


Ychwanegu offer addysgu o wefan y darparwr

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ychwanegu cynnwys trwy wefan y darparwr

Mae technoleg LTI yn agor eich cwrs i gyfoeth o gynnwys cyhoeddwyr yr ymddiriedir ynddynt a all helpu i'ch arbed amser wrth i chi adeiladu'ch cwricwlwm. Gellir defnyddio offer LTI fel offer ar gyfer eich cwrs, neu fel marchnadle i chi ddewis ac ychwanegu cynnwys ble bynnag y byddwch am iddo ymddangos.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Os yw'ch sefydliad wedi ychwanegu'r darparwr fel offeryn cwrs, gallwch ei gyrchu yn y ddewislen Offer lle byddwch yn adeiladu cynnwys. Dewch o hyd i'r darparwr offer yn y rhestr a dewiswch ef i lansio'r offeryn. Os yw'r darparwr offer yn caniatáu, gallwch ychwanegu darnau lluosog o'u cynnwys i'ch cwrs gyda nifer bach o gliciau.

Mae cynnwys pob darparwr offer wedi'i ffurfweddu'n wahanol. Efallai y byddwch yn gweld blwch ticio drws nesaf i ddarnau o gynnwys i'w dethol a'u hychwanegu i gyd ar yr un pryd. Cysylltwch â'ch sefydliad i ddysgu mwy am ychwanegu cynnwys trydydd parti at eich cwrs.


ULTRA: Marchnad Gynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion Content Market.

Content Market yw eich porth i gyrchu deunyddiau dysgu gwerthfawr gan ddarparwyr cynnwys. Gallwch gyrchu offer a dolenni y mae eich gweinyddwr wedi'u darparu ar draws eich sefydliad hefyd.

Mae'r cynnwys ac offer a ychwanegwch yn ymddangos ar y dudalen Cynnwys y Cwrs wrth ochr eich deunyddiau cwrs eraill.

Ar hyn o bryd mae rhai darparwyr cynnwys partner ar gael dim ond yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r rhain yn cynnwys Cengage Learning MindLinks™, McGraw-Hill Higher Education, Pearson's MyLab a Mastering, Bookshelf gan VitalSource Technologies, a WileyPLUS.

  1. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws ble bynnag yr ydych eisiau ychwanegu cynnwys. Gallwch ehangu neu greu ffolder hefyd ac ychwanegu cynnwys hefyd.
  2. Dewiswch Content Market. Gallwch ddod o hyd i gynnwys gan ddarparwyr cynnwys a'i ychwanegu neu bori'r rhestr offer y mae eich sefydliad eisoes wedi'i ddarparu.
  3. Dewiswch gyhoeddwr, gwerslyfr ac adnoddau electronig. Wedyn, parwch eich cwrs â'r cyhoeddwr hwnnw trwy broses awdurdodi'r cyhoeddwr hwnnw. Efallai y gofynnir i chi awdurdodi mynediad y darparwr i wybodaeth ddefnyddiwr benodol, fel eich enw a chyfeiriad e-bost.

    Efallai bydd eich sefydliad yn dewis rhannu eich gwybodaeth ddefnyddiwr gyda darparwyr cynnwys yn awtomatig.

  4. Dewiswch Lansio.

Ar y dechrau rydych yn darparu eich cymhwyster i gyhoeddi ac yn derbyn mynediad i'r gwerslyfr. Wedyn, gallwch barhau i gyrchu deunyddiau ac offer trwy gydol y tymor. Ar ôl i chi ychwanegu deunyddiau at eich cwrs, gallwch eu trefnu fel y mynnwch a'u dangos i fyfyrwyr pan fyddwch yn barod.

Hefyd gallwch ychwanegu cynnwys o Content Market yn uniongyrchol at y golygydd yn aseiniadau, profion a dogfennau eich cwrs. Yn y golygydd, dewiswch Mewnosod Cynnwys a Mewnosod/Golygu Eitem LTI.

Rhagor am ychwanegu ffeiliau Content Market yn y golygydd

Offer y Sefydliad

Efallai bod gennych fynediad hefyd at gynnwys ac offer y mae eich sefydliad wedi'u hychwanegu.

Gall eich gweinyddwr awdurdodi adnoddau gyda thechnoleg Gallu Offer Dysgu i Ryngweithredu (LTI). Mae LTI yn fenter Consortiwm Dysgu Byd-eang IMS i integreiddio offer dysgu ar y we a gwe-letyir yn allanol yn llyfn mewn cyrsiau.

Ar dudalen y Content Marketgallwch ddewis rheolwr sesiwn Blackboard Collaborate Ultra eich sefydliad os yw'n ymddangos. Yn y panel sy'n agor gallwch reoli gweladwyedd, ailenwi'r offeryn a theipio disgrifiad a fydd yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Ychwanegu offer addysgu o wefan y darparwr

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r cymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu cynnwys trwy wefan y darparwr.

Os yw darparwr offer yn ei alluogi, gallwch ychwanegu darnau lluosog o'u cynnwys at eich cwrs gyda dim ond ychydig o gliciau.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs dewiswch yr arwydd plws a dewiswch Content Market. Dewch o hyd i'r darparwr offer, lansiwch yr offeryn a dechreuwch bori am gynnwys.

Mae cynnwys pob darparwr offer wedi'i ffurfweddu'n wahanol. Efallai y byddwch yn gweld blwch ticio drws nesaf i ddarnau o gynnwys i'w dethol a'u hychwanegu i gyd ar yr un pryd. Cysylltwch â'ch sefydliad i ddysgu mwy am ychwanegu cynnwys trydydd parti at eich cwrs.


ULTRA: Llyfrau ac Offer

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch Llyfrau ac Offer o dan Manylion a Gweithrediadau i weld y cynnwys cyhoeddwr rydych eisoes wedi'i ddefnyddio yn eich cwrs a'r offer y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt.

Mae'r rhestr offer a awgrymir yn cynnwys yr offer awdurdodedig ar gyfer eich sefydliad, fel Blackboard Collaborate Ultra. Dewiswch yr arwydd plws i ddefnyddio offeryn yn eich cwrs.

Gallwch ddefnyddio Llyfrau ac Offer i sefydlu llyfr nodiadau a rennir i'r dosbarth. Gallwch hefyd raddio cyfraniadau ac ychwanegu dyddiad cyflwyno gwaith fel bod y gwaith gofynnol yn ymddangos ar galendrau myfyrwyr. Yn syml, gallwch ei ychwanegu at eich tudalen Cynnwys y Cwrs a'i ffurfweddu yn seiliedig ar gyfarwyddiadau gan ddarparwr yr offeryn.


ULTRA: Ychwanegwch offer addysgu gyda'r cysylltiad LTI

Gallwch hefyd sefydlu offer nad yw eich sefydliad wedi'u hawdurdodi eto. Ar gyfer offer sydd wedi'u hintegreiddio â'r safon LTI, ychwanegwch y wybodaeth gysylltu LTI: Cynnwys y Cwrs > Creu > Creu Eitem > Offer Addysgu gyda chysylltiad LTI.

Ar y panel Dolen LTI Newydd, rhowch deitl i'r offeryn a theipiwch neu gludwch yr URL Ffurfweddu. Os yw'r cysylltiad LTI yn gofyn am allwedd neu gyfrinach a rennir, bydd y meysydd hyn yn ymddangos ar ôl i chi ychwanegu'r URL. Hefyd gallwch osod y ddolen i agor mewn ffenest ar wahân, caniatáu sgyrsiau dosbarth, galluogi graddio a theipio disgrifiad a fydd yn ymddangos gyda'r offeryn ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd Dolen LTI Newydd a'r dyddiad yn ymddangos yn y rhestr cynnwys.

Eich sefydliad sy'n penderfynu pa ddarparwyr LTI sy'n dderbyniol a gallant atal cysylltiadau allanol.

Pan fydd myfyrwyr yn dewis y ddolen ar dudalen Cynnwys y Cwrs, maent yn dod yn ôl at y cynnwys.

Rydych yn cael eich rhybuddio ac mae'r ddolen yn cael ei chuddio rhag myfyrwyr os yw'r ffurfweddu'n annilys neu mae angen i'ch sefydliad ei gymeradwyo.

Gallwch alinio dolen LTI ag un amcan neu amcanion lluosog. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Mae angen i chi gadw'r ddolen LTI cyn i chi fedru alinio amcanion.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr eicon Mwy o opsiynau yn rhes y ddolen LTI i agor y ddewislen. Dewiswch Golygu, wedyn dewiswch Alinio ag amcanion i chwilio am yr amcanion sydd ar gael i alinio â'r eitem hon. Ni fydd myfyrwyr yn gallu gweld yr amcanion rydych yn eu halinio â dolen LTI.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys y cwrs