Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch ychwanegu ffeiliau a ffolderi at Ffeiliau Cwrs mewn sawl ffordd, gan gynnwys pan fyddwch yn creu cynnwys cwrs.

Nid yw ffeiliau myfyrwyr wedi'u cadw mewn Ffeiliau Cwrs, ac ni allant uwchlwytho eitemau yma. Pan fyddant yn cymryd rhan mewn cwrs, gallant bori ac atodi ffeiliau o'u cyfrifiaduron yn unig.

Gallwch uwchlwytho un ffeil, sawl ffeil, neu un ffolder neu ragor i Ffeiliau Cwrs. Bydd cynnwys y ffolderi'n cael ei uwchlwytho ac yn ymddangos yn unigol yn y rhestr uwchlwytho. Ar ôl i chi eu huwchlwytho, gallwch eu symud i ffolderi eraill yn ôl yr angen.

Mae'n rhaid bod gan eich porwr ategyn Java i uwchlwytho ffeiliau a ffolderi lluosog mewn un weithred a phori am ffeiliau. Os nad yw'r ategyn ar gael neu mae angen opsiwn hygyrch arnoch, dewiswch Ffeil Unigol o dop y dudalen i bori am ffeiliau a'u huwchlwytho un ar y tro.

I ddewis ffeiliau a ffolderau lluosog mewn rhestr ar beiriant Windows, gwasgwch y bysell Shift a dewiswch yr eitemau cyntaf ac olaf. I ddewis ffeiliau a ffolderau allan o ddilyniant, gwasgwch y bysell Ctrl a dewiswch bob eitem. Os ydych yn defnyddio Mac, defnyddiwch y bysell Command yn lle'r bysell Ctrl.


Ychwanegu ffeiliau

Gallwch ychwanegu cynnwys mewn pedair ffordd:

 • Uwchlwythwch ffeiliau a ffolderau i Ffeiliau Cwrs, naill ai un ar y tro neu mewn sypiau, gan ddefnyddio'r swyddogaethau llusgo a gollwng neu bori.
 • Uwchlwythwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur wrth greu cynnwys gyda Pori fy Nghyfrifiadur.
 • Creu gwrthrychau HTML mewn Ffeiliau Cwrs ac uwchlwythwch ffeiliau.
 • Defnyddiwch WebDAV ar gyfer uwchlwytho, golygu a rheoli ffeiliau'n uniongyrchol mewn Ffeiliau Cwrs o ben desg eich cyfrifiadur neu drwy raglenni a all brosesu WebDAV.

Mwy am yr arferion gorau ar gyfer atodi ffeiliau


Llusgo a gollwng ffeiliau

 1. Ewch i'r ffolder Ffeiliau Cwrs rydych eisiau uwchlwytho'r ffeiliau iddo.
 2. Pwyntiwch i Uwchlwytho a dewiswch Uwchlwytho Ffeiliau.
 3. Dewiswch Ffeiliau Lluosog o dop y dudalen os bydd angen.
 4. Ar eich cyfrifiadur, agorwch y ffolder sy'n cynnwys y ffeiliau a ffolderau i'w huwchlwytho. Lleolwch y ffolder drws nesaf i'r dudalen Uwchlwytho Ffeiliau a Ffolderau Lluosog.
 5. Dewiswch y ffeiliau a llusgwch nhw i'r blwch uwchlwytho ar y dudalen Uwchlwytho Ffeiliau a Ffolderau Lluosog. Os ydych yn ceisio uwchlwytho ffeil sydd â'r un enw â ffeil bresennol, mae'r system yn gofyn a ydych eisiau disodli'r ffeil bresennol.
 6. Bydd y ffeiliau a ffolderi yn ymddangos yn y blwch uwchlwytho. I ddileu ffeil yn y rhestr, dewiswch X yn y golofn Dileu. Caiff cynnwys y ffolderi ei uwchlwytho a bydd yn ymddangos yn unigol yn y rhestr uwchlwytho.
 7. Dewiswch Cyflwyno. Mae bar statws yn arddangos cynnydd y llwytho i fyny.

Pori am ffeiliau

 1. Ewch i'r ffolder Ffeiliau Cwrs rydych eisiau uwchlwytho'r ffeiliau iddo.
 2. Pwyntiwch i Uwchlwytho a dewiswch Uwchlwytho Ffeiliau.
 3. Dewiswch Ffeiliau Lluosog o dop y dudalen os bydd angen.
 4. Ar y dudalen Uwchlwytho Ffeiliau a Ffolderau Lluosog, dewiswch Pori ac agorwch y ffolder ar eich cyfrifiadur sy'n cynnwys y ffeiliau a ffolderau i'w huwchlwytho. Dewiswch y ffeiliau.
 5. Bydd y ffeiliau a ffolderau yn ymddangos yn y blwch uwchlwytho. I ddileu ffeil yn y rhestr, dewiswch X yn y golofn Dileu. Bydd cynnwys ffolderau'n ymddangos yn unigol yn y rhestr uwchlwytho, ond ar ôl iddynt gael eu huwchlwytho, maent wedi'u cynnwys yn eu rhiant ffolderau.
 6. Dewiswch Cyflwyno. Mae bar statws yn arddangos cynnydd y llwytho i fyny.

Uwchlwytho ffeiliau lleol wrth greu cynnwys

Pan fyddwch yn creu cynnwys yn eich cwrs, gallwch bori am ffeil ar eich cyfrifiadur a chysylltu â hi. Mae ffeiliau a uwchlwythwch gyda'r swyddogaeth Pori fy Nghyfrifiadur wedi'u cadw yn y ffolder lefel uchaf yn Ffeiliau Cwrs. Nid oes gennych opsiwn i ddewis ffolder gwahanol pan fyddwch yn uwchlwytho ffeil. Yn ddiofyn, rhoddir caniatâd darllen i bob defnyddiwr cofrestredig ar gyfer ffeiliau rydych yn eu huwchlwytho i'ch cwrs gyda'r dull hwn.

Os byddwch yn uwchlwytho ffeil sydd â'r un enw â ffeil sydd eisoes yn y ffolder lefel uchaf, mae'r ffeil newydd yn cael ei chadw gyda rhif wedi'i atodi i'r enw. Er enghraifft, bydd, course_assignment.doc yn course_assignment(1).doc.

Bydd rhai ffeiliau a uwchlwythir i'ch cwrs ddim yn cael eu cadw yn Ffeiliau Cwrs, megis wrth greu tudalennau wiki. Am restr gyflawn, gweler Ynghylch Ffeiliau a Ychwanegir yn Awtomatig at Ffeiliau Cwrs.

 1. Yn yr adran Atodiadau ar y dudalen Creu Eitem, dewiswch Pori fy Nghyfrifiadur i chwilio am ffeil.
 2. Teipiwch Teitl Dolen. Dyma'r testun y mae myfyrwyr yn ei weld fel dolen i'r ffeil. Dewiswch Peidiwch ag atodi i ddileu'r ffeil a ddewisir.
 3. Dewiswch Cyflwyno ar ôl i chi orffen creu'r eitem.

Mae'r ffeil sydd wedi'i huwchlwytho i'r eitem gynnwys yn ymddangos fel dolen yn yr ardal gynnwys ac yn cael ei chadw mewn Ffeiliau Cwrs yn y ffolder lefel uchaf. Gallwch symud y ffeil i ffolder gwahanol mewn Ffeiliau Cwrs ac ni fydd y ddolen yn eich cwrs yn torri.


Atodi ffeiliau gyda'r golygydd

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau golygydd i greu dolenni i ffeiliau hefyd. Mae ffeiliau rydych yn eu uwchlwytho'n cael eu cadw mewn Ffeiliau Cwrs yn y ffolder lefel uchaf.

Mae creu dolen i ffeil gyda'r golygydd yn cynnig mwy o reolaeth dros ble mae dolen ffeil yn ymddangos mewn perthynas â thestun arall. Hefyd, gallwch ddewis yr opsiwn Agor mewn ffenestr newydd a darparu testun amgen. Mae testun amgen yn ymddangos pan fydd defnyddiwr yn symud pwyntiwr y llygoden dros ddolen ac mae'n cael ei darllen gan ddarllenwyr sgrîn.

I ychwanegu ffeil a chreu dolen yn y golygydd, dewiswch yr eiconau Mewnosod Atodiad, Mewnosod Delwedd, neu Mewnosod Cyfryngau Wedi'u Plannu. Mae ffenestr newydd yn ymddangos er mwyn i chi ychwanegu'ch cynnwys.


Uwchlwytho pecyn zip i Ffeiliau Cwrs

Mae gennych ddau opsiwn pan fyddwch yn uwchlwytho pecyn zip i Ffeiliau Cwrs:

 • Dadsipiwch ei gynnwys gan gadw strwythur y ffolderau a'r dolenni'n gyflawn - yr opsiwn Uwchlwytho Pecyn Zip.
 • Cadwch y ffeil wedi'i sipio - yr opsiwn Uwchlwytho Ffeiliau.

Dadsipio'r ffeil wrth uwchlwytho

Gallwch greu casgliad o ffeiliau neu wers gyfan, gan gynnwys taflenni dull rhaeadru (CSS), ei sipio i mewn i becyn, a'i lwytho i fyny i mewn i Ffeiliau'r Cwrs o'ch cyfrifiadur.

Enghraifft: Efallai y byddwch am ddefnyddio, ewch i'r opsiwn hwn os yw'n well gennych greu gwers sydd â nifer o dudalennau cysylltiedig gyda llywio, delweddau, dolenni gwe, a dogfennau. Gallwch gywasgu'r cynnwys mewn pecyn zip a'i uwchlwytho i Ffeiliau Cwrs gyda'r opsiwn Uwchlwytho Pecyn Zip. Pan fyddwch yn llwytho ffeil i fyny a sipiwyd yn y modd hwn, mae'r system yn dadsipio ei cynnwys. Pan fyddwch yn creu cynnwys yn eich cwrs, gallwch greu dolen i'r pecyn wedi'i ddadsipio yr ydych wedi'i uwchlwytho trwy ddewis tudalen dechrau. Yn eich cwrs, bydd myfyrwyr yn dewis y ddolen tudalen dechrau ac yn gweld y wers rydych wedi'i huwchlwytho.

Crëwch ffolder yn Ffeiliau'r Cwrs ar gyfer cynnwys y pecyn a ddadsipiwyd, os oes angen. Wrth ddadsipio pecyn gyda sawl ffeil a ffolder, gall fod yn ddefnyddiol cynnwys y cynnwys mewn ffolder.

Mantais: Gallwch olygu unrhyw ran o gynnwys y wers a disodli'r ffeil neu ffeiliau a olygwyd yn unig heb dynnu ac uwchlwytho ffeil newydd wedi'i sipio. Bydd yr holl ddolenni'n aros yn gyflawn yn eich cwrs.

Mwy am sut i ddisodli ffeil mewn Ffeiliau Cwrs

 1. Mewn Ffeiliau Cwrs, ewch i'r ffolder rydych eisiau ychwanegu'r pecyn zip iddo.
 2. Dewiswch Uwchlwytho > Uwchlwytho Pecyn Zip.
 3. Porwch am y ffeil a dewiswch y math o amgodio, os yn berthnasol.
 4. Dewiswch Cyflwyno.
 5. Ewch i ardal y cwrs rydych eisiau ychwanegu'r ffeil iddi. Yn y rhestr Adeiladu Cynnwys, dewiswch Ffeil.
 6. Defnyddiwch y swyddogaeth Pori Cyrsiau i chwilio am y dudalen dechrau ar gyfer y cynnwys wedi'i ddadsipio.

Bydd myfyrwyr yn dewis y ddolen ar gyfer tudalen dechrau'r wers a gallant weld cynnwys y wers mewn trefn gyda'r holl ddolenni'n gyflawn. Gallwch ailenwi dolen y tudalen cychwynnol a rheoli caniatâd ar gyfer y ffeiliau a'r ffolderi yn y pecyn a ddadsipiwyd.

Os bydd angen disgrifiad neu gyfarwyddiadau ac ni all teitl gyfleu'r ystyr honno, gallwch greu math cynnwys eitem yn lle ffeil. Wrth greu eitem, defnyddiwch y swyddogaeth Mewnosod Ffeil yn y golygydd cynnwys i ddewis y dudalen dechrau er mwyn i chi ddewis yr opsiwn Agor Mewn Ffenestr Newydd.

Cadw'r ffeil yn gyflawn wrth uwchlwytho

Efallai y byddwch am gadw ffolder cywasgedig yn gyflawn pan fyddwch yn ei uwchlwytho i'ch cwrs. Er enghraifft, os ydych am gynnwys nifer o ddelweddau i fyfyrwyr eu defnyddio mewn cyflwyniad.

Defnyddiwch yr opsiwn Uwchlwytho Ffeiliau, nid Uwchlwytho Pecyn Zip, i uwchlwytho'r pecyn wedi'i sipio i Ffeiliau Cwrs. Mae'r ffeil yn aros wedi ei sipio. Pan fyddwch yn creu cynnwys yn eich cwrs, gallwch greu dolen i'r ffeil a sipiwyd. Yn eich cwrs, bydd myfyrwyr yn dewis y ddolen i'r ffeil wedi'i sipio, ei lawrlwytho i'w cyfrifiaduron, dadsipio'r pecyn, ac yn gallu defnyddio'r cynnwys.