Wrth i chi drefnu ffolderi a ffeiliau, cofiwch fod caniatâd yn cael ei etifeddu yn seiliedig ar leoliad.

Pan fyddwch yn ychwanegu ffolderi a ffeiliau at y Content Collection, cofiwch pa ddefnyddwyr a rhestrau defnyddwyr y rhennir y cynnwys â nhw.

Efallai y byddwch yn ei cael yn ddefnyddiol i drefnu ffolderi mewn modd sy'n eich caniatáu i reoli caniatâd yn ôl ffolder, yn hytrach nag yn ôl ffeil. Gall fod yn anodd rhannu eitemau a rennir gyda'r un defnyddwyr, ond wedi'u lledaenu ar draws gwahanol ffolderi. Er enghraifft, crëwch ffolder sy'n cynnwys pob ffeil a ddefnyddir mewn prosiect grŵp. Fel hyn, gellir rhannu'r holl ffolder gydag aelodau'r grŵp, yn hytrach na cheisio rheoli caniatâd ar eitemau unigol a gedwir mewn gwahanol ffolderi.

Mwy ar drefnu cynnwys mewn ffolderi

Mae ffeiliau ar gael yn awtomatig i'r defnyddiwr a ychwanegodd y ffeil ond rhaid ei rannu os yw defnyddwyr eraill am weld yr eitem.

Mae ffeiliau yn etifeddu caniatâd o'r ffolder maen nhw ynddi. Os yw ffeil yn cael ei ychwanegu i ffolder sydd eisiau â chaniatâd darllen ac ysgrifennu ar gyfer defnyddwyr penodol neu restri o ddefnyddwyr, yna bydd gan yr un defnyddwyr ganiatâd darllen ac ysgrifennu ar gyfer y ffeil sydd newydd gael ei hychwanegu hefyd.

Mwy ar sut i rannu ffeiliau a dod o hyd i gynnwys yn y Content Collection

Caiff caniatadau ffolderi eu hetifeddu'n ddiofyn. Pan fyddwch yn diweddaru caniatadau defnyddwyr ar gyfer ffolder, bydd y caniatadau hynny hefyd yn berthnasol yn awtomatig i bob eitem (ffolder a ffeil) sydd yn y ffolder honno. Efallai y byddwch am gadarnhau nad oes gan ddefnyddwyr fynediad heb awdurdod i ffolderi penodol os ydych yn gwneud newidiadau i ganiatadau ffolder lefel uchaf.


Caniatadau

Mae caniatâd yn disgrifio gallu defnyddiwr neu grŵp i ryngweithio gyda ffeil neu ffolder yn y Content Collection.

 • Mae darllen yn golygu bod y defnyddiwr yn gallu gweld, agor a lawrlwytho'r eitem yn unig.
 • Mae ysgrifennu yn golygu bod gan y defnyddiwr ganiatâd darllen a hefyd yn gallu golygu neu ddisodli'r eitem, gan gynnwys enw a gosodiadau'r ffeil. Os oes ganddynt ganiatâd ysgrifennu ar gyfer ffolder, gallant hefyd greu eitemau newydd (ffolderi a ffeiliau) o fewn y ffolder.
 • Mae tynnu yn golygu bod gan y defnyddiwr ganiatâd darllen ac ysgrifennu, a'i bod hefyd yn gallu dileu'r eitem.
 • Mae rheoli yn golygu bod gan y defnyddiwr reolaeth lawn o'r eitem a'i bod yn gallu rhoi caniatâd i ddefnyddwyr eraill.

Rhoi caniatâd i ddefnyddwyr unigol

 1. Yn y Content Collection, llywiwch i'r ffolder neu'r ffeil rydych am neilltio caniatâd iddi.
 2. Yn rhes y ffeil neu ffolder, dewiswch yr eicon yng ngholofn Caniatâd.
 3. Ar dudalen Rheoli Caniatâd, dewiswch Dewis Defnyddwyr Penodol.
 4. Ar dudalen Ychwanegu Defnyddiwr, teipiwch un enw defnyddiwr neu ragor, wedi'u gwahanu gyda choma, neu dewiswch Pori.
 5. Wrth bori, ym mlwch Chwilio Am, teipiwch feini prawf y chwiliad a dewiswch Chwilio.
 6. Dewiswch y blychau ticio nesaf at y defnyddwyr priodol a dewiswch Cyflwyno.
 7. Ar dudalen Ychwanegu Defnyddiwr, dewiswch y blychau ticio ar gyfer y caniatâd priodol.
 8. Dewiswch Cyflwyno.

Rhoi caniatâd i grwpiau

Er mwyn arbed amser, gallwch roi caniatâd i grwpiau o ddefnyddwyr, megis:

 • Pob aelod o gwrs rydych yn eu haddysgu
 • Pob defnyddiwr â rolau penodol mewn cwrs rydych yn ei addysgu fel pob myfyriwr neu bob cynorthwy-ydd addysgu
 • Pob defnyddiwr a neilltuir i grwpiau dethol mewn cwrs rydych yn ei addysgu

Pan fyddwch yn gosod caniatâd ar gyfer grŵp, mae'r opsiynau'n amrywio gan ddibynnu ar y grŵp a ddewisir. Ar gyfer yr enghraifft hon, gallwch ddewis pob aelod o gwrs.

 1. Yn y Content Collection, llywiwch i'r ffolder neu'r ffeil rydych am neilltio caniatâd iddi.
 2. Yn rhes y ffeil neu ffolder, dewiswch yr eicon yng ngholofn Caniatâd.
 3. Ar dudalen Rheoli Caniatâd, dewiswch Dewis Defnyddwyr Penodol yn ôl Lle.
 4. Dewiswch grŵp o'r rhestr .
 5. Ar dudalen Ychwanegu Rhestr Defnyddwyr Cwrs, yn adran Dewis Cyrsiau, dewiswch y blychau ticio nesaf at y cyrsiau priodol.
 6. Yn adran Dewis Rolau - ar gael ar gyfer rhai grwpiau defnyddwyr yn unig - dewiswch y blwch ticio nesaf at Holl Ddefnyddwyr Cwrs. Fel arall, lleihewch eich dewis yn ôl rôl.
 7. Yn adran Gosod Caniatâd, dewiswch y blychau ticio ar gyfer y caniatâd priodol.
 8. Dewiswch Cyflwyno.

Golygu caniatâd

 1. Yn y Content Collection, llywiwch i'r ffolder neu ffeil.
 2. Dewiswch eicon Caniatâd ar gyfer y ffeil neu ffolder.
 3. Ar dudalen Rheoli Caniatâd, nesaf at y rôl yng ngholofn Defnyddwyr/Rhestr Defnyddwyr, agorwch ddewislen yr eitem.
 4. Dewiswch Golygu.

  Mae dileu yn tynnu'r rôl a'r caniatâd ar gyfer y ffeil neu ffolder honno. Dewiswch swyddogaeth i adfer rôl a ddilëwyd.

 5. Ar dudalen Golygu Caniatâd, dewiswch neu gliriwch y blwch ticio nesaf at fath y Caniatâd. Ar gyfer ffolderi, dewiswch flwch ticio Disodli er mwyn gwneud y newidiadau caniatâd hyn ar gyfer holl gynnwys y ffolder a'r holl is-ffolderi ac i ddisodli'r holl ganiatâd cyfredol. Lle nad ydych yn dewis Disodli, caiff y caniatâd a ddewisir ei ychwanegu at holl gynnwys y ffolder a'r is-ffolderi, ond ni fydd caniatâd cyfredol yn cael ei dynnu.
 6. Dewiswch Cyflwyno.
 7. Dewiswch Iawn i ddychwelyd i'r Content Collection.

Opsiwn i ddisodli caniatâd ffolder

Pan fyddwch yn ychwanegu caniatâd i riant ffolder, bydd gennych yr opsiwn Disodli, sy'n  gorfodi'r holl ffeiliau ac is-ffolderi i etifeddu'r caniatâd hwn. Er enghraifft, os caiff y caniatâd darllen ac ysgrifennu ei hychwanegu at y ffolder a'ch bod yn dewis Disodli, byddai'r holl ganiatâd ar eitemau yn y ffolder honno'n cael eu hailosod i ddarllen ac ysgrifennu. Byddai unrhyw eitem o fewn y ffolder sydd â chaniatadau eraill, fel dileu, yn dychwelyd i ganiatadau darllen ac ysgrifennu'n unig.

Os nad ydych yn dewis yr opsiwn Disodli, bydd y ffeiliau ac is-ffolderi'n derbyn unrhyw ganiatâd ychwanegol a roddwyd i'r rhiant ffolder yn awtomatig, ond ni chaiff y caniatâd cyfredol ei dileu. Er enghraifft, os yw caniatâd darllen, ysgrifennu a rheoli'n cael eu hychwanegu at y ffolder, a bod eisoes eitem yn y ffolder ganiatâd darllen, ysgrifennu a thynnu, byddai'r caniatâd darllen, ysgrifennu a thynnu ar gyfer y ffeil yn parhau, a byddai rheoli'n cael ei ychwanegu.

Ar ôl i chi olygu caniatâd ar ffolder, gallwch olygu'r caniatâd ar eitem, ond bydd hwn yn cael ei disodli'r tro nesaf y golygir y caniatâd ar y rhiant ffolder. Dyma un rheswm y mae cadw eitemau gyda'r un pwrpas a chynulleidfa mewn ffolder unigol yn gwneud rheoli caniatâd yn llawer haws.