Mae SafeAssign yn cymharu eich aseiniadau a gyflwynwyd yn erbyn cyfres o bapurau academaidd i nodi’r meysydd sy’n gorgyffwrdd rhwng yr aseiniadau a gyflwynwyd a gweithiau presennol.

Mae SafeAssign yn effeithiol fel ataliad ac offeryn addysgol. Defnyddiwch SafeAssign i adolygu cyflwyniadau aseiniad am wreiddioldeb a chreu cyfleoedd i helpu myfyrwyr i nodi sut i briodoli ffynonellau yn briodol yn hytrach nag aralleirio.

Mae SafeAssign yn seiliedig ar algorithm paru testun unigryw sy’n gallu nodi cydweddu union ac anunion rhwng papur a deunydd ffynhonnell. Caiff cyflwyniadau eu cymharu yn erbyn sawl cronfa ddata:

 • Archifau dogfennau sefydliadol: Yn cynnwys yr holl bapurau a gyflwynwyd i SafeAssign gan ddefnyddwyr yn eu sefydliadau perthnasol.
 • Global Reference Database: Yn cynnwys dros 15 miliwn o bapurau a roddwyd gan fyfyrwyr o sefydliadau cleient Blackboard i helpu atal llên-ladrad ar draws sefydliadau.
 • ProQuest Journal Database: Mae’n cynnwys mwy na 3,000 o gyhoeddiadau, 4.5 miliwn o ddogfennau, a thros 200 o gategorïau pwnc o’r 1970au hyd heddiw, o Hysbysebu i Astudiaethau Menywod.
 • Rhyngrwyd: Mae SafeAssign yn chwilio’r we ehangach am destun tebyg gan ddefnyddio gwasanaeth chwilio mewnol.

Defnyddio SafeAssign yn eich aseiniadau.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Ultra” i ddysgu am sut i ddefnyddio SafeAssign gydag aseiniadau.

Gallwch chi ddefnyddio SafeAssign i wirio am lên-ladrad ar gyfer unrhyw un o’ch aseiniadau.

 1. Ar dudalen Creu Aseiniad , ehangwch Manylion Cyflwyno.
 2. Dewiswch Gwirio cyflwyniadau am lên-ladrad gan ddefnyddio SafeAssign.
 3. Fel arall, dewiswch un opsiwn, neu'r ddau:
  1. Caniatáu i fyfyrwyr weld Adroddiadau Gwreiddioldeb SafeAssign am eu gwaith.
  2. Eithrio holl gyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer yr aseiniad o'r gronfeydd data sefydliadol neu gyffredinol.
 4. Cwblhewch dudalen Creu Aseiniad.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fyddwch yn creu SafeAssignment, crëir colofn raddau yn awtomatig yn y Ganolfan Raddau. Pan fydd SafeAssignment yn barod i gael ei farcio, bydd eiconAngen Graddio yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau. Marcio SafeAssignments yn y Ganolfan Raddau neu ddod o hyd iddynt ar dudalen Angen Graddio.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i fideo “Ultra” am ddefnyddio SafeAssign mewn aseiniadau a phrofion.


Gwybodaeth am yr opsiwn i eithrio rhai darnau o waith

Mae gosodiadau SafeAssign yn cynnwys yr opsiwn i eithrio rhai darnau o waith wrth greu aseiniad. Mae’r opsiwn hwn yn galluogi hyfforddwyr i greu aseiniadau nad ydynt yn cynnwys unrhyw gyflwyniadau gan fyfyrwyr yng nghronfeydd data Institutional neu Global. Fel opsiynau eraill ar gyfer aseiniadau Blackboard, bydd yr opsiwn hwn yn ymddangos ar y pryd a bydd modd ei newid ar ôl creu’r aseiniad. Os byddwch yn newid yr opsiwn hwn yn hwyrach ymlaen, bydd y newid yn berthnasol i bob darn o waith a gyflwynir ar ôl hyn. Dyma enghraifft:

Mae hyfforddwr am i fyfyrwyr allu cyflwyno drafftiau ar gyfer aseiniad unigol, cyn cyflwyno gwaith yn derfynol i gael ei farcio. Dim ond y gwaith terfynol a ddylai gael ei gynnwys yn SafeAssign yn y Gronfa Ddata Sefydliadol fel bod modd ei gymharu ag aseiniadau yn y dyfodol.

Gallwch wneud hyn trwy ddilyn y camau canlynol:

 1. Creu aseiniad ag ymgeisiau niferus, cynhwyswch SafeAssign, a throwch ‘eithrio cyflwyniadau’ ymlaen.
 2. Bydd myfyrwyr yn cyflwyno eu drafftiau, ac ni chaiff y rhain eu cynnwys yn y Global Reference Database nac yn y Gronfa Ddata Sefydliadol.
 3. Pan ddisgwylir y cyflwyniad terfynol, byddwch yn analluogi'r opsiwn "gwahardd cyflwyniadau".
 4. Mae’r myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith terfynol, ac yna mae’r cyflwyniadau yn cael eu cynnwys yn y Cronfeydd Data Sefydliadol a Byd Eang

Ffeiliau a Gefnogir

Mae SafeAssign yn cefnogi’r mathau o ffeiliau y gellir eu trosi i destun plaen yn unig, sy’n cynnwys y mathau hyn o ffeiliau: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML, a HTM. Ni chefnogir ffeiliau taenlen.

Mae SafeAssign hefyd yn derbyn ffeiliau ZIP ac yn prosesu ffeiliau sy'n cyd-fynd ag unrhyw un o'r mathau hyn o ffeiliau.

Mae SafeAssign yn cyfri ac yn dangos nifer yr atodiadau mewn cyflwyniad, yn ogystal â nifer yr atodiadau a broseswyd gan SafeAssign. Mae SafeAssign ond yn prosesu ac yn creu Originality Reports ar gyfer atodiadau sy’n cydweddu â’r mathau o ffeiliau a gefnogir. Dydy SafeAssign ddim yn rhoi sgôr tebygrwydd ar gyfer mathau o ffeiliau nad ydynt yn cael eu cefnogi.


SafeAssign Originality Reports

Ar ôl i ymgais gael ei brosesu, caiff adroddiad ei gynhyrchu yn rhoi manylion am ganran y testun yn y cyflwyniad sy'n cyfateb â ffynonellau sy'n bodoli eisoes. Mae'r adroddiad yn dangos y ffynonellau a amheuir ar gyfer pob adran o'r papur a gyflwynwyd sy'n cyfateb. Gallwch chi ddileu sgoriau tebygrwydd o’r adroddiad a’i brosesu eto os yw’r papur yn barhad o waith a gyflwynwyd gan yr un myfyriwr o’r blaen.

Darllenwch yr adroddiad yn ofalus er mwyn archwilio a yw pob darn o destun wedi'i briodweddu'n gywir.

Mwy o wybodaeth am Adroddiadau Gwreiddioldeb gan SafeAssign


Awgrymu URL newydd

Gallwch chi awgrymu bod SafeAssign yn chwilio tudalennau gwe a gwefannau ychwanegol sydd heb eu fflagio, neu dudalennau gwe a gwefannau nad yw’r Adroddiadau Gwreiddioldeb wedi cyfeirio atynt, gan ddefnyddio URL Adder.

Mae’r URL Adder ar gael i hyfforddwyr trwy: Offer Cwrs yna SafeAssign yna URL Adder. Dewiswch Awgrymu URL ar dudalen SafeAssign i gyflwyno cyfeiriad gwe.

Os bydd y defnyddiwr yn awgrymu gwefan benodol, bydd SafeAssign yn ceisio cynnwys pob un o’r tudalennau gwe sydd ar gael o dan yr URL sylfaenol. Er enghraifft, o awgrymu, http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx bydd SafeAssign yn ceisio dod o hyd i bob tudalen gwe sy’n gysylltiedig â’r URL sylfaenol http://www.blackboard.com.

Bydd pob URL a gaiff ei ychwanegu trwy offeryn URL Adder ar gael i bob un o ddefnyddwyr SafeAssign, sy’n golygu y gall awgrymu URL fod o fudd i bawb sy’n ei ddefnyddio.


Global Reference Database

Mae Global Reference Database Blackboard yn gronfa ddata ar wahân lle mae myfyrwyr yn rhoi copïau o’u papurau’n wirfoddol i helpu i hyrwyddo gwreiddioldeb. Mae’r gronfa ddata hon wedi ei gwahanu o gronfa ddata fewnol pob sefydliad lle mae papurau’n cael eu storio gan bob sefydliad cyfatebol. Mae myfyrwyr yn rhydd i ddewis yr opsiwn i wirio eu papurau heb eu cyflwyno i’r Global Reference Database. Mae myfyrwyr yn cyflwyno eu papurau i'r gronfa ddata yn wirfoddol ac yn cytuno i beidio â dileu papurau yn y dyfodol. Mae cyflwyniadau i’r Global Reference Database yn gopïau atodol a roddir yn wirfoddol i’r diben o helpu â gwreiddioldeb. Nid yw Blackboard yn hawlio perchnogaeth ar bapurau a gyflwynwyd.


ULTRA: Defnyddio SafeAssign yn eich aseiniadau.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Gwreiddiol” i ddysgu am sut i ddefnyddio SafeAssign gydag aseiniadau.

Gallwch chi ddefnyddio SafeAssign i wirio a oes unrhyw achosion o lên-ladrad wedi bod ymysg y myfyrwyr.

 1. Agor Gosodiadau Aseiniad mewn aseiniad newydd neu bresennol.
 2. O dan SafeAssign, dewiswch Galluogi Adroddiad Gwreiddioldeb.
 3. Dewiswch Gwirio cyflwyniadau am lên-ladrad gyda SafeAssign.
  • Wrth alluogi SafeAssign ar gyfer aseiniad, gallwch chi ganiatáu i’r myfyrwyr weld yr Adroddiad Gwreiddioldeb hefyd. Ar gyfer yr aseiniadau hynny lle mae modd ymgeisio sawl gwaith, caiff Adroddiad Gwreiddioldeb ei lunio ar gyfer pob ymgais y bydd y myfyriwr wedi ei chyflwyno.
  • Penderfynwch a ydych chi am eithrio gwaith o gronfeydd data Institutional a Global.
 4. Caewch yr haen. Mae eich newidiadau wedi eu harbed.

Wrth alluogi Adroddiad Gwreiddioldeb ar gyfer aseiniad, caiff colofn Gwreiddioldeb ei hychwanegu at dudalen Cyflwyniadau. Sganiwch y rhestr i weld yn gyflym pa aseiniadau a allai gynnwys deunydd sydd wedi ei gopïo o ffynhonnell arall.

Gallwch alluogi'r Originality Report SafeAssign ar unrhyw adeg, hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau, ond dim ond pan gaiff SafeAssign ei alluogi y caiff cyflwyniadau eu gwirio. Ni chaiff aseiniadau a gyflwynwyd cyn ichi alluogi SafeAssign eu gwirio.

Pwerir SafeAssign gan yr un dechnoleg yng Ngwedd Cwrs Ultra a Gwedd Cwrs Gwreiddiol. Ewch i adrannau blaenorol i ddysgu mwy am SafeAssign.

Eithrio darnau o waith o’r Global Reference Database

Ffeiliau a gefnogir yn SafeAssign

Beth yw’r Global Reference Database?