Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch aseinio defnyddwyr penodol yn eich cwrs i raddio setiau penodol o gyflwyniadau aseiniadau myfyrwyr. Mae rolau sydd â breintiau graddio'n ôl rhagosodiad yn cynnwys hyfforddwr, cynorthwy-ydd addysgu, a graddiwr. Fel rhan o'r llif gwaith dirprwyo graddio, gallwch hefyd bennu'r gallu i gysoni graddau i raddwyr.

Gelwir y defnyddwyr sy’n eich helpu i raddio yn raddwyr dirpwyedig a byddant yn darparu graddau dros dro. Mae graddwyr dirprwyedig yn dilyn yr un camau graddio â chi. Fodd bynnag, bydd y grŵp o ymgeisiau aseiniadau a welir ganddynt yn seiliedig ar yr opsiynau a ddewiswch. Ar ôl i bob graddiwr a ddirprwyir roi graddau ac adborth, mae un neu fwy o raddwyr terfynol yn adolygu'r graddio i benderfynu ar radd derfynol neu ei chysoni.

Pam defnyddio graddio dirprwyedig?

Mae graddio ac adborth gan fwy nag un graddiwr yn hyrwyddo dibynadwyedd, yn gwella cysondeb ac yn cael gwared â bias. Gallwch chi bennu graddwyr dall, na all weld graddau graddwyr eraill, i’r un set o waith sydd wedi’i gyflwyno. Bydd gennych chi fwy nag un beirniadaeth o’r un sampl o waith. Gallwch ddefnyddio sgorau'r holl raddwyr dall i bennu gradd derfynol yr aseiniad.

Pryd bynnag y mae tegwch ac amhleidioldeb mewn graddio'n ofyniad sefydliadol neu'n bryder am unrhyw reswm, defnyddiwch raddwyr dall i reoli rhagfarn ymhlith graddwyr cymaint ag sy'n bosibl.

Ar gyfer dosbarthiadau mawr, gallwch rannu'r tasgau graddio ymhlith cynorthwywyr addysgu a graddwyr eraill. Yn achos cwrs cyfun, gallwch bennu rhan o’r dosbarth i bob graddiwr.

Rhagor ynghylch enghreifftiau o raddau a ddiprwyir

A ddylwn i adael i raddwyr gydweithio?

Gallwch ganiatáu i raddwyr edrych ar raddau ac adborth ei gilydd. Pan fydd graddwyr yn adnabod eich myfyrwyr yn dda, dylai eu twf a’u perfformiad yn y gorffennol ddylanwadu ar raddio. Mae graddio cydweithrediadol hefyd yn briodol ar gyfer dosbarthiadau bach lle anogir myfyrwyr i drafod yr aseiniad ym mhob cam o'i greu. Y nod yw cydweithio ar bob lefel, gan gynnwys graddio.


Enghreifftiau Graddau a Ddirprwyir

Defnyddiwch y camau hyn i alluogi a graddio gan ddefnyddio graddio diprwyedig:

 1. Galluogi Graddio Dirprwyedig
 2. Gweld y Manylion Graddau
 3. Cyrchu a graddio cyflwyniadau
 4. Gweld rhybuddion ynghylch cysoni graddau
 5. Cysoni graddau

Ar yr adeg o greu aseiniad, gallwch hefyd alluogi graddio dienw fel nad yw'r graddwyr yn gweld hunaniaethau'r myfyrwyr. Gallwch chi hefyd alluogi’r opsiwn SafeAssign i atal llên-ladrad.

Rhagor ynghylch graddio dienw

Rhagor ynghylch SafeAssign


1. Galluogi Graddio Dirprwyedig

Ar y tudalen Creu Aseiniad, dewiswch y graddwyr a'r graddwyr terfynol i helpu gyda thasgau graddio.

 1. Yn yr adran Opsiynau Graddio, ar ôl i chi ddewis y blwch ticio ar gyfer galluogi graddio dirprwyedig, gallwch edrych ar restr o raddwyr a graddwyr terfynol posib. Dewiswch y ddewislen Dangos i hidlo’r rhestr.
 2. Defnyddiwch y ddewislen drws nesaf i enw pob graddiwr i aseinio cyflwyniadau i'w graddio:
  • Pob Cyflwyniad
  • Set ar Hap: Graddiwch set ar hap o'r nifer o fyfyrwyr a ddewiswyd. Os neilltuir graddwyr lluosog i raddio set ar hap gennych, rhennir myfyrwyr yn gyfartal cyn y bydd unrhyw fyfyriwr yn cael ei gynnwys mewn setiau ar hap lluosog.
  • Grwpiau: Graddio pob myfyriwr sy'n rhan o'r grwpiau cwrs a ddewiswyd.
  • Dim
 3. Gall pob hyfforddwr mewn cwrs weld yr hyn a neilltuwyd gan raddwyr eraill. Os ydych am i rolau eraill weld sgoriau, adborth, a nodiadau a ychwanegwyd gan eraill hefyd, dewiswch y blwch ticio yn y golofn Edrych ar Osodiadau.
 4. Yn y golofn Cysoni Graddau, edrychwch ar bwy sy'n gallu pennu'r radd derfynol a'r adborth i bob myfyriwr. Mae'r holl hyfforddwyr yn gallu cysoni graddau. Gall hyfforddwyr ganiatáu cynorthwywyr dysgu a graddwyr i gysoni graddau. Mae defnyddwyr sy'n cysoni graddau hefyd yn cael eu galw'n raddwyr terfynol.

I helpu gyda chywirdeb a chysondeb graddio, sicrhewch fod pob graddiwr a ddirprwyir yn defnyddio cyfeireb pan fyddant yn rhoi graddau.

Galluogi Graddio Dirprwyedig

Ar ôl i chi greu aseiniad sydd â graddio dirprwyedig wedi’i alluogi, gallwch chi neu defnyddwyr breintiedig eraill ei analluogi.

Pwyllwch cyn analluogi’r gosodiad hwn. Mewn fersiynau hŷn o Blackboard Learn, pan fyddwch chi’n clirio’r blwch ticio, ni fydd gennych chi gyfle i newid eich meddwl.

Pan fyddwch chi’n clirio’r blwch ticio ar gyfer graddio dirprwyedig, bydd rhybudd yn ymddangos. Os byddwch yn dewis parhau, ni fydd adborth a sgoriau graddwyr eraill yn weladwy i chi, graddwyr eraill na myfyrwyr. Os ydych chi’n dymuno cadw gosodiad graddio dirprwyedig, dewiswch Canslo.

Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.


2. Gweld y Manylion Graddau

Enghraifft: Byddwch yn dewis dau raddiwr dirprwyedig ac yn pennu set o gyflwyniadau ar hap i bob graddiwr. Bydd pob graddiwr yn gweld yr ymgeisiau a gyflwynwyd sy’n rhan o’u setiau unigol ar hap yn unigol.

Hysbysir defnyddwyr pan fydd cyflwyniadau dirprwyedig yn barod i’w graddio. Bydd rhybuddion yn ymddangos yn y meysydd hyn:

 • Tudalen Angen Graddio
 • Grid y Ganolfan Raddau Bydd yr eiconAngen Graddio yn ymddangos yn y celloedd a bennir i’r graddiwr eu graddio yn unig
 • Modiwlau hysbysiadau
 • Fy Blackboard > tudalen Diweddariadau
 • Hysbysiadau e-bost unigol, os ydynt wedi'u galluogi
 • Hysbysiadau SMS, llais, ac e-byst crynhoad dyddiol, os cawsant eu galluogi

3. Cyrchu a graddio cyflwyniadau

Gallwch gyrchu cyflwyniadau aseiniad rydych wedi eu neilltuo i'w graddio yn y Ganolfan Raddau neu ar y tudalen Angen Graddio. Os bydd graddio dienw wedi’i alluogi hefyd, cuddir enwau myfyrwyr.

Mae’r ddau opsiwn cyrchu yn agor y dudalen Graddio Aseiniad ble byddwch chi’n gweld cyflwyniadau ac yn graddio yn ôl eich arfer. Gallwch hefyd weld faint o eitemau graddedig sydd yn y rhes.

Mae gan bob hyfforddwr a graddiwr terfynol y gallu i weld beth mae graddwyr eraill wedi'i darparu o ran sgorau, adborth a nodiadau. Nid yw graddwyr na chynorthwywyr dysgu nad sy'n raddwyr terfynol yn gweld y wybodaeth hon oni bai i chi ei ganiatáu.

Ar ôl i chi ddarparu gradd, mae'r eicon Angen Cysoni yn ymddangos yng nghell y Ganolfan Raddau. Ni fydd y sgôr yn ymddangos tan i'r graddiwr terfynol gysoni'r radd.

Ceisiadau lluosog

Pan fyddwch yn caniatáu ymgeisiau lluosog, efallai na fydd angen i chi eu graddio i gyd. Yn y ddewislen cell gradd, bydd pob ymgais yn ymddangos gydag un eicon neu ddau. Os byddwch chi’n dewis defnyddio’r ymgais gyntaf neu’r olaf ar gyfer y radd, mae angen i’r ymgais y bydd angen i chi ei graddio yn ymddangos ag un eicon yn unig —yr eicon Angen Graddio. Os oes gennych chi ddosbarth mawr a baich gwaith graddio sylweddol, byddwch chi’n gwybod pa ymgeisiau y dylech chi roi sylw iddynt.

Bydd yr ymgeisiau eraill yn y ddewislen cell gradd yn ymddangos gyda’r eicon Nid yw’n cyfrannu at radd defnyddiwr a’r eicon Angen Graddio.

Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r swyddogaeth Hidlo i reoli pa ymgeisiau sy’n ymddangos yn newislen pob cell gradd. Bydd y wedd ragosodedig yn dangos pob ymgais a wnaed. Agorwch y maes Hidlo a chliriwch y blwch ticio ar gyfer Dangos ymgeisiau sydd ddim yn cyfrannu at radd defnyddiwr. Yna, byddwch yn gweld yr ymgais y bydd angen i chi ei graddio yn newislen pob cell gradd yn unig.

Pwysig: Os byddwch chi’n caniatáu pedair ymgais ac yn dewis defnyddio’r ymgais olaf ar gyfer y radd, dim ond yr eicon Angen Graddio fydd yn ymddangos gyda’r ymgais olaf a gyflwynir. Felly, os bydd myfyriwr wedi gwneud tair ymgais, bydd yr ymgais olaf yn ymddangos gydag un eicon yn unig —yr eicon Angen Graddio. Os byddwch chi’n graddio’r ymgais honno, bydd y myfyriwr yn dal yn gallu gwneud ymgais arall. Bydd yr ymgais nesaf yn ymddangos gyda’r eicon Angen Graddio yn unig oherwydd honno fydd y bedweredd ymgais a’r olaf.

Yn achos rhai eitemau y gellir eu graddio megis aseiniadau, gallwch chi hefyd ddewis Graddio Ymgeisiau yn newislen colofn gradd a chychwyn graddio. Bydd ymgeisiau sydd ddim yn rhan o gyfrifiad gradd myfyriwr yn ymddangos gyda’r eicon Nid yw’n cyfrannu at radd y defnyddiwr. Gallwch chi fynd i’r ymgais sy’n ymddangos ag eicon Angen Graddio yn unig.

Gallwch hefyd hidlo eich baich gwaith graddio ar gyfer ymgeisiau lluosog yn y dudalen Angen Graddio a gweld ymgeisiau lluosog yn y dudalen Manylion Graddau. Os byddwch chi wedi galluogi graddio dienw ar gyfer aseiniad, caiff ymgeisiau lluosog eu rheoli yn yr un ffyrdd. I amddiffyn anhysbysrwydd, ni ddatgelir enwau a statws ymgeisiau myfyrwyr.

Rhagor ynghylch ymgeisiau lluosog a graddio dienw


4. Gweld rhybuddion cysoni graddau

Ar ôl i raddwyr dirprwyedig gychwyn darparu graddau, bydd hyfforddwyr yn derbyn hysbysiadau bod angen eu cysoni. Bydd y rhybuddion yn ymddangos yn y meysydd hyn:

 • Tudalen Angen Graddio Bydd Angen Cysoni yn ymddangos ar frig y dudalen
 • Fy Blackboard > tudalen Diweddariadau
 • Grid y Ganolfan Raddau Does dim eicon proffil yn ymddangos yn y ddewislen
 • Modiwlau hysbysiadau
 • Hysbysiadau e-bost unigol, os ydynt wedi'u galluogi
 • Hysbysiadau SMS, llais, ac e-byst crynhoad dyddiol, os cawsant eu galluogi

Gallwch hefyd gael mynediad at dudalen Cysoni Graddau o ddewislen cell myfyriwr ac o dudalen Gweld Manylion Gradd.


5. Cysoni graddau

Mae'r graddiwr terfynol yn adolygu pob gradd ac adborth a wneir gan raddwyr, ac yn penderfynu ar y graddau terfynol. Waeth faint o ymgeisiau myfyrwyr a neilltuir i rôl hyfforddwr neu hyd yn oed os na neilltuir dim un, gall pob hyfforddwr gysoni graddau.

Gall eich gweinyddwr bennu’r fraint cysoni i rolau eraill yn ôl y galw.

Gallwch gael mynediad at dudalen Cysoni Graddau o'r ardaloedd hyn:

 • Tudalen Angen Graddio
 • Dewislen pennyn colofn yn y Ganolfan Raddau
 • Dewislen cell myfyriwr yn y Ganolfan Raddau

Mae'r graddiwr terfynol yn dewis Cysoni Graddau o ddewislen colofn y radd. Mae rolau graddwyr eraill sydd wedi graddio ymgeisiau'n gweld yr eicon Angen Cysoni yn y Ganolfan Raddau, ond nid oes ganddynt fynediad i'r tudalen Cysoni Graddau.

Ar y tudalen Cysoni Graddau, gall rôl y graddiwr terfynol weld yr holl raddau ac adborth a roddwyd gan bob graddiwr a gweld pwy sydd â graddio i'w wneud. Ar gyfer dosbarthiadau mawr, hidlwch y rhestr yn ôl statws a graddiwr. Ar y tudalen hwn, rydych yn derbyn y graddau a osodir gan raddiwr arall -NEU- adolygu graddau a neilltuwyd gan raddwyr lluosog a gosod y graddau terfynol.

 1. Dangos Cynnydd Graddwyr: Cliciwch i edrych ar gynnydd pob graddiwr, beth yw'r radd gyfartalog a neilltuwyd gan y graddiwr ar gyfer yr aseiniad, a'r nifer o ymgeisiau.
 2. Eicon Dangos Gwedd Manylion: Gweld graddau sydd eisoes yn bodoli, adborth, a’r gyfeireb ddewisol. O'r wedd hon, gallwch guddio adborth pob graddiwr, ychwanegu adborth newydd, a phennu'r radd derfynol.
 3. Eicon Ychwanegu Graddiwr: Cliciwch yr eicon i agor ffenestr naid i ychwanegu un neu fwy o raddwyr ar gyfer y myfyriwr hwn.
 4. Gweld Graddau Terfynol: Defnyddiwch ddewislen y myfyriwr i bennu’r radd derfynol. Neu, defnyddiwch y gwymplen Gradd Derfynol ym mhennawd y golofn i gysoni graddau mewn swmp ar gyfer sgoriau uchaf, isaf, neu gyfartalog y graddwyr.

Gall y graddiwr terfynol ddewis peidio â chysoni’r radd a gall ei dychwelyd i Angen Graddio. Gall graddwyr dirprwyedig raddio ymgeisiau eto ar ôl i’r ymgais fod yn Angen Graddio.


Mae Graddau a Gysonwyd yn Ymddangos

Ar ôl i chi gysoni graddau, amnewidir yr eiconau Angen Cysoni gan y sgoriau a neilltuwyd gennych. Gallwch edrych ar y sgoriau ac adborth a neilltuwyd gan bob graddiwr ar dudalen Manylion Gradd y myfyriwr yn y tab Hanes Graddau.

Mae myfyrwyr yn gweld eu sgoriau ac adborth a gysonwyd yn Fy Ngraddau. Gallant hefyd glicio enw'r aseiniad i edrych ar yr adborth gan bob graddiwr ar y tudalen Adolygu Hanes Cyflwyno.

Pan fyddwch yn cysoni graddau, mae gan raddwyr terfynol yr opsiwn i beidio â dangos adborth graddwyr a ddirprwywyd i fyfyrwyr a darparu eu hadborth eu hun.


Anfon nodiadau atgoffa am waith cwrs sydd ar goll

Gallwch anfon e-byst atgoffa o golofnau'r Ganolfan Raddau i fyfyrwyr ac aelodau grwpiau y mae eu gwaith cwrs ar goll. Bydd myfyrwyr yn cael e-bost a gynhyrchir gan y system sy’n rhestru’r cwrs, y gwaith cwrs, a’r dyddiad dyledus os gwnaethoch chi bennu un. Byddwch yn cael neges llwyddiant ar dop y sgrîn pan anfonir yr e-bost.

Gallwch chi hefyd anfon negeseuon i atgoffa am aseiniadau â graddio dienw a dirprwyedig wedi’u galluogi. I amddiffyn anhysbysrwydd, ni ddatgelir enwau a statws ymgeisiau myfyrwyr.

Ni fyddwch yn gweld yr opsiwn dewislen hwn os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.


Graddio Dirprwyedig a Chyfnewid Cynnwys

Trosglwyddir graddwyr a ddirprwyir a gosodiadau i'r cwrs newydd pan fyddwch yn defnyddio'r swyddogaethau cyfnewid cynnwys canlynol:

 • Copïo Cwrs gyda Defnyddwyr (Union Gopi)
 • Copïwch Ddeunyddiau’r Cwrs i mewn Gwrs Newydd a dewiswch y blwch ticio i Gynnwys Ymrestriadau yn y Copi
 • Archifo/adfer - gan fod defnyddwyr a'u gosodiadau'n rhan o gwrs a archifir

Heb ymrestriadau

Wrth gopïo cwrs heb gofrestriadau i mewn i gwrs newydd, trosglwyddir y gosodiad dirprwyedig fel un wedi ei alluogi ar gyfer pob aseiniad graddau dirprwyedig presennol. Gosodir yr hyfforddwr sy'n copïo'r cwrs i raddio pob cyflwyniad a chysoni graddau.

Wrth gopïo neu fewngludo cwrs heb gofrestriadau i mewn i gwrs sy'n bodoli'n barod, trosglwyddir y gosodiad dirprwyedig fel un wedi ei alluogi ar gyfer pob aseiniad graddio dirprwyedig presennol. Mae'r holl ddefnyddwyr sy'n gallu cysoni hefyd yn gallu graddio'r holl gyflwyniadau.