Beth yw manteision graddio dienw?

Gallwch alluogi graddio dienw yn ystod y cam creu i waredu tuedd raddio ar gyfer aseiniadau menter uchel.

Pryd bynnag rydych am ychwanegu haen arall o degwch ac amhleidioldeb at eich graddio, gallwch ddefnyddio'r nodwedd graddio dienw. Ni fyddwch yn gwybod pwy sydd wedi cyflwyno'r gwaith, felly ni ddylanwedir yn ormodol arnoch gan berfformiad, cyfranogiad dosbarth, gwrthdaro, hil, rhyw neu ganfyddiadau o ddawn myfyrwyr. Gall yr arfer hwn hefyd gyfrannu at y berthynas myfyriwr-hyfforddwr oherwydd sicrheir myfyrwyr bod y graddio'n ddiduedd.Galluogi graddio dienw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar alluogi graddio dienw.

Pan fyddwch yn graddio aseiniadau, gallwch guddio enwau defnyddwyr unrhyw bryd yn ystod y broses raddio. Ond, os byddwch yn galluogi graddio dienw pan fyddwch yn creu aseiniad, rhybuddir myfyrwyr pan fyddant yn cyrchu'r aseiniad. Hefyd, gallwch ofyn i fyfyrwyr beidio â chynnwys unrhyw wybodaeth sy'n eu hadnabod, fel rhoi eu henwau ar ffeiliau y maent yn eu hatodi i aseiniadau.

Ar y dudalen Creu Aseiniad yn yr adran Opsiynau Graddio, dewiswch y blwch ticio Galluogi Graddio Dienw. Nesaf, dewiswch pryd rydych eisiau dileu gallu myfyrwyr i fod yn ddienw yn awtomatig:

 1. Ar ddyddiad penodol: Rhowch y dyddiad rydych am analluogi graddio dienw. Bydd y system yn dechrau tynnu anhysbysrwydd yn awtomatig cyn diwedd y dyddiad hwnnw.
 2. Ar ôl i bob cyflwyniad gael ei raddio: Rhowch ddyddiad dyledus. Ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno ymgeisiau, ar ôl y dyddiad dyledus, a phan fyddwch wedi graddio'r ymgeisiau, analluogir gallu myfyrwyr i fod yn ddienw.

Cliriwch y blwch ticio Galluogi Graddio Dienw i analluogi graddio dienw unrhyw bryd. Gallwch alluogi ac analluogi graddio dienw hyd nes bod myfyriwr yn cyflwyno ymgais. Ar ôl y cyflwyniad cyntaf, gallwch ei droi i ffwrdd yn unig. Os byddwch yn graddio rhai ymgeisiau'n ddienw, wedyn yn diffodd y gosodiad dienw, nid yw'r eitemau sy'n cael eu graddio gydag enwau wedi'u datgelu'n cael eu tracio fel "Wedi'u Graddio'n Ddienw."


Hysbysiadau graddio dienw

Fe gewch eich hysbysu pan fydd aseiniadau sy'n barod i'w graddio'n ddienw'n cael eu cyflwyno. Bydd rhybuddion yn ymddangos yn y meysydd hyn:

 • Angen Graddio - cedwir defnyddiwr y dudalen yn ddienw yn y rhestr
 • Modiwlau Angen Sylw a Rhybuddion
 • Hysbysiadau e-bost unigol
 • Hysbysiadau SMS, llais a chrynhoad dyddiol

Cyrchu cyflwyniadau dienw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gael mynediad at gyflwyniadau dienw.

Gallwch gyrchu cyflwyniadau aseiniad rydych wedi'u gosod i'w graddio'n ddienw yn y Ganolfan Raddau neu ar y dudalen Angen Graddio.

 1. Canolfan Raddau: Ar ôl i ddyddiad dyledus aseiniad fynd heibio neu os yw'r holl aseiniadau wedi'u cyflwyno, cyrchwch golofn yr aseiniad a dewiswch Graddio Ymgeisiau.
 2. Tudalen Angen Graddio: Hidlwch yr eitemau sydd angen eu graddio i ddangos yr aseiniad rydych am ei raddio'n unig. O ddewislen aseiniad, dewiswch Graddio Pob Defnyddiwr i ddechrau graddio.

Mae'r ddau opsiwn mynediad yn mynd â chi at y dudalen Graddio Aseiniad lle byddwch yn gweld ac yn graddio cyflwyniadau fel y byddwch fel arfer.

Wrth i chi lywio o fyfyriwr i fyfyriwr, disodlir enwau defnyddwyr gan "Myfyriwr Dienw" Gallwch hefyd weld faint o eitemau graddedig sydd yn y rhes. Ar ôl analluogi graddio dienw, mae'r graddau'n ymddangos yng ngholofn y Ganolfan Raddau.


Ymgeisiau dienw lluosog

Pan fyddwch yn caniatáu ymgeisiau lluosog, efallai na fydd angen i chi eu graddio i gyd. Pan fyddwch yn dewis graddio'n ddienw, mae enwau ac ymgeisiau myfyrwyr yn cael eu cuddio. Os byddwch yn dewis defnyddio'r ymgais cyntaf neu olaf, ni allwch weld faint o ymgeisiau mae myfyrwyr wedi'u cyflwyno. Pan fyddwch yn dechrau graddio o'r golofn graddau, gallwch weld yn hawdd pa ymgeisiau a gaiff eu cyfrifo fel rhan o raddau myfyrwyr.

Yn newislen y golofn raddio, dewiswch Graddio Ymgeisiau. Llywiwch i'r ymgeisiau sy'n ymddangos dim ond gyda'r eicon Angen Graddio drws nesaf i Myfyriwr Dienw.

Mae ymgeisiau nad ydynt yn rhan o gyfrifiadau graddau myfyrwyr yn ymddangos gyda'r eicon Nid yw'n cyfrannu at radd y myfyriwr, ac nid oes angen i chi raddio nhw.

Os byddwch yn dechrau graddio o'r dudalen Angen Graddio, byddwch yn gweld dim ond yr ymgeisiau y mae angen eu graddio'n seiliedig ar ba ymgais rydych wedi dewis ei raddio - cyntaf neu olaf. Gallwch ddewis gweld pob un o'r ymgeisiau. Ni chaiff enwau a statws ymgeisiau myfyrwyr eu datgelu.

Mwy am y dudalen Angen Graddio

Ymgeisiau ychwanegol mewn graddio dienw

Mae Caniatáu Ymgais Ychwanegol yn ymddangos dim ond os yw myfyriwr eisoes wedi cyflwyno uchafswm nifer yr ymgeisiau a ganiateir ar gyfer yr aseiniad hwnnw. Gallwch barhau i gynnig cyfleoedd i ailgyflwyno ymgeisiau bob tro mae myfyriwr yn cyrraedd yr uchafswm nifer. Nid oes rhaid i chi raddio ymgeisiau blaenorol i ganiatáu myfyriwr i gyflwyno eto.

Pan fydd aseiniad mewn cyflwr dienw, gallwch ddal i ganiatáu ymgais ychwanegol i fyfyriwr. Gallwch weld enwau myfyrwyr, ond nid eu cyflwyniadau neu faint o ymgeisiau sy'n weddill. Anwybyddir eich cais os bydd ymgeisiau heb eu defnyddio.

Fel arall, dewiswch Anwybyddu Ymgais i anwybyddu sgôr yr ymgais mewn cyfrifiadau gradd a pheidio â'i gyfrif yn erbyn yr uchafswm nifer o ymgeisiau.


Anfon nodiadau atgoffa am waith cwrs sydd ar goll

Gallwch anfon e-byst atgoffa o golofnau'r Ganolfan Raddau i fyfyrwyr ac aelodau grwpiau y mae eu gwaith cwrs ar goll. Bydd myfyrwyr yn cael e-bost a gynhyrchir gan y system sy’n rhestru’r cwrs, y gwaith cwrs, a’r dyddiad dyledus os gwnaethoch chi bennu un. Byddwch yn cael neges llwyddiant ar dop y sgrîn pan anfonir yr e-bost.

Gallwch chi hefyd anfon negeseuon i atgoffa am aseiniadau â graddio dienw a dirprwyedig wedi’u galluogi. I amddiffyn anhysbysrwydd, ni ddatgelir enwau a statws ymgeisiau myfyrwyr.

Ni fyddwch yn gweld yr opsiwn dewislen hwn os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.


Prawf o raddio dienw

Mae sefydliadau angen modd i ddilysu bod aseiniadau penodol wedi cael eu graddio'n ddienw.

Gallwch chi a gweinyddwyr gadarnhau y galluogwyd graddio dienw ar adeg rhoi'r radd. Hyd yn oed ar ôl i'r swyddogaeth ddienw gael ei hanalluogi, mae cadarnhad yn ymddangos ar sgrîn graddio'r ymgais ac yn hanes y Ganolfan Raddau.

Hysbysir myfyrwyr yn ddienw os bwriedir eu haseiniadau'n ddienw ar y dudalen Uwchlwytho Aseiniad. Gofynnir iddynt beidio â chynnwys unrhyw wybodaeth sy'n eu hadnabod gyda'u cyflwyniadau.

Ar y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau neu yn Fy Ngraddau, mae myfyrwyr yn gweld yr eicon Wedi'i Raddio'n Ddienw os graddiwyd eu haseiniadau'n ddienw.


Anhysbysrwydd yn y Ganolfan Raddau

Caiff hunaniaeth myfyrwyr ei hamddiffyn pan fyddwch yn graddio'n ddienw:

 • Nid yw sgorau aseiniadau wedi'u graddio'n ddienw yn cael eu defnyddio mewn colofnau sydd wedi'u cyfrifo hyd nes y galluogir y modd dienw.
 • Nid yw aseiniadau sy'n cael eu graddio'n ddienw yn ymddangos mewn adroddiadau'r Ganolfan Raddau hyd nes y galluogir y modd dienw.
 • Nid yw colofnau aseiniadau wedi'u graddio'n ddienw ar gael i'w dewis pan fyddwch yn lawrlwytho data Canolfan Raddau.

ULTRA: Galluogi graddio dienw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar alluogi graddio dienw.

Gallwch alluogi graddio dienw ar gyfer aseiniadau a phrofion nad ydynt yn cynnwys y mathau o gwestiynau parod. Gallwch ychwanegu testun a ffeiliau at aseiniadau a phrofion a chaiff eu graddio'n ddienw yn unig.

Caiff enwau myfyrwyr eu cuddio wrth i chi raddio a byddant yn cael eu datgelu dim ond ar ôl i chi bostio'r holl raddau. Ni ddynodir pa myfyrwyr sydd â chymwysiadau.

Ni allwch guddio neu ddangos enwau myfyrwyr ar ôl i fyfyrwyr agor aseiniad neu brawf neu gyflwyno ymgeisiau.

Gosodiadau sy'n gydnaws â graddio dienw

Mae'r gosodiadau a nodweddion hyn yn gweithio gyda graddio dienw:

 • Dyddiad dyledus: Pan fydd dyddiad dyledus yn mynd heibio, bydd y graddio dienw yn dal yn weithredol.
 • Ceisiadau lluosog
 • Graddio cyfochrog
 • Ychwanegu terfyn amser
 • Ychwanegu cyfeireb graddio
 • Alinio gyda nodau
 • SafeAssign: Caiff y canlyniadau eu cuddio tra bod graddio dienw wedi'i alluogi. Ar ôl i chi bostio graddau, fe ddangosir yr enwau a gallwch weld canlyniadau SafeAssign a'r Originality Reports.

Gosodiadau sy'n anghydnaws â graddio dienw

Nid yw'r gosodiadau a nodweddion hyn yn gweithio gyda graddio dienw:

 • Caniatáu sgyrsiau dosbarth
 • Casglu cyflwyniadau heb gyswllt
 • Pennu grwpiau
 • Ychwanegu ac ailddefnyddio cwestiynau

Mwy ar greu aseiniadau

Os byddwch yn creu asesiad gyda chwestiynau, ni allwch alluogi graddio dienw. Os ydych wedi cuddio enwau myfyrwyr ac yn dewis math o gwestiwn, gofynnir i chi os ydych eisiau analluogi graddio dienw. Os byddwch yn dewis Parhau, bydd maes y cwestiwn yn agor a chaiff graddio dienw ei analluogi.

Gwedd myfyriwr

Pan fydd myfyrwyr yn agor yr asesiad, bydd y neges hon yn ymddangos.

Caiff yr asesiad hwn ei raddio'n ddienw. Peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth bersonol, megis eich enw.


ULTRA: Cyrchu cyflwyniadau dienw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gael mynediad at gyflwyniadau dienw.

Ar dudalen y Llyfr Graddau, dewiswch deitl yr aseiniad i gychwyn graddio. Dilynwch yr un llif gwaith â phrofion.

Ar dudalen Cyflwyniadau, bydd neges yn ymddangos yn nodi bod graddio dienw ar y gweill.

Mae'r rhestr cyflwyniadau yn cynnwys rhestr o'r myfyrwyr hynny sydd wedi gwneud cyflwyniad yn unig. Mae gwybodaeth myfyrwyr i gyd yn gudd. Caiff lluniau'r myfyrwyr eu disodli gyda'r silwét cyffredinol. Ar gyfer y myfyrwyr sydd wedi cyflwyno, fe bennir "Myfyriwr Dienw" a rhif, megis Myfyriwr Dienw 244260. Mae'r cyflwyniadau mewn trefn ar hap - nid yn ôl trefn y dyddiad cyflwyno.

Mae nifer y cyflwyniadau allan o'r cyfanswm posib yn ymddangos ar dop y dudalen. Bydd y myfyrwyr yn parhau'n anhysbys tan i chi bostio'r holl raddau. Gallwch hefyd weld sawl un rydych wedi graddio ym mhennawd I'w graddio.

Gwedd grid

Yn y wedd grid, mae pennawd y golofn yn rhestru sawl cyflwyniad rydych wedi eu graddio. Yng nghell pob myfyriwr, bydd Dienw yn ymddangos. Nid yw'n amlwg pa fyfyrwyr sydd wedi cyflwyno. Os byddwch yn pwyntio at gell, bydd y neges hon yn ymddangos: Gorffennwch raddio i ddiffodd yr anhysbysrwydd a phostio'r holl raddau.


ULTRA: Graddio cyflwyniadau dienw

Pan fyddwch yn dewis cyflwyniad, bydd Myfyriwr Dienw a'r rhif yn ymddangos. Gallwch gyrchu'r gyfeireb, agor ffeiliau myfyrwyr, anodi'n fewnol a phennu gradd a rhoi adborth.

Mwy ar raddio aseiniadau

Ni allwch bostio'r radd o'r dudalen cyflwyniadau. Gallwch lywio i gyflwyniadau eraill ar dop y dudalen.

Ar dudalen Cyflwyniadau, fe osodir statws cyflwyniad wedi'i raddio i Dim byd i'w raddio. Does dim gradd yn ymddangos tan i chi bostio'r holl raddau.

Postio'r holl raddau

Pan fyddwch wedi gorffen graddio, dewiswch ddolen Postio'r Holl Raddau yn y faner ar dop y dudalen.

Bydd Postio'r Holl Raddau yn ymddangos i rolau gyda'r hawl hwnnw yn unig. Er enghraifft, nid yw Graddiwr yn gallu postio'r holl raddau ac analluogi graddio dienw.

Byddwch yn derbyn moddol cadarnhau os oes gennych ymgeisiau i'w graddio neu os rhai myfyrwyr heb gyflwyno eu hymgeisiau. Os byddwch yn postio'r holl raddau, caiff graddio dienw ei analluogi a bydd enwau'r myfyrwyr yn cael eu datgelu. Ni ellir dadwneud y weithred hon. Yn ddiweddarach, gallwch ddiweddaru'r graddau a bostiwyd a graddio cyflwyniadau hwyr.

Ar dudalen Llyfr Graddau y cwrs, gallwch weld eich cynnydd graddio. Byddwch hefyd yn derbyn rhybudd os ydych yn ceisio postio'r holl raddau cyn cwblhau'r graddio neu cyn derbyn yr holl gyflwyniadau. Byddwch hefyd yn derbyn rhybudd os byddwch yn dewis Postio graddau ar y dudalen Graddau gyffredinol yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos.

Ar ôl i chi bostio'r holl raddau, bydd enwau a lluniau proffil myfyrwyr yn ymddangos. Caiff unrhyw raddau a bennoch chi eu postio. Mae Cyflawn yn nodi nad oes gennych unrhyw dasgau graddio'n weddill ar gyfer y myfyriwr hwnnw.

Ar yr adeg hon, ar ôl i chi bostio'r holl raddau, bydd dim label nac eicon yn ymddangos i ddynodi y cafodd yr asesiad ei raddio'n ddienw.

Cyflwyniadau hwyr

Ni chaiff graddio dienw ei analluogi pan fydd y dyddiad dyledus yn mynd heibio. Caiff cyflwyniadau hwyr eu labelu.

Dileu ymgais

Gallwch ddileu ymgais, er enghraifft, os yw myfyriwr wedi ychwanegu gwybodaeth y gellid ei defnyddio i'w adnabod. Agorwch y ddewislen ar dudalen y cyflwyniad a dewiswch Dileu. Caiff yr ymgais a'r radd eu clirio a gall y myfyriwr roi cynnig arall arni.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Nid yw myfyrwyr yn gweld unrhyw arwydd o raddio dienw ar eu tudalen Graddau. Nes i chi gyhoeddi pob gradd, bydd myfyriwr yn gweld Heb ei raddio yn y golofn Gradd, hyd yn oed os rydych wedi pennu gradd.


ULTRA: Ymgeisiau dienw lluosog

Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr gyflwyno ymgeisiau lluosog pan fyddwch yn galluogi graddio dienw. Caiff enwau myfyrwyr eu cuddio ar gyfer pob ymgais. Yn y llyfr graddau, gallwch weld sawl ymgais mae pob myfyriwr wedi'i gyflwyno a sawl ymgais sydd gennych chi i'w graddio.

Ar ôl i chi orffen graddio pob ymgais gan fyfyriwr, fe welwch Dim byd i'w raddio yn rhes y myfyriwr.

Cewch eich rhybuddio os byddwch yn dewis Postio'r Holl Raddau pan fod rhai myfyrwyr heb gyflwyno eu hymgeisiau i gyd. Os byddwch yn postio'r holl raddau pan fod ymgeisiau dal yn weddill, caiff graddio dienw ei analluogi.

Gwedd y myfyrwyr o ymgeisiau lluosog

Pan fydd myfyrwyr yn gweld eu hymgeisiau, byddant yn gweld Heb ei raddio yn y bilsen gradd. Pan fyddwch yn cyhoeddi'r holl raddau, byddant yn gweld graddau ar gyfer pob ymgais.


ULTRA: Anhysbysrwydd yn y llyfr graddau

Caiff hunaniaeth myfyrwyr ei hamddiffyn pan fyddwch yn graddio'n ddienw:

 • Nid yw sgorau aseiniadau wedi'u graddio'n ddienw yn cael eu defnyddio mewn colofnau sydd wedi'u cyfrifo hyd nes i chi analluogi anhysbysrwydd.
 • Nid yw asesiadau a raddiwyd yn ddienw yn ymddangos mewn adroddiadau gweithgarwch myfyrwyr tan i chi analluogi anhysbysrwydd.
 • Nid yw colofnau aseiniadau wedi'u graddio'n ddienw ar gael i'w dewis pan fyddwch yn lawrlwytho data llyfra graddau.

ULTRA: Sgyrsiau dosbarth a graddio dienw

Pan fyddwch yn trosi eich cwrs Gwreiddiol i gwrs Ultra, bydd asesiadau cyfredol heb unrhyw gwestiynau'n cadw'r gosodiad graddio dienw. Caiff unrhyw raddau asesiadau eu tynnu yn ystod y trosi.

Mwy am drosi'ch cwrs