Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae aseiniadau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Cyn aseinio gwaith grŵp

Nid ydych eisiau i fyfyrwyr weld gweithgareddau grŵp fel gwaith prysur. Os nad yw gwaith grŵp yn gwella'ch amcanion dysgu ac yn darparu gwerth, ystyriwch dechnegau addysgu amgen. Dylech ddefnyddio gwaith grŵp dim ond ar gyfer prosiectau na all myfyrwyr unigol eu gwneud cystal ar eu pennau eu hunain a gorffen yn y cyfnod amser penodedig.

Mae ymchwil yn dangos bod myfyrwyr yn gweithio'n galetach pan fydd eraill yn dibynnu arnynt. I annog y gyd-ddibyniaeth hon, crëwch aseiniadau grŵp sy'n gofyn bod myfyrwyr yn rhannu'r gwaith er mwyn cwrdd â'r nod, yn cwestiynu a herio syniadau ei gilydd ac yn rhannu adborth ac anogaeth.

Cyn ymgorffori gwaith grŵp yn eich cwrs, ystyriwch y cwestiynau hyn:

 • A fydd gwaith grŵp yn ychwanegu at amcanion fy nghwrs?
 • Pa ddeunyddiau cyflwyniadol neu wybodaeth adnoddau grŵp allaf eu darparu i helpu myfyrwyr i lwyddo?
 • Sut ffurfir y grwpiau?
 • A fydd myfyrwyr yn ymwneud â chynllunio'r grwpiau?
 • Sut fyddaf yn asesu dysgu myfyrwyr a chynnal atebolrwydd unigol? A fydd angen deilliant grŵp arnaf?
 • Sut fyddaf yn ymdrin â phryderon a phroblemau?

Ffynhonnell: 1"44 Benefits of Collaborative Learning." gdrc.org n.d. Gwe. 3 Ion. 2014.

Creu aseiniadau grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar greu aseiniadau grŵp.

Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn rhyngweithio ac yn cydweithio, gallwch ddefnyddio offeryn grwpiau ac aseiniadau grŵp i feithrin awyrgylch rhyngweithiol ar-lein.

Mwy ar greu grwpiau

Gallwch greu aseiniad grŵp a’i ryddhau i un grŵp neu ragor yn eich cwrs. Mae pob grŵp yn cyflwyno un aseiniad cydweithrediadol ac mae pob aelod yn derbyn yr un radd. Gallwch greu aseiniad unigol a'i neilltuo i bob grŵp, neu greu sawl aseiniad unigryw a'u neilltuo i grwpiau unigol. Chi ac aelodau grŵp yw'r unig rai â mynediad at yr aseiniad.

Cyn i chi gychwyn

 • Rhaid bod grŵp cwrs yn bodoli cyn i chi greu aseiniadau grŵp ar ei gyfer.
 • Bydd myfyrwyr sydd wedi cofrestru mewn mwy nag un grŵp sy'n derbyn yr un aseiniad yn gallu cyflwyno mwy nag un ymgais ar gyfer yr aseiniad hwn. Efallai bydd angen i chi ddarparu gradd gyffredinol ar gyfer yr aseiniad i'r myfyrwyr hynny.
 • Ni fydd gan fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar yr adeg o gyflwyno aseiniad grŵp fynediad at y cyflwyniad hwnnw. Yr unig beth bydd y myfyrwyr hyn yn gallu gweld yw bod y cyflwyniad wedi digwydd.
 • Ni fydd myfyrwyr rydych yn eu tynnu o grŵp yn gallu gweld yr aseiniadau grŵp. Gallant gael mynediad at eu cyflwyniadau o Fy Ngraddau.
 • Os byddwch yn golygu'r aseiniad rhwng y dyddiad creu a'r dyddiad dyledus, mae'n bosib y bydd y grŵp cyfan yn colli unrhyw waith sydd eisoes ar y gweill.
 • Os byddwch yn dileu grŵp o'r aseiniad ar ôl i fyfyrwyr gychwyn ar ymgais ond cyn iddynt ei gyflwyno, byddant yn colli mynediad at yr aseiniad ac yn colli'u gwaith.

Rydych yn creu aseiniad grŵp bron yn yr un modd ag yr ydych yn creu aseiniadau i fyfyrwyr eu cwblhau'n unigol. Pan fyddwch yn creu aseiniad grŵp, caiff eitem ei chreu'n awtomatig yn y llyfr graddau. Gallwch greu aseiniadau grŵp mewn ardaloedd cynnwys, modiwlau dysgu, cynlluniau gwers a ffolderi. Bydd yr aseiniad grŵp yn ymddangos yn ardal y cwrs lle byddwch yn ei greu ac ar hafan y grŵp.

Ar y dudalen Creu Aseiniad, ehangwch adran Manylion Cyflwyno i gyflwyno aseiniad i'r grwpiau.

 1. Dewiswch Cyflwyniad Grŵp.
 2. Ym mlwch Eitemau i'w Dewis, dewiswch y grŵp neu grwpiau i dderbyn yr aseiniad hwn. Dewiswch y saeth tuag at y dde i symud y detholiad i flwch Eitemau a Ddewiswyd. I ddewis grwpiau lluosog ar unwaith ar gyfrifiadur Windows, pwyswch a dal bysell Shift a dewiswch pob grŵp. I ddewis grwpiau allan o drefn, pwyswch fysell Ctrl a dewiswch bob grŵp. Ar gyfer cyfrifiaduron Mac, pwyswch y fysell Command yn lle’r fysell Ctrl. Defnyddiwch swyddogaeth Dewis y Cwbl os ydych chi eisiau cynnwys pob grŵp.
 3. Dewiswch nifer yr ymgeisiau. Gallwch ganiatáu mwy nag un ymgais ar aseiniad grŵp.

ULTRA: Ynglŷn ag aseiniadau grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar aseiniadau grŵp.

Mae dysgu cydweithredol yn cynnig sawl mantais dros addysgu traddodiadol. Mae astudiaethau'n dangos pan fydd myfyrwyr yn gweithio fel tîm, eu bod yn datblygu agweddau cadarnhaol, yn datrys problemau'n fwy effeithiol, ac yn profi gwell ymdeimlad o gyflawniad.

Rydych yn creu aseiniad grŵp bron yn yr un modd ag yr ydych yn creu aseiniadau i fyfyrwyr eu cwblhau'n unigol. Caiff eitemau'r Llyfr Graddau eu graddio'n awtomatig.

Os oes myfyrwyr â chymwysiadau mewn grŵp, bydd pob myfyriwr yn y grŵp hwnnw’n etifeddu’r cymhwysiad ar gyfer yr eitem honno. Er enghraifft, rydych chi'n creu aseiniad grŵp ac mae gan un aelod o'r grŵp gymhwysiad dyddiad cyflwyno. Nid yw gwaith y grŵp hwnnw yn cael ei farcio'n hwyr os ydynt yn cyflwyno ar ôl y dyddiad cyflwyno.

Rhagor ar gymwysiadau

Ar gyfer aseiniad grŵp neu brawf grŵp penodol, gallwch roi eithriad i grŵp unigol am fynediad estynedig yn unig. Ni chaniateir ymgeisiau lluosog ar gyfer asesiadau grŵp ar yr adeg hon.

Rhagor am eithriadau grŵp

Gall myfyrwyr gynnal cyfarfodydd rhithwir ag aelodau eraill o'r grŵp os yw Collaborate Ultra ar gael yn eich cwrs a'ch bod yn galluogi sgyrsiau ar gyfer yr aseiniad.

Mwy ar ddefnyddio Collaborate Ultra yn eich cwrs


ULTRA: Creu aseiniad grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar greu aseiniadau grŵp.

Ar dudalen Aseiniad Newydd, dewiswch eicon Gosodiadau i agor panel Gosodiadau'r Aseiniad. Rhowch ddyddiad dyledus a dewiswch y gosodiadau rydych eisiau eu defnyddio gyda'r aseiniad grŵp:

Ar hyn o bryd, ni allwch greu aseiniad grŵp gydag ymgeisiau lluosog, terfyn amser neu enwau cudd. Ni allwch hefyd ychwanegu cwestiynau, graddio’n ddienw, neu alluogi graddio cyfochrog.

Dewiswch Aseinio i grwpiau.

Ar dudalen Aseinio Grwpiau, bydd rhestr rannol o'ch myfyrwyr yn ymddangos yn adran Myfyrwyr heb eu Haseinio. Dewiswch Dangos y Cwbl i weld y rhestr gyfan. Gallwch greu mwy nag un grŵp a chyflwyno'r aseiniad i'r grwpiau hyn. Gallwch hefyd ddewis y plws o dan y rhestr o fyfyrwyr i greu grŵp personol ac ychwanegu myfyrwyr ato.

Ni fydd gan unrhyw fyfyriwr heb ei bennu i grŵp fynediad at yr aseiniad grŵp oherwydd ni fydd yn ymddangos ar eu tudalen Cynnwys y Cwrs.

Gallwch rannu'ch myfyrwyr rhwng grwpiau eich hun neu gallwch ddewis sut i lunio grwpiau'n awtomatig:

 • Pennu ar Hap
 • Personol
 • Ailddefnyddio grwpiau gweithio

Pennu ar Hap

Bydd myfyrwyr yn cael eu pennu ar hap i'r nifer o grwpiau rydych am eu creu.

 1. Yn newislen Grwpio Myfyrwyr, dewiswch Pennu ar Hap.
 2. Yn newislen Nifer y Grwpiau, dewiswch sawl grŵp i'w creu. Caiff yr un nifer o fyfyrwyr eu pennu ymhlith nifer y grwpiau a grëwch chi. I dynnu'r holl fyfyrwyr o grwpiau, dewiswch Dad-bennu'r Cwbl ar dop y dudalen. Bydd y gosodiad yn newid i Personol os byddwch yn symud myfyrwyr i wahanol grwpiau ar ôl iddynt gael eu grwpio a chyn i chi gadw'r gosodiadau.
 3. Golygwch enw pob grŵp os ydych eisiau newid yr enwau diofyn.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau creu grŵp yn ychwanegol at y grwpiau a grëwyd gan y system.

Grwpiau personol

Gallwch greu cymaint o grwpiau ag y dymunwch, ag unrhyw nifer o fyfyrwyr ym mhob grŵp. Gallwch hefyd greu grwpiau newydd neu dynnu grwpiau yn seiliedig ar sawl grŵp rydych chi eisiau ar gyfer yr aseiniad hwn.

 1. Yn newislen Grwpio Myfyrwyr, dewiswch Personol.
 2. Dewiswch enw pob myfyriwr er mwyn eu dewis ar yr un pryd. Caiff enwau’r myfyrwyr a ddewiswyd eu hamlygu â border biws. Dewiswch enw’r myfyriwr eto i ddiddymu’r dewis.
 3. Ar ôl i ddewis y myfyrwyr, ewch i'r ddewislen nesaf at un o'u henwau a dewiswch Creu grŵp newydd.
 4. Golygwch enw'r grŵp os ydych eisiau newid yr enw diofyn.
 5. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych chi eisiau ychwanegu grŵp arall.

Gallwch hefyd symud mwy nag un myfyriwr i grŵp a restrir yn y ddewislen.

Ailddefnyddio grwpiau gweithio

Eisiau ailddefnyddio grwpiau o asesiad blaenorol? Dewiswch enw’r asesiad i ddefnyddio'r grwpiau hynny gyda’r aseiniad newydd.

 1. Yn newislen Grwpio Myfyrwyr, dewiswch deitl o adran Ailddefnyddio grwpiau gweithio.
 2. Caiff yr un myfyrwyr eu hychwanegu at eich aseiniad newydd. Gallwch symud myfyrwyr rhwng grwpiau yn ôl yr angen. Ni fydd y newidiadau'n effeithio ar y grŵp gweithio gwreiddiol gopïoch chi.
 3. Golygwch enwau'r grwpiau unigol yn ôl yr angen.

Ar yr adeg hon, ni fydd grwpiau cwrs rydych wedi'u creu yn ymddangos fel grwpiau gweithio i ddewis o'u plith.


ULTRA: Rheoli grwpiau unigol

Ar ôl i chi greu aseiniad grŵp, gallwch ychwanegu neu ddileu grwpiau unigol a rheoli pa fyfyrwyr sy'n aelodau ohonynt. Gallwch hefyd olygu enwau grwpiau ac anfon negeseuon at eich grwpiau er mwyn cychwyn y cydweithio!

Ni allwch chi ychwanegu neu newid aelodau grwpiau sydd wedi cyflwyno gwaith.

Ychwanegu a dileu grwpiau

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych chi eisiau ychwanegu grŵp.

Os nad oes angen grŵp arnoch bellach, ewch i ddewislen y grŵp a dewiswch Dileu Grŵp. Bydd y myfyrwyr yn y grŵp hwnnw yn cael eu dad-bennu'n awtomatig a byddant yn ymddangos ar dop y dudalen. Gallwch aseinio'r myfyrwyr hyn i grwpiau newydd â llaw. Neu, gallwch aseinio'r holl fyfyrwyr ar hap-nid y myfyrwyr dad-bennoch chi yn unig-i'r nifer o grwpiau rydych chi eisiau.

Rheoli aelodaeth myfyrwyr

Os nad yw grwpiau wedi cyflwyno gwaith, gallwch symud myfyrwyr rhwng grwpiau ac ychwanegu myfyrwyr newydd a ychwanegwyd at eich cwrs. Bydd unrhyw aelodau newydd o'r grŵp yn gallu cael mynediad at y gwaith a gadwyd gan y grŵp hyd at yr adeg honno. Mae aelodau newydd o'r grŵp hefyd yn gallu cyflwyno gwaith ar ran y grŵp.

Ewch i'r ddewislen nesaf at enw myfyriwr i gyrchu'r opsiynau hyn:

 • Dechrau grŵp newydd gyda'r myfyriwr fel aelod.
 • Dewiswch Dad-bennu i dynnu'r myfyriwr o'r grŵp. Bydd y myfyrwyr a dad-bennwyd yn ymddangos ar dop y dudalen. Neges Atgoffa: Ni fydd gan unrhyw fyfyriwr heb ei bennu i grŵp fynediad at yr aseiniad grŵp oherwydd ni fydd yn ymddangos ar eu tudalen Cynnwys y Cwrs.
 • Pennu'r myfyriwr i grŵp arall sydd eisoes yn bodoli. Dewiswch enw'r grŵp yn y ddewislen.

Gallwch hefyd symud mwy nag un myfyriwr i grŵp gwahanol gydag un gweithred, creu grŵp newydd ar eu cyfer, neu dad-bennu'r cwbl o'r grŵp.

I dynnu'r holl fyfyrwyr o bob grŵp, dewiswch Dad-bennu'r Cwbl ar dop y dudalen. Bydd Dad-bennu'r Cwbl yn diflannu ar ôl i grwpiau gyflwyno ymgeisiau.


ULTRA: Mae’r aseiniad grŵp yn ymddangos yn y dudalen Cynnwys y Cwrs

Gallwch chi weld faint o grwpiau y gwnaethoch chi neilltuo ac agor y ddolen i weld yr aelodau. Ar ôl i fyfyrwyr gychwyn yr aseiniad, ni allwch chi newid y grwpiau. Os ydych wedi galluogi trafodaethau grŵp, bydd eicon gweithgaredd yn ymddangos ar gyfer gweithgaredd trafod newydd.


ULTRA: Barod i raddio?

Gallwch chi roi un gradd i bob grŵp neu gallwch roi gradd i fyfyrwyr am eu cyfraniadau unigol.

Rhagor ynghylch graddio aseiniad grŵp


ULTRA: Llif gwaith myfyriwr

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, gall myfyrwyr weld enw’r grŵp wedi’i restru gydag aseiniad y grŵp. Pam fyddant yn cyrchu aseiniad y grŵp, gallant weld aelodau’r grŵp. Gall pob aelod o’r grŵp olygu a diweddaru’r drafft a gadwyd yn aseiniad y grŵp.

Ni fydd gan unrhyw fyfyriwr heb ei bennu i grŵp fynediad at yr aseiniad grŵp oherwydd ni fydd yn ymddangos ar eu tudalen Cynnwys y Cwrs.

Efallai y bydd rhai myfyrwyr yn bryderus ynghylch agor aseiniad grŵp. Efallai y byddant yn meddwl bod rhaid iddynt gyflwyno aseiniad y grŵp os byddant yn ei agor. Efallai y byddwch am ddweud wrth fyfyrwyr pan fyddant yn dewis Gweld yr aseiniad , eu bod yn gallu gweld yr asesiad neu ychwanegu ychydig o waith yn unig.

Gall aelodau’r grŵp ychwanegu gwaith, cadw drafft a chaniatáu i aelodau eraill weithio arno hefyd. Ar ôl i aelod o’r grŵp weld yr aseiniad neu ychwanegu ychydig o waith, mae’r aelod yn dewis Cadw a Chau yn y panel. Bydd ei waith ar ran y grŵp yn cael ei gadw ond ni fydd yn cael ei gyflwyno. Gall aelod arall o’r grŵp barhau i weithio ar yr aseiniad yn ddiweddarach. Mae pawb yn y grŵp yn gallu olrhain fersiwn diweddaraf y gwaith.

Pan fydd y gwaith yn barod, dim ond un myfyriwr yn y grŵp sydd angen ei gyflwyno ar ran y grŵp.

Rhagor am lif gwaith myfyrwyr