Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae aseiniadau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Gallwch greu aseiniadau ynghyd â mathau eraill o gynnwys.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran help “Ultra” am greu aseiniadau.

Gydag aseiniadau, gallwch greu gwaith cwrs a rheoli'r graddau ac adborth ar gyfer pob myfyriwr ar wahân. Gallwch greu aseiniadau mewn ardaloedd cynnwys, modiwlau dysgu, cynlluniau gwers a ffolderi.

Pan fyddwch yn creu aseiniad, caiff colofn ei chreu'n awtomatig yn y Ganolfan Raddau. O dudalen y Ganolfan Raddau neu Angen Graddio, gallwch weld pwy sydd wedi cyflwyno’i waith a dechrau marcio. Mae myfyrwyr yn cael mynediad at eu graddau o dudalen Fy Ngraddau neu o dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yr aseiniad.

Gallwch greu aseiniad grŵp hefyd a’i ryddhau i un grŵp neu fwy yn eich cwrs. Mae pob grŵp yn cyflwyno un aseiniad cydweithrediadol ac mae pob aelod yn derbyn yr un radd. Gallwch greu aseiniad unigol a'i neilltuo i bob grŵp, neu greu sawl aseiniad unigryw a'u neilltuo i grwpiau unigol.

Mwy ar aseiniadau grŵp


Creu aseiniad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran help “Ultra” am greu aseiniadau.

Gallwch greu aseiniadau mewn ardaloedd cynnwys, modiwlau dysgu, cynlluniau gwers a ffolderi.

 1. O'r ddewislen Asesiadau, dewiswchAseiniad a darparwch yr enw, y cyfarwyddiadau a’r ffeiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr. Gallwch ddefnyddio’r nodweddion yn y golygydd i fformatio testun ac ychwanegu ffeiliau. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau yn yr adran Ffeiliau Aseiniad.

  Yn ap symudol Blackboard, mae cyfarwyddiadau aseiniad ar gyfer cyrsiau Gwreiddiol yn ymddangos ar ôl i fyfyrwyr ddechrau ymgais.

  • Dewiswch Pori fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae'r ffeil wedi'i chadw yn y ffolder lefel uchaf yng nghronfa ffeiliau'ch cwrs: Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection. Gallwch atodi ffeil o'r gronfa ffeiliau.

   -NEU-

   Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn caniatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'ch aseiniad ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto.

   Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

   Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

  • Os oes angen, gallwch ddewis Dyddiad Dyledus. Bydd aseiniadau sydd â dyddiadau dyledus yn ymddangos yn awtomatig yng nhgalendr y cwrs ac yn y modiwl Rhestr Tasgau. Derbynnir cyflwyniadau ar ôl y dyddiad hwn, ond fe nodir eu bod yn hwyr. Os nad ydych eisiau i fyfyrwyr gael mynediad at aseiniad ar ôl y dyddiad dyledus, sicrhewch eich bod yn dangos y dyddiadau cywir.

   Rhagor am aseiniadau hwyr

  • Yn yr adran Graddio, teipiwch y Pwyntiau Posibl.

   Os ydych yn gosod y pwyntiau posibl i rif nad yw’n gyfan, efallai nid aseinir graddau llythrennau yn gywir.

  • Fel arall, ychwanegu cyfarwyddyd. Ehangwch yr adrannau er mwyn gallu dewis, megis graddio dienw, sut y caiff y radd ei dangos a nifer yr ymgeisiau. Gallwch ganiatáu i’r myfyrwyr roi tro arall ar basio aseiniad.
  • Sicrhewch fod yr aseiniad ar gael pan fyddwch yn barod i’r myfyrwyr ei weld. Dewiswch yr opsiynau priodol ar gyfer argaeledd, tracio a dyddiadau arddangos. Dydy dyddiadau arddangos ddim yn effeithio ar argaeledd aseiniadau, maent ond yn effeithio ar y dyddiadau y byddant i’w gweld.
  • Dewiswch Cyflwyno.

  Mwy ar osodiadau graddio aseiniadau

  Mwy ar ychwanegu ffeiliau yn y golygydd

  Mwy ar Ffeiliau Cwrs o'i gymharu â'r Content Collection


  Aseiniadau hwyr

  Pan fyddwch yn aseinio dyddiad dyledus ar gyfer aseiniad, gall myfyrwyr dal i gyflwyno ymgeisiau ar ôl i'r dyddiad fynd heibio. Nodir bod cyflwyniadau ar ôl y dyddiad dyledus yn hwyr. Os cosbir cyflwyniadau hwyr, rhowch wybod i fyfyrwyr yng nghyfarwyddiadau'r aseiniad.

  Gallwch weld y label hwyr yn yr ardaloedd hyn:

  • Tudalen cyflwyniadau'r myfyriwr yn y panel graddio
  • Tudalen Manylion Graddau y Myfyriwr
  • Tudalen Angen Graddio

  O’r Ganolfan Raddau, gallwch hefyd weld rhestr o'r holl gyflwyniadau gan ddefnyddio opsiwn Lawrlwytho Ffeil Aseiniad yn newislen aseiniad. Gweld pwy sydd wedi cyflwyno, dyddiadau cyflwyno a'r statws graddio. Gallwch drefnu yn ôl dyddiad er mwyn gweld yn hawdd pwy gyflwynodd ar ôl y dyddiad dyledus.

  Os nad ydych eisiau i fyfyrwyr gael mynediad at aseiniad ar ôl y dyddiad dyledus, sicrhewch eich bod yn dangos y dyddiadau cywir. Rhowch wybod i fyfyrwyr y byddwch ddim yn derbyn cyflwyniadau ar ôl y dyddiad dyledus a bydd yr aseiniad ddim ar gael bellach.

  Bydd myfyrwyr yn gweld y label hwyr ar ôl iddynt wneud cyflwyniad ar ôl y dyddiad dyledus.


  Cadarnhau cyflwyniadau aseiniad myfyrwyr

  Pan fydd myfyrwyr yn cyflwyno aseiniad yn llwyddiannus, mae'r dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yn ymddangos gyda manylion am eu haseiniad a gyflwynwyd ynghyd â neges llwyddiant a rhif cadarnhau. Gall myfyrwyr gopïo ac arbed y rhif hwn fel prawf o'u cyflwyniadau a thystiolaeth ar gyfer anghydfodau academaidd. Ar gyfer aseiniadau gydag ymgeisiau lluosog, bydd myfyrwyr yn derbyn rhif gwahanol ar gyfer pob cyflwyniad. Os yw'ch sefydliad wedi galluogi hysbysiadau e-bost ar gyfer derbyniadau cyflwyno, bydd eich myfyrwyr hefyd yn derbyn e-bost gyda rhif cadarnhau a manylion eraill ar gyfer pob cyflwyniad.

  Ni fyddwch chi na’ch myfyrwyr yn gallu gweld y rhifau cadarnhau os yw eich sefydliad yn defnyddio Blackboard Learn 9.1 Q4 2014 neu gynharach. Cyflwynwyd hysbysiadau e-bost a mynediad i fyfyrwyr at hanes derbyniadau yn Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

  Mae gennych chi a'ch gweinyddwyr gofnod y gellir ei hadfer yn system hyd yn oed os oes ymgais, aseiniad neu fyfyriwr yn cael ei dileu'n ddiweddarach. Caiff y cofnodion hyn eu cadw yn y cwrs a gellir hefyd eu hadfer ar ôl y broses archifo ac adfer.

  Gallwch weld pob un o rifau cadarnhad eich myfyrwyr o’r Ganolfan Raddau. Agorwch y ddewislen Adroddiadau a dewiswch Derbynebau Cyflwyno.

  Ar y dudalen Derbynebau Cyflwyno, gallwch weld gwybodaeth ar gyfer pob aseiniad, fel pwy gyflwynodd a phryd. Mae aseiniadau grŵp hefyd yn cael eu cofnodi ac mae’r golofn Cyflwynydd yn rhestru pwy wnaeth gyflwyno ar gyfer y grŵp. Yn y golofn Cyflwyniad, gallwch weld os wnaeth myfyriwr gyflwyno ffeil neu ysgrifennu’r cyflwyniad yn y golygydd aseiniad.

  Defnyddiwch y dewislenni ar frig y dudalen i hidlo'r eitemau. Yn yr ail ddewislen, dewiswch Ddim yn wag a gadael y blwch chwilio’n wag i ddangos yr holl dderbynebau cyflwyno. Dewiswch bennawd colofn i sortio'r eitemau.


  Golygu, aildrefnu a dileu aseiniadau

  Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am reoli'ch aseiniadau.

  Gallwch olygu, aildrefnu a dileu'ch aseiniadau. Gallwch newid trefn aseiniadau gyda'r swyddogaeth llusgo a gollwng neu gyda'r offeryn aildrefnu sy'n hygyrch ar fysellfwrdd. Er enghraifft, aildrefnwch yr aseiniadau i gadw'r un cyfredol ar y pen.

  O ddewislen aseiniad, dewiswch opsiwn:

  • Symudwch aseiniad i leoliad arall yn eich cwrs. Pan fyddwch yn symud aseiniad, caiff ei dynnu o'i lleoliad gwreiddiol. Ni allwch chi gopïo aseiniad.
  • Golygu aseiniad. Os byddwch yn newid y cyfarwyddiadau, bydd y myfyrwyr hynny sydd eisoes wedi cyflwyno'u gwaith yn gweld y cyfarwyddiadau newydd ar ymgeisiau dilynol yn unig.
  • Rhoi meini prawf rhyddhau, olrhain, metaddata a statws adolygu ar waith.

  Mwy ar yr opsiynau y gallwch eu rhoi ar waith

  Dileu aseiniadau

  Gallwch ddileu aseiniad o ardal cwrs ac os does dim cyflwyniadau gan fyfyrwyr, bydd y golofn yn y Ganolfan Raddau hefyd yn cael ei dileu.

  Pan fyddwch yn dileu aseiniad sydd â chyflwyniadau myfyrwyr, byddwch hefyd yn dileu'r holl gyflwyniadau. Mae gennych ddau opsiwn:

  • Cadwch y sgorau yn y Ganolfan Raddau, ond dilëwch yr aseiniad a'r holl gyflwyniadau. Er bod y sgorau'n aros yn y Ganolfan Raddau, ni allwch gyrchu cyflwyniadau y myfyrwyr eto. Ni ellir dad-wneud y weithred hon.
  • Dilëwch yr aseiniad, colofn y Ganolfan Raddau, pob gradd a neilltuwyd, a phob cyflwyniad. Ni ellir dad-wneud y weithred hon.

  Neu, gwnewch yr eitem i'w graddio'n anhygyrch yn eich cwrs i gadw'r cyflwyniadau a'r sgorau yn y Ganolfan Raddau.


  ULTRA: Creu aseiniad

  Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran help “Gwreiddiol” am greu aseiniadau.

  Mae aseiniadau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

  Gallwch greu aseiniadau ynghyd â mathau eraill o gynnwys. Gall myfyrwyr gael gafael ar eu gwaith wrth ymyl y cynnwys fydd ei angen arnynt, pryd bynnag y bydd ei angen arnynt. Gallwch greu aseiniad grŵp hefyd a’i ryddhau i un grŵp neu fwy yn eich cwrs.

  Mwy ar greu aseiniadau ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr

  Croeso i chi arbrofi! Nid yw myfyrwyr yn gallu gweld yr hyn ychwanegwch chi tan i chi wneud eich aseiniadau yn weladwy.

  Mwy ar sut i olygu aseiniad cyfredol

  Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu aseiniad. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem a dewiswch Aseiniad. Bydd y dudalen Aseiniad Newydd yn agor.

  Gallwch ehangu neu greu ffolder ac ychwanegu aseiniad hefyd.

  Wrth greu aseiniad, caiff eitem llyfr graddau ei chreu yn awtomatig.

  Ar ôl i chi bostio graddau aseiniad, gall myfyrwyr weld eu sgorau ar eu tudalen graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gael mynediad at aseiniad, eu cyflwyniadau, eich adborth, cyfarwyddiadau, a'u graddau o'r ddolen i'r aseiniad ar y dudalen Cynnwys Cwrs.

   

  ULTRA: Tudalen Aseiniad Newydd

  Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am hanfodion aseiniadau.

  Darparwch deitl disgrifiadol er mwyn i fyfyrwyr allu dod o hyd i'r aseiniad yn hawdd ymysg cynnwys eich cwrs. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, bydd y teitl yn ymddangos fel y ddolen mae myfyrwyr yn ei dewis i weld y deunyddiau. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd "Aseiniad Newydd" a'r dyddiad yn ymddangos yn y rhestr o gynnwys. Os nad ydych yn ychwanegu cynnwys, ni fydd yr aseiniad yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

  Ychwanegu testun, ffeiliau a chwestiynau. Dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a gwneud eich dewis. Gallwch ddewis math o gwestiwn, ychwanegu cronfa gwestiynau neu ailddefnyddio cwestiynau a chynnwys o asesiadau sy'n bodoli eisoes. Gallwch ychwanegu ffeiliau a thestun, megis cyfarwyddiadau ar gyfer yr aseiniad. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau o'r storfa cwmwl, megis OneDrive® a Google Drive™.

  Rhagor am ychwanegu cwestiynau yn y wybodaeth am brofion

  Rhagor am ychwanegu cronfeydd cwestiynau

  Rhagor am ailddefnyddio cwestiynau

  Dangos neu guddio'r aseiniad. Nid yw myfyrwyr yn gallu gweld aseiniad tan i chi dewis ei dangos. Gallwch greu'ch holl gynnwys ymlaen llaw a dewis beth rydych chi eisiau i fyfyrwyr ei weld yn seiliedig ar eich amserlen. Gallwch hefyd osod amodau argaeledd yn seiliedig ar ddyddiad, amser, a pherfformiad ar eitemau eraill yn Llyfr Graddau'r cwrs. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, gall myfyrwyr weld pryd rydych wedi trefnu i'r aseiniad ymddangos.

  Rhoi gosodiadau'r aseiniad ar waith. Dewiswch eicon Gosodiadau i agor y panel lle rydych chi'n darparu'r manylion a gwybodaeth am yr aseiniad.

  Rhowch ddyddiad dyledus. Mae dyddiadau dyledus yn ymddangos yn y calendr ac yn y ffrwd gweithgarwch. Mae cyflwyniadau hwyr i’w gweld â label Hwyr yn llyfr graddau’r cwrs. Anogwch myfyrwyr i adolygu beth y dylid ei gyflwyno nawr a beth sydd ar ddod fel y gallant holi cwestiynau cyn gynted ag y bo modd.

  Gweld cymwysiadau. Gallwch osod cymwysiadau ar gyfer myfyrwyr a’u heithrio rhag gofynion cwrs penodol, megis dyddiadau dyledus aseiniadau a therfynau amser. I ddewis cymwysiadau, ewch i'r Cofrestr ac agorwch ddewislen myfyriwr. Mae nifer y cymwysiadau rydych wedi'u gwneud yn ymddangos ar dudalen yr aseiniad yn yr adran Gosodiadau'r Aseiniad.

  Rhagor ar gymwysiadau

  Caniatáu sgyrsiau dosbarth. Beth os oes gan eich myfyrwyr gwestiynau am aseiniad? Gallwch ganiatáu sgyrsiau o fewn aseiniad, ac mae unrhyw yn gallu cyfrannu. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, mae'n ymddangos â'r aseiniad perthnasol yn unig.

  Rhagor am sgyrsiau

  Casglu cyflwyniadau heb gyswllt. Efallai y byddwch am raddio gwaith myfyrwyr nad yw'n galw ar fyfyrwyr i uwchlwytho cyflwyniad. Er enghraifft, gallwch ychwanegu graddau at eich llyfr graddau ar gyfer cyflwyniadau llafar, prosiectau ffair gwyddoniaeth, perfformiadau actio, a gwaith celf a ddarperir yn bersonol.

  Mwy ar gasglu cyflwyniadau heb gyswllt

  Trefnu cwestiynau ac atebion ar hap. Gallwch drefnu cwestiynau a'u hatebion ar hap i ategu gweithgareddau ymarfer/drilio a helpu myfyrwyr i osgoi anonestrwydd academaidd. Gallwch ddefnyddio un neu ddau osodiad felly bydd aseiniadau'n ymddangos yn wahanol ar gyfer pob myfyriwr.

  Mae cwestiynau'n ymddangos yn eu trefn i chi, ond maent yn cael eu trefnu ar hap i fyfyrwyr. Er mwyn atal dryswch, peidiwch ag ychwanegu rhifau i gyfeirio at gwestiynau eraill o fewn yr aseiniad.

  Gallwch drefnu atebion ar gyfer cwestiynau Cyfatebu ac Amlddewis ar hap yn unig. Os ydych eisiau trefnu atebion ar hap ar gyfer cwestiynau Gwir/Gau, defnyddiwch y math o gwestiwn Amlddewis gyda dewisiadau atebion Gwir a Gau. Ni allwch drefnu cwestiynau ar hap mewn aseiniad â blociau testun neu atodiadau.

  Rhagor ar drefnu cwestiynau ac atebion ar hap.

  Newid categori’r graddau. Gallwch newid categori gradd aseiniad i fod yn rhan o un o'r categorïau personol y llyfr graddau y byddwch yn eu sefydlu yn eich cwrs. Gallwch greu categorïau newydd i bersonoli sut caiff gwaith cwrs ei grwpio yn eich cwrs. Mae categorïau personol yn gallu bod yn ddefnyddiol pan fyddwch yn pennu'r radd gyffredinol.

  Pennu nifer yr ymgeisiau. Gallwch ganiatáu i'ch myfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais o aseiniad. Pan fyddwch yn caniatáu ymgeisiau lluosog, gallwch hefyd ddewis sut caiff y radd derfynol ei chyfrifo.

  Dewis y sgema graddio. O'r ddewislen Graddio gan ddefnyddio, dewiswch sgema sy'n bodoli eisoes, megis Pwyntiau. Gallwch newid y sgema graddio ar unrhyw adeg a bydd y newid yn dangos i fyfyrwyr ac yn eich llyfr graddau.

  Galluogi graddio dienw. Pan fyddwch yn creu aseiniad heb gwestiynau, gallwch alluogi graddio dienw fel bod enwau myfyrwyr wedi'u cuddio wrth i chi raddio. Testun a ffeiliau yn unig allwch chi eu hychwanegu at aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw.

  Rhagor ynghylch graddio dienw

  Dangos canlyniadau'r asesiad. Dewiswch y blwch ticio Dangos atebion cywir i ganiatáu i fyfyrwyr weld atebion cywir cwestiynau a farcir yn awtomatig ar ôl cyflwyno. Os nad ydych yn ychwanegu cwestiynau at eich aseiniad, dewiswch y blwch ticio Dangos atebion cywir wrth greu'r aseiniad.

  Rhagor am ddangos atebion cywir

  Galluogi adborth awtomatig. Rhowch adborth i fyfyrwyr sy’n cael ei ryddhau’n awtomatig ar sail eich gosodiadau.

  Rhagor am adborth awtomatig

  Ychwanegu cod mynediad. Gallwch ddosbarthu cod mynediad i reoli pan fydd myfyrwyr yn cyflwyno aseiniad. Ar yr adeg hon, cynhyrchir codau mynediad ar hap gan y system. Ni allwch addasu'r codau mynediad. Gallwch hefyd ychwanegu cod mynediad at aseiniad grŵp.

  Rhagor am godau mynediad

  Galluogi graddio cyfochrog. Gallwch alluogi graddio cyfochrog a neilltuo graddwyr wrth greu aseiniad. Gallwch hefyd alluogi graddio cyfochrog hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr gyflwyno’u gwaith. Mae’r system yn neilltuo graddwyr o'ch dewis ar hap fel bod gan bob myfyriwr ddau raddiwr ar gyfer yr aseiniad. Dosbarthir y baich gwaith graddio yn gyfartal rhwng y graddwyr. Gall graddwyr ond agor y cyflwyniadau ar gyfer y myfyrwyr a neilltuwyd iddynt. Instructors or reconcilers determine the final grades for students.

  Rhagor am raddio cyfochrog

  Ychwanegu terfyn amser. Mae terfyn amser yn gallu cadw myfyrwyr ar y trywydd cywir ac yn canolbwyntio ar yr aseiniad gan fod gan bob person gyfnod penodedig o amser i gyflwyno'u gwaith. Caiff yr ymgeisiau ar yr aseiniad eu cadw a'u cyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben. Gallwch hefyd ganiatáu i fyfyrwyr weithio y tu hwnt i'r terfyn amser. Ar hyn o bryd, ni allwch ychwanegu terfyn amser at aseiniadau grŵp.

  Ychwanegu cyfeireb graddio. Gall defnyddio cyfarwyddiadau eich helpu i werthuso gwaith a gyflwynir gan fyfyrwyr yn seiliedig ar feini prawf allweddol rydych yn eu diffinio. Gallwch greu cyfeireb newydd neu gysylltu cyfeireb gyfredol. Offeryn sgorio yw cyfeireb y gallwch ei defnyddio i werthuso gwaith graddedig. Ar hyn o bryd, gallwch ychwanegu cyfeireb at aseiniad heb gwestiynau yn unig.

  Ychwanegu amcanion a safonau. Gallwch alinio aseiniad i un nod neu ragor. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Gallwch hefyd alinio cwestiynau unigol at nodau.

  Gwneud aseiniad grŵp. Gallwch greu aseiniad ar gyfer un grŵp o fyfyrwyr neu ragor. Yn rhagosodedig, byddwch yn pennu gradd i bob grŵp fel cyfanrwydd, ond gallwch newid gradd unigol aelod o grŵp.

  Galluogi SafeAssign. Gallwch ddefnyddio SafeAssign i wirio am lên-ladrad yng nghyflwyniadau myfyrwyr. Gallwch alluogi Originality Report SafeAssign ar unrhyw adeg, hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau, ond dim ond pan gaiff SafeAssign ei alluogi y caiff cyflwyniadau eu gwirio.

  Ychwanegu disgrifiad dewisol. Bydd y disgrifiad yn ymddangos gyda theitl yr aseiniad ar dudalen Cynnwys y Cwrs.


  ULTRA: Ychwanegu ffeiliau a blociau testun at aseiniadau

  Dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen lle bynnag rydych chi eisiau ychwanegu cwestiynau, testun neu ffeil. Gallwch ychwanegu cyniger o flociau testun a ffeiliau ag y mynnwch,

  Ychwanegu blociau testun. Dewiswch Ychwanegu testun i agor y golygydd. Gallwch gynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer adran o'r aseiniad neu destun cyflwyniadol ar gyfer ffeil sain neu ddelwedd. Gallwch hefyd ludo testun o ddogfen Word.

  Gallwch hefyd ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i blannu delweddau ac atodi ffeiliau i gyd-fynd â'ch testun.

  Os byddwch yn creu aseiniad sy'n cynnwys blociau testun yn unig, gallwch newid y Sgôr uchafswm eich hun yng Ngosodiadau'r Aseiniad.

  Ychwanegu ffeiliau. Dewiswch Ychwanegu ffeil leol i bori am ffeil ar eich cyfrifiadur. Eich sefydliad sy'n rheoli uchafswm maint y ffeil y gallwch ei huwchlwytho. Ni allwch ychwanegu ffolder o ffeiliau.

  Ychwanegu ffeil o’r Storfa Cwmwl: Gallwch gysylltu ar unwaith â sawl ap gwe lle rydych yn storio’ch ffeiliau, megis OneDrive. Copïau yw'r ffeiliau a ychwanegwch chi. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs. Os ydy’ch porwr yn ei ganiátau, bydd ffeiliau fformat cyfrwng yr ydych yn eu hychwanegu o’r storfa cwmwl yn cael eu dangos y tu fewn i’r ddogfen.

  Rhagor am storfa cwmwl

  Opsiynau gwylio ffeil amlgyfrwng

  Opsiynau gwylio ffeil amlgyfrwng

  Os yw'ch porwr yn ei chaniatáu, mae ffeiliau amlgyfrwng yr ychwanegwch yn ymddangos yn fewnol yn ddiofyn. Os nad yw'ch porwr yn gallu arddangos ffeil amlgyfrwng yn fewnol, mae'n ymddangos fel atodiad. Bydd ffeiliau y byddwch chi'n eu hychwanegu o storfa cwmwl yn ymddwyn yn yr un modd.

  Caiff delweddau sy’n ymddangos yn fewnol eu gwreiddio mewn bloc 768 picsel wrth y torbwyntiau mwyaf. Yr agosaf i’r maint hwnnw y bydd y delweddau, lleiaf yn y byd o badin fydd yn ymddangos o’u hamgylch.

  Ewch i ddewislen ffeil amlgyfrwng a dewiswch Golygu.

  I olygu testun amgen neu ymddygiad arddangos y ffeil, dewiswch y ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad.

  Yn ffenestr Golygu Priodweddau'r Ffeil, gallwch ddewis sut mae'ch fideo, ffeil sain neu ddelwedd yn ymddangos yn yr asesiad: yn fewnol neu fel atodiad. Er enghraifft, gallwch chi arddangos ffeiliau mawr iawn fel atodiadau y gall myfyrwyr eu lawrlwytho. Galwch olygu enwau ffeiliau ar gyfer ffeiliau a ddangosir fel atodiadau.

  Gallwch chi hefyd ychwanegu testun amgen i ddisgrifio delweddau rydych chi’n eu hychwanegu. Mae testun amgen yn disgrifio’r ddelwedd i bobl sy’n defnyddio darllenwyr sgriniau neu’n troi at dudalennau gwefannau â’r delweddau wedi’u diffodd.

  Ar gyfer ffeiliau fideo a sain sy’n ymddangos yn fewnol, gall myfyrwyr chwarae, oedi a sain. Ar gyfer ffeiliau fideo, gall myfyrwyr weld y fideo mewn sgrîn lawn.

  Gweld ffeiliau amlgyfrwng fel atodiadau

  Ar gyfer ffeiliau amlgyfrwng sy'n ymddangos fel atodiadau, mae myfyrwyr yn cyrchu'r ddewislen ac yn dewis Rhagolwg o'r Ffeil neu Lawrlwytho'r Ffeil Wreiddiol. Mae gan hyfforddwyr yr opsiynau ychwanegol o symud, golygu a dileu.

  Rhagor am olygu ffeiliau o fewn cwestiynau


  ULTRA: Ychwanegu amserydd

  Gallwch ychwanegu terfyn amser at aseiniad yng Ngwedd Cwrs Ultra. Mae terfyn amser yn gallu cadw myfyrwyr ar y trywydd cywir ac yn canolbwyntio ar yr aseiniad gan fod gan bob person gyfnod penodedig o amser i gyflwyno'u gwaith. Caiff yr ymgeisiau ar yr aseiniad eu cadw a'u cyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben.

  Gallwch hefyd ganiatáu i fyfyrwyr weithio y tu hwnt i'r terfyn amser. Mae amser ychwanegol yn caniatáu i fyfyrwyr ailgysylltu os ydynt yn colli cysylltiad yn ystod eu hymgeisiau. Gallwch ganiatáu amser ychwanegol i weld a yw'r amser ychwanegol osodoch chi'n ddigon i fyfyrwyr gwblhau'r aseiniad. Pan fyddwch yn graddio aseiniadau, gallwch weld faint o amser ychwanegol ddefnyddiodd pob myfyriwr i gwblhau'r aseiniad. Os ydych wedi cynnwys cwestiynau, gallwch hefyd weld pa gwestiynau cafodd eu hateb o fewn y terfyn amser cychwynnol. Mae myfyrwyr hefyd yn gweld y wybodaeth yma pan maen nhw'n cael mynediad at eu haseiniadau graddedig.

  Ar hyn o bryd, ni allwch ychwanegu terfyn amser at aseiniadau grŵp.

  Mwy ar ychwanegu terfyn amser - ceir esiamplau yn y wybodaeth ar opsiynau profion


  ULTRA: Golygu, aildrefnu a dileu aseiniadau

  Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am reoli'ch aseiniadau.

  Gallwch wneud newidiadau i aseiniadau cyfredol a newid lle maen nhw'n ymddangos ar eich tudalen Cynnwys y Cwrs. Byddwch yn ymwybodol, os byddwch yn newid aseiniad cyfredol bod myfyrwyr yn gallu cael mynediad ato, bod hi'n bosib bod rhai myfyrwyr wedi cychwyn ar eu cyflwyniadau. Ni allwch newid y sgema graddio os ydych chi eisoes wedi cychwyn graddio.

  Pwyswch ar eicon Symud yn rhes aseiniad a'i symud i leoliad newydd. Gallwch hefyd symud aseiniad i mewn i ffolder.

  Yn rhes aseiniad, agorwch y ddewislen i ddewis y swyddogaethau Golygu a Dileu.

  Gallwch ddefnyddio'ch bysellfwrdd i symud aseiniad.

  1. Tabiwch i eicon Symud eitem.
  2. Pwyswch Enter i actifadu’r modd symud.
  3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
  4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

  Dileu aseiniadau

  Gallwch ddileu aseiniad o'ch cwrs ac os does dim cyflwyniadau gan fyfyrwyr, bydd yr eitem hefyd yn cael ei dileu yn y llyfr graddau. Ar gyfer aseiniadau gyda chyflwyniadau, rhaid i chi gadarnhau eich bod eisiau tynnu'r aseiniad, yr holl gyflwyniadau a graddau o'ch cwrs yn barhaol.

  Neu, gallwch guddio'r aseiniad o fyfyrwyr er mwyn cadw'r cyflwyniadau a'r sgorau yn y llyfr graddau. Nid yw myfyrwyr yn gallu cael mynediad at aseiniadau cudd ar dudalen Cynnwys y Cwrs neu ar eu tudalennau graddau hyd yn oed os ydych wedi graddio cyflwyniadau.


  ULTRA: Aseiniadau a'r ffrwd gweithgarwch

  Pan fyddwch yn creu aseiniad ac yn ei wneud yn weladwy i fyfyrwyr, byddant yn cael gwybod yn eu ffrydiau gweithgarwch.

  Ar ôl i chi bostio graddau aseiniad, mae myfyrwyr yn gallu dewis Gweld eich gradd i ddangos eu graddau. Bydd unrhyw adborth a ddarparwch yn ymddangos ar ôl teitl yr aseiniad.

  Byddwch yn gweld rhybudd yn y ffrwd pan mae gennych gyflwyniadau i'w graddio. Dewiswch deitl yr aseiniad i gychwyn graddio ar dudalen cyflwyniadau'r aseiniad.

  Mwy ar y ffrwd gweithgarwch


  ULTRA: Casglu cyflwyniadau heb gyswllt

  Gallwch greu asesiadau sy'n ymddangos ar dudalen Cynnwys Cwrs nad ydynt yn galw ar fyfyrwyr i uwchlwytho cyflwyniadau. Gallwch ychwanegu cyfarwyddiadau, ffeiliau, cyfarwyddyd, a nodau fel y gall myfyrwyr baratoi ar gyfer y gwaith all-lein. Gallwch hefyd alluogi sgyrsiau, ond ni allwch chi ychwanegu cwestiynau neu raddio'n ddienw.

  Enghreifftiau o waith all-lein:

  • Cyflwyniadau llafar
  • Prosiectau ffair gwyddoniaeth
  • Perfformiadau actio
  • Gwaith celf wedi'i gyflwyno'n bersonol
  • Ymarferion adeiladu tîm wyneb yn wyneb, trafodaethau panel a thrafodaethau

  Efallai y bydd hyfforddwyr sy'n addysgu cyrsiau hybrid yn canfod mai'r math hwn o asesiad yw'r mwyaf defnyddiol. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio cyfarwyddyd i raddio cyflwyniad mewn dosbarth wrth i fyfyriwr gyflwyno. Nid oes angen cymryd nodiadau neu ychwanegu sgôr wedyn.

  Pan fyddwch yn creu asesiad, gallwch ddewis casglu cyflwyniadau heb gyswllt yn y panel gosodiadau. Pan fydd myfyrwyr yn agor y math hwn o asesiad, fe'u hysbysir na allant gyflwyno gwaith ar-lein. Os byddwch yn creu grwpiau i gasglu cyflwyniadau heb gyswllt, bydd myfyrwyr yn gallu gweld aelodau eu grŵp.

  Ar gyfer cyflwyniadau a gesglir heb gyswllt, ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog, caniatáu terfyn amser neu ddefnyddio SafeAssign.

  Ar gyfer graddau sy'n mynnu bod myfyrwyr yn bresennol y tu allan i'r dosbarth, megis ar gyfer siaradwr gwadd neu daith maes, gallwch chi ychwanegu cyfarfodydd at y nodwedd bresenoldeb.

  Rhagor ar ychwanegu cyfarfod

  Graddio cyflwyniadau heb gyswllt

  Pan rydych yn barod i raddio cyflwyniadau heb gyswllt, agorwch y dudalen gyda'r rhestr o gyflwyniadau o dudalen yr asesiad neu o'r Llyfr Graddau. Dewiswch enw myfyriwr i agor panel Creu Ymgais, rhowch ddyddiad ac amser y cyflwyniad, a chadwch eich newidiadau.

  Ar dudalen cyflwyniadau y myfyriwr, gallwch bennu gradd a defnyddio cyfeireb os ydych chi wedi cysylltu un.

  Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

  Gall myfyrwyr weld yr asesiad ochr yn ochr â'r cynnwys arall ar dudalen Cynnwys y Cwrs ac ar eu tudalennau graddau cyffredinol a chwrs. Bydd myfyrwyr yn cael eu hysbysu bod dim modd iddynt gyflwyno gwaith ar-lein. Gallant gyrchu gwybodaeth arall, megis y cyfarwyddiadau a chyfeireb os ydych wedi ychwanegu un. Gall myfyrwyr gymryd rhan yn y sgyrsiau ar yr asesiad os ydynt wedi'u galluogi.

  Rhagor am lif gwaith myfyrwyr