Mae'r adroddiad hwn yn galluogi eich sefydliad i gael cipolwg manwl gywir o sut mae myfyrwyr, hyfforddwyr, ac eraill yn mabwysiadu eich Platfform Dysgu. Gallwch ddarganfod data gweithgarwch perthnasol ar eich Gweithgarwch System Rheoli Dysgu (LMS), Gweithgarwch offeryn cydweithio, Gweithgarwch offeryn hygyrchedd, a Gweithgarwch offeryn gwreiddioldeb.  

Defnyddiwch yr adroddiad hwn i ddeall sut mae myfyrwyr, hyfforddwyr, ac eraill yn rhyngweithio â'ch Platfform Dysgu. Darganfod mewnwelediadau perthnasol i hybu mabwysiadu Platfform Dysgu eich sefydliad.   

Adnabod patrymau. Gweld y nifer o ddefnyddwyr sy'n weithredol yn eich platfform dysgu a pha foddol maent yn ei ddefnyddio gan amlaf i'w gyrchu. Dysgu pa ddyddiau'r wythnos a chyfnodau amser sydd â mwy o weithgarwch. Pennu'r offer sy'n cael eu defnyddio fwyaf a lleiaf.   

Cymryd gweithredoedd yn seiliedig ar ddata i wella mabwysiadu eich Platfform Dysgu a defnyddio cymariaethau data i gadw llygad ar y canlyniadau. 

Dod yn gyfarwydd â'r adroddiad 

Mae'r Adroddiad Mabwysiadu Platfform Dysgu yn offeryn casglu data syml ar gyfer sefydliadau. Yn yr ystyr hwn, mae sawl cysyniad a sut-i yn gyffredin ar draws y pwyntiau data gwahanol. Dod yn gyfarwydd â'r adroddiad hwn a gwneud y gorau ohono.   

Mae'r adroddiad yn dechrau gyda thabiau er mwyn i chi allu dewis offeryn rydych eisiau gweld data amdano. Mae rhaid i chi gofio bod tabiau yn dangos metrigau ar gyfer yr offer y mae gan eich sefydliad fynediad atynt yn unig. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael mynediad at offer eraill cysylltwch â chynrychiolydd Blackboard

Gall pob tab gyflwyno nodiadau ar y diwedd sy'n rhoi cyd-destun ac yn esbonio'r data maent yn eu cyflwyno. Edrychwch arno er mwyn sicrhau nad ydych yn colli unrhyw beth. 

Prif ystod dyddiadau ac ystod cymharu dyddiadau

Mae'r adroddiad yn dangos data yn unol â'r cyfnodau amser rydych yn eu dewis. Ar ddechrau'r adroddiad, gallwch ddewis eich prif ystod dyddiadau ac ystod cymharu dyddiadau.  

Y Prif Ystod Dyddiadau yw'r cyfnod rydych eisiau ei osod fel sylfaen. Yr Ystod Cymharu Dyddiadau yw'r cyfnod rydych eisiau cymharu eich sylfaen ag ef.   

Yn ddiofyn, mae'r Prif Ystod Dyddiadau yn cynnwys y 30 diwrnod diwethaf, a'r Ystod Cymharu Dyddiadau yw'r 30 diwrnod cyn y Prif Ystod Dyddiadau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis ystodau dyddiadau o'ch dewis i ddiweddaru'r data a gyflwynir.  

Defnyddiwch ystodau o ddyddiadau o'r un hyd ar gyfer cymariaethau manwl gywir

Ailosod ystodau dyddiadau i'r rhagosodiad 

 • Dewiswch yr ystod o ddyddiadau. 

 • Dewiswch y ddewislen Mwy o opsiynau, yn y gornel dde uchaf.

 • Dewiswch Ailosod

 • Gwnewch y camau hyn eto ar gyfer yr ystodau dyddiadau eraill rydych eisiau eu hailosod. 

Patrymau data 

Mae'r adroddiad hwn yn defnyddio gwahanol fformatau ar gyfer patrymau data. Yn eu plith, mae dangosyddion, siartiau toesen, siartiau llinell, mapiau gwres, a siartiau bar.  

Mae dangosyddion yn ddefnyddiol i gael cipolwg cyflym o weithgaredd y mae angen i chi gadw llygad arni. Mae'r adroddiad hwn yn defnyddio gwerth y Prif Ystod Dyddiadau fel sylfaen y dangosyddion. Er hynny, pan fydd y teitl yn cyfeirio at ystod o ddyddiadau benodol, defnyddir yr ystod o ddyddiadau hon fel sylfaen y dangosydd.  

 • Saeth i fyny: Mae'r gwerth, neu rif, wedi cynyddu o'i gymharu â'r Ystod Cymharu Dyddiadau

 • Saeth i lawr: Mae'r gwerth, neu rif, wedi gostwng o'i gymharu â'r Ystod Cymharu Dyddiadau

 • I'r dde: Nid oes unrhyw newidiadau rhwng yr ystodau o ddyddiadau. 

 • DIV/0: Nid oes unrhyw ddata ar gael ar gyfer yr Ystod Cymharu Dyddiadau a ddewiswyd. 

 

Mae siartiau toesen yn galluogi perthynas rhan-o'r-cyfan rhwng categorïau gwahanol.  

 

Mae siartiau llinell yn plotio pwyntiau data unigol i ddangos tueddiadau dros yr ystod o ddyddiadau a ddewiswyd.  

 

Mae siartiau bar yn galluogi cymharu sawl categori mewn cyfres o ddata. 

 

Mae mapiau gwres yn sgorio data mewn perthynas â'r nifer o weithgareddau fesul diwrnod yr wythnos a chyfnodau dwy awr. Mae'r gwahaniaethau yn y lliwiau yn cynrychioli cyfnodau pan oedd mwy o weithgareddau neu lai o weithgareddau. Mae lliwiau tywyll yn cynrychioli diwrnodau a chyfnodau o amser â mwy o weithgareddau. Mae lliwiau golau yn cynrychioli diwrnodau a chyfnodau o amser â llai o weithgareddau. 

 

Dewiswch ddata wedi'u plotio mewn siartiau a mapiau gwres i ddatgelu pwyntiau data unigryw. 

Allgludo eich data i CSV 

Drwy gydol yr adroddiad, gallwch lawrlwytho'r data mewn ffeil CSV i'w gweld ar ffurf tabl. 

 • Dewiswch y data rydych eisiau eu hallgludo.  

 • Dewiswch yr eicon Mwy o opsiynau

 • Dewiswch Allgludo i CSV.  

 • Ar ôl i'r lawrlwythiad orffen, dewiswch Wedi Gorffen i fynd yn ôl i'r adroddiad.  

Defnyddwyr yn erbyn sesiynau 

Mae'r adroddiad hwn yn dangos data ar gyfer gweithgarwch defnyddwyr a gweithgarwch sesiynau. Sylwer bod defnyddwyr a sesiynau yn cynrychioli ddau gysyniad gwahanol.    

Mae defnyddiwr yn unigolyn sydd wedi cyrchu eich LMS. Mae defnyddiwr LMS gweithredol yn ddefnyddiwr sydd wedi cyrchu eich LMS yn ystod ystod o ddyddiadau a ddewiswyd.   

Mae sesiynau yn cynrychioli'r nifer o weithiau mae pob defnyddiwr wedi cyrchu eich LMS. Gall defnyddiwr agor sawl sesiwn.  

Er enghraifft, ar yr un diwrnod, gall un myfyriwr greu nifer o sesiynau. Er enghraifft, mae myfyriwr wedi mewngofnodi i'ch LMS wrth gael brecwast i wirio ei amserlen. Wedyn, mae'r un myfyriwr yn mewngofnodi eto i lawrlwytho cynnwys y cyfeiriodd hyfforddwr ato mewn dosbarth. Yn olaf, pan fo gartref, mae'n cyrchu eich LMS i uwchlwytho aseiniad.    

Yn yr enghraifft hon, mae'r myfyriwr yn cynrychioli defnyddiwr. Y nifer o sesiynau fyddai'r gwahanol weithiau mae'r myfyriwr wedi cyrchu eich LMS. Yn yr achos hwn, byddai gennych un defnyddiwr a thri sesiwn gan yr un defnyddiwr

Defnyddwyr gwahanol  

Yn Blackboard Data mae gan bob defnyddiwr rif adnabod gwahanol. Mae hyn yn sicrhau nad ystyrir yr un defnyddiwr ddwywaith os, er enghraifft, y bydd yn ymuno â'r un sesiwn dwywaith. 

 

Cynhyrchu Mewnwelediadau Perthnasol  

Ar ôl i chi ddewis eich ystodau o ddyddiadau, bydd yr Adroddiad Mabwysiadu Platfform Dysgu yn dangos y data rydych eisiau eu gweld mewn ffordd seml. Nawr, mae'n bryd gwneud i'r data hyn weithio o blaid eich sefydliad.  

O'r adroddiad hwn, gallwch ddeall eich perfformiad Mabwysiadu Platfform Dysgu, diffinio gweithrediadau yn seiliedig ar ddata i'w wella, a datblygu mewnwelediadau i gefnogi gwneud penderfyniadau yn eich sefydliad. 

Mae data mor rymus â'r cysylltiadau rydych yn eu datblygu ohonynt. Cadwch gofnod o'ch darganfyddiadau i'w ddatblygu ymhellach yn fewnwelediadau sy'n canolbwyntio ar weithrediadau. Dyma rai syniadau ar sut i gael y gorau o'ch Adroddiad Mabwysiadu Platfform Dysgu.  

Diffiniwch gwestiynau rydych eisiau eu hateb  

Gallwch gysylltu'r data ar eich adroddiad mewn sawl ffordd. Diffiniwch gwestiynau cychwynnol rydych eisiau eu hateb. Gall y cwestiynau hyn fod yn eang neu benodol. Meddyliwch am eich cwestiynau wrth edrych ar y data i gynhyrchu mewnwelediadau cyflym.  

Byddwch yn agored i gwestiynau newydd a all godi wrth i chi barhau i ddeall eich perfformiad Mabwysiadu Platfform Dysgu

Cymharwch gyfnodau academaidd tebyg 

Mae'r ffordd mae eich myfyrwyr, hyfforddwyr, a defnyddwyr eraill yn rhyngweithio â'ch Platfform Dysgu yn newid drwy gydol calendr academaidd eich sefydliad.  

Wrth gymharu sut mae cyfnodau academaidd tebyg wedi perfformio o'u cymharu â blwyddyn arall, gallwch weld cylchau mabwysiadu. Er enghraifft, gall mabwysiadu gyrraedd y brig wrth ddechrau pob blwyddyn academaidd a gostwng ar ôl gwyliau'r Pasg. 

Unwaith bod gennych wedd glir o gylchau mabwysiadu, gallwch adnabod pan fydd y cylchau hyn yn torri. Ar ben hynny, gallwch nodi ymddygiad anghyffredin y gallwch weithredu yn seiliedig arno.  

Gall cymharu cyfnodau o ddata anghyffredin wyrdroi deall y data. 

Defnyddiwch feincnodau 

Mae meincnodau yn cefnogi gosod nodau a datblygu strategaeth. Peidiwch â chanolbwyntio'n unig ar brosesu mabwysiadu sefydliadau eraill fel eich meincnod. Datblygwch eich meincnodau mewnol eich hun. 

Casglwch fewnwelediadau o'ch hyfforddwyr a dysgu pa weithrediadau mae hyfforddwyr yn eu cymryd i fabwysiadu a chefnogi myfyrwyr i fabwysiadu eich Platfform Dysgu. Dewch o hyd i arferion gorau a'u rhannu i wella perfformiad mabwysiadu ar draws eich sefydliad. 

Cyfuno mewnwelediadau data 

Dewch â'r data gwahanol a nodwyd yn yr adroddiad at ei gilydd a'u cyferbynnu. Gwnewch hyn o fewn yr un tab a rhwng tabiau gwahanol hefyd. Datgelwch wybodaeth newydd a sylwi ar sut mae gwahanol ddarnau o wybodaeth yn cysylltu â darnau eraill.  

Er enghraifft, deallwch a yw cylchau mabwysiadu eich LMS yn gysylltiedig â pherfformiad mabwysiadu offer eraill megis Ally neu SafeAssign. Chwiliwch am batrymau defnydd nad ydynt yn gydberthyn o fewn pob offeryn. Os yw'n batrwm defnydd cadarnhaol, dewch o hyd i weithrediadau i'w defnyddio mewn offer eraill. Os yw'n batrwm defnydd niweidiol, cymerwch gamau i'w wella.  

Darganfod patrymau  

Un o agweddau mwyaf gwerthfawr data mabwysiadu yw y gall y data ddangos patrymau yn y ffordd mae eich defnyddwyr yn rhyngweithio â'ch Platfform Dysgu i chi.  

Sylwch ar batrymau y gallwch eu defnyddio mewn cyrsiau, gweithgareddau, a thasgau gweinyddol. Er enghraifft, ar dab Gweithgarwch LMS, gallwch weld pa foddol cyrchu mae myfyrwyr, hyfforddwyr a defnyddwyr eraill yn ei ddefnyddio gan amlaf. Os yw'r moddol cyrchu a ddefnyddir amlaf yn rhaglen symudol, gallwch ddatblygu gweithrediadau i gefnogi eich hyfforddwyr i ddatblygu cynnwys sy'n gweithio'n well ar ddyfeisiau symudol.

Dod o hyd i adnoddau mabwysiadu ychwanegol 

Mae offer Platfformau Dysgu megis Ally yn cynnig adnoddau ar ddatblygu mabwysiadu offer. Archwiliwch y dolenni hyn i godi ymwybyddiaeth a hybu mabwysiadu.  

Ally – Pecyn Cymorth Cyfathrebu a Mabwysiadu

Ap Blackboard – Pecyn Cymorth Cyfathrebu a Mabwysiadu

Ap Blackboard Instructor – Pecyn Cymorth Cyfathrebu a Mabwysiadu

Learn Ultra – Pecyn Cymorth Cyfathrebu a Mabwysiadu

Crëwch weithrediadau yn seiliedig ar ddata 

Cefnogwch fabwysiadu er mwyn iddo dyfu. Defnyddiwch eich mewnwelediadau i ddatblygu gweithrediadau yn seiliedig ar ddata ymhellach sy'n gallu mynd â mabwysiadu o fewn eich sefydliad at y lefel nesaf.  

Olrheiniwch ganlyniadau 

Ar ôl i chi bennu'r gweithrediadau i helpu hybu mabwysiadu eich Platfform Dysgu. Diffiniwch sut rydych yn mynd i'w mesur yn seiliedig ar y data a roddwyd yn eich Adroddiad Mabwysiadu Platfform Dysgu.   

Defnyddiwch yr Ystod Cymharu Dyddiadau i gadw llygad ar ddefnydd ac adnabod buddugoliaethau cynnar ar gyfer eich sefydliad.