Cyffredinol

Ym mha ieithoedd ydy Blackboard Ally ar gael?

Mae Blackboard Ally ar gael mewn sawl iaith wahanol. 

Mae Blackboard Ally ar gael yn yr ieithoedd canlynol.

 • Catalan
 • Daneg
 • Iseldireg
 • Saesneg, UDA
 • Saesneg, DU
 • Ffinneg
 • Ffrangeg
 • Ffrangeg, Canada
 • Almaeneg
 • Eidaleg
 • Norwyeg Bokmål
 • Norwyeg Nynorsk
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Portiwgaleg, Brasil
 • Sbaeneg
 • Swedeg
 • Tyrceg
 • Cymraeg

Beth am weinyddwyr ar gyfer defnydd lleol?

Erbyn hyn mae’r lleoliadau Ally sy'n byw y tu allan i Ogledd America hefyd yn defnyddio gweinyddwyr nad ydynt yn yr Unol Daleithiau ar gyfer gwasanaethau 3ydd parti y mae Ally yn dibynnu arnynt. Mae hyn yn golygu nad yw lleoliadau lleol yn dibynnu ar weinyddwyr yr Unol Daleithiau ar gyfer unrhyw ymarferoldeb Ally.

Ble galla i ddod o hyd i ymrwymiad lefel gwasanaeth Blackboard Ally?

Dogfen ymrwymiad lefel gwasanaeth Blackboard Ally (ar gael yn Saesneg yn unig)

A oes amserlen ryddhau benodol ar gyfer Blackboard Ally?

Mae Ally yn defnyddio gwir ymagwedd meddalwedd fel gwasanaeth (SaaS) gan ryddhau diweddariadau i gynnyrch yn rheolaidd. Does dim amserlen ryddhau benodol ar yr adeg hon, er rydym yn rhyddhau diweddariadau tua unwaith bob 1-2 wythnos ar gyfartaledd. Nid yw'r diweddariadau hyn fel arfer yn cael eu rhyddhau ar yr un pryd â diweddariadau i gynnyrch arall Blackboard.

Yr unig eithriad i'r ymagwedd o ryddhau'n barhaol yw pan mae newid a fydd yn effeithio'n sylweddol ar y defnyddiwr ar y gweill. Yn yr achosion hyn, rydym yn rhoi 1 mis o rybudd cyn bod y cynnyrch newydd ar gael.

Gyda'r drefn rhyddhau barhaol hon, nid yw'n bosib cael mynediad at fersiwn cynnar o ddiweddariad ar awyrgylch profi/llwyfannu.


Rhestr wirio hygyrchedd

Pa gynnwys ydy Ally yn ei wirio?

Ar hyn o bryd, mae Ally yn gwirio y ffeiliau canlynol:

 • Tudalennau gwe/cynnwys HTML
 • Delweddau
 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® Powerpoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
 • Fideos planedig YouTube™

  Polisi Preifatrwydd GoogleTM

Pa broblemau hygyrchedd y mae Ally yn edrych amdanynt?

Mae rhestr wirio hygyrchedd Ally yn seiliedig ar WCAG 2.1 AA (Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We). Mae hon yn safon hygyrchedd ryngwladol, ac mae'r rhan fwyaf o'r ddeddfwriaeth a'r gofynion cyfreithiol newydd ledled y byd yn cyd-fynd â'r safon hon.

Ar ben hynny, mae Ally hefyd yn ychwanegu nifer o wiriadau ychwanegol ar ben hynny sy'n cychwyn targedu defnyddioldeb ac ansawdd cynnwys y we ychydig yn fwy.

Beth ydy Ally yn ei wneud â chynnwys nad yw’n gallu ei wirio?

Yn gynwysedig yn Ally mae yna gynnwys does dim modd ei wirio am faterion hygyrchedd, megis archif ZIP a ffeiliau XML, dan "Arall" yn yr adroddiad hygyrchedd. Nid yw'r cynnwys hwn yn derbyn sgôr hygyrchedd ac nid yw'n cyfrannu at sgôr hygyrchedd y sefydliad. 

Rhagor o wybodaeth ynghylch yr adroddiad sefydliadol ar gyfer

Beth ydy gwiriad cyferbynnedd?

Mae gwiriadau cyferbynnedd yn wiriadau sy’n canfod a oes ddigon o gyferbyniad rhwng lliw testun a lliw ei gefndir. Gall pawb weld hi’n anodd darllen cynnwys sydd â diffyg cyferbyniad rhwng lliw'r testun a lliw'r cefndir ond mae myfyrwyr sydd â nam ar eu golwg megis lliwddallineb yn gweld hi’n arbennig o anodd ei ddarllen.

Mae Ally'n defnyddio'r gofynion cyferbyniad a nodir yng nghanllawiau WCAG 2.1 AA

Defnyddiwch Colour Contrast Analyser gan The Paciello Group i wirio’ch cynnwys ar unrhyw adeg.

Lle gallwn i ddod o hyd i restr wirio hygyrchedd Ally?

Rhagor am y rhestr wirio hygyrchedd

Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Golygyddion Cynnwys ar gyfer Ally

Cwestiynau Cyffredin Ymwelwyr Am Ally Ar Gyfer Gwefannau

Pa fformatau amgen mae Ally yn eu creu?

Mae Ally yn darparu fformatau amgen ar gyfer y mathau hyn o gynnwys:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® Powerpoint® 
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
 • Cynnwys a grëir yng ngolygydd cynnwys y dudalen we (WYSIWYG)

Gellir creu'r fformatau amgen hyn:

 • Fersiwn OCR (ar gyfer dogfennau wedi'u sganio)
 • PDF wedi'i dagio (ar gyfer ffeiliau Word, PowerPoint ac Open Office/LibreOffice ar hyn o bryd)
 • HTML sy'n addas ar gyfer dyfeisiau symudol
 • Sain
 • ePub
 • Braille Electronig
 • BeeLine Reader
 • Fersiwn Cyfieithiedig
  • Mae’r Fersiwn Cyfieithiedig wedi’i analluogi yn ddiofyn. Gall gweinyddwyr gyflwyno cais am gymorth i’w alluogi.

Rhagor am fformatau amgen

A gynhyrchir fformatau amgen ar ôl cyflwyno cais i lawrlwytho?

Pan ofynnir am fformat amgen ar gyfer eitem o gynnwys am y tro cyntaf, bydd Ally yn cynhyrchu’r fformat ar alw. Ar gyfer y rhan fwyaf o achosion, fe’i cynhyrchir o fewn 1-2 funud.

Ar ôl ei gynhyrchu, lawrlwythir y fformat amgen. Wedyn, mae Ally yn cadw'r canlyniad yn y storfa, er mwyn cynhyrchu a lawrlwytho ceisiadau ychwanegol ar gyfer yr un fformat amgen o'r storfa ar unwaith.

Cwestiynau Braille

Cwestiynau Cyffredin Ally Braille

Pa god Braille mae Ally yn ei ddefnyddio ar gyfer y Fformat Braille Electronig?

Mae Ally yn defnyddio'r ffeil Braille .brf (Braille Ready File) fel y fformat Braille electronig. Mae'r cod braille a ddefnyddiwyd yn dibynnu ar iaith y ddogfen. Ar gyfer dogfennau Saesneg, mae Ally yn defnyddio Gradd 2 Braille Saesneg Safonol (cywasgedig).

Rhagor am Braille Saesneg Safonol ar wefan UKAAF

A ellir argraffu Fformat Braille Electronig Ally gan ddefnyddio argraffydd Braille?

Gellid defnyddio fformat .brf (Braille Ready File) ar gyfer dangosyddion braille electronig a boglynwyr braille (argraffyddion).

Bydd rhaid ichi wirio a yw boglynnwr/argraffydd Braille penodol yn cefnogi'r fformat .brf.

Rhagor am BRF ar wefan Accessible Instructional Materials

 

Pam ydw i'n gweld "Mae'r fformatau amgen ar gyfer y ffeil hon wedi'u hanalluogi"?

Gall gweinyddwyr ddiffodd fformatau amgen ar gyfer tudalennau gwe a ffeiliau unigol. 

Beth fydd angen i'r golygydd cynnwys ei wneud i gynhyrchu fformatau amgen hygyrch ar gyfer eitem o gynnwys?

Dim byd. Bydd Ally yn sylwi ar unrhyw ddeunydd presennol neu newydd yn awtomatig, yn ei rhedeg trwy'r rhestr wirio hygyrchedd, ac yn gwneud y fersiynau hygyrch amgen ar gael i'r ymwelwyr a'r golygydd.

Oes terfyn maint ffeil?

Nid oes terfyn maint ffeil ar gyfer gwirio'r cynnwys am broblemau hygyrchedd. Mae’n bosibl y bydd ffeiliau sy’n arbenigol o fawr neu gymhleth yn methu cael eu gwirio.

Mae terfyn maint ffeil o 50MB ar gyfer ffeiliau a drwsiwyd sy’n cael eu huwchlwytho’n uniongyrchol trwy adborth i olygyddion cynnwys Ally.

Nid oes terfyn ar gynhyrchu fformatau amgen, gan gynnwys y fformat amgen HTML. Mae’n bosibl y bydd y fformatau amgen ar gyfer ffeiliau sy’n arbenigol o fawr neu gymhleth yn methu cael eu gwirio. Mae eithriadau:

 • Mae terfyn 30MB / 100 tudalen ar gynhyrchu’r fformat amgen wedi’i OCR ar gyfer dogfennau a sganiwyd. Mae’r fformat amgen wedi’i OCR yn rhagofyniad ar gyfer cynhyrchu fformatau amgen eraill dogfennau a sganiwyd. 
 • Mae terfyn o 100,000 nod ar gyfer y fformat amgen sain. Mae’r terfyn nodau hyn fel arfer yn cyfateb i o leiaf 30 tudalen neu nifer o oriau o sain.

Sut mae Ally yn trin cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair?

Mae Ally yn canfod cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair, yn rhoi sgôr hygyrchedd 0% iddo ac yn darparu arweiniad i help tynnu'r cyfrinair trwy'r adborth hyfforddwr. Nid yw Ally yn cynhyrchu unrhyw fformatau amgen ar gyfer cynnwys a ddiogelwyd gan gyfrinair, gan na allwn gael mynediad at y cynnwys ei hun.

A allaf analluogi fformatau amgen?

Gallwch, gall gweinyddwyr analluogi fformatau amgen.