Mae'r trosolwg yn dangos i chi sut mae cynnwys cwrs digidol yn eich sefydliad yn perfformio fesul mis, tymor neu flwyddyn academaidd. Mae'n dangos i chi y sgôr hygyrchedd cyffredinol, cyfanswm y cyrsiau a'r cynnwys a grëwyd, yn ogystal â phroblemau hygyrchedd a ganfuwyd.

Defnyddiwch y ddewislen math o gyfnod i weld yr adroddiad fesul mis, tymor neu flwyddyn academaidd. Allforiwch yr adroddiad i gael rhagor o fanylion.

Mae cyrsiau a ddilëwyd yn ymddangos yn yr adroddiadau mis ac academaidd yn unig ac fe nodir eu bod wedi'i dileu. Nid yw cyrsiau a ddilëwyd yn ymddangos yn yr adroddiad tymor.

Rhagor am yr allforyn CSV


Sgôr hygyrchedd

Mae'r graff llinell hwn yn dangos y sgôr hygyrchedd ar gyfer holl gynnwys y cwrs LMS dros gyfnod dethol o amser. Er enghraifft, os ydych chi'n dewis Yn ôl mis yn y ddewislen math o gyfnod, gallwch gymharu perfformiad dros nifer o fisoedd.

 • Sgôr hygyrchedd cwrs: Cyfartaledd sgoriau hygyrchedd yr eitemau o gynnwys yn y cwrs hwnnw.
 • Sgôr hygyrchedd tymor: Cyfartaledd sgoriau hygyrchedd yr holl eitemau o gynnwys sy'n berthnasol i gyrsiau'r tymor hwnnw.

  Tymhorau gyda chyrsiau a chynnwys cysylltiedig yn unig a ddangosir yn yr adroddiad. Caiff tymhorau heb unrhyw gyrsiau neu gynnwys eu cuddio o'r adroddiad. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau a ddilëwyd. Nid yw cyrsiau a ddilëwyd yn yr adroddiad tymor nac yn cyfrannu at sgôr hygyrchedd y tymor.

 • Sgôr hygyrchedd blwyddyn academaidd: Cyfartaledd sgoriau hygyrchedd yr holl eitemau o gynnwys a ychwanegwyd yn ystod y flwyddyn academaidd honno.
 • Sgôr hygyrchedd mis: Cyfartaledd sgoriau hygyrchedd yr holl eitemau o gynnwys a ychwanegwyd yn ystod y mis hwnnw.

Mae'r adroddiad hefyd yn cymharu sgôr hygyrchedd cynnwys gyda a heb Ally. Beth mae hynny'n ei olygu?

Mae'n gymhariaeth o'r sgôr hygyrchedd gyffredinol cyn ac ar ôl gwneud gwelliannau i'r cynnwys. Mae'r holl gynnwys yn derbyn sgôr hygyrchedd gychwynnol cyn i unrhyw beth gael ei wneud gan neu yn Ally i'w wella. Mae hyn yn "Heb Ally". Wrth i welliannau gael eu gwneud, mae sgôr hygyrchedd cynnwys yn diweddaru. Y sgôr hon wedi’i diweddaru yw "Gydag Ally".

Unrhyw gyrsiau heb fformatau amgen ac adborth hyfforddwyr wedi'i alluogi yn gynwysedig yn Gyda sgôr Ally.

Po uchaf y sgôr y gorau mae eich cynnwys yn perfformio.

Pwyntiwch at gyfnod ar y graff llinell i weld y sgorau. Dewiswch gyfnod i weld rhagor o fanylion am y cyfnod hwnnw yn yr adroddiadau Cyfanswm cyrsiau, Cyfanswm y cynnwys a grëwyd, Sgôr hygyrchedd gyffredinol, a Phroblemau hygyrchedd . Hefyd gallwch ddewis cyfnod newydd yn y ddewislen gyfnod cyfredol.

Gyda'ch bysellfwrdd, pwyswch Tab i lywio trwy bob cyfnod ar y graff. Pwyswch y Bylchwr i'w ddewis.


Cyfanswm o gyrsiau a chynnwys a grëwyd

Gallwch weld cyfanswm nifer yr eitemau o gynnwys newydd ac a ddiweddarwyd yn adroddiad Yr holl gynnwys a grëwyd. Gallwch weld nifer y cyrsiau sydd ag eitemau o gynnwys newydd a ddiweddarwyd yn yr adroddiadCyfanswm y cyrsiau. Mae pob adroddiad yn cymharu'r cyfnod presennol â'r cyfnod blaenorol.

Yn yr adroddiad Cyfanswm y cynnwys a grëwyd , mae lliw yn cynrychioli gwahanol fathau o gynnwys. Pwyntiwch at fath o gynnwys i weld y cyfanswm a grëwyd a sgôr hygyrchedd ar gyfer y math hwnnw.

Gall defnyddwyr darllenwr sgrîn bwyso Tab i symud drwy'r tabl Cudd cyfanswm a grëwyd.

Dewiswch gyfnod newydd o’r graff llinell sgôr Hygyrchedd neu’r ddewislen gyfnod cyfredol i weld cyfnod gwahanol.


Sgôr hygyrchedd gyffredinol

Gweld y sgôr hygyrchedd ar gyfer y cyfnod a ddewiswyd. Gweld sut mae'ch cynnwys yn perfformio gydag a heb Ally. Cymharu’r cyfnod cyfredol gydag Ally â'r cyfnod blaenorol gydag Ally.

Dewiswch gyfnod newydd o’r graff llinell sgôr Hygyrchedd neu’r ddewislen gyfnod cyfredol i weld cyfnod gwahanol.


Problemau hygyrchedd

Gweld rhestr o broblemau hygyrchedd a ganfuwyd yn ystod y cyfnod a ddewiswyd. Dewiswch gyfnod newydd o’r graff llinell sgôr Hygyrchedd neu’r ddewislen gyfnod cyfredol i weld cyfnod gwahanol.

Rhestrir problemau yn nhrefn blaenoriaeth o ddifrifol i fân. Dylid mynd i'r afael â'r rhai hynny sydd ar frig y rhestr yn gyntaf. Mae Ally yn ystyried y nifer o fyfyrwyr a effeithir, pa mor aml mae'r broblem yn digwydd, a'r sgôr hygyrchedd er mwyn penderfynu'r flaenoriaeth. Dewiswch Difrifol, Mawr, neu Mân i ddatrys y problemau yn ôl difrifoldeb.

 • Difrifol. Y problemau hyn sy’n cyflwyno’r risg fwyaf i hygyrchedd ac mae arnynt angen y sylw mwyaf.
 • Mawr. Mae'r materion hyn yn effeithio ar hygyrchedd, ac er nad ydynt yn ddifrifol, mae arnynt angen sylw.
 • Mân. Dylai'r problemau hyn gael eu hystyried i gael sgôr hygyrchedd gwell.

Ar gipolwg gallwch chi benderfynu gwybodaeth sylfaenol ar gyfer pob problem.

 1. Math o Gynnwys
 2. Problem hygyrchedd
 3. Difrifoldeb
 4. Cyfanswm y cynnwys â'r broblem
 5. Nifer yr eitemau o gynnwys a allai fod â'r broblem hon

Dewiswch broblem i weld disgrifiad llawn o'r broblem a’r cyrsiau yr effeithir arnynt.

O'r Cyrsiau â'r tabl problemau hygyrchedd hwn , gwelwch ID ac enw'r cwrs, nifer y myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru a'u heffeithio gan y broblem, nifer yr eitemau yn y cwrs â'r broblem, a'r sgôr hygyrchedd .

Dewiswch Yn ôl i'r trosolwg i ddychwelyd i drosolwg adroddiad sefydliad Ally. Dewiswch ddewislen cyfnod yr adroddiad i gymharu cyrsiau â'r broblem hon mewn cyfnod gwahanol.

Dewiswch gwrs i weld eitemau'r cwrs â'r broblem hon.

Gweld nifer y myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru yn y cwrs a rhestr o eitemau â'r broblem hygyrchedd.

Dewiswch Yn ôl i’r broblem i ddychwelyd i'r cwrs â'r rhestr hon o broblemau hygyrchedd . Dewiswch Allforio Cwrs i lawrlwytho'r adroddiad cwrs unigol. Dewiswch eitem i weld yr eitem dan sylw. Dewiswch Mynd i'r cwrs i ymweld â hafan cwrs  a defnyddiwch adborth hyfforddwr Ally i wella hygyrchedd yr eitem.

Dewiswch ddangosydd sgôr hygyrchedd eitem o gynnwys i agor adborth yr hygyrchedd a gwella hygyrchedd yr eitem.

Mwy ar y sgoriau a gwella hygyrchedd eitemau


Gwella hygyrchedd eitem

Ewch i'r adroddiad sefydliadol yn eich LMS. O dabl Materion hygyrchedd, dewch o hyd i eitem benodol o gynnwys mewn cwrs sydd â phroblem hygyrchedd. Dewiswch ddynodwr sgôr hygyrchedd yr eitem o gynnwys i agor y panel adborth.

Mae'r nodwedd hon wedi'i hanalluogi yn ddiofyn. Cyflwynwch gais ar Behind the Blackboard er mwyn ei alluogi. Mae'r nodwedd hon ar gael wrth gyrchu'r adroddiad sefydliadol o'r LMS yn unig ac nid wrth ddefnyddio'r URL i gael mynediad uniongyrchol.

Mwy ar y sgoriau a gwella hygyrchedd eitem