Ffyrdd syml o wneud eich cynnwys yn fwy hygyrch!

  1. Defnyddiwch benawdau disgrifiadol i drefnu'ch cynnwys. Mae penawdau'n hollbwysig wrth greu cynnwys hygyrch. Maen nhw'n cynnwys y gallu i neidio i gynnwys ac yn arbed oriau i ddefnyddwyr offer cynorthwyol. Cadwch hi'n syml a defnyddiwch y dewis o arddulliau penawdau sydd wedi'u darparu gan yr offer yr ydych yn ysgrifennu ynddo.
  2. Peidiwch â defnyddio ardulliau ffont yn unig i ddynodi pwysigrwydd rhywbeth. Nid yw darllenwyr sgrin yn adnabod arddulliau ffont megis trwm na lliwiau chwaith. Pan fo angen ichi roi awgrym gweledol cryf, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio dull hygyrch amgen. Er enghraifft, defnyddiwch ebychnod ar ddiwedd eich brawddeg os yw'n bwysig. Mae darllenwyr sgrîn yn llafarganu ebychnodau a marciau cwestiwn. Mae hynny'n golygu y bydd ddim yn darllen "ebychnod" yn uchel ond yn defnyddio tôn holgar wrth ddarllen y cwestiwn yn uchel.
  3. Ychwanegwch testun amgen (alt) i'ch delweddau. Yn gyntaf, gofynnwch i'ch hun beth yw diben y ddelwedd. Os nad ydych chi'n gwybod ystyr neu bwrpas y ddelwedd, peidiwch â'i ddefnyddio! Annibendod ydyw ac mi fydd hi'n ormod i'r rhai sydd ag anabledd dysgu. Nesaf, dylai’r testun amgen fod yn syml a chryno, a disgrifio yn union beth yw’r ddelwedd. Er enghraifft, alt="photograph of a Cell Dividing". Os yw'r delwedd yn ddiagram sy’n cyfleu gwybodaeth fwy cymhleth, mae angen disgrifiad hir neu fformat testunol o’r deunydd.
  4. Gwnewch eich dolenni yn ddisgrifiadol. Dylai pob dolen ddisgrifio'r hyn gall y defnyddiwr disgwyl gweld pan fyddant yn clicio arni. Nid yw cyfeiriadau gwe na URLau yn cael eu hystyried fel gwybodaeth a ni ddylen nhw gael eu defnyddio. Hysbyswch eich defnyddwyr pan fod dolenni yn agor mewn ffenestr newydd gan fod ffenestri newydd yn medru bod yn ddryslyd.
  5. Defnyddiwch restrau yn lle tablau pan fo'n bosib. Gellir gwneud tablau'n hygyrch ond mae angen i ddarllenwyr sgrin wybod uwch orchmynion trawiadau bysellau i'w llywio a'u deall. Os ydych chi'n defnyddio tablau, defnyddiwch benawdau colofnau (<th>). Mae hyn yn achosi i'r darllenwr sgrin i ail-gyhoeddi pennawd y golofn ar gyfer pob cell y mae'r defnyddiwr yn llywio trwyddi. Mae hyn yn rhoi cyd-destun ar gyfer cynnwys pob cell. Ystyriwch sut fydd pob cell yn darllen wrth enwi'r colofnau ac ychwanegu gwybodaeth i'r cell.
  6. Ychwanegwch gapsiynau disgrifiadol at eich fideos. Mae ychwanegu capsiynau disgrifiadol i'ch cynnwys yn sicrhau bod defnyddwyr gyda nam ar y clyw yn gallu ei gymryd i mewn. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar Capsiynu Cynnwys Fideo.
  7. Fformatio'ch ffeiliau i fod yn hygyrch. Un o’r prif gwynion gan fyfyrwyr gyda nam ar eu golwg yw’r anallu i ddefnyddio ffeiliau a atodir. Fformatiwch unrhyw ddogfen a atodir gyda phenawdau priodol i sicrhau y gall darllenwyr sgrîn eu defnyddio’n briodol. Defnyddiwch yr opsiynau "Fformatio ac Arddull " sydd ar gael yn Microsoft Office, Adobe neu offer prosesu geiriau eraill wrth greu eich dogfennau er mwyn pennu penawdau a rhestri priodol. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar Fformation Dogfennau Hygyrch.
  8. Tagio ffeiliau PDF. Mae'n rhaid tagio'r ffeiliau PDF yn gywir i sicrhau bod eu strwythur yn medru cael eu darllen gan ddarllenwyr sgrîn. Defnyddiwch ddulliau syml ar gyfer "argraffu" neu "cadw" i PDF i greu un ddelwedd o'r ffeil. Er y bydd y ddogfen yn edrych fel ei bod wedi ei strwythuro’n briodol, nid fydd y darllenydd sgrin yn gallu rhyngweithio gyda na darllen y deunydd. Am fanylion ar wneud dogfennau PDF hygyrch, edrychwch ar Bodloni Safonau Hygyrchedd PDF ar wefan Adobe Acrobat.
  9. Rhoi disgwyliadau a chyfarwyddiadau clir i fyfyrwyr ar gyfer pob aseiniad a phrawf. Gall myfyrwyr sydd â namau gwybyddol neu anableddau dysgu gael anhawster ffocysu ar dasgau syml hyd yn oed. Gall cyfarwyddiadau clir a disgwyliadau dealladwy eu helpu i ffocysu, gan eu gwneud yn fwy tebygol o lwyddo.

MOOC Hygyrchedd

Cofrestrwch ar ein cwrs syncronaidd, MOOC Hygyrchedd: Dylunio Cyrsiau Ar-lein Hygyrch. Dysgwch sut i gyflwyno cyrsiau a chynnwys ar-lein mwy hygyrch i'ch myfyrwyr. Mae'r cwrs hwn yn rhan fach yn unig o ymdrechion Blackboard i gynyddu ymwybyddiaeth o arferion gorau sy'n cefnogi awyrgylchoedd dysgu mwy cynhwysol.

Dyluniad a Hygyrchedd Cyffredinol Archif Cyrsiau Dysgu Ar-lein

Lawrlwythwch gopi o archif y cwrs er mwyn ei bersonoli a'i ddefnyddio yn eich sefydliad eich hun. Mae'r archif (1.9 MB) yn gydnaws gyda Blackboard Learn 9.1 SP 8 a fersiynau hwyrach. Peidiwch â dadsipio nac agor yr archif. Rhaid i weinydd y system adfer y cwrs ar y system.