Les files són elements de contingut. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Id - L'identificador de l'element de contingut.
 • Name - El nom de l'element de contingut.
 • Mime type - El tipus d'element de contingut.
 • Score - La puntuació d'accessibilitat de l'element de contingut.
 • Deleted at - La data quan es va eliminar el contingut.
 • Library reference - La referència de biblioteca de l'objecte JSON.
 • Url - L'URL de l'element de contingut.
 • AlternativeText:2 - Mostra si el PDF o el document tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • Contrast:2 - Mostra si la presentació, el document o el fitxer PDF tenen problemes de contrast. Aquest és un problema important.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Mostra si el PDF o el document superen el nivell de títols H6 recomanat. Aquest és un problema menor.
 • HeadingsPresence:2 - Mostra si el PDF o el document no tenen títols. Aquest és un problema important.
 • HeadingsSequential:3 - Mostra si el PDF o el document no tenen els títols en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Mostra si el PDF o el document no tenen un títol H1 com a primer títol. Aquest és un problema menor.
 • HtmlBrokenLink:2 - Mostra si el contingut HTML té un enllaç trencat. Aquest és un problema important.

  Aquesta comprovació només es fa a Ally per a llocs web actualment.

 • HtmlCaption:2 - Mostra si el tipus de contingut HTML té vídeos de YouTubeTM sense subtítols. Aquest és un problema important.

  Política de privadesa de GoogleTM

 • HtmlColorContrast:2 - Mostra si el tipus de contingut HTML o WYSIWYG tenen un contrast de color deficient. Aquest és un problema important.
 • HtmlDefinitionList:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no estan ben definits. Per exemple, tots els elements de formularis tenen una etiqueta i aquests elements p no es fan servir per crear l'estil dels títols. Aquest és un problema menor.
 • HtmlDefinitionList:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen títols buits. Aquest és un problema important.
 • HtmlHasLang:3 - Mostra si al contingut HTML o el fitxer no s'ha detectat la presència d'un idioma. Aquest és un problema menor.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen els títols en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen títols. Aquest és un problema important.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen el títol H adequat com a primer títol. Aquest és un problema important.
 • HtmlImageAlt:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen imatges amb el mateix text alternatiu que altres imatges. Aquest és un problema menor.
 • HtmlLabel:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen elements de formulari sense etiquetes. Aquest és un problema important.
 • HtmlLinkName:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen enllaços que no són descriptius. Aquest és un problema menor.
 • HtmlList:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen llistes formades correctament. Aquest és un problema menor.
 • HtmlObjectAlt:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen etiquetes d'objecte sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen columnes de taula sense la capçalera adequada. Aquest és un problema important.
 • HtmlTitle:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen títol. Aquest és un problema menor.
 • ImageContrast:2 - Mostra si la imatge té poc contrast. Aquest és un problema important.
 • ImatgeDecorativa:2 - Mostra si la imatge no està marcada com a decorativa. Aquest és un problema important.
 • ImageDescription:2 - Mostra si la imatge no té una descripció alternativa. Aquest és un problema important.
 • ImageOcr:3 - Mostra si la imatge conté text. Aquest és un problema menor.
 • ImageSeizure:1 - Mostra si la imatge pot provocar atacs convulsius. Aquest és un problema greu.
 • LanguageCorrect:3 - Mostra si l'element té definit un idioma incorrecte. Aquest és un problema menor.
 • LanguagePresence:3 - Mostra si l'element no té definit cap idioma. Aquest és un problema menor.
 • Ocred:2 - Mostra si el PDF s'ha escanejat i s'ha processat amb un programa d'OCR. Aquest és un problema important.
 • Parsable:1 - Mostra si l'element està malmès o té un format incorrecte i pot ser que els estudiants no el puguin obrir. Aquest és un problema greu.
 • Scanned:1 - Mostra si el PDF és escanejat. Aquest és un problema greu.
 • Security:1 - Mostra si l'element requereix una contrasenya. Aquest és un problema greu.
 • TableHeaders:2 - Mostra si l'element té taules sense capçaleres. Aquest és un problema important.
 • Tagged:2 - Mostra si el PDF no està etiquetat. Aquest és un problema important.
 • Title:3 - Mostra si l'element no té un títol. Aquest és un problema menor.