Benvingut a Blackboard®

IMPORTANT: SI US PLAU, LLEGEIXI-HO AMB ATENCIÓ. Si vostè és resident o té l'establiment principal a l'Espai Econòmic Europeu, aquests Termes d'ús ("Termes") constitueixen un contracte entre vostè i Blackboard International BV, una empresa privada constituïda i existent conforme a les lleis dels Països Baixos. En cas contrari, aquests Termes constitueixen un acord entre vostè i Blackboard Inc., una corporació de Delaware. Les referències a "nosaltres", "ens", "nostre/a/es" i "Blackboard" significaran o bé Blackboard International BV o bé Blackboard Inc., segons escaigui.

Aquests Termes regeixen el seu accés al programari, productes i/o serveis de Blackboard (individual o col·lectivament, els "Productes") i a qualsevol informació, contingut, text, gràfic, fotografia o altres materials carregats, descarregats, comprats o que apareguin en els Productes o a través dels Productes (denominats col·lectivament "Contingut"), i l'ús que vostè faci de tots aquests elements. Pot haver-hi altres termes o requisits de producte addicionals que siguin aplicables a alguns dels nostres Productes i que estaran disponibles amb el Producte corresponent. Aquests Termes són aplicables a tots els visitants, els usuaris i altres persones que accedeixin i utilitzin els Productes ("Usuaris").

En accedir als Productes o fer-ne ús, vostè accepta que està obligat a complir aquests Termes.

LLEGEIXI AQUESTS TERMES ACURADAMENT PER ASSEGURAR-SE QUE N'ENTÉN TOTES I CADASCUNA DE LES DISPOSICIONS. AQUESTS TERMES CONTENEN UNA DISPOSICIÓ D'ARBITRATGE INDIVIDUAL OBLIGATORI I UNA RENÚNCIA A LA INTERPOSICIÓ DE DEMANDA COL·LECTIVA O A LA CELEBRACIÓ D'UN JUDICI AMB JURAT QUE, EN LA MESURA EN QUÈ LI SIGUI APLICABLE, REQUEREIX L'ÚS D'UN ARBITRATGE A TÍTOL INDIVIDUAL PER RESOLDRE CONTROVÈRSIES, EN SUBSTITUCIÓ DELS JUDICIS AMB JURAT O LES DEMANDES COL·LECTIVES.

Sense perjudici del que s'ha esmentat anteriorment, res del que contenen aquests Termes deixa sense efecte o limita els seus drets en virtut (1) dels termes i condicions de qualsevol contracte escrit que hagi subscrit amb Blackboard pel que fa a l'ús de Productes, o (2) de les lleis o les normatives aplicables en la mesura en què aquests Termes estiguin prohibits per aquestes lleis o normatives. En cas de conflicte entre aquests Termes i els termes i condicions d'un contracte escrit aplicable que hagi subscrit amb Blackboard, prevaldran els termes i condicions del contracte escrit.


1. Termes bàsics i comptes

Vostè és responsable de l'ús que faci dels Productes. Pot utilitzar els Productes només si pot concertar un contracte vinculant amb Blackboard. El seu compte amb Blackboard (i l'ús del Producte) li dona accés als serveis i a les funcionalitats que puguem establir i mantenir cada cert temps i segons el nostre criteri exclusiu. Podem mantenir diversos tipus de comptes per a diversos tipus d'Usuaris. Si accepta aquests Termes i utilitza els Productes en nom d'una societat, organització, govern o una altra entitat jurídica, llavors (a) el terme "vostè" l'inclou a vostè i a aquesta entitat, i (b) vostè declara i garanteix que és representant autoritzat de l'entitat amb competència per obligar l'entitat a complir amb aquests Termes, i que accepta aquests Termes en nom de l'entitat. Pot utilitzar els Productes només de conformitat amb aquests Termes, amb qualsevol contracte subscrit per la seva institució pel que fa als Productes, i amb totes les lleis, les normes i els reglaments locals, estatals, nacionals i internacionals aplicables.

En els casos en què hagi autoritzat o registrat un tercer, inclòs un menor, per utilitzar el/s seu/s compte/s, vostè és plenament responsable de (i) la conducta a Internet de l'Usuari esmentat; (ii) controlar l'accés per part de l'Usuari i l'ús que faci dels Productes, i (iii) les conseqüències de qualsevol ús indegut. Blackboard exigeix que els pares, tutors o altres adults autoritzats o institució educativa a càrrec d'un menor atorguin el seu consentiment afirmatiu a l'ús d'un producte Blackboard per part del menor en qüestió. Blackboard es reserva el dret de proporcionar accés al compte del menor als pares, tutors o a altres adults autoritzats o institució educativa a càrrec del menor, si aquests ho sol·liciten. Per a més informació sobre l'ús que fem de la seva informació, li preguem que consulti la nostra Política de privacitat.

Vostè és l'únic responsable de les interaccions que estableixi amb altres Usuaris. Ens reservem el dret, tot i que en no tenim l'obligació, de supervisar les controvèrsies que se suscitin entre vostè i altres Usuaris. Blackboard no assumirà cap mena de responsabilitat per les interaccions que vostè estableixi amb altres Usuaris ni per les accions o omissions de cap Usuari.


2. Privadesa i ús d'informació personal

Qualsevol informació que vostè proporcioni a Blackboard, inclosos el nom, els cognoms, l'adreça electrònica i qualsevol altra informació, inclosa la informació personal que hagi proporcionat, pugui proporcionar o nosaltres puguem recopilar, en relació amb el seu ús dels Productes ("la seva Informació"), es recopilarà, es mantindrà i s'utilitzarà per subministrar-li els Productes a vostè o a la seva institució o tal com s'indiqui en aquests Termes, en la nostra política de privadesa, que pot consultar aquí ("Política de privadesa"), en qualsevol dels termes addicionals aplicables a un Producte concret, i en qualsevol contracte subscrit per la seva institució en relació amb el Producte. Vostè comprèn que, mitjançant l'ús dels Productes, accepta la recopilació i l'ús de la seva Informació (tal com s'estableix en aquests Termes, en la Política de privadesa i en qualsevol contracte subscrit per la seva institució en relació amb el Producte), inclosa la transmissió de la seva Informació als Estats Units i/o d'altres països per al seu emmagatzematge, allotjament, tractament i ús per part de Blackboard.

Per evitar dubtes, la informació personal que inclou Dades de l'Estudiant (definides a continuació) facilitades a Blackboard mitjançant l'ús d'aquests Productes es regeix pels termes de l'acord entre Blackboard i la institució educativa corresponent a l'ús que vostè faci dels Productes. De la mateixa manera que entre Blackboard i vostè, vostè i/o la institució educativa posseeixen tots els drets, títols i interessos de totes les Dades de l'Estudiant que vostè proporcioni o altrament posi a la nostra disposició, i nosaltres no posseïm, controlem ni cedim aquestes Dades de l'Estudiant, excepte per proporcionar-li els Productes a vostè i a la institució educativa que subministra els productes i controla les Dades de l'Estudiant dels expedients acadèmics, si escau, i tal com es descriu en aquest document. Com a "Dades de l'Estudiant" s'entén la informació (en qualsevol format) que estigui vinculada directament amb un estudiant actual o antic identificable i que estigui custodiada en una escola, un districte escolar o una altra entitat o organització relacionada, o per nosaltres, com a part del subministrament dels Productes. Les Dades de l'Estudiant poden incloure els "expedients" segons es defineixen a la Llei de privadesa i drets educatius de la família ("FERPA "), 20 U.S.C. § 1232(g). Blackboard accepta tractar les Dades de l'Estudiant com a confidencials i no compartir-les amb tercers que no siguin els descrits en el contracte de Blackboard amb la institució educativa.

Si té alguna pregunta sobre la privadesa i l'ús de la seva Informació, contacti amb nosaltres a [email protected] o amb la seva institució educativa.


3. Contingut i els seus drets

Vostè és responsable del Contingut que publiqui en els Productes, així com de les seves conseqüències. El Contingut que enviï, publiqui o visualitzi pot ser vist per altres Usuaris dels Productes. És possible que pugui controlar el Contingut al qual altres Usuaris de determinats Productes poden accedir a través de les opcions de privadesa que ofereixen alguns Productes.

Vostè conserva els seus drets sobre qualsevol Contingut que enviï, publiqui o mostri en els Productes o a través dels Productes. En enviar, publicar o mostrar un Contingut en els Productes o a través dels Productes, vostè ens atorga una llicència mundial, no exclusiva i sense regalies (amb dret de subllicència) per utilitzar, allotjar, emmagatzemar, copiar, reproduir, tractar, adaptar, modificar, publicar, transmetre, crear treballs derivats, comunicar, mostrar i/o distribuir aquest Contingut en tots i cadascun dels mitjans o mètodes de distribució (coneguts actualment o desenvolupats posteriorment) com a part del subministrament de qualsevol dels Productes. Vostè accepta que aquesta llicència inclou el dret de Blackboard de proporcionar, promocionar i millorar els Productes i de fer que el Contingut enviat als Productes o a través dels Productes estigui disponible per a altres institucions o persones com a part del subministrament dels Productes (fins i tot després que acabi el seu ús dels Productes) i d'acord amb la seva configuració de privadesa. Vostè declara i garanteix que posseeix tots els drets, competències i autoritzacions que calguin per concedir els drets atorgats en aquest document a qualsevol Contingut que enviï.

Tot el Contingut, tant si es divulga públicament com si es transmet de manera privada, és responsabilitat exclusiva de la persona que hagi originat aquest Contingut. És possible que no supervisem ni controlem el Contingut publicat a través dels Productes i, per tant, no ens en fem responsables. Vostè assumeix, pel que fa a qualsevol Contingut o materials publicats a través dels Productes o que vostè hagi obtingut a través dels Productes, tot el risc de l'ús que en faci o de la confiança que hi dipositi.

A més, en relació amb el Contingut que enviï, publiqui o mostri en els Productes o a través dels Productes, vostè afirma, declara i garanteix el següent: (a) vostè té el consentiment per escrit de totes i cadascuna de les persones físiques identificables en el Contingut, si escau, per usar el nom o la imatge d'aquesta persona de la manera prevista en qualsevol Producte i també en aquests Termes, i totes les persones l'han eximit de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d'aquest ús; (b) vostè ha obtingut i és l'únic responsable d'obtenir tots els consentiments que exigeixi la llei per publicar qualsevol Contingut relacionat amb tercers; (c) el seu Contingut i l'ús que en faci Blackboard, tal com preveuen aquests Termes i els Productes no violaran cap llei ni vulneraran cap dret de un tercer, inclosos, entre d'altres, els drets de propietat intel·lectual i els drets de privadesa; i (d) Blackboard pot exercir els drets pel que fa al Contingut que vostè publiqui i que se li atorguen en virtut d'aquests Termes sense cap mena de responsabilitat pel pagament de quotes de gremi, drets de redifusió, pagaments, honoraris o regalies en virtut de convenis de negociació col·lectiva, contractes de llicència o altres.

Blackboard respecta els drets de propietat intel·lectual de tercers i espera que els Usuaris dels productes facin el mateix. Respondrem als avisos de suposades infraccions de drets d'autor que compleixin amb la legislació aplicable i se'ns comuniquin de la manera adequada. Si creu que el seu Contingut ha estat copiat d'una manera que constitueixi una infracció dels drets d'autor, faciliti'ns la informació següent: (i) una signatura física o electrònica del propietari dels drets d'autor o d'una persona autoritzada a actuar en el seu nom; (ii) la identificació del treball protegit per drets d'autor que suposadament s'ha infringit; (iii) la identificació del material que s'al·lega que infringeix o que és objecte d'una activitat infractora i que ha d'eliminar-se o l'accés al qual ha d'inhabilitar-se, i informació raonablement suficient per permetre'ns ubicar el material; (iv) la seva informació de contacte, amb l'adreça postal, el número de telèfon i una adreça electrònica; (v) una declaració de la seva part en la qual faci constar que creu de bona fe que l'ús del material de la manera denunciada no està autoritzat pel propietari dels drets d'autor, el seu agent o la llei; i (vi) una declaració que asseguri que la informació continguda a la notificació és exacta i, sota pena de perjuri, que vostè està autoritzat per actuar en nom del propietari dels drets d'autor.

Ens reservem el dret d'eliminar el Contingut presumptament infractor sense avís previ, segons el nostre criteri exclusiu i sense cap mena de responsabilitat envers vostè. El nostre agent en matèria de drets d'autor encarregat de rebre els avisos de suposades infraccions d'aquests drets que apareguin sobre els Productes és:

Blackboard Inc.
A/ General Counsel
1111 19th Street, N.W.
Washington, DC 20006
Adreça electrònica: [email protected]


4. La seva llicència d'ús dels productes

A. Llicència

Blackboard li atorga una llicència personal, mundial, sense regalies, no assignable i no exclusiva per utilitzar els Productes, subjecta a aquests Termes i a qualsevol contracte subscrit per la seva institució en relació amb els Productes, i únicament per a l'ús previst dels Productes i no per a finalitats d'intel·ligència o anàlisi competitives o demostracions. Té prohibit de copiar, modificar, distribuir, vendre o arrendar qualsevol part dels nostres Productes i no pot realitzar-hi enginyeria inversa ni intentar extreure el codi font de cap Producte, tret que les lleis prohibeixin aquestes restriccions o llevat que vostè hagi obtingut el nostre permís per escrit.

B. Ús acceptable

En usar els Productes, vostè s'ha d'abstenir del següent: (i) eludir, inhabilitar o obstaculitzar altrament les prestacions de seguretat dels Productes o les prestacions que impedeixen o restringeixen l'ús o la còpia del contingut accessible a través dels Productes; (ii) crear més d'un compte per utilitzar-lo amb un Producte en particular (no obstant això, pot connectar totes les seves xarxes socials o altres comptes de Producte, en els casos en què siguin compatibles, al seu compte per utilitzar-les amb aquest Producte); (iii) proporcionar informació falsa o enganyosa o permetre que una altra persona faci ús d'un Producte amb el seu nom o en el seu nom; (iv) fer-se passar per una altra persona o suplantar la identitat o afiliació de qualsevol persona o donar la impressió que estan vinculats a Blackboard si no és el cas; (v) fer ús d'un Producte si li hem suspès o prohibit l'ús; (vi) enviar correu brossa, correu no desitjat, missatges repetitius, publicitat no sol·licitada o correus electrònics, trucades o missatges de text de màrqueting, o participar en activitats que infringeixin les lleis i les normatives antiinundació publicitària, incloses, entre d'altres, la Llei CAN-SPAM de 2003, la Llei de protecció al consumidor telefònic o altres lleis federals, estatals o locals relacionades amb correus electrònics, trucades o missatges de text; (vii) defensar, promoure o participar en qualsevol conducta il·legal que causi danys o lesions a qualsevol persona o propietat; (viii) modificar, interferir, interceptar, alterar o piratejar qualsevol Producte o recopilar dades d'un Producte si no és conformement al que disposen aquests Termes d'ús; (ix) fer un mal ús dels Productes mitjançant la introducció deliberada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o altre material que pugui danyar els Productes o l'equip de qualsevol Usuari dels Productes; (x) enviar o aportar Contingut que inclogui escenes de nuesa o violència o que sigui insultant, amenaçador, obscè, enganyós, fals o ofensiu (segons el cas, tret que aquest Contingut s'enviï o aporti amb un propòsit predominantment educatiu, com, per exemple, materials històrics aportats a través d'un Producte per debatre'ls a classe); (xi) enviar o aportar Contingut sense el permís del propietari del contingut o infringint els drets d'autor, marca registrada, privadesa, publicitat o altres drets de tercers; (xii) utilitzar qualsevol Contingut contravenint els termes de llicència especificats pel propietari; (xiii) enviar o aportar qualsevol informació o comentari sobre una altra persona sense el permís d'aquesta persona; (xiv) amenaçar o insultar una altra persona o envair-ne la privadesa, o bé causar-li molèsties, inconvenients o una ansietat innecessària o prendre qualsevol mesura que pugui suposar assetjar, ofendre, avergonyir, alarmar o molestar qualsevol altra persona, o (xv) utilitzar qualsevol sistema automatitzat, inclosos, entre d'altres, "robots", "aranyes" o "lectors sense connexió" per accedir a un Producte de manera que enviï més missatges de sol·licitud al Producte dels que un humà pot generar raonablement en el mateix període.

L'incompliment d'aquestes regles d'ús acceptable constitueix una infracció greu d'aquests Termes d'ús i pot provocar que adoptem totes o algunes de les mesures següents (amb o sense preavís): (a) cancel·lació immediata, temporal o permanent, del seu dret d'ús dels nostres Productes; (b) eliminació immediata, temporal o permanent de qualsevol Contingut; (c) emissió d'un advertiment dirigit a vostè; (d) accions legals contra vostè, inclosos els procediments per al reemborsament de tots els costos (inclosos, entre d'altres, els costos administratius i legals raonables) que es derivin de l'incompliment, i (i) divulgació d'aquesta informació a les autoritats policials quan ho considerem raonable i necessari.

Les respostes no es limiten a les que es descriuen en aquest Apartat i podem adoptar qualsevol altra mesura que considerem raonable i adient.

C. Canvis en els productes

Sense avís previ, podem canviar qualsevol Producte, deixar de subministrar-li un Producte o les prestacions de qualsevol Producte a vostè o als Usuaris en general, o bé establir límits d'ús per a qualsevol Producte. Podem cessar o suspendre de manera permanent o temporal el seu accés a qualsevol Producte sense avís previ ni cap mena de responsabilitat, per qualsevol motiu, tant si, segons la nostra decisió exclusiva, vostè infringeix qualsevol disposició d'aquests Termes com sense cap motiu. En cas de cessament amb causa justificada o sense, vostè continua estant subjecte a aquests Termes.


5. Programari mòbil

A. Programari mòbil

Podem posar a disposició de l'Usuari un programari d'accés als Productes a través d'un dispositiu mòbil ("Programari mòbil"). Per poder fer servir el Programari mòbil, cal que vostè tingui un dispositiu mòbil compatible. Blackboard no garanteix que el Programari mòbil sigui compatible amb el seu dispositiu mòbil. Pot usar dades mòbils en connexió amb el Programari mòbil, però això pot fer que el seu proveïdor de telefonia sense fil li carregui despeses addicionals per aquests serveis. Vostè accepta que és l'únic responsable d'aquestes despeses. D'acord amb aquests Termes, Blackboard li concedeix una llicència no exclusiva, intransferible i revocable per utilitzar una còpia del codi compilat del Programari mòbil per a un compte en un dispositiu mòbil de la seva propietat o arrendat únicament per vostè, per al seu ús personal. Vostè s'ha d'abstenir de: (i) modificar, desassemblar o descompilar el Programari mòbil o aplicar-hi enginyeria inversa, excepte quan aquesta restricció estigui prohibida expressament per llei; (ii) llogar, arrendar, prestar, revendre, subllicenciar, distribuir o transferir el Programari mòbil a tercers o utilitzar-lo per proporcionar temps compartit (time sharing) o serveis similars destinats a tercers; (iii) fer còpies del Programari mòbil ; (iv) eliminar, eludir, inhabilitar, danyar o alterar les prestacions del Programari mòbil relacionades amb la seguretat, les prestacions que eviten o restringeixen l'ús o la còpia de qualsevol contingut accessible a través del Programari mòbil o les prestacions que imposen limitacions a l'ús del Programari, o bé (v) eliminar els avisos de drets d'autor i altres drets de propietat que apareguin en el Programari mòbil. Vostè reconeix que Blackboard pot publicar periòdicament versions millorades del Programari mòbil i que pot actualitzar de forma electrònica i automàtica la versió del Programari mòbil que vostè estigui utilitzant en el seu dispositiu mòbil. Vostè consent aquesta actualització automàtica en el seu dispositiu mòbil i accepta que els termes i condicions d'aquests Termes s'apliquin a totes les actualitzacions. Qualsevol codi de tercers que es pugui incorporar al Programari mòbil està cobert pel corresponent contracte de llicència d'usuari final (EULA, per les seves sigles en anglès) de font oberta o de tercers, si n'hi ha, que autoritza l'ús d'aquest codi. La concessió de la llicència anterior no constitueix una venda ni tampoc una còpia del Programari mòbil, i ​Blackboard o els seus socis o proveïdors tercers conserven tots els drets, títols i interessos sobre el Programari mòbil (i sobre qualsevol còpia que se'n faci). És nul qualsevol intent per part de vostè de transferir els drets, els deures o les obligacions exposats en aquests Termes, llevat que hi estigui expressament previst. Blackboard es reserva tots els drets no atorgats expressament en aquests Termes. El Programari mòbil s'origina als Estats Units i està subjecte a les lleis i els normatives d'exportació dels Estats Units. El Programari mòbil no es pot exportar ni reexportar a determinats països o a persones o entitats a les quals es prohibeix rebre exportacions dels Estats Units. A més, el Programari mòbil pot estar subjecte a les lleis d'importació i exportació d'altres països. Vostè accepta complir totes les lleis dels Estats Units i altres lleis estrangeres relacionades amb l'ús del Programari mòbil i els Productes.

B. Programari mòbil de l'App Store d'Apple

Les condicions següents són aplicables a qualsevol Programari mòbil que vostè adquireixi de l'App Store ("Programari adquirit a l'App Store"): Vostè reconeix i accepta que aquests Termes s'estableixen entre vostè i Blackboard i no pas amb Apple, Inc. (“Apple”) i que Apple no és responsable del Programari adquirit a l'App Store o del seu contingut. L'ús que vostè faci del Programari adquirit a l'App Store ha de complir els Termes de Servei de l'App Store. Vostè reconeix que Apple no té l'obligació de proporcionar cap mena de servei de manteniment i suport pel que fa al Programari adquirit a l'App Store. En cas que el Programari adquirit a l'App Store no s'adeqüi a la corresponent garantia, pot notificar-li-ho a Apple, i Apple li reemborsarà el preu de compra del Programari adquirit a l'App Store; en la mesura en què ho permeti la legislació aplicable, Apple no tindrà cap altra obligació de garantia pel que fa al Programari adquirit a l'App Store, i qualsevol altra reclamació, pèrdua, responsabilitat, dany, cost o despesa atribuïble a la manca d'adequació a la garantia es regirà únicament per aquests Termes i per qualsevol legislació aplicable a Blackboard com a proveïdor del programari. Vostè reconeix que Apple no és responsable de la gestió de cap reclamació que vostè o qualsevol tercer interposi en relació amb el Programari adquirit a l'App Store o amb el fet de posseir o utilitzar el Programari adquirit a l'App Store, incloses, entre altres: (i) reclamacions de responsabilitat del producte, (ii) qualsevol reclamació en el sentit que el Programari adquirit a l'App Store no s'adequa als requisits legals o normatius vigents, i (iii) reclamacions que sorgeixin en virtut de la llei de protecció del consumidor o una legislació similar; i totes aquestes reclamacions es regeixen únicament per aquests Termes i per qualsevol llei aplicable a Blackboard com a proveïdor del programari. Vostè reconeix que, en cas que un tercer afirmi que el Programari que vostè ha adquirit a l'App Store o el fet que posseeixi i utilitzi aquest Programari infringeix els drets de propietat intel·lectual d'aquest tercer, Blackboard, i no Apple, serà l'únic responsable de la investigació, defensa, resolució i liquidació de qualsevol reclamació d'infracció de la propietat intel·lectual en la mesura que exigeixen aquests Termes. Vostè i Blackboard reconeixen i accepten que Apple i les filials d'Apple són tercers beneficiaris d'aquests Termes pel que fa a la seva llicència del Programari adquirit a l'App Store i que, un cop vostè accepta els Termes, Apple tindrà dret (i es considerarà que ha acceptat aquest dret) a fer valer aquests Termes pel que fa a la seva llicència del Programari adquirit a l'App Store contra vostè com a tercer beneficiari.

C. Programari mòbil de Google Play Store

Les condicions següents són aplicables a qualsevol Programari mòbil que vostè adquireixi a Google Play Store ("Programari adquirit a Google"): (i) vostè reconeix que els Termes s'estableixen entre vostè i Blackboard únicament i no pas amb Google, Inc. ("Google"); (ii) el seu ús del Programari de Google ha de complir amb els Termes de servei de Google Play Store vigents en cada moment; (iii) Google és solament un proveïdor de la Google Play Store on vostè va obtenir el Programari de Google; (iv) Blackboard, i no pas Google, és l'únic responsable del seu Programari de Google; (v) Google no té cap obligació o responsabilitat envers vostè pel que fa al Programari de Google o els Termes, i (vi) vostè reconeix i accepta que Google és un tercer beneficiari dels Termes pel que fa al Programari de Blackboard adquirit a Google.

D. Programari mòbil de la Microsoft Store

Les condicions següents són aplicables a qualsevol Programari mòbil que vostè adquireixi a la Microsoft Store ("Programari adquirit a l'MS"): (i) vostè reconeix que aquests Termes s'estableixen únicament entre vostè i Blackboard, i no pas amb Microsoft Corporation ("Microsoft"); (ii) el seu ús de Programari adquirit a l'MS ha de complir amb els Termes de servei de Microsoft Store vigents en cada moment; (iii) Microsoft és solament un proveïdor de la Microsoft Store on vostè va obtenir el Programari de l'MS; (iv) Blackboard, i no pas Microsoft, és l'únic responsable del seu Programari adquirit a l'MS; (v) Microsoft no té cap mena d'obligació o responsabilitat envers vostè pel que fa al Programari adquirit a l'MS o a aquests Termes, i (vi) vostè reconeix i accepta que Microsoft és un tercer beneficiari d'aquests Termes pel que fa al Programari de Blackboard adquirit a l'MS.


6. Drets de Blackboard

Els Productes estan en evolució constant i la seva forma, naturalesa i/o funcionalitat pot canviar de tant en tant sense avís previ. A més, Blackboard pot deixar de subministrar-li (de manera permanent o temporal) els Productes (o qualsevol prestació inclosa en els Productes) a vostè o als Usuaris en general i pot ser que ho faci sense avís previ. També ens reservem el dret a establir límits respecte a l'ús i l'emmagatzematge segons el nostre criteri exclusiu en qualsevol moment sense avís previ.

Tots els drets, títols i interessos en relació amb els Productes (excloent-hi el Contingut proporcionat pels Usuaris o altres tercers) són i seguiran sent propietat exclusiva de Blackboard i els seus llicenciadors. Els Productes estan protegits per drets d'autor, marques registrades i altres lleis dels Estats Units i d'altres països. Cap contingut dels Termes li atorga a vostè el dret d'utilitzar el nom de Blackboard o cap de les marques comercials, logotips, noms de domini i altres característiques distintives de Blackboard. Qualsevol reacció, comentari o suggeriment que pugui facilitar pel que fa a Blackboard o els Productes és completament voluntari i podrem fer-ne ús de la manera que considerem oportuna i sense cap obligació envers vostè.


7. Obligacions de registre i contrasenyes

Vostè no pot utilitzar en cap cas el compte d'un altre Usuari sense el permís de Blackboard. Pel que fa al seu ús dels Productes, vostè accepta (a) que la seva informació serà veraç, precisa, actual i completa, i (b) que mantindrà i actualitzarà la seva Informació perquè continuï sent veraç, precisa, actual i completa. Vostè és responsable de protegir les contrasenyes que faci servir per accedir als Productes (incloses les que utilitza en altres productes de Blackboard que permetin l'inici de sessió únic en els Productes) i per a qualsevol activitat o acció en què calgui la seva contrasenya. Li recomanem emprar contrasenyes "segures" (que empren una combinació de majúscules i minúscules, nombres i símbols, i que almenys tenen vuit (8) caràcters) per al seu compte. Vostè accepta (a) notificar a Blackboard qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya o identificació d'Usuari i qualsevol altra infracció de seguretat, i (b) assegurar-se de sortir del seu compte al final de cada sessió.


8. Controls d'exportació

Tal com ho exigeixen les lleis dels Estats Units i d'altres països: (a) vostè entén que els Productes estan subjectes a controls d'exportació segons la normativa d'administració d'exportacions ("EAR", per les seves sigles en anglès) del Departament de Comerç dels EUA; (b) vostè no es troba en un país de destinació prohibida segons les normatives de sancions de l'EAR o dels EUA, i (c) vostè no exportarà, reexportarà ni transferirà els Productes a cap destinació prohibida ni a persones o entitats incloses en la llista de parts o la llista entitats denegades de l'Oficina d'Indústria i Seguretat dels EUA ni en la llista de l'Oficina de Control de Mercaderies Estrangers dels EUA de ciutadans nacionals especialment designats i persones bloquejades, ni en cap llista similar mantinguda per d'altres països, sense les llicències o les autoritzacions d'exportació necessàries.


9. Cancel·lació

Podem suspendre o cancel·lar els seus comptes o bé deixar de proporcionar-li tots o part dels Productes en qualsevol moment i per qualsevol motiu, entre d'altres, si creiem raonablement que: (i) vostè ha infringit aquests Termes, (ii) ens crea un risc o una possible exposició legal, o (iii) el nostre subministrament dels Productes ja no és viable comercialment. En cas que es produeixi aquest supòsit de cancel·lació, la llicència atorgada en virtut d'aquests Termes també es cancel·larà automàticament. En tots aquests casos, es cancel·laran els Termes, inclosos, entre altres, el que afecten la seva llicència d'ús dels Productes, per bé que els apartats següents es continuaran aplicant: 2, 3, 5, 6, 9, 10 i 11.

A més, si deixa d'usar els Productes durant més de 60 dies, se li poden eliminar els comptes, i Blackboard no assumeix cap mena de responsabilitat per l'eliminació del Contingut després del període d'inactivitat. Si desitja eliminar els seus comptes de Productes de Blackboard íntegrament, pot posar-se en contacte amb nosaltres través de [email protected]i especificar quins comptes vol eliminar. Eliminarem els comptes que ens especifiqui en un termini raonable, tret que la llei ho prohibeixi.

Cap contingut d'aquesta Secció afectarà els drets de Blackboard a canviar, limitar o suspendre el subministrament dels Productes sense avís previ, tal com s'estipula en un altre apartat d'aquests Termes.

10. Exempció de responsabilitat i limitacions de responsabilitat

Llegeixi aquest apartat detingudament, ja que limita la responsabilitat de Blackboard i les seves empreses matrius, filials, afiliades i altres relacionades, així com dels administradors, consellers, empleats, agents, representants, socis i/o llicenciadors (col·lectivament, les "Entitats de Blackboard"). Cadascun dels subapartats següents només és aplicable fins al màxim permès per la llei vigent. Cap contingut d'aquest apartat té la intenció de limitar els drets que vostè pugui tenir i que no estiguin limitats per llei.

A. Els productes estan disponibles "TAL QUAL".

Vostè assumeix el risc d'accedir i utilitzar els Productes i el Contingut. Vostè comprèn i accepta que els Productes es proporcionen "TAL QUAL" i "SEGONS LA DISPONIBILITAT". Sense limitar el que s'ha esmentat anteriorment i en la mesura en què ho permeti la llei vigent, LES ENTITATS DE BLACKBOARD EXCLOUEN TOTA GARANTIA I CONDICIÓ, TANT EXPLÍCITA COM IMPLÍCITA, DE COMERCIABILITAT, IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT EN CONCRET O NO INFRACCIÓ. Cap consell o informació, orals o escrits, obtinguts de qualsevol de les Entitats de Blackboard o través dels Productes generarà una garantia que no s'hagi declarat expressament en aquest document.

B. Exempció de responsabilitat en virtut de la Llei de portabilitat i responsabilitat de les assegurances mèdiques dels EUA (HIPPA)

Blackboard no garanteix ni atorga cap tipus de seguretat que l'ús que vostè faci dels Productes compleixi la Llei de portabilitat i responsabilitat de les assegurances mèdiques de 1996, en la seva versió modificada ("HIPAA"). Si vostè és una entitat mèdica, un pla de salut, una asseguradora, un centre d'intercanvi d'informació sanitària o una altra entitat que es pugui considerar com una “entitat coberta” segons la HIPAA o un "soci comercial" d'una "entitat coberta" segons la HIPAA, ha de prendre totes les mesures necessàries per actuar d'acord amb la HIPAA i és responsable pel que fa al compliment normatiu corresponent de la HIPPA. Vostè accepta que no proporcionarà a Blackboard cap informació sanitària protegida (segons la definició d'aquest terme continguda a la HIPAA) i que, per tant, no es considera que Blackboard sigui el seu soci comercial ni el de la seva institució a l'efecte del compliment normatiu de la HIPAA.

C. Enllaços i recursos de tercers

Els Productes poden contenir enllaços a llocs web o recursos de tercers. Vostè reconeix i accepta que les Entitats de Blackboard no són responsables del següent: (i) la disponibilitat o l'exactitud d'aquests llocs web o recursos; o (ii) el contingut, els productes o els serveis disponibles en aquests llocs web o recursos. Els enllaços a llocs web o recursos no impliquen l'aprovació, per part de les Entitats de Blackboard, d'aquests llocs web o recursos, ni del contingut, els productes o els serveis que hi estan disponibles. Vostè assumeix la responsabilitat exclusiva i tots els riscos derivats de l'ús d'aquests llocs o recursos web. Si accedeix a un lloc web o servei d'un tercer des d'un Producte o comparteix el seu propi Contingut dins o a través d'aquest lloc web o servei d'un tercer, vostè ho fa sota el seu propi risc i entén que aquests Termes i la Política de privadesa no s'apliquen a l'ús que vostè faci d'aquests llocs.  A més, en la mesura que accedeix a serveis o continguts proporcionats per YouTube a través dels Productes, accepta sotmetre's a les Condicions del servei de YouTube que pot consultar a: https://www.youtube.com/t/terms.

D. Limitació de responsabilitat

EN LA MESURA MÀXIMA PERMESA PER LA LEGISLACIÓ APLICABLE, LES ENTITATS DE BLACKBOARD NO SERAN RESPONSABLES DE CAP DANY INDIRECTE, SECUNDARI, ESPECIAL, RESULTANT O PUNITIU, NI DE LA PÈRDUA DE BENEFICIS O INGRESSOS, TANT SI S'HI HA INCORREGUT DIRECTAMENT COM INDIRECTA, NI DE LA PÈRDUA DE DADES, ÚS, FONS DE COMERÇ O ALTRES PÈRDUES INTANGIBLES, DERIVADES (i) DEL FET QUE VOSTÈ ACCEDEIXI ALS PRODUCTES, ELS UTILITZI O BÉ NO PUGUI ACCEDIR-HI O UTILITZAR-LOS; (ii) DE LA CONDUCTA O EL CONTINGUT DE QUALSEVOL USUARI O ALTRE TERCER DUTA A TERME EN ELS PRODUCTES O A TRAVÉS D'ELLS O EN RELACIÓ AMB ELS PRODUCTES, INCLOSES, ENTRE ALTRES, QUALSEVOL CONDUCTA DIFAMATÒRIA, OFENSIVA O IL·LEGAL D'ALTRES USUARIS O TERCERS; (iii) DEL CONTINGUT OBTINGUT A PARTIR DELS PRODUCTES, O (iv) DE L'ACCÉS, L'ÚS O L'ALTERACIÓ NO AUTORITZATS DE LES SEVES TRANSMISSIONS O EL SEU CONTINGUT PROPI.

LA RESPONSABILITAT TOTAL DE LES ENTITATS DE BLACKBOARD EN CAP CAS NO SUPERARÀ L'IMPORT QUE SIGUI SUPERIOR DELS SEGÜENTS: CENT DÒLARS NORD-AMERICANS (100,00 USD) I L'IMPORT QUE VOSTÈ VA PAGAR A BLACKBOARD, SI ESCAU, EN ELS ÚLTIMS SIS MESOS PELS PRODUCTES QUE VAN ORIGINAR LA RECLAMACIÓ.

LES LIMITACIONS D'AQUEST SUBAPARTAT S'APLICARAN A QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, TANT SI ES BASA EN UNA GARANTIA, UN CONTRACTE O UNA LLEI COM EN UN GREUGE (INCLOSA UNA NEGLIGÈNCIA) O ALTRES, I TANT SI LES ENTITATS DE BLACKBOARD HAN ESTAT INFORMADES O NO DE LA POSSIBILITAT QUE TINGUIN LLOC AQUESTS DANYS, COM SI, FINS I TOT, ES DECLARA QUE UN RECURS ESTABLERT EN AQUEST DOCUMENT NO HA COMPLERT EL SEU PROPÒSIT ESSENCIAL.

LA LLEI FEDERAL, ALGUNS ESTATS, PROVÍNCIES I ALTRES JURISDICCIONS NO PERMETEN L'EXCLUSIÓ I LA LIMITACIÓ DE DETERMINADES GARANTIES IMPLÍCITES, PER LA QUAL COSA LES EXCLUSIONS ANTERIORS PODEN NO SER-LI APLICABLES. AQUESTS TERMES LI ATORGUEN DRETS LEGALS ESPECÍFICS, PERÒ TAMBÉ EL PODEN ASSISTIR ALTRES DRETS QUE VARIEN D'UNA JURISDICCIÓ A UNA ALTRA. A MÉS, ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN L'EXCLUSIÓ O LA LIMITACIÓ DE DANYS SECUNDARIS O RESULTANTS, PER LA QUAL COSA LES LIMITACIONS O EXCLUSIONS ANTERIORS PODEN NO SER-LI APLICABLES. LES EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT, LES EXCLUSIONS I LES LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT EXPOSADES EN AQUESTS TERMES NO S'APLICARAN QUAN HO PROHIBEIXI LA LEGISLACIÓ APLICABLE.

E. Exoneració de responsabilitat

Vostè accepta defensar, exonerar i lliurar Blackboard i les seves filials, agents, llicenciadors, administradors i altres societats afiliades, així com els seus empleats, contractistes, agents, directors i consellers de qualsevol responsabilitat davant demandes, reclamacions, danys, obligacions, pèrdues, deures, costos o deutes i despeses (inclosos, entre d'altres, els honoraris d'advocats) que es derivin del següent: (i) l'ús i l'accés que vostè faci respecte a un Producte, incloses les dades o els continguts transmesos o rebuts per vostè; (ii) el fet que vostè infringeixi qualsevol disposició d'aquests Termes, inclòs, entre d'altres, el seu incompliment de qualsevol de les declaracions i garanties anteriors; (iii) el fet que vostè infringeixi els drets de tercers, inclosos, entre d'altres, els drets de privadesa o propietat intel·lectual; (iv) el fet que vostè infringeixi una llei, norma o reglament aplicable; (v) qualsevol Contingut que s'enviï a través del seu Compte d'Usuari, com ara, entre d'altres, informació enganyosa, falsa o inexacta; (vi) la seva conducta inadequada deliberada, o (vii) l'accés a un Producte i el seu ús per part de tercers amb el seu nom d'usuari exclusiu, la seva contrasenya o altres codis de seguretat corresponents.


11. Termes generals

A. Renúncia i indivisibilitat

El fet que Blackboard no exerceixi un dret o una disposició d'aquests Termes no es considerarà com una renúncia al dret o la disposició esmentat. En el cas que alguna disposició d'aquests Termes es consideri nul·la o inaplicable, aquesta disposició es limitarà o eliminarà en la mesura mínima necessària, i la resta de disposicions d'aquests Termes continuaran plenament vigents; però, en el cas que no sigui aplicable la renúncia de demanda col·lectiva universal / judici amb jurat que s'estableix a l'apartat 11(B)(iii) següent, aleshores l'acord d'arbitratge serà considerat nul íntegrament.

B. Legislació aplicable; resolució de conflictes

(i) Legislació aplicable. Aquests Termes i qualsevol acció que hi estigui relacionada es regiran per les lleis de l'estat de Nova York, independentment o sense que s'hi apliquin les disposicions sobre conflicte de lleis d'aquest estat, o de l'estat o país de residència on vostè estigui. Totes les reclamacions, els procediments judicials o litigis que sorgeixin en relació amb els Productes es presentaran únicament davant dels tribunals federals o estatals situats a Washington, DC (Estats Units), i vostè accepta la jurisdicció i el fur d'aquests tribunals i renuncia a qualsevol objecció de fòrum inconvenient.
(ii) Arbitratge. LLEGEIXI AQUEST APARTAT AMB ATENCIÓ, JA QUE EXIGEIX A LES PARTS QUE ARBITRIN LES SEVES CONTROVÈRSIES I LIMITA COM ES POT SOL·LICITAR DESGREUGE A BLACKBOARD. Per a qualsevol controvèrsia amb Blackboard, vostè accepta posar-se en contacte amb nosaltres en primer lloc, a [email protected] i intentar resoldre la controvèrsia amb nosaltres de manera informal. En el cas improbable que Blackboard no hagi pogut resoldre una controvèrsia amb vostè després de seixanta (60) dies, cadascuna de les parts acorda resoldre qualsevol reclamació, disputa o controvèrsia (excloent-hi qualsevol reclamació per obtenir mesures cautelars o un altre tipus de compensació equitativa segons es detalla a continuació) que es derivi d'aquests Termes o hi tingui relació, o amb el seu incompliment o presumpte incompliment dels Termes, mitjançant l'arbitratge vinculant de JAMS, segons els procediments d'arbitratge accelerat opcionals vigents de JAMS, llevat que es disposi altrament en aquest document. Pot contactar amb JAMS a www.jamsadr.com. L'arbitratge es durà a terme a Washington, DC (Estats Units), tret que vostè i Blackboard acordin el contrari. Si vostè utilitza els Productes amb finalitats comercials, cada part serà responsable de pagar les taxes d'interposició, administració i arbitratge de JAMS d'acord amb les regles de JAMS, i el laude atorgat per l'àrbitre inclourà els costos d'arbitratge, els honoraris raonables d'advocats i qualsevol cost raonable dels perits i altres testimonis. Si vostè és una persona que utilitza els Productes amb finalitats no comercials: (i) JAMS pot exigir-li que pagui una tarifa per iniciar el seu cas, tret que sol·liciti i obtingui amb èxit una exempció de tarifes de JAMS; (ii) el laude atorgat per l'àrbitre pot incloure els costos arbitrals en què vostè incorri, els honoraris raonables del seu advocat i els costos raonables dels perits i altres testimonis, i (iii) vostè pot interposar una demanda en un tribunal de reclamacions menors de la jurisdicció competent sense haver d'interposar abans un procés d'arbitratge, però això no l'eximeix del seu compromís de participar en el procés informal de resolució de controvèrsies. Qualsevol sentència sobre el laude dictat per l'àrbitre pot presentar-se en qualsevol tribunal de jurisdicció competent. No es considerarà que res del que disposa aquest apartat impedeix a Blackboard sol·licitar mesures cautelars o altres mesures equitatives de desgreuge als tribunals, segons escaigui, per evitar la infracció, apropiació indeguda o violació, reals o possibles, de la nostra seguretat de dades, drets de propietat Intel·lectual o altres drets de propietat.
(iii) Renúncia a demanda col·lectiva / judici amb jurat. PEL QUE FA A TOTES LES PERSONES I LES ENTITATS, INDEPENDENTMENT DEL FET QUE HAGIN OBTINGUT O UTILITZAT ELS PRODUCTES AMB FINS PERSONALS, COMERCIALS O D'UNA ALTRA ÍNDOLE, TOTES LES RECLAMACIONS S'HAN DE PRESENTAR A NOM INDIVIDUAL DE LES PARTS, I NO EN QUALITAT DE DEMANDANT O MEMBRE DE QUALSEVOL MENA DE DEMANDA GRUPAL, COL·LECTIVA, D'ADVOCATS PRIVATS O UN ALTRE PROCEDIMENT MITJANÇANT REPRESENTANTS. AQUESTA RENÚNCIA S'APLICA A l'ARBITRATGE COL·LECTIU I, TRET QUE ACORDEM EL CONTRARI, L'ÀRBITRE NO POT CONSOLIDAR MÉS D'UNA DEMANDA D'UNA (1) PERSONA. VOSTÈ CONSENT QUE, EN ACCEPTAR AQUESTS TERMES, VOSTÈ I BLACKBOARD RENUNCIEN AL DRET A UN JUDICI AMB JURAT O A PARTICIPAR EN UNA DEMANDA GRUPAL, COL·LECTIVA O D'ADVOCATS PRIVATS O EN QUALSEVOL ALTRA MENA DE PROCEDIMENT MITJANÇANT REPRESENTANTS EN RELACIÓ AMB ELS PRODUCTES O AQUESTS TERMES.
(iv) Aplicabilitat limitada de l'arbitratge i de la renúncia de demanda col·lectiva / judici amb jurat. Algunes lleis, normes i reglaments aplicables a vostè poden no permetre-li acordar prèviament l'arbitratge vinculant o renunciar als seus drets a participar en un procediment representatiu o un judici amb jurat. Si aquestes lleis li són aplicables, els requisits d'arbitratge establerts al subapartat (ii) i/o la renúncia a la demanda col·lectiva / judici amb jurat establerts al subapartat (iii) no tenen efecte en el seu cas.

C. Drets restringits dels usuaris del Govern dels EUA i del Govern dels EUA

Alguns dels components que integren els Productes són "articles comercials", segons la definició d'aquest terme al Codi de Regulacions Federals dels EUA, títol 48 C.F.R. 2.101, i consisteixen en "programari informàtic comercial" i/o "documentació de programari informàtic comercial", segons l'ús que es fa d'aquests termes al títol 48 C.F.R. 12.212. De conformitat amb el títol 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 a 227.7202-4, tots els usuaris finals del Govern dels EUA adquireixen el Programari només amb els drets establerts en aquest document.

Els Productes, qualsevol Programari mòbil i totes les seves actualitzacions (si n'hi ha) s'atorguen amb drets restringits. L'ús, la duplicació o la divulgació per part del Govern dels EUA estan subjectes a les restriccions establertes al subapartat (c)(1)(ii) de la clàusula Drets de les dades tècniques i el programari Informàtic de la DFARS 252.227-7013 o els subapartats (c)(1) i (2) dels Drets restringits del programari informàtic comercial del títol 48 CFR 52.227-19, segons escaigui.

El contractista/fabricant és Blackboard Inc., 1111 19th Street N.W., Washington, DC 20036. Blackboard es reserva tots els drets no atorgats específicament en aquests Termes.

D. Integritat del contracte

Aquests Termes i la nostra Política de privadesa constitueixen el contracte íntegre i exclusiu entre Blackboard i vostè pel que fa als Productes, i aquests Termes deixen sense efecte i substitueixen qualsevol acord anterior entre Blackboard i vostè pel que fa als Productes. A part dels membres del grup d'empreses de les quals Blackboard Inc. és la societat matriu, cap altra persona o empresa seran tercers beneficiaris d'aquests Termes.

Sense perjudici del que s'ha esmentat anteriorment, res del que contenen aquests Termes deixa sense efecte o limita els seus drets en virtut (1) dels termes i condicions de qualsevol contracte escrit que hagi subscrit amb Blackboard pel que fa a l'ús de Productes, o (2) de les lleis o les normatives aplicables en la mesura en què aquests Termes estiguin prohibits per aquestes lleis o normatives. En cas de conflicte entre aquests Termes i els termes i condicions d'un contracte escrit aplicable que hagi subscrit amb Blackboard, prevaldran els termes i condicions del contracte escrit.

Nosaltres podrem revisar aquests Termes periòdicament i la versió més actual sempre estarà penjada a l'enllaç https://www.blackboard.com/. Si es tracta, segons el nostre criteri exclusiu, d'una revisió significativa, li ho notificarem a través dels Productes o mitjançant l'adreça electrònica associada al seu perfil. En continuar accedint o utilitzant els Productes després que aquestes revisions es facin efectives, vostè accepta sotmetre's als Termes revisats.

Aquests productes són operats i proporcionats per Blackboard:

Blackboard Inc.
1111 19th Street N.W.
Washington, DC 20036 EUA
o
Blackboard International B.V.
Paleisstraat 1, 1012 RB
Amsterdam, Països Baixos

Si té cap pregunta sobre aquests Termes, enviï un correu electrònic a: [email protected].

Data d'entrada en vigor: 17 de gener de 2018


12. Blackboard Connect

Blackboard Connect és un sistema de notificació massiva que li permet rebre informació i alertes urgents mitjançant el correu electrònic, trucades de telèfon, missatges de text o canals de les xarxes socials. La freqüència dels missatges varia segons el compte i les preferències. En funció del pla de serveis que hagi seleccionat per al seu proveïdor de telefonia mòbil, es poden aplicar càrrecs per als missatges i les dades. Consulti'n els detalls al proveïdor de telefonia mòbil. Els proveïdors de telefonia mòbil no són responsables dels missatges que arriben amb retard o no arriben. Pot donar-se de baixa dels missatges de text fent les accions següents:

  • Respondre STOP al número “23177” per cancel·lar
  • Respondre STOP al número “53291” per cancel·lar
  • Respondre STOP al número “22898” per cancel·lar

Posi's en contacte amb [email protected] per rebre assistència.