Els instructors poden utilitzar el servei SafeAssign per comprovar l'originalitat de les tasques trameses. SafeAssign compara les tasques trameses amb un conjunt de documents acadèmics per identificar-ne les parts que coincideixen amb treballs existents.

El procés de SafeAssign

SafeAssign es basa en un algoritme únic de coincidència de text capaç de detectar correspondències exactes i inexactes entre el document tramès i el document de la font original.

Les tasques es comparen amb diverses bases de dades que contenen milions d'articles acadèmics que van des dels anys 90 fins avui. Un cop feta la comparació, es genera un informe que proporciona informació detallada sobre les coincidències trobades.

Si veieu una declaració de SafeAssign i una llista de tipus de fitxers compatibles en la pàgina de la tramesa, vol dir que el vostre instructor utilitza SafeAssign.

Més informació sobre com trametre treballs amb SafeAssign


Protecció dels treballs

Per protegir el vostre treball, podeu trametre còpies dels vostres documents a la Global Reference Database. El vostre document es compara amb documents d'altres institucions. D'aquesta manera, diverses institucions protegeixen l'originalitat del vostre treball. La Global Reference Database és una base de dades diferent de la base de dades de la vostra institució. Quan trameteu els documents de manera voluntària a la base de dades, accepteu no eliminar-los en el futur. Podeu triar que els vostres treballs es revisin sense trametre'ls a la Global Reference Database. Blackboard no reclama la propietat dels documents tramesos.


Originality Reports de SafeAssign

Després de processar un document, es genera un informe on es detalla el percentatge de text que coincideix amb les fonts existents. L'informe també mostra les fonts originals per a cada secció del document amb coincidències. Si el document és la continuació d'un treball que l'estudiant ha tramès abans, l'instructor pot eliminar de l'informe les fonts que coincideixen i tornar a processar el document.

L'Originality Report no indica si la frase que coincideix amb una font s'ha referenciat correctament. L'instructor ha de llegir l'informe i determinar si s'han emprat les citacions adequades.

L'instructor és qui decideix si podeu veure l'informe.

Més informació sobre l'Originality Report