El servei tècnic per a l'aplicació web Blackboard Xythos Drive va finalitzar el 31 de desembre de 2019. Els usuaris ja no poden accedir a Blackboard Xythos Drive. Per obtenir més informació, consulteu el butlletí d'assistència Blackboard Xythos End of Life a Behind the Blackboard (disponible només en anglès). El servei tècnic per a Blackboard Drive també va finalitzar el 31 de desembre de 2019. Els clients poden seguir utilitzant Blackboard Drive per accedir a les seves dades de Learn, però Blackboard ja no actualitzarà aquesta funció.